Dôvodová správa
I.Všeobecná časť
Poslanci NR SR a členovia hnutia REPUBLIKA Milan Mazurek a Eduard Kočiš predkladajú do Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Cieľom predloženej novely zákona je ochrana volebného práva všetkých oprávnených voličov, resp. odstránenie možnosti obmedzenia volebného práva z dôvodu zákonom ustanovenej „ochrany verejného zdravia“.
Aktuálne znenie zákona o podmienkach výkonu volebného práva v § 4 definuje ako prekážku práva voliť „zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia“. Aj keď bol tento paragraf o obmedzení volebného práva schválený v roku 2014, donedávna bol prakticky nevykonateľný, pretože požadovaný „zákon ustanovujúci obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia“ doposiaľ neexistoval.
Prijatím tzv. zákona o Covid pasoch (zákon č. 304/2021 Z. z.) však prišlo k vytvoreniu legislatívneho základu na obmedzovanie osobnej slobody z dôvodu tzv. „ochrany verejného zdravia“. A to najmä tým, že orgán štátnej správy môže na základe tohto zákona dočasne podmieniť vstup do prevádzkových priestorov zariadení, v ktorých dochádza k zhromažďovaniu osôb a vstup na hromadné podujatia preukázaním sa vstupujúcich osôb potvrdením o absolvovaní očkovania proti ochoreniu COVID-19, alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19.
Schválením tzv. zákona o Covid pasoch v súčinnosti s aktuálne platným znením zákona o výkone volebného práva teda vznikla legálna možnosť odoprieť volebné právo občanom, ktorí budú splnomocneným štátnym orgánom označení ako hrozba pre verejné zdravie.
Napríklad tým, že Úrad verejného zdravotníctva vydá na základe zákona o Covid pasoch vyhlášku, že z „dôvodu ochrany verejného zdravia“ bude vstup do volebných miestností povolený len ľuďom ktorí zaočkovaní, ktorí disponujú negatívnym testom na Covid, alebo ktorí majú potvrdenie o prekonaní Covidu.
Takisto bude teoreticky aj prakticky možné odoprieť volebné právo občanom, ktorí sa budú nachádzať v nariadenej preventívnej karanténe. Zdôrazňujeme, že v karanténe sa môžu ocitnúť „uväznení“ nezávisle od ich skutočného zdravotného stavu, resp. aj bez testu na Covid.
Legislatívny stav, v ktorom môžu štátne orgány riadené nominantmi vládnej koalície „legálne“ obmedziť volebné právo vytipovanej skupine občanov (napr. ľuďom nezaočkovaným proti koronavírusu alebo ľuďom poslaným do karantény) považujeme za absolútne neprijateľný. Ide o jasné podkopávanie základných demokratických princípov a spochybňovanie ľudských
a ústavno-občianskych práv. Preto navrhujeme túto legislatívnu hrozbu odstrániť a zabezpečiť pre občanov nespochybniteľnú garanciu práva zúčastniť sa na voľbách.
II.Osobitná časť
Článok I
Vypúšťa sa ustanovenie § 4 zákona. Ostatné § sa primerane prečíslujú.
Článok II
Zavádza sa primeraná legisvakačná lehota za účelom oboznámenia sa s novou právnou úpravou s ohľadom na predpokladaný dátum vyhlásenia zákona v Zbierke zákonov SR.
Navrhuje sa účinnosť návrhu zákona 15. dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov SR.