NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 239/2014 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/2015 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 356/2015 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 125/2016 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 69/2017 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/2017 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 130/2017 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 131/2017 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 165/2017 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 177/2018 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 344/2018 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 37/2019 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 413/2019 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 423/2020 Z. z. sa mení takto:
§ 4 sa vypúšťa.
Ostatné § sa primerane prečíslujú.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov SR.