1
TABUĽKA ZHODY
návrhu zákona s právom Európskej únie
Smernica EÚ
Smernica Rady (EÚ) 2019/2235 zo 16. decembra 2019, ktorou sa mení
smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty a smernica 2008/118/ES o všeobecnom systéme spotrebných daní, pokiaľ ide o obranné úsilie v rámci Únie
(Ú. v. EÚ L 336, 30.12.2019)
Právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej „návrh zákona“)
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej „222/2004“)
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej „575/2001“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Čl.1
bod 1.
Článok 1
Zmeny smernice 2006/112/ES
Smernica 2006/112/ES sa mení takto:
1. V článku 22 sa pred prvý odsek vkladá tento odsek:
„Za nadobudnutie tovaru v rámci Spoločenstva za protihodnotu sa považuje pridelenie tovaru pre ozbrojené sily členského štátu podieľajúceho sa na obrannom úsilí vynakladanom na účely vykonávania činnosti Únie v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky, na ich použitie alebo na použitie civilnými zamestnancami, ktorí ich sprevádzajú, ktorý nezakúpili podľa všeobecných pravidiel zdanenia na domácom trhu členského štátu, ak by dovoz tohto tovaru nemohol byť oslobodený od dane podľa článku 143 ods. 1 písm. ga).“
N
222/
2004 a
návrh zákona čl. V
§ 11
ods. 13
(13) Za nadobudnutie tovaru za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu sa považuje aj pridelenie tovaru ozbrojeným silám členského štátu podieľajúceho sa na obrannom úsilí vynakladanom na účely vykonávania činnosti Európskej únie v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky, na ich použitie alebo na použitie civilnými zamestnancami, ktorí ich sprevádzajú, ak tento tovar nebol kúpený podľa všeobecných pravidiel zdanenia v členskom štáte pridelenia a ak by dovoz tohto tovaru nebol oslobodený od dane podľa § 48 ods. 11.
Doterajší odsek 13 sa označuje ako odsek 14.
Ú
Čl.1
bod 2.
2. V článku 143 ods. 1 sa vkladá toto písmeno:
N
222/
§ 48
Ú
2
„ga) dovoz tovaru do členských štátov ozbrojenými silami iných členských štátov určeného na použitie týmito ozbrojenými silami alebo civilnými zamestnancami, ktorí ich sprevádzajú, alebo na zásobovanie ich bufetov alebo jedální, pokiaľ sa tieto ozbrojené sily podieľajú na obrannom úsilí vynakladanom na účely vykonávania činnosti Únie v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky;“.
2004 a
návrh zákona čl. V
ods. 11
(11) Oslobodený od dane je dovoz tovaru ozbrojenými silami iného členského štátu, určeného na použitie týmito ozbrojenými silami alebo civilnými zamestnancami, ktorí ich sprevádzajú, vrátane tovaru určeného na zásobenie stravovacích zariadení týchto ozbrojených síl podieľajúcich sa na obrannom úsilí vynakladanom na účely vykonávania činnosti Európskej únie v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky.
Čl.1
bod 3.
3. V článku 151 ods. 1 sa vkladajú tieto písmená:
„ba) dodanie tovaru alebo poskytovanie služieb v rámci členského štátu určených buď pre ozbrojené sily iných členských štátov na použitie týmito ozbrojenými silami alebo civilnými zamestnancami, ktorí ich sprevádzajú, alebo na zásobovanie ich bufetov alebo jedální, pokiaľ sa tieto ozbrojené sily podieľajú na obrannom úsilí vynakladanom na účely vykonávania činnosti Únie v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky;
bb) dodanie tovaru alebo poskytovanie služieb inému členskému štátu určených pre ozbrojené sily akéhokoľvek iného členského štátu, než je samotný členský štát určenia, na použitie týmito ozbrojenými silami alebo civilnými zamestnancami, ktorí ich sprevádzajú, alebo na
N
222/
2004 a
návrh zákona čl. V
§ 63 ods. 2
§ 63 ods. 4
prvá veta
§ 43 ods. 6 písm. e)
(2) Ozbrojené sily iného členského štátu majú nárok na vrátenie dane zaplatenej v cenách tovarov a služieb určených na použitie týmito ozbrojenými silami alebo civilnými zamestnancami, ktorí ich sprevádzajú, alebo na zásobenie ich stravovacích zariadení, ak sa tieto ozbrojené sily podieľajú na obrannom úsilí vynakladanom na účely vykonávania činnosti Európskej únie v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
(3) Ak tovary a služby podľa odseku 1 alebo odseku 2 dodané ozbrojeným silám iného štátu Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky nárok na vrátenie dane z dodaných tovarov a služieb.
(6) Oslo(6) Oslobodené od dane je dodanie tovaru a dodanie služby
e) do iného členského štátu pre ozbrojené sily členského štátu, určené na použitie týmito ozbrojenými silami alebo civilnými zamestnancami, ktorí ich
Ú
3
zásobovanie ich bufetov alebo jedální, pokiaľ sa tieto ozbrojené sily podieľajú na obrannom úsilí vynakladanom na účely vykonávania činnosti Únie v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky;“.
sprevádzajú, a na zásobenie ich stravovacích zariadení, ak tieto ozbrojené sily nie ozbrojenými silami členského štátu určenia dodávok a ak sa podieľajú na obrannom úsilí vynakladanom na účely vykonávania činnosti Európskej únie v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky.
Čl. 2
Článok 2
Zmena smernice 2008/118/ES
V článku 12 ods. 1 smernice 2008/118/ES sa vkladá toto písmeno:
„ba) ozbrojenými silami akéhokoľvek iného členského štátu, než je členský štát, v ktorom vznikla daňová povinnosť, na použitie týmito ozbrojenými silami, pre civilných zamestnancov, ktorí ich sprevádzajú, alebo na zásobovanie ich bufetov alebo jedální, pokiaľ sa tieto ozbrojené sily podieľajú na obrannom úsilí vynakladanom na účely vykonávania činnosti Únie v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky;“.
Ust. bolo transponované do návrhov zákonov, ktorými sa menili a dopĺňali dotknuté zákony o spotrebných daniach (boli vypracované aj samostatné tabuľky zhod
4
y)
Čl. 3
Článok 3
Transpozícia
1.Členské štáty do 30. júna 2022 prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto opatrení.
Uvedené opatrenia uplatňujú od 1. júla 2022.
Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.
2.Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.
N
575/
2001
návrh zákona čl. IX
222/
2004
návrh zákona
čl. V
575/
2001
§ 35 ods.7
§ 86
Príloha č. 6
Bod
25.
§ 35 ods.7
Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v rozsahu vymedzenej pôsobnosti plnia voči orgánom Európskej únie informačnú a oznamovaciu povinnosť, ktorá im vyplýva z právne záväzných aktov týchto orgánov.
Tieto ustanovenia nadobúdajú účinnosť 1. júla 2022.
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 6.
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
25. Smernica Rady (EÚ) 2019/2235 zo 16. decembra 2019, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty a smernica 2008/118/ES o všeobecnom systéme spotrebných daní, pokiaľ ide o obranné úsilie v rámci Únie (Ú. v. L 336, 30.12.2019).
Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v rozsahu vymedzenej pôsobnosti plnia voči orgánom Európskej únie informačnú a oznamovaciu povinnosť, ktorá im vyplýva z právne záväzných aktov týchto orgánov.
Ú
Čl. 4
Článok 4
n.a.
n.a.
5
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – číslo (písmeno)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiast. zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n.a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)
Nadobudnutie účinnosti
Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Čl. 5
Článok 5
Adresáti
Táto smernica je určená členským štátom.
V Bruseli 16. decembra 2019
Za Radu predseda J. LEPPÄ
n.a.
n.a.