1
TABUĽKA ZHODY
návrhu zákona s právom Európskej únie
Smernica EÚ
Smernica Rady (EÚ) 2017/2455 z 5. decembra 2017, ktorou sa mení smernica
2006/112/ES a smernica 2009/132/ES, pokiaľ ide o určité povinnosti týkajúce sa dane z pridanej hodnoty pri poskytovaní služieb a predaji tovaru na diaľku (Ú. v. EÚ L 348, 29.12.2017)
Právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej „návrh zákona“)
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej „222/2004“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Čl.2
bod 24.
(Čl. 369e predvetie)
24. Článok 369e sa mení takto:
a)
úvodné slová sa nahrádzajú takto:
„Členský štát identifikácie vylúči zdaniteľnú osobu z osobitnej úpravy v každom z týchto prípadov:“;
N
222/
2004 a
návrh zákona čl. V
§68b
ods. 11 druhá veta
(11) Zrušením povolenia zaniká platnosť identifikačného čísla pre daň na účely uplatňovania tejto osobitnej úpravy.
Ú
Čl.2
bod 30.
(Čl. 369l prvá veta)
30. V hlave XII kapitole 6 sa dopĺňa tento oddiel:
„ODDIEL 4
Osobitná úprava pre predaj tovaru na diaľku dovážaného z tretích území alebo tretích krajín
Článok 369l
Na účely tohto oddielu sa predaj tovaru na diaľku dovážaného z tretích území alebo tretích krajín vzťahuje len na tovar s výnimkou výrobkov, ktoré podliehajú spotrebnej dani v zásielkach so skutočnou hodnotou nepresahujúcou 150 EUR.
N
222/
2004 a
návrh zákona čl. V
§68c ods.3
(3) Osobitná úprava uplatňovania dane podľa odsekov 4 25 sa vzťahuje len na tovar, ktorý nie je predmetom spotrebnej dane, dovážaný z územia tretích štátov v zásielke, ktorej vlastná hodnota nepresahuje 150 eur.
Ú
2
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – číslo (písmeno)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiast. zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n.a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)