1
TABUĽKA ZHODY
návrhu zákona s právom Európskej únie
Smernica EÚ
Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane
z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006)
Právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej „návrh zákona“)
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej „222/2004“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Čl. 183
Článok 183
Ak za dané zdaňovacie obdobie výška odpočítanej dane prevyšuje výšku splatnej DPH, členské štáty môžu rozdiel buď preniesť do nasledujúceho obdobia, alebo ho vrátiť v súlade s podmienkami, ktoré určia.
Členské štáty však môžu odmietnuť preniesť alebo vrátiť rozdiel, ak výška nadmerného odpočtu predstavuje zanedbateľnú sumu.
O
návrh zákona čl. V
§ 79 ods.9
ods.10
ods.11
(9) Daňový úrad vráti nadmerný odpočet alebo jeho časť na bankový účet podľa § 6 ods. 1 3 alebo podľa § 85kk oznámený spôsobom podľa § 6 ods. 5.
(10) Ak platiteľ nesplnil povinnosť podľa § 6 ods. 1 3 alebo podľa § 85kk, daňový úrad vráti nadmerný odpočet alebo jeho časť do desiatich dní odo dňa, kedy platiteľ túto povinnosť dodatočne splnil; lehota na vrátenie nadmerného odpočtu podľa odseku 1, 2, 4, 5, 6 alebo podľa odseku 7 sa považuje za dodržanú.
(11) Ustanovenie osobitného predpisu27bd) nie je odsekmi 9 a 10 dotknuté.
Ú
2
Čl. 184
Čl. 185
Čl. 186
Článok 184
Pôvodne uplatnené odpočítanie dane sa upraví, ak je vyššie alebo nižšie ako odpočítanie, na ktorý mala zdaniteľná osoba právo.
Článok 185
1. Úprava odpočítanej dane sa vykoná najmä vtedy, keď sa zmeny vo faktoroch, ktoré boli použité pri určení výšky odpočítanej dane, objavia po podaní daňového priznania k DPH, napríklad v prípadoch zrušenia nákupu alebo získania cenovej zľavy.
2. Odchylne od odseku 1 sa úprava odpočítanej dane nemôže vykonať pri transakciách, ktoré celkovo alebo čiastočne nezaplatené, v prípadoch riadne preukázaného alebo potvrdeného poškodenia, straty alebo krádeže majetku, ani v prípade tovaru určeného ako dary nepatrnej hodnoty a vzoriek uvedených v článku 16.
V prípade celkovo alebo čiastočne nezaplatených transakcií a v prípade krádeže členské štáty však môžu úpravu odpočítanej dane vyžadovať.
Článok 186
Členské štáty stanovia pravidlá pre vykonávanie článkov 184 a 185.
N
D
návrh zákona čl. V
§ 53b
ods. 2
posledná veta
ods. 3
Pri oprave opravenej odpočítanej dane platiteľ zohľadní pomerné odpočítanie dane a vykonané úpravy odpočítanej dane; ak platiteľ opravil odpočítanú daň podľa odseku 1 z dôvodu, že za dodanie tovaru alebo služby úplne nezaplatil, zohľadní aj úpravy odpočítanej dane, ktoré by bol povinný vykonať, ak by neopravil odpočítanú daň podľa odseku 1.
Ak platiteľ opravil odpočítanú daň podľa odseku 1 alebo opravil opravenú odpočítanú daň podľa odseku 2, zohľadní tieto opravy pri úprave odpočítanej dane podľa § 54, § 54a alebo podľa § 54d.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
Ú
Čl. 193
Čl. 205
Článok 193
DPH platí každá zdaniteľná osoba, ktorá uskutočňuje zdaniteľné dodanie tovaru alebo zdaniteľné poskytovanie služieb okrem prípadov, keď daň platí iná osoba v prípadoch uvedených v článkoch 194 199b a článku 202.
Článok 205
V situáciách uvedených v článkoch 193 200 a v článkoch 202, 203 a 204 môžu členské štáty stanoviť, že osoba iná ako osoba povinná platiť daň ručí spoločne a nerozdielne za platbu DPH.
Článok 273
N
D
návrh zákona čl. V
§ 6
§ 6
Osobitná oznamovacia povinnosť platiteľa
(1) Platiteľ je povinný oznámiť spôsobom podľa odseku 5 Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“) každý vlastný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb alebo u zahraničného poskytovateľa platobných služieb, ktorý bude používať na podnikanie, ktoré je predmetom dane podľa § 2 (ďalej len „bankový účet“), a to bezodkladne odo dňa, kedy sa stal platiteľom dane alebo odo dňa, kedy si takýto bankový účet zriadil.
Ú
3
Čl. 273
Členské štáty môžu uložiť iné povinnosti, ktoré považujú za potrebné na riadny výber DPH a na predchádzanie daňovým podvodom, pod podmienkou, že splnia požiadavku rovnakého zaobchádzania s transakciami uskutočňovanými na vnútroštátnej úrovni a s transakciami uskutočňovanými medzi členskými štátmi zdaniteľnými osobami, a pod podmienkou, že tieto povinnosti nepovedú pri obchode medzi členskými štátmi k formalitám spojeným s prechodom hraníc.
Možnosť ustanovená v prvom pododseku sa nesmie použiť na uloženie ďalších povinností fakturácie ako tých, ktoré sú stanovené v kapitole 3.
D
(2) Ak okrem bankového účtu oznámeného podľa odseku 1 alebo podľa § 85kk chce platiteľ používať aj iný bankový účet, je povinný tento účet oznámiť spôsobom podľa odseku 5 finančnému riaditeľstvu predtým, ako ho začne používať na podnikanie.
(3) Platiteľ je povinný oznámiť spôsobom podľa odseku 5 akúkoľvek zmenu, doplnenie alebo zrušenie týkajúce sa bankového účtu oznámeného podľa odsekov 1 a 2 alebo podľa § 85kk, a to bezodkladne odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala.
(4) Povinnosť podľa odsekov 1 3 sa nevzťahuje na platiteľa, ktorý je poskytovateľom platobných služieb, ak ide o iný ako platobný účet5) určený na zúčtovanie platobných operácií vedený pre tohto poskytovateľa platobných služieb.
(5) Oznámenie podľa odsekov 1 3 alebo podľa § 85kk platiteľ podá na tlačive, ktorého vzor určí a uverejní finančné riaditeľstvo na webovom sídle Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky (ďalej len „webové sídlo finančného riaditeľstva“), prostredníctvom elektronickej podateľne podľa osobitného predpisu5ad).
(6) Finančné riaditeľstvo zverejní na webovom sídle finančného riaditeľstva aktualizovaný zoznam bankových účtov platiteľa oznámených podľa odsekov 1 3 alebo podľa § 85kk spôsobom podľa odseku 5.
(7) Ak platiteľ oznámi finančnému riaditeľstvu účet vedený u poskytovateľa platobných služieb alebo u zahraničného poskytovateľa platobných
4
222/
2004 a
návrh zákona čl. V
§ 69 ods.14 písm.c)
služieb, ktorý patrí inej osobe, považuje sa tento účet na účely tohto zákona za bankový účet; platiteľ je povinný súčasne oznámiť meno a priezvisko alebo obchodné meno alebo názov osoby, ktorej tento bankový účet patrí. Osoba, ktorej tento bankový účet patrí, je spoločne a nerozdielne zodpovedná za daň z dodania tovaru alebo služby uvedenú na faktúre, ak dodávateľ túto daň alebo jej časť neuhradil v lehote splatnosti a protihodnota za toto plnenie alebo jej časť bola zaplatená na tento bankový účet.
(8) Ak platiteľ na tlačive podľa odseku 5 uvedie nesprávne, nepravdivé alebo neúplné údaje, daňový úrad uloží platiteľovi pokutu do výšky 10 000 eur. Pri určení výšky pokuty prihliadne daňový úrad na závažnosť a dĺžku trvania protiprávneho stavu.
(14) Platiteľ, ktorému je alebo byť dodaný tovar alebo služba v tuzemsku, ručí podľa § 69b za daň z predchádzajúceho stupňa uvedenú na faktúre, ak dodávateľ daň uvedenú na faktúre nezaplatil alebo sa stal neschopným zaplatiť daň a platiteľ v čase vzniku daňovej povinnosti vedel alebo na základe dostatočných dôvodov vedieť mal alebo vedieť mohol, že celá daň alebo časť dane z tovaru alebo služby nebude zaplatená. Dostatočným dôvodom na to, že platiteľ vedieť mal alebo vedieť mohol, že celá daň alebo časť dane z tovaru alebo služby nebude zaplatená, je skutočnosť, že
c) protihodnota za plnenie alebo jej časť bola zaplatená na iný bankový účet, ako bankový účet dodávateľa, ktorý bol v deň uskutočnenia platby zverejnený v zozname bankových účtov
Ú
5
222/
2004 a
návrh zákona čl. V
návrh zákona čl. V
§ 69b
ods. 1
§ 69c
oznámených podľa § 6 ods. 1 3 alebo podľa § 85kk spôsobom podľa § 6 ods. 5; za deň uskutočnenia platby sa považuje deň, kedy platiteľ zadal poskytovateľovi platobných služieb alebo zahraničnému poskytovateľovi platobných služieb pokyn k vkladu alebo prevodu finančných prostriedkov ako protihodnotu za plnenie na bankový účet dodávateľa.
(1) Daň uvedenú na faktúre, ktorú dodávateľ v lehote splatnosti podľa § 78 neuhradil alebo uhradil len jej časť (ďalej len „nezaplatená daň“), je povinný uhradiť platiteľ, ktorý ručí za daň podľa § 69 ods. 14(ďalej len „ručiteľ“), ak § 69c ods. 2 neustanovuje inak.
§ 69c
Osobitný spôsob úhrady dane
(1)Daň uvedenú na faktúre, ktorú je z dodania tovaru alebo služby povinný platiť dodávateľ podľa § 69 ods. 1, môže najneskôr pred doručením rozhodnutia podľa § 69b ods. 3 zaplatiť spôsobom podľa osobitného predpisu28dba) na číslo účtu správcu dane vedeného pre dodávateľa podľa osobitného predpisu28dbb) platiteľ (odberateľ), ktorý v čase vzniku daňovej povinnosti vedel alebo na základe dostatočných dôvodov uvedených v § 69 ods. 14 vedieť mal alebo vedieť mohol, že celá daň alebo časť dane z tovaru alebo služby nebude zaplatená.
(2)Ak vznikla nezaplatená daň podľa § 69b ods. 1 a platiteľ (odberateľ) zaplatil daň podľa odseku 1, postup podľa § 69b sa neuplatní; ak daňový úrad dodávateľa vydal rozhodnutie podľa § 69b
6
ods. 3, toto rozhodnutie sa zaplatením dane zrušuje.
(3)Daň zaplatená podľa odseku 1 predstavuje daňový preplatok dodávateľa, ak dodávateľ uhradil daň v lehote splatnosti podľa § 78; platiteľ (odberateľ), ktorý zaplatil daň podľa odseku 1, nemôže požiadať o preúčtovanie daňového preplatku podľa osobitného predpisu.28dbc)
(4)Ak platiteľ (odberateľ) zaplatil daň podľa odseku 1 a dodávateľ neuhradil daň v lehote splatnosti podľa § 78 za zdaňovacie obdobie, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť z dodania tovaru alebo služby, ktorého sa daň uvedená na faktúre týka, použije sa na túto úhradu daň zaplatená podľa odseku 1. Kladný rozdiel medzi daňou zaplatenou podľa odseku 1 a sumou dane použitej podľa prvej vety predstavuje daňový preplatok dodávateľa; platiteľ (odberateľ), ktorý zaplatil daň podľa odseku 1, nemôže požiadať o preúčtovanie daňového preplatku podľa osobitného predpisu.
(5)Ak daňový úrad v lehote na vrátenie daňového preplatku podľa odseku 3 alebo podľa odseku 4 začne daňovú kontrolu, tento daňový preplatok vráti do desiatich dní od skončenia daňovej kontroly, ak sa daňovou kontrolou nezistil rozdiel vo výške tohto daňového preplatku, inak do desiatich dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(6)Daňový úrad vráti daňový preplatok podľa odseku 3 alebo odseku 4 na bankový účet oznámený podľa § 6 ods. 1 3 alebo § 85kk spôsobom podľa § 6 ods. 5 a ak dodávateľ nesplnil takúto povinnosť, daňový úrad vráti daňový preplatok do desiatich dní odo dňa, kedy dodávateľ takúto povinnosť dodatočne splnil;
Ú
7
222/
2004 a návrh zákona čl. V
návrh zákona čl. V
§ 78
ods.9
druhá veta
§ 85kk
postup podľa osobitného predpisu týmto nie je dotknutý.27bd)
V daňovom priznaní osoba prizná daň, ktorú je povinná platiť podľa § 69 ods. 13, a v lehote na podanie daňového priznania je povinná túto daň zaplatiť po odpočítaní dane podľa § 55 ods. 3 a 4; ak odpočítanie dane podľa § 55 ods. 3a 4 prevyšuje daň, ktorú je povinná platiť podľa § 69 ods. 13, daňový úrad začne daňovú kontrolu do 30 dní od podania daňového priznania a daň vráti vo výške zistenej daňovým úradom v lehote desiatich dní od skončenia kontroly na bankový účet oznámený podľa § 6 ods. 1 3 alebo podľa § 85kk spôsobom podľa § 6 ods. 5 a ak platiteľ nesplnil takúto povinnosť, daň vráti do desiatich dní odo dňa, kedy platiteľ takúto povinnosť dodatočne splnil.
§ 85kk
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 15. novembra 2021
Zdaniteľná osoba, ktorá je k 15. novembru 2021 platiteľom, je povinná do 30. novembra 2021 oznámiť finančnému riaditeľstvu spôsobom podľa § 6 ods. 5 každý bankový účet, ktorý používa na podnikanie; to neplatí, ak ide o iný ako platobný účet5) určený na zúčtovanie platobných operácii vedený pre poskytovateľa platobných služieb.
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
V stĺpci (7):
8
V – veta
P – číslo (písmeno)
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
Ú úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
Č čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiast. zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n.a. neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)