Tézy k návrhu Vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky
o kritériách Indexu daňovej spoľahlivosti
V súlade s navrhovaným §53d ods. 1 zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony bude daňový úrad hodnotiť povinnosti podnikateľa voči finančnej správe, registrovaného na daň z príjmov, ktoré mu vyplývajú z legislatívneho nastavenia a na základe jeho ekonomických ukazovateľov.
Kritériá, ktoré budú určené vyhláškou a ktoré budú odzrkadľovať plnenie povinností daňových subjektov voči finančnej správe, sa budú týkať najmä nasledovných oblastí:
-podávanie daňových priznaní, na základe definovaných legislatívnych ustanovení,
-dodržiavanie lehôt na platenie daní a odvodov,
-existencia nedoplatkov evidovaných u správcu dane, ktorým je daňový a colný úrad,
-výsledky daňových kontrol,
-uložené pokuty na základe definovaných legislatívnych ustanovení.