Návrh
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky
z ..... 2021
o kritériách indexu daňovej spoľahlivosti
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 53d ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmenene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2021 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Index daňovej spoľahlivosti sa určí na základe nasledovných kritérií:
a)plnenie povinnosti podať daňové priznanie v lehote podľa osobitných predpisov,1)
b)plnenie povinnosti podať súhrnný výkaz a kontrolný výkaz v lehote podľa osobitného predpisu2)
c)splnenie registračnej povinnosti v lehote podľa osobitných predpisov,1)
d)splnenie oznamovacej povinnosti v lehote podľa osobitných predpisov,1)
e)plnenie povinnosti uloženej v rozhodnutí správcu dane,
f)uvedenie dane v daňovom priznaní alebo v dodatočnom daňovom priznaní v správnej výške,
g)uplatnenie nároku vo výške podľa osobitných predpisov,1)
h)zaplatenie alebo odvedenie dane alebo preddavku na daň v ustanovenej lehote,
i)plnenie povinností, za porušenie ktorých sa určuje daň podľa pomôcok,
j)plnenie povinností, za porušenie ktorých sa ukladajú pokuty podľa osobitných predpisov,3)
k)plnenie povinností, za porušenie ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie podľa osobitného predpisu4)
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2022
1 )Napríklad zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 106/2004 Z. z. o dani z tabakových výrobkov
2) Zákon č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
3 )Napríklad zákon č. 289/2008 Z. z. o pol užívaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení niektorých zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
4 )§ 81 ods. 4 písm. b) druhý bod zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 246/2012 Z. z.