Dôvodová správa
Všeobecná časť
Ministerstvo financií Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2021.
Primárnym cieľom predkladaného návrhu je vytvorenie nových efektívnych nástrojov v boji proti daňovým podvodom a motivácia daňových subjektov k dobrovoľnému plneniu svojich daňových povinností.
Zmenou prejsť hodnotenie daňových subjektov, tzv. index daňovej spoľahlivosti. Daňové subjekty, ktoré budú zodpovedne pristupovať k svojim daňovým povinnostiam (napr. včasné podávanie daňových priznaní a platenie dane), budú odmeňované benefitmi. Naopak podnikatelia, ktorí nebudú hodnotení ako spoľahliví, budú motivovaní k zodpovednejšiemu prístupu.
V neposlednom rade na skvalitnenie výberu daní a očistenie podnikateľského prostredia prispeje aj vylúčenie daňovo nespoľahlivých osôb. Zámerom je, aby mal správca dane, na základe zákonom ustanovených dôvodov, možnosť rozhodnúť o vylúčení osoby, ktorá je štatutárom spoločnosti, ktorá si však riadne neplní svoje povinnosti. Týmto rozhodnutím bude fyzická osoba vylúčená z možnosti byť najmä štatutárom alebo členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu, alebo prokuristom vo všetkých obchodných spoločnostiach a družstvách.
S cieľom znižovania administratívnej záťaže sa rušia osvedčenia o registrácii tzv. kartičky. Za týmto účelom sa upravujú aj príslušné ustanovenia zákonov o spotrebných daniach.
Predkladanou novelou sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Navrhuje sa prijatie súboru legislatívnych opatrení, ktorých spoločným cieľom je zlepšenie výberu DPH.
Nosným opatrením návrhu zákona je zavedenie povinnosti pre nových aj existujúcich platiteľov dane oznamovať Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky (ďalej len „FR SR“) čísla všetkých vlastných bankových účtov, ktoré používajú na vykonávanie ekonomickej činnosti, ktorá je predmetom DPH. S uvedeným opatrením súvisí zverejňovanie a aktualizácia zoznamu týchto bankových účtov platiteľov dane na webovom sídle FR SR.
Priamy vplyv na zlepšenie výberu DPH sa predpokladá aj od zavedenia novej skutočnosti pre uplatnenie inštitútu ručenia za daň, ktorou je platba na bankový účet dodávateľa, ktorý v deň uskutočnenia platby nebol zverejnený na webovom sídle FR SR. Elimináciu rizika, ktoré so sebou prináša uplatnenie inštitútu ručenia za daň, umožňuje novonavrhnutý osobitný spôsob úhrady dane, ktorý umožní odberateľovi zaplatiť dodávateľovi len základ dane a samotnú daň odviesť priamo na osobný účet dodávateľa.
Zámerom návrhu zákona je tiež transpozícia smernice Rady (EÚ) 2019/2235 zo 16. decembra 2019, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej
2
hodnoty a smernica 2008/118/ES o všeobecnom systéme spotrebných daní, pokiaľ ide o obranné úsilie v rámci Únie, do zákona o DPH.
Návrh zákona pozitívny a negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, pozitívny a negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, pozitívny a negatívny vplyv na informatizáciu spoločnosti, a nebude mať sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, nemá vplyv ani na služby verejnej správy pre občana.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a inými právnymi predpismi, s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj v súlade s právom Európskej únie.
Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.
Účinnosť zákona sa navrhuje 15. novembra 2021, okrem čl. I, čl. II, čl. V bodov 1 5, § 6 ods. 6 v bode 6 a bodov 7, 8, 10, 16, 17, 20 47 a § 85kl v bode 48, čl. VI a čl. VIII, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2022 a čl. V bodov 9, 11, 12, 14, 18, 19 a 49, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2022.
3
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Články 183, 184, 185, 186, 193, 205, 273 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty a články 369e a 369l smernice Rady 2017/2455 z 5. decembra 2017, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES a smernica 2009/132/ES, pokiaľ ide o určité povinnosti týkajúce sa dane z pridanej hodnoty pri poskytovaní služieb a predaji tovaru na diaľku.
Smernica Rady (EÚ) 2019/2235 zo 16. decembra 2019, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty a smernica 2008/118/ES o všeobecnom systéme spotrebných daní, pokiaľ ide o obranné úsilie v rámci Únie.
Termín začiatku a ukončenia PPK
marec 2021
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
apríl 2021
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
jún 2021
2.Definícia problému
Návrh zákona reaguje na priority vyplývajúce z Programového vyhlásenia vlády SR - pokračovanie v boji proti daňovým podvodom.
Aktuálna právna úprava ručenia za daň z pridanej hodnoty je v aplikačnej praxi málo uplatňovaná z dôvodu veľmi úzkeho vymedzenia skutočností, ktoré zakladajú povinnosť odberateľa ručiť za nezaplatenú daň. Kontrolné zistenia orgánov finančnej správy, ako aj zistenia v rámci analytickej činnosti Finančného riaditeľstva SR, pritom preukázali rozsiahle zneužívanie skutočnosti, že v súvislosti s vykonávaním ekonomickej činnosti platiteľov dane nie je explicitne vyžadovaná existencia vlastného podnikateľského účtu platiteľa dane, čo v početných prípadoch spôsobuje obchodovanie využívaním cudzích bankových účtov, na ktoré správca dane, napriek závažným kontrolným a iným zisteniam, nemá dosah. Navrhované legislatívne opatrenia z tohto dôvodu zavádzajú povinnosť platiteľovi dane oznámiť (a v prípade zmeny aj aktualizovať) Finančnému riaditeľstvu SR každý vlastný bankový účet, na ktorom bude sústreďovať finančné prostriedky z ekonomickej činnosti podliehajúcej DPH, a v tejto súvislosti posilňujú inštitút ručenia za daň z pridanej hodnoty tak, že rozširujú vedomostný test odberateľa o novú skutočnosť. Odberateľovi bude vznikať povinnosť ručiť za dodávateľom nezaplatenú daň aj v prípade, ak dodávateľovi zaplatil protihodnotu (alebo jej časť) za plnenie na iný bankový účet ako bankový účet dodávateľa, ktorý v deň uskutočnenia platby bol zverejnený na webovom sídle FR SR.
4
Za účelom zníženia rizika ručenia za nezaplatenú daň sa odberateľovi umožní využiť osobitný spôsob úhrady dane, keď daň uvedenú na faktúre uhradí na číslo účtu správcu dane vedeného pre dodávateľa. Takýto spôsobom úhrady dane umožní odberateľovi vyhnúť sa situácii, kedy v prípade naplnenia zákonom ustanovenej domnienky, bude voči nemu uplatnený inštitút ručenia za daň.
Slovenskej republike taktiež vyplýva povinnosť prijať a uverejniť zákon potrebný na dosiahnutie súladu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov so smernicou (EÚ) 2019/2235.
3.Ciele a výsledný stav
Uveďte hlavné ciele navrhovaného predpisu (aký výsledný stav chcete reguláciou dosiahnuť).
Primárnym cieľom predkladaného návrhu je zavedenie ďalších efektívnych nástrojov boja proti daňovým podvodom. Ide o nové opatrenia, ktorými diskvalifikácia osôb a index daňovej spoľahlivosti.
Index daňovej spoľahlivosti - z neverejnej formy hodnotenia sa navrhuje prejsť na transparentnú formu hodnotenia. Daňové subjekty, ktoré si budú zodpovedne plniť svoje daňové povinnosti (napr. včasné podávanie daňových priznaní a platenie dane), budú odmeňované benefitmi. Naopak podnikatelia, ktorí nebudú hodnotení ako spoľahliví, budú motivovaní k zodpovednejšiemu prístupu. Hodnotenie daňového subjektu bude zverejnené v zozname na webe finančnej správy.
Na skvalitnenie výberu daní a očistenie podnikateľského prostredia prispeje aj vylúčenie diskvalifikácia fyzických osôb, ktoré štatutármi daňových subjektov, ktoré si neplnia zákonné povinnosti. Zámerom tohto opatrenia je, aby mal správca dane možnosť rozhodnúť o vylúčení fyzickej osoby, ak sa na to naplnia zákonom ustanovené dôvody. Týmto rozhodnutím bude fyzická osoba vylúčená z možnosti byť najmä štatutárnym orgánom alebo jeho členom, členom dozorného orgánu alebo prokuristom vo všetkých obchodných spoločnostiach a družstvách, a to na tri roky.
Znížením sumy úhrady za poskytnutie záväzných stanovísk sa umožní daňovým subjektom častejšie využitie tohto inštitútu, keďže vďaka zníženiu sumy budú takého stanoviská prístupnejšie.
Navrhuje sa aj zmena na zníženie administratívnej náročnosti, a to aby správca dane nemusel daňovým subjektom zasielať osvedčenie o registrácii tzv. „kartičky“, ktoré je potrebné vrátiť po skončení podnikania a priniesť správcovi dane vždy za účelom vyznačenia zmien.
Cieľom legislatívnych opatrení týkajúcich sa zmien v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov je zabrániť zneužívaniu systému DPH na získanie neoprávnených ekonomických výhod a tak zlepšiť výber dane z pridanej hodnoty do štátneho rozpočtu. Rovnako očakávame, že navrhované legislatívne opatrenia prispejú k zlepšeniu podnikateľského prostredia, keďže sa pravidelným aktualizovaním zoznamu vlastných bankových účtov platiteľov dane umožní lepšie preverenie obchodného partnera a zefektívni sa práca správcu dane pri vyplácaní nadmerných odpočtov dane z pridanej hodnoty.
Návrhom sa do zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov preberá aj smernica (EÚ) 2019/2235, čím sa zosúlaďuje uplatňovanie režimu DPH na obranné úsilie v rámci EÚ a v rámci NATO.
4.Dotknuté subjekty
5
Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny návrhu dotknú priamo aj nepriamo:
Finančná správa, daňové subjekty.
5.Alternatívne riešenia
Aké alternatívne riešenia boli posudzované? Uveďte, aké alternatívne spôsoby na odstránenie definovaného problému boli identifikované a posudzované.
Účelom zníženia sumy úhrady za poskytnutie záväzných stanovísk je umožniť daňovým subjektom častejšie využitie tohto inštitútu, keďže znížením sumy budú takého stanoviská prístupnejšie.
V súvislosti so zavedením tzv. verejného indexu daňovej spoľahlivosti sa navrhuje, aby Finančné riaditeľstvo SR zverejňovalo v novom zozname daňové subjekty s prideleným indexom daňovej spoľahlivosti. Na rozdiel od doterajšej úpravy indexu navrhované znenie zabezpečí, že index daňovej spoľahlivosti bude transparentným, nezávislým, objektívnym a aplikovateľným hodnotením takýchto daňových subjektov, a to na základe plnenia ich povinností voči finančnej správe.
Inštitút vylúčenia sa pripravovanou novelou navrhuje zaviesť z dôvodu záväzku vlády v zmysle Programového vyhlásenia na roky 2020 2024 v rámci boja proti daňovým podvodom. Táto úprava umožní správcom dane vydať rozhodnutie o vylúčenia fyzickej osoby, ktorá je štatutárom daňového subjektu, ktorý vážnym spôsobom porušuje svoje daňové povinnosti. Ustanovenie sa navrhuje v súvislosti s úpravou diskvalifikácie osôb v Obchodnom zákonníku, ako aj v zákone o súdoch, podľa ktorých je možné, aby nielen súd, ale aj iný orgán, vydal rozhodnutie o diskvalifikácii, ak sú na to splnené zákonné dôvody.
V aktuálnej právnej úprave absentuje povinnosť pre platiteľov dane z pridanej hodnoty oznamovať číslo bankového účtu, na ktorom sústreďuje finančné prostriedky z ekonomickej činnosti podliehajúcej DPH. Kontrolné zistenia orgánov finančnej správy preukázali rozsiahle zneužívanie systému DPH pri vykonávaním ekonomickej činnosti platiteľov dane, kedy nie je explicitne vyžadovaná existencia vlastného podnikateľského účtu platiteľa dane. Častým javom je využívanie cudzích bankových účtov, na ktoré správca dane, napriek závažným kontrolným zisteniam, nemá dosah. Aktuálne finančná správa eviduje približne 6 000 aktívnych daňových subjektov, pri ktorých správca dane nemá informácie o ich bankových účtoch. Pritom práve u týchto daňových subjektov sa akumulujú neprimerane vysoké daňové nedoplatky. Povinnosť pre platiteľov dane z pridanej hodnoty oznamovať finančnej správe čísla všetkých vlastných bankových účtov, ktoré používajú na vykonávanie ekonomickej činnosti, ktorá je predmetom DPH, sa zavádza hlavne z dôvodu boja proti daňovým únikom. Od tohto opatrenia sa očakáva zvýšenie efektivity výberu daní. Zároveň sa pri vyplácaní nadmerných odpočtov znížia administratívne náklady správcu dane a zamedzí sa situáciám, kedy sú nadmerné odpočty vyplácané na cudzie bankové účty alebo poštovým poukazom.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
7.Transpozícia práva EÚ
Uveďte, v ktorých ustanoveniach ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ spolu s odôvodnením.
6
Návrh právneho predpisu, týkajúci sa zmien v § 6, § 69 ods. 14, § 69c a § 85kk zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, predstavuje transpozíciu článkov 193, 205 v kontexte článku 273 smernice Rady 2006/112/ES. Na základe posledného zmieneného ustanovenia smernice rady 2006/112/ES môžu členské štáty, pri splnení podmienok rovnakého zaobchádzania a nezavádzania formalít spojených s prechodom hraníc, prijať opatrenia potrebné na riadny výber DPH a predchádzanie daňovým podvodom. Nové opatrenia sa prijímajú z dôvodu naplnenia cieľov uvedených v bode 3 a eliminácie negatívnych situácií popísaných v bode 5.
Transpozíciou smernice (EÚ) 2019/2235 nedochádza k rozšíreniu pôsobnosti smernice nad rámec minimálnych požiadaviek, nedošlo k využitiu resp. nevyužitiu výnimiek, ktoré by udržali požiadavky na minime a rovnako nedošlo k skoršej implementácii, t. j. pred dátumom, ktorý ustanovuje smernica.
8.Preskúmanie účelnosti**
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
Navrhujú sa propodnikateľské opatrenia, a to:
- správca dane nebude daňovým subjektom zasielať o registrácii tzv. „kartičky“, ktoré daňový subjekt musel predkladať správcovi dane za účelom zápisu zmien a po skončení podnikania vrátiť,
- zníženie sumy úhrady za záväzné stanovisko čím sa stane tento inštitút prístupnejším,
7
- zvyšovanie daňovej transparentnosti zverejňovanie hodnotenia daňového subjektu v zoznamoch vedených finančnou správou,
- možnosť skontrolovať vlastný bankový účet dodávateľa v zozname zverejnenom Finančným riaditeľstvom SR.
11.Kontakt na spracovateľa
Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvov
MF SR –
peter.turenic@mfsr.sk
tel. 59585474
MF SR –
lucia.blazekova@mfsr.sk
tel. 59583473
MFSR –
milos.miklos@mfsr.sk
tel. 59583494
12.Zdroje
Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri vypracovávaní doložky, príp. analýz vplyvov vychádzali.
MF SR a Finančné riaditeľstvo SR aplikačná prax.
Analýza vplyvov Finančného riaditeľstva SR.
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
STANOVISKO KOMISIE
(PREDBEŽNÉ PRIPOMIENKOVÉ KONANIE)
K MATERIÁLU
NÁVRH ZÁKONA, KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA ZÁKON Č. 563/2009 Z. Z. O SPRÁVE DANÍ (DAŇOVÝ PORIADOK) A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV A KTORÝM SA MENIA A DOPĹŇAJÚ NIEKTORÉ ZÁKONY
I. Úvod: Ministerstvo financií SR predložilo dňa 12. marca 2021 Stálej pracovnej komisii na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len „Komisia“) na predbežné pripomienkové konanie materiál: „Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony“.
Materiál predpokladá pozitívno-negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, ktoré rozpočtovo zabezpečené, pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie, vrátane pozitívnych vplyvov na malé a stredné podniky a pozitívno-negatívne vplyvy na informatizáciu.
II. Pripomienky a návrhy zmien: Komisia uplatňuje k materiálu tieto pripomienky a odporúčania:
K doložke vybraných vplyvov
V predloženej doložke vybraných vplyvov je potrebné uviesť povinné informácie v bode 5. Alternatívne riešenia v súlade s minimálnymi obsahovými požiadavkami (vrátane nulového variantu) pre tento bod doložky vybraných vplyvov upravenými v časti II. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov.
Komisia žiada predkladateľa o vyznačenie aj negatívneho vplyvu na podnikateľské prostredie, vrátane MSP, v časti 9. Vplyvy navrhovaného materiálu Doložky vybraných vplyvov.
8
Stanovisko predkladateľa:
Pripomienka bola akceptovaná a zapracovaná.
Komisia zároveň žiada predkladateľa o kvalitatívne popísanie aj negatívnych vplyvov predloženého materiálu na podnikateľské prostredie, vrátane MSP, s uvedením prevládajúceho charakteru vplyvov. Komisia preto žiada predkladateľa o dopracovanie Doložky vybraných vplyvov a Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie.
Stanovisko predkladateľa:
Pripomienka bola akceptovaná a zapracovaná.
K vplyvom na podnikateľské prostredie
V Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie Komisia žiada popísať aj negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie a vyčísliť náklady regulácie v bode 3.3.4. ako rozdiel nákladov (+) a úspor (-).
Odôvodnenie :
V Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie bude potrebné vyčísliť náklady regulácie na základe kalkulačky nákladov zverejnenej na stránke MH SR, pričom napr. zníženie poplatku pri odsúhlasení metódy transferového oceňovania , je úsporou priamych finančných nákladov, ktoré sa označujú znamienkom (-). V prípade, že predkladateľ nebude vedieť uvedené náklady vyčísliť bude potrebné, aby do tabuľky nákladov regulácie uviedol N/A.
Stanovisko predkladateľa:
Pripomienka bola akceptovaná a zapracovaná.
Komisia žiada predkladateľa o kvantifikáciu odhadovaných nákladov/úspor regulácie v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie, a to v každom prípade, v ktorom je takáto kvantifikácia možná, pričom jedným z riešení je využitie modelového výpočtu na jeden dotknutý podnikateľský subjekt.
Komisia žiada predkladateľa o kvantifikáciu odhadovaných nákladov/úspor regulácie v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie, a to v každom prípade, v ktorom je takáto kvantifikácia možná, pričom jedným z riešení je využitie modelového výpočtu na jeden dotknutý podnikateľský subjekt.
V nadväznosti na vyššie uvedené Komisia žiada predkladateľa o vyčíslenie úspory nepriamych finančných nákladov v prípade vyžiadania záväzného stanoviska od FS. Nakoľko sa navrhuje znížiť daný poplatok na fixnú výšku 1 000 €, pričom v súčasnosti minimálna cena predstavuje 2000 - 3000 €, Komisia odporúča vyčísliť celkovú úsporu v priemere na 1.500 €/stanovisko. Odhad celkovej úspory za všetky podnikateľské subjekty teda predstavuje počet vyžiadaných záväzných stanovísk (napr. za rok 2020) krát priemerná úspora vo výške 1500 €/stanovisko.
Stanovisko predkladateľa:
Pripomienka bola akceptovaná a zapracovaná.
Komisia žiada predkladateľa o vyčíslenie dodatočných administratívnych nákladov vyplývajúcich z potreby nahlasovania finančnému riaditeľstvu čísla všetkých vlastných bankových účtov určených na podnikanie. Odporúčaným riešením je využitie výpočtu ako na
9
celé PP, tak na jeden dotknutý podnikateľský subjekt. Využitím kalkulačky nákladov regulácie MH SR a nasledovných predpokladov:
Počet daňových subjektov registrovaných pre DPH (zdroj: FS SR): 247 615
Odhad trvania povinnosti: 30 min.
Frekvencia plnenia povinnosti: nepravidelne/jednorazovo
Komisia tieto náklady odhaduje na cca. 844 986 €/celé PP a 3,41 €/1 podnikateľský subjekt.
Stanovisko predkladateľa:
Pripomienka bola akceptovaná a zapracovaná inak.
K vplyvom na rozpočet verejnej správy
Podľa doložky vplyvov predložený návrh zákona pozitívne a negatívne, rozpočtovo zabezpečené vplyvy na rozpočet verejnej správy.
V analýze vplyvov kvantifikované negatívne vplyvy v roku 2021 v sume 864 342 eur a predstavujú kapitálové výdavky spojené s aktualizáciou informačných systémov finančnej správy. Predkladateľ uvádza, že finančné prostriedky budú zabezpečené v rozpočte kapitoly MF SR (organizácia FR SR a MF SR úrad) rozpočtovým opatrením v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Pozitívne vplyvy predstavujú prínos z pohľadu boja proti daňovým únikom, nie vyčíslené z dôvodu, že nie je možné prognózovať podnikateľské správanie pri povinnosti platiteľov dane oznamovať FR SR čísla vlastných bankových účtov, ktoré používajú na podnikanie podliehajúce DPH, ako aj každú zmenu týkajúcu sa týchto účtov.
V tabuľke č. 1 v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy Komisia žiada v riadku Financovanie zabezpečené v rozpočte v tom: za každý subjekt verejnej správy/program zvlášť slová „MF SR (org. FR SR) podprogram 0EK0D informačné technológie“ nahradiť slovami „kapitola MF SR/0EK 0D IT financované zo ŠR – MF SR“.
Financovanie zabezpečené v rozpočte
864 342
0
0
0
v tom:
kapitola MF SR/0EK 0D IT financované zo ŠR – MF SR
864 342
0
0
0
Stanovisko predkladateľa:
Pripomienka bola akceptovaná a zapracovaná inak.
V časti 2.1.1. Financovanie návrhu Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy Komisia žiada vetu „Na rok 2021 budú finančné prostriedky zabezpečené v rozpočte kapitoly MF SR (organizácia FR SR a MF SR úrad) rozpočtovým opatrením v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.“ uviesť na konci daného
bodu a to z dôvodu, že finančné prostriedky budú zabezpečené v rozpočte kapitoly MF SR
(organizácia FR SR a MF SR úrad) rozpočtovým opatrením v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v celkovej výške 864 320 eur a nie iba v sume 443 723 eur, ktorá súvisí so zmenou modulov systému SAP, ktoré súčasťou Integrovaného systému finančnej správy – správa daní.
V časti 2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie negatívne vplyvy uvedené v sume 443 723 eur a neuvádzajú sa ďalšie vplyvy v sume 420 619 eur, ktoré súvisia sa zavedením osobitnej oznamovacej povinnosť platiteľa dane. Uvedená časť analýzy tak nie je v súlade
10
s tabuľkou č.1 a č. 4 ako aj s časťou 2.1.1. V nadväznosti na uvedené je potrebné tieto časti analýzy zosúladiť.
Stanovisko predkladateľa:
Pripomienka bola akceptovaná a zapracovaná inak.
Do analýzy Komisia žiada doplniť detailný a overiteľný rozpočet pre úpravu IS PFS a ISFS-SD.
Odôvodnenie: V analýze uvedené detailné rozpočty pre úpravu ISFS-SD, časti ERP, PSCD, CRM a BW. Detailný rozpočet v rovnakom detaile chýba pre úpravu IS PFS - Ručenie za daň a ISFS-SD - Štandardný postup oznámenia účtu/účtov pre DPH prostredníctvom určeného formulára. Komisia žiada doplniť detailný a overiteľný rozpočet pre tieto dve úpravy IS v rovnakom detaile, ako uvedené detailné rozpočty pre úpravu ISFS-SD, časti ERP, PSCD, CRM a BW.
Komisia žiada upresniť a upraviť jednotkové ceny práce pre jednotlivé pracovné pozície, ktoré budú realizovať zmeny informačných systémov a v nadväznosti na túto zmenu upraviť výšku rozpočtu úprav IS PFS a ISFS-SD.
Odôvodnenie: V analýze je pre všetky výpočty výšky výdavkov na úpravu IS PFS a ISFS-SD uvedená jednotná priemerná cena práce externých pracovníkov vo výške 857 eur s DPH. To znamená, že napríklad testovanie je ocenené rovnakou cenou práce ako riadenie projektu alebo konzultačné práce. Cieľové ceny práce pre jednotlivé IT pracovné pozície uvedené na
https://www.mirri.gov.sk/sekcie/analyza-diskusna-studia-2/
. Referenčná cena SAP špecialistu
sa na Slovensku pohybuje v rozsahu 667 710 eur s DPH. Ide o ceny pre SAP špecialistov, vyjednané IT sekciou MF SR u aktívnych IT zmlúv. Komisia žiada upresniť aké IT pracovné pozície budú realizovať jednotlivé časti projektu a upraviť ich jednotkové ceny práce na úroveň cieľových cien práce v SR verejnom sektore a v nadväznosti na to upraviť výšku rozpočtu realizovaných zmien IS.
Stanovisko predkladateľa:
Pripomienka bola akceptovaná a zapracovaná.
III. Záver: Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje
nesúhlasné stanovisko
s materiálom predloženým na predbežné pripomienkové konanie s odporúčaním na jeho dopracovanie podľa pripomienok v bode II.
IV. Poznámka: Predkladateľ zapracuje pripomienky a odporúčania na úpravu uvedené v bode II a uvedie stanovisko Komisie do doložky vybraných vplyvov spolu s vyhodnotením pripomienok.
Nesúhlasné stanovisko Komisie neznamená zastavenie ďalšieho schvaľovacieho procesu. Stanovisko Komisie slúži ako podklad pre informované rozhodovanie vlády Slovenskej republiky a ďalších subjektov v rámci schvaľovacieho procesu. Predkladateľ možnosť dopracovať materiál podľa pripomienok a zaslať ho na opätovné schválenie Komisie, ktorá môže následne zmeniť svoje stanovisko.
11
Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti
Budovanie základných pilierov informatizácie
Obsah
A – nová služba
B – zmena služby
Kód služby
Názov služby
Úroveň elektronizácie služby
(0 až 5)
6.1. Predpokladá predložený návrh zmenu existujúcich elektronických služieb verejnej správy alebo vytvorenie nových služieb?
(Ak áno, uveďte zmenu služby alebo vytvorenie novej služby, ďalej jej kód, názov a úroveň elektronizácie podľa katalógu eGovernment služieb, ktorý je vedený v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy.)
B
B
B
ks_338994
sluzba_egov_1926
sluzba_egov_1923
Informovanie sa o daňovom procese a plánovanej daňovej udalosti
Verejné informovanie o daňových subjektoch
Spravovanie oprávnení v informačnom prostredí finančnej správy
4
4
4
Infraštruktúra
A – nový systém
B – zmena systému
Kód systému
Názov systému
6.2. Predpokladá predložený návrh zmenu existujúceho alebo vytvorenie nového informačného systému verejnej správy?
(Ak áno, uveďte zmenu systému alebo vytvorenie nového systému, ďalej jeho kód a názov z centrálneho metainformačného systému verejnej správy.)
B
B
B
isvs_4859
isvs_7714
isvs_7213
Integrovaný systém Finančnej správy
Integrovaný systém Finančnej správy - správa daní (ISFS-SD)
Portál Finančnej správy (PFS)
Financovanie procesu informatizácie
Rezortná úroveň
Nadrezortná úroveň
A - z prostriedkov EÚ B - z ďalších zdrojov financovania
6.3. Vyžaduje si proces informatizácie finančné investície?
(Uveďte príslušnú úroveň financovania a kvantifikáciu finančných výdavkov uveďte v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy.)
X
12
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:
iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)
iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)
na všetky kategórie podnikov
3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
- z toho MSP
Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.
Aký je ich počet?
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony ovplyvní postupy finančnej správy a daňových subjektov.
Zníženie sumy úrady za záväzné stanoviská predpokladá pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. Predpokladaný vplyv sa nedá vyčísliť, nakoľko nie je možné určiť koľko subjektov využije tento inštitút.
Ďalej sa navrhovaná úprava týka predkladania prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky za uplynulý kalendárny mesiac (ďalej len „prehľad“) dotkne všetkých zamestnávateľov, ktorí sú platitelia dane a majú povinnosť predkladať správcovi dane tento prehľad.
Ak zamestnávateľ, ktorý povinnosť podať prehľad za kalendárny mesiac a tento nepodá v zákonnej lehote t.j. do konca kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac, v súlade s navrhovanou úpravou si môže túto povinnosť splniť dodatočne najneskôr však do 5 dní po uplynutí zákonnej lehoty a to bez uloženia sankcie od správcu dane.
Počet dotknutých subjektov nie je možné vzhľadom na neexistenciu vhodných dát presne určiť.
Zníženie poplatku pri odsúhlasení metódy transferového oceňovania zlepší prístup daňovo spoľahlivých podnikateľských subjektov k tomuto inštitútu, čím sa zväčší právna istota pri transakciách medzi závislými osobami. Zároveň očakávame zvýšenie motivácie daňových subjektov k dobrovoľnému plneniu daňových povinností, keďže zníženie poplatku je podmienené dosiahnutím stupňa vysoko spoľahlivého daňového subjektu.
Na základe doteraz podaných žiadostí odhadujeme počet subjektov dotknutých týmto opatrením na rádovo 10 subjektov ročne.
3.2 Vyhodnotenie konzultácií
- z toho MSP
Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.
Ako dlho trvali konzultácie?
Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.
Na konzultácie boli prizvaní:
Slovenská komora daňových poradcov
Slovenská komora audítorov
Centrum lepšej regulácie
Americká obchodná komora v SR
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Združenie miest a obcí Slovenska
Asociácia priemyselných zväzov
Republiková únia zamestnávateľov
Klub 500
Nadväzne na Jednotnú metodiku posudzovania vybraných vplyvov sa dňa 16. 07. 2020 a dňa 29.07.2020 uskutočnili verejné konzultácie, ktorých predmetom bola novela zákona o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V úvode konzultácií Ministerstvo financií Slovenskej republiky (MF SR) informovalo o zámere vyplývajúcom z programového vyhlásenia, ktorým je vytvorenie efektívnych nástrojov v boji proti daňovým podvodom. MF SR uviedlo, že návrh zákona je momentálne v štádiu rozpracovanosti a pre verejnosť bude prístupný v rámci
13
medzirezortného pripomienkového konania (MPK). MF SR zároveň informovalo, že novela daňového poriadku bude predložená do konca roka 2020 do vlády, pričom účinnosť zákona je plánovaná na január 2022.
MF SR uviedlo, že verejné konzultácie sa týkajú tém, ktoré boli zverejnené v predbežnej informácii, t. j. index daňovej spoľahlivosti, diskvalifikácia osôb a spoločná daňová kontrola. Následne dalo priestor na vyjadrenie zástupcom subjektov.
Index daňovej spoľahlivosti
SKDP
Zástupcovia SKDP požadovali ozrejmiť ako bude verejný index fungovať, nakoľko v súčasnosti daňové subjekty nevedia na základe akých kritérií hodnotení a čo majú zlepšiť aby mali dobré hodnotenie. Zástupcovia SKPD navrhovali zavedenie mechanizmu závažnosti, teda aby bolo napr. nezaplatenie dane prísnejšie posudzované ako nesplnenie nepodstatnej administratívnej povinnosti. Upozornili na § 3 ods. 9 daňového poriadku, aby pri prideľovaní indexu a pri jeho následnom využívaní v rámci prideľovania zvýhodneného režimu nevznikali v skutkovo zhodných prípadoch neodôvodnené rozdiely. V súvislosti s ustanovením § 3 ods. 9 daňového poriadku zástupcovia SKDP taktiež upozornili, že odňatie prístupu k zvýhodnenému režimu, ktorý sa bude aplikovať pre spoľahlivé subjekty môže byť v niektorých prípadoch považované za formu sankcie (v niektorých prípadoch aj neadekvátne vysokej či závažnej v porovnaní s porušenou povinnosťou; taktiež za rovnaké pochybenie by nemala byť sankcia uložená dvakrát).
Taktiež navrhli, aby v prípade, keď daňový subjekt nesúhlasí so závermi správcu dane a aktívne sa bráni, napr. podaním správnej žaloby, nemala táto skutočnosť vplyv na index daňovej spoľahlivosti.
Otázky boli aj k zadefinovaniu kritérií a benefitov, či tieto budú súčasťou zákona alebo vyhlášky a či bude možné vstupovať do ich prípravy. SKDP navrhlo, že jedným z bodov zlepšujúcich hodnotenie subjektov by mohlo byť zastupovanie subjektu daňovým poradcom.
AZZZ
Zástupca AZZZ sa taktiež priklonil k stanovisku SKDP ohľadom zavedenia individuálneho mechanizmu závažnosti.
Ďalej bola položená otázka, či budú hodnotené len určité segmenty daňových subjektov, napr. len tie ktoré nevyužívajú paušálne výdavky. AZZZ sa prikláňa k plošnému hodnoteniu všetkých subjektov, nakoľko aj pre daňové subjekty s paušálnymi výdavkami to môže byť výhoda, keď je zverejnený v zozname ako spoľahlivý daňový subjekt.
AMCHAM
Zástupkyňa AMCHAM položila otázku, či súčasný index bude nadväzovať na predchádzajúce štúdie vykonávané pred niekoľkými rokmi. Ďalej či sa bude vychádzať len z kritérií, ktoré FR SR a čo je vlastne výsledkom takéhoto indexu. Taktiež bolo uvedené, že majú záujem na spolupráci pri tvorbe kritérií a benefitov. Ďalšia otázka bola, či verejný index bude prepojený aj navonok, či bude napr. vstupovať ako podmienka do verejného obstarávania.
KOMORA AUDÍTOROV
Zástupkyňa Komory audítorov položila otázku v akom časovom horizonte sa budú daňové subjekty hodnotiť. Z dôvodu, že nebude povinne vykonávaný audit malých a stredných podnikov, navrhla využiť voľné kapacity audítorov, s tým, že daňový subjekt by mohol mať lepšie hodnotenie, ak by mal potvrdenie audítora, že účtovníctvo v súlade so zákonom.
Zástupkyňa audítorov navrhla zamerať sa na oblasť účtovníctva a zamedziť možnosť viesť daňovým subjektom s obratom 10 mil. eur jednoduché účtovníctvo. Vyriešenie tohto problému by výrazne ovplyvnilo štátny rozpočet.
APZ
Zástupca APZ privítal myšlienku verejného indexu daňovej spoľahlivosti, zdôraznil však potrebu vytvorenia jeho transparentných kritérií. Daňový subjekt by mal mať možnosť oboznámiť sa s dôvodmi, pre ktoré mu bol pridelený index, aby mal možnosť zlepšiť svoje hodnotenie. Kritéria prideľovania indexu by mali byť zverejnené na webovom sídle finančnej správy. Zástupca APZ sa spýtal, či sa uvažuje o prepojení indexu daňovej spoľahlivosti so simultánnymi kontrolami, napríklad v prípade najvyššieho ratingu by sa mohlo upustiť od vykonania takejto kontroly.
RÚZ
Zástupcovia RÚZ zastávajú názor, že správca dane postupovať voči daňovému subjektu, tak ústretovo, ako sa len dá. Ak sa daňový subjekt nespráva v súlade so zákonom byť sankcionovaný, avšak nesmie ísť o ľubovôľu správcu dane. Každá sankcia byť ustanovená zákonom. Benefity poskytované daňovému subjektu musia byť tiež zákonom ustanovené. Oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti by malo byť patrične odôvodnené, tak aby daňový subjekt vedel ktoré kritérium porušil. Pokiaľ nebudú kritériá prideľovania indexu ustanovené zákonom vzniká obava, že sa budú často meniť.
KLUB 500
Zástupcovia zdôraznili, že by bolo vhodné ustanoviť kritériá vyhodnoť prideľovania indexu priamo v zákone.
14
MF SR
Cieľom úpravy indexu je vytvoriť efektívny nástroj motivujúci k dobrovoľnému plneniu daňových povinností. Daňové subjekty, ktoré sa budú zodpovedne správať k svojim daňovým povinnostiam (napr. včasné podávanie daňových priznaní a platenie dane) budú odmeňované benefitmi. Naopak podnikatelia, ktorí nebudú hodnotení ako spoľahliví, budú motivovaní k zodpovednejšiemu prístupu.
Mechanizmus spôsobu vyhotovovania indexu daňovej spoľahlivosti daňových subjektov bude finančné riaditeľstvo zverejňovať na svojom webovom sídle. Daňové subjekty sa tak môžu oboznámiť s tým, kde majú ešte nedostatky, aby mohli zlepšiť svoje hodnotenie.
Aby každý daňový subjekt vedel, ako si plní svoje povinnosti bude sa zoznam daňových subjektov s ich stupňom spoľahlivosti zverejňovať na webovom sídle finančnej správy. Index daňovej spoľahlivosti sa