1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
___________________________________________________________________________
627
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z . . . . . . . . . . . 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 384/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 235/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 435/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 269/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 447/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 339/2016 Z. z., zákona č. 267/2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 369/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 312/2020 Z. z., zákona č. 416/2020 Z. z., zákona č. 421/2020 Z. z. a zákona č. 45/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 písmeno h) znie:
„h) indexom daňovej spoľahlivosti hodnotenie daňového subjektu, ktorý je podnikateľom registrovaným na daň z príjmov, na základe plnenia jeho povinností voči finančnej správe podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov2) a na základe jeho ekonomických ukazovateľov.“.
2.Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
8) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2
(zákon o štátnej pomoci), zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.V § 12 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Pri preukazovaní ušlého zárobku a hotových výdavkov a rozhodovaní o sume uplatneného ušlého zárobku a hotových výdavkov sa primerane postupuje podľa osobitného predpisu.11)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:
11) § 72 75 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
4.V § 15 ods. 3 prvej vete sa slovo „určí“ nahrádza slovami „je oprávnený určiť“.
5.V § 18 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa primerane vzťahujú aj na finančné riaditeľstvo a ministerstvo.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
6.§ 19a sa vypúšťa.
7.V § 20 ods. 2 druhej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „predvolaná osoba je povinná s ospravedlnením predložiť aj dôkazy preukazujúce tieto dôvody alebo okolnosti.“.
8.V § 23 ods. 1 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „po prijatí žiadosti o nazretie do spisu sprístupní správca dane spis daňového subjektu nasledujúci pracovný deň.“.
9.V § 23 ods. 1 poslednej vete sa za slovom „konaní“ vypúšťa čiarka a slová „a do súhrnného protokolu podľa § 19a“.
10.V § 24 ods. 4 druhej vete sa za slovo „kontrolách,“ vkladajú slová „protokoly o určení dane podľa pomôcok,“.
11.§ 24 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Na účely dokazovania môže správca dane úkony, ktorými najmä ústne pojednávanie, výsluch svedkov, výsluch znalcov a oboznamovanie sa s dôkazmi vykonávať aj spoločne.“.
12.§ 25 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
3
„(5) Správca dane môže uskutočniť vypočutie svedka prostredníctvom videokonferencie, alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie; podmienky a podrobnosti o spôsobe vypočutia uverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle.“.
13.§ 25a sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„Správca dane môže uskutočniť vypočutie znalca prostredníctvom videokonferencie, alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie; podmienky a podrobnosti o spôsobe vypočutia uverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle.“.
14.V § 38 ods. 5 piatej vete a § 46 ods. 6 tretej vete sa za slovo „konania“ vkladajú slová „alebo ak tieto boli poskytnuté Kriminálnemu úradu finančnej správy, Policajnému zboru alebo orgánom činným v trestnom konaní“.
15.V § 49 ods. 1 prvá veta znie: „Správca dane zašle daňovému subjektu protokol o určení dane podľa pomôcok, ktorého súčasťou je výzva na vyjadrenie.“.
16.V § 49 ods. 2 prvej vete sa slová „výzvy správcu dane na vyjadrenie sa k protokolu o určení dane podľa pomôcok“ nahrádzajú slovami „protokolu o určení dane podľa pomôcok, ktorého súčasťou je výzva na vyjadrenie“.
17.V § 52 ods. 3 písm. a) sa slová „jej trvalý pobyt“ nahrádzajú slovami „adresa jej trvalého pobytu“.
18.V § 52 ods. 5 druhej vete sa slová „meno, priezvisko, trvalý pobyt“ nahrádzajú slovami „meno a priezvisko fyzickej osoby, adresa jej trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak je odlišné od adresy trvalého pobytu,“.
19.V § 52 ods. 6 písm. a), ods. 11 druhej vete, ods. 12 písm. a) a ods. 14 písm. a) sa slová „jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu“ nahrádzajú slovami „adresa jej trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak je odlišné od adresy trvalého pobytu“.
20.V § 52 sa za odsek 15 vkladajú nové odseky 16 až 18, ktoré znejú:
„(16) Finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle sprístupňuje aktualizované údaje platiteľa dane z pridanej hodnoty v rozsahu meno a priezvisko fyzickej osoby, adresa jej trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak je odlišné od adresy trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby, sídlo, identifikačné číslo organizácie, ak jej bolo pridelené, identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty a číslo účtu vedeného u poskytovateľa platobných služieb alebo číslo účtu vedeného u zahraničného poskytovateľa platobných služieb podľa toho, ktorý platiteľ dane z pridanej hodnoty zriadený.
(17) Finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle sprístupňuje aktualizované údaje platiteľa dane z pridanej hodnoty v rozsahu meno a priezvisko fyzickej osoby, adresa jej trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak je odlišné od adresy trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby, sídlo, identifikačné číslo organizácie, ak jej bolo pridelené, identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty a číslo účtu správcu dane vedeného pre daňový subjekt.
4
(18) Finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle zverejňuje aktualizovaný zoznam daňových subjektov, ktorým bol určený index daňovej spoľahlivosti, v ktorom sa uvedie meno a priezvisko fyzickej osoby, adresa jej trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak je odlišné od adresy trvalého pobytu, obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo, daňové identifikačné číslo, identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené a index daňovej spoľahlivosti.“.
Doterajší odsek 16 sa označuje ako odsek 19.
21.V § 52 odsek 19 znie:
„(19) Údaje, ktoré finančné riaditeľstvo zverejňuje v zoznamoch a údaje, ktoré finančné riaditeľstvo sprístupňuje, sa zverejňujú a sprístupňujú v štruktúrovanej podobe, ktorá umožňuje ich cielené vyhľadávanie a ďalšie automatizované spracovanie.“.
22.V § 53a ods. 3 prvej vete sa slovo „siedmich“ nahrádza slovom „desiatich“ a slovo „ôsmich“ sa nahrádza slovom „desiatich“.
23.§ 53c znie:
„53c
(1)Daňový subjekt zaplatí spolu so žiadosťou o záväzné stanovisko úhradu vo výške 1 000 eur; vysoko spoľahlivý daňový subjekt, zaplatí spolu so žiadosťou o záväzné stanovisko polovicu tejto sumy.
(2)Úhrada podľa odseku 1 sa platí bez výzvy a je splatná pri podaní žiadosti o záväzné stanovisko. Ak nebola úhrada zaplatená pri podaní žiadosti o záväzné stanovisko a v určenej výške podľa odseku 1, je splatná do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy finančného riaditeľstva na jej zaplatenie. Ak úhradu daňový subjekt nezaplatí v lehote alebo vo výške určenej vo výzve, finančné riaditeľstvo záväzné stanovisko nevydá; túto skutočnosť finančné riaditeľstvo oznámi daňovému subjektu.
(3)Ak finančné riaditeľstvo záväzné stanovisko nevydá, vráti zaplatenú úhradu daňovému subjektu; túto skutočnosť oznámi finančné riaditeľstvo daňovému subjektu. Finančné riaditeľstvo vráti daňovému subjektu zaplatenú úhradu podľa odseku 1 do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia podľa prvej vety.“.
24.§ 53d vrátane nadpisu znie:
㤠53d
Index daňovej spoľahlivosti
(1)Daňový úrad zašle daňovému subjektu, ktorým je podnikateľ registrovaný na daň z príjmov, najneskôr do konca mesiaca po uplynutí dvoch rokov od konca roka, v ktorom bol daňový subjekt registrovaný na daň z príjmov, oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti. Oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti obsahuje odôvodnenie, v ktorom sa uvedú dôvody určenia indexu.
5
(2)Ak sa index daňovej spoľahlivosti zmení, daňový úrad zašle daňovému subjektu podľa odseku 1 oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti do konca mesiaca po uplynutí hodnoteného obdobia, ktorým je kalendárny polrok.
(3)Proti oznámeniu o indexe daňovej spoľahlivosti môže daňový subjekt podať námietku do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia. Podaná námietka musí byť odôvodnená. Podanie námietky odkladný účinok. Zmeškanie lehoty na podanie námietky nemožno odpustiť.
(4)Podrobnosti týkajúce sa kritérií určenia indexu daňovej spoľahlivosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. Podrobnosti týkajúce sa nárokov, zásada spôsobu určenia indexu daňovej spoľahlivosti daňového subjektu uverejňuje finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle.
(5)Daňovému subjektu podľa odseku 1, ktorý je na základe indexu daňovej spoľahlivosti vysoko spoľahlivý daňový subjekt, správca dane
a)vyhotoví čiastkový protokol v rámci výkonu daňovej kontroly na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu alebo jeho časti, ak splnené zákonné podmienky podľa § 47a,
b)určí lehotu najmenej 15 dní vo výzve v súvislosti s vykonávaním daňovej kontroly alebo výkonom miestneho zisťovania.
(6)Odsek 5 sa neuplatní, ak daňový subjekt opakovane nespolupracuje so správcom dane, a to najmä, ak porušuje povinnosti pri daňovej kontrole, porušuje povinnosť podať daňové priznanie alebo kontrolný výkaz, alebo porušuje povinnosť platiť daňovú povinnosť a opakovane nebol zastihnuteľný na adrese sídla, miesta podnikania alebo na adrese prevádzkarne.
(7)Daňovému subjektu podľa odseku 1, ktorý je na základe indexu daňovej spoľahlivosti nespoľahlivý daňový subjekt, správca dane určí lehotu osem dní na splnenie si určenej povinnosti v súvislosti s vykonávaním daňovej kontroly, vyrubovacieho konania alebo výkonom miestneho zisťovania; na odôvodnenú žiadosť daňového subjektu možno túto lehotu primerane predĺžiť.“.
25.V § 67 ods. 7 sa vypúšťa tretia veta.
26.V § 67 ods. 8 sa vypúšťa posledná veta.
27.V § 67 ods. 9 sa vypúšťa druhá veta.
28.V § 67 sa vypúšťa odsek 10.
Doterajšie odseky 11 až 13 sa označujú ako odseky 10 až 12.
29.V § 67 ods. 12 sa slová „správcovi dane, daňovník“ nahrádzajú slovami „alebo sprístupňuje finančnej správe, daňový subjekt“.
30.V § 68 ods. 1 prvej vete, druhej vete a tretej vete sa slová „protokolu s výzvou“ nahrádzajú slovami „protokolu, ktorého súčasťou je výzva“.
6
31.V § 69 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.
32.V § 84 ods. 1 písmeno f) znie:
„f) nasledujúcim po uplynutí šiestich rokov od
1.vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára podľa štvrtej časti všeobecného predpisu upravujúceho konkurzné konanie,48) a to v rozsahu nevymáhateľných daňových nedoplatkov; rovnako zanikajú aj neprihlásené pohľadávky a pohľadávky nezaradené v splátkovom kalendári určenom súdom,
2.vyhlásenia konkurzu, ak sa uplatnil postup podľa osobitného predpisu,48a) a to v rozsahu pohľadávok, ktoré zostali po zrušení konkurzu neuspokojené bez ohľadu na to, či boli do konkurzu prihlásené. “.
Poznámka pod čiarou k odkazu 48a znie:
48a) § 206f ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení zákona č. 377/2016 Z. z.“.
33.V § 84 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5) Ustanovenie odseku 1 písmena g) sa neuplatní, ak ide o daňový nedoplatok z daňového priznania, na podanie ktorého lehota uplynula do začatia reštrukturalizačného konania, pričom v tejto lehote nebolo podané; takýto daňový nedoplatok sa považuje za pohľadávku vzniknutú po začatí reštrukturalizačného konania.“.
34.V § 149 sa odsek 4 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f) zadržaním vodičského preukazu.“.
35.V § 151 ods. 2 písm. b) sa slová „e) a h)“ nahrádzajú slovami „e), h) a i)“.
36.V § 155 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „a na index daňovej spoľahlivosti“.
37.V § 155 sa za odsek 12 vkladá nový odsek 13, ktorý znie:
„(13) Správca dane pokutu podľa odseku 1 daňovému subjektu neuloží
a)po vyhlásení konkurzu za správny delikt, ktorého sa dopustil do vyhlásenia konkurzu podľa druhej časti všeobecného predpisu upravujúceho konkurzné konanie,48)
b)po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“) za správny delikt, ktorého sa dopustil do rozhodujúceho dňa,
c)po začatí reštrukturalizačného konania za správny delikt, ktorého sa dopustil do začatia reštrukturalizačného konania a účinky súdom potvrdeného reštrukturalizačného plánu trvajú.“.
Doterajšie odseky 13 až 15 sa označujú ako odseky 14 až 16.
38.V § 156 ods. 2 piatej vete sa vypúšťajú slová „alebo do dňa začatia reštrukturalizačného konania“.
39.V § 156 ods. 2 sa za piatu vetu vkladá nová šiesta veta, ktorá znie: „Ak nebol úrok z omeškania správcom dane vyrubený právoplatným rozhodnutím do vyhlásenia
7
konkurzu, do začatia reštrukturalizačného konania alebo do rozhodujúceho dňa, správca dane vypočíta úrok z omeškania za obdobie do vyhlásenia konkurzu, do začatia reštrukturalizačného konania alebo do rozhodujúceho dňa; takto vypočítaný úrok z omeškania sa považuje za vyrubený dňom predchádzajúcim vyhláseniu konkurzu, začatiu reštrukturalizačného konania alebo dňom predchádzajúcim rozhodujúcemu dňu.“.
40.V § 156 sa odsek 6 dopĺňa písmenami e) až g), ktoré znejú:
„e) v čase od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu podľa druhej časti všeobecného predpisu upravujúceho konkurzné konanie,48)
f) z dlžnej sumy podľa odseku 1 prihlásenej podľa všeobecného predpisu upravujúceho konkurzné konanie,48) počas reštrukturalizácie a po skončení reštrukturalizácie, ak trvajú účinky súdom potvrdeného reštrukturalizačného plánu, a to aj ak ide o neprihlásenú pohľadávku,
g) po rozhodujúcom dni z dlžnej sumy podľa odseku 1 vzniknutej do rozhodujúceho dňa.“.
41.Za § 157 sa vkladá § 157a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠157a
Rozhodnutie o vylúčení
(1)Správca dane vydá rozhodnutie o vylúčení93aa), ak daňový subjekt
a)mal ukončenú daňovú kontrolu podľa § 46 ods. 9 písm. c) a daňový nedoplatok a nedoplatok na inom peňažnom plnení v úhrne aspoň 5000 eur viac ako jeden rok, alebo ak
b)podal daňové priznanie na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie a daňová kontrola oprávnenosti nároku podľa osobitného predpisu36a) týkajúca sa tohto zdaňovacieho obdobia bola ukončená podľa § 46 ods. 9 písm. c).
(2)Rozhodnutím o vylúčení podľa odseku 1 písm. a) je vylúčená fyzická osoba,93aa) ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu daňového subjektu. Rozhodnutím o vylúčení podľa odseku 1 písm. b) je vylúčená fyzická osoba, ktorá bola štatutárnym orgánom alebo bola členom štatutárneho orgánu v čase, keď daňový subjekt podal daňové priznanie na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie, za ktoré bola daňová kontrola oprávnenosti nároku podľa osobitného predpisu ukončená podľa § 46 ods. 9 písm. c).
(3)Fyzická osoba je vylúčená odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vylúčení a doba vylúčenia je tri roky od právoplatnosti tohto rozhodnutia.
(4)Fyzická osoba, ktorá je vylúčená, nemôže podať voči rozhodnutiu o vylúčení podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania a návrh na obnovu konania.
(5)Správca dane doručí príslušnému súdu93ab) rovnopis rozhodnutia o vylúčení spolu s diskvalifikačným listom po uplynutí 90 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Ak bola podaná správna žaloba podľa správneho súdneho poriadku, správca dane doručí rovnopis rozhodnutia o vylúčení spolu s diskvalifikačným listom bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o odmietnutí priznania odkladného účinku alebo po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí
8
správnej žaloby; o podaní správnej žaloby podľa Správneho súdneho poriadku fyzická osoba bezodkladne informuje správcu dane.
(6)Diskvalifikačným listom sa na účely tohto zákona rozumie oznámenie správcu dane, ktoré obsahuje tieto údaje:
a)meno a priezvisko vylúčenej osoby,
b)dátum narodenia a rodné číslo vylúčenej osoby, ak jej bolo pridelené,
c)bydlisko vylúčenej osoby,
d)označenie správcu dane, ktorý vydal rozhodnutie o vylúčení, číslo a dátum tohto rozhodnutia,
e)dobu vylúčenia.
(7)Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na daňový subjekt, ak
a)sa voči daňovému subjektu vedie daňová exekúcia na daňový nedoplatok, na iné peňažné plnenie uložené rozhodnutím, na exekučné náklady a hotové výdavky podľa
§ 149
uspokojované aj po jednom roku od jeho splatnosti,
b)bol daňovému subjektu povolený odklad platenia dane alebo daňového nedoplatku alebo povolené splátky podľa § 57,
c)je voči daňovému subjektu začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 93aa a 93ab znejú:
93aa) § 13a Obchodného zákonníka.
93ab) § 82i ods. 4 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 301/2016 Z. z.“.
42. V § 158 ods. 3 sa slová „kalendárnom mesiaci, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“)“ nahrádzajú slovami „rozhodujúci deň“.
43.V § 165j ods. 2 sa slová „februára 2022“ nahrádzajú slovami „februára 2023“, slová „31. decembru 2021“ nahrádzajú slovami „31. decembru 2022“, slová „31. decembra 2021“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2022“ a slová „31. decembri 2021“ sa nahrádzajú slovami „31. decembri 2022“.
44.V § 165j ods. 3 sa číslo „2022“ nahrádza číslom „2023“.
45.Za § 165l sa vkladá §165m, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠165m
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2022
(1)Zoznam podľa § 52 ods. 18 zverejní finančné riaditeľstvo najneskôr do 30. júna 2022.
(2)Daňovým subjektom, ktorým bolo doručené oznámenie o osobitných daňových režimoch, zašle daňový úrad oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti podľa § 53d ods. 3 v znení účinnom od 1. januára 2022 najneskôr do 28. februára 2022.
(3)Daňovým subjektom, ktoré boli registrované na daň z príjmov do 31. decembra 2019 a ktorým nebolo doručené oznámenie o osobitných daňových režimoch, zašle daňový
9
úrad oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti podľa § 53d ods. 3 v znení účinnom od 1. januára 2022 najneskôr do 28. februára 2022.
(4)Ustanovenie § 53c v znení účinnom od 1. januára 2022 sa uplatní na žiadosti o záväzné stanoviská podané od 1. januára 2022, pričom ustanovenie § 53c ods. 1 časť vety za bodkočiarkou sa uplatní na žiadosti podané po doručení oznámenia o indexe daňovej spoľahlivosti daňovému subjektu.
(5)Daňový nedoplatok zodpovedajúci nezaplatenému úroku z omeškania alebo nezaplatenej pokute, evidovaný do účinnosti tohto zákona, zaniká dňom nasledujúcim po nadobudnutí účinnosti tohto zákona, ak úrok z omeškania bol vyrubený alebo pokuta bola uložená po rozhodujúcom dni, pričom nárok na vyrubenie úroku z omeškania alebo uloženie pokuty nastal do rozhodujúceho dňa.“.
Čl. II
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 188/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 62/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 335/2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 385/2018 Z. z., zákona č. 4/2019 Z. z., zákona č. 10/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 88/2019 Z. z., zákona č. 155/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 223/2019 Z. z., zákona č. 228/2019 Z. z., zákona č. 233/2019 Z. z., zákona č. 301/2019 Z. z., zákona č. 315/2019 Z. z., zákona č. 316/2019 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 462/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 416/2020 Z. z., zákona č. 420/2020 Z. z., zákona č. 421/2020 Z. z., zákona č. 76/2021 Z. z. a zákona č. 215/2021 Z. z.
sa mení a dopĺňa takto:
1.Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:
10
17a) Napríklad § 152 Zákonníka práce.“.
2.V § 18 ods. 7 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „úhrada sa u daňovníka, ktorý je v čase podania žiadosti na základe vyhodnotenia indexu daňovej spoľahlivosti podľa osobitného predpisu81) považovaný za vysoko spoľahlivého, znižuje na polovicu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 81 znie:
81) § 53d zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3.V § 39 ods. 11 druhej vete sa slová „v lehote“ nahrádzajú slovami „do piatich dní po uplynutí lehoty“.
4.V § 52zzi ods. 5 sa slová „31. decembra 2021“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2022“.
5.V § 52zzk ods. 1 sa za slová „49a“ vkladajú slová „ods. 9 až 11“.
6.Za § 52zzl sa vkladajú § 52zzm a § 52zzn, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠52zzm
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2022
(1)Ustanovenie § 18 ods. 7 v znení účinnom od 1. januára 2022 sa prvýkrát použije na žiadosti podané po doručení oznámenia o indexe daňovej spoľahlivosti daňovému subjektu.
(2)Ustanovenie § 39 ods. 11 v znení účinnom od 1. januára 2022 sa prvýkrát použije pri prehľade za kalendárny mesiac december 2021, ktorý je zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, povinný podať do konca kalendárneho mesiaca január 2022.
§ 52zzn
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2023
Ustanovenie § 49a ods. 1 8 v znení účinnom od 1. januára 2022 sa prvýkrát uplatní v zdaňovacom období, ktoré sa začína najskôr 1. januára 2023.“.
7.V prílohe č. 2 sa vypúšťa prvý bod.
Doterajšie body 2 až 9 sa označujú ako body 1 až 8.
Čl. III
Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 667/2004 Z. z., zákona č. 223/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 609/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 53/2009 Z. z., zákona č. 482/2009 Z. z., zákona č. 493/2009 Z. z., zákona č. 30/2010 Z. z., zákona č. 492/2010 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 212/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 353/2013 Z. z., zákona č. 323/2014 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z., zákona č. 268/2017 Z. z., zákona č. 352/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 362/2019 Z. z., zákona č. 387/2020 Z. z. a zákona č. 186/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
11
1.V § 11 ods. 12 písm. e) druhom bode sa slová „až e)“ nahrádzajú slovami „a c)“.
2.V § 11 ods. 12 písm. e) sa za druhý bod vkladá nový tretí bod, ktorý znie:
„3. odseku 6 písm. d) do 15 dní; to platí pri zmene odberateľa minerálneho oleja uvedenom v odseku 3 písm. c) alebo pri zmene dodávateľa daňovo zvýhodneného minerálneho oleja,“.
Doterajšie body 3 až 5 sa označujú ako body 4 až 6.
3.V § 11 ods. 12 písm. e) piaty bod znie:
„5. odseku 7 písm. e) do 15 dní odo dňa jej zmeny; to platí len pri zmene zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov“.
4.V § 19a ods. 1 druhej vete sa za slovo „obsahovať“ vkladajú slová „okrem údajov podľa osobitného predpisu30b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30b znie:
30b) § 67 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
5.V § 19a ods. 1 a § 25a ods. 5 písmeno a) znie:
„a) adresu umiestenia prevádzkarní žiadateľa, ak nie totožné s jeho sídlom alebo trvalým pobytom“.
6.V § 21 ods. 6 prvej vete sa vypúšťajú slová „a zmenu údajov podľa odseku 2 písm. d) a f) a odseku 4 písm. g) do 15 dní odo dňa jej vzniku“ a vkladá sa nová druhá veta a nová tretia veta, ktoré znejú: „Zmenu údajov podľa odseku 2 písm. d) je prevádzkovateľ daňového skladu povinný oznámiť colnému úradu najneskôr do 15 dní odo dňa jej vzniku, ak dôjde k zmene zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov. Zmenu údajov podľa odseku 2 písm. f) je prevádzkovateľ daňového skladu povinný oznámiť colnému úradu najneskôr do 15 dní od zmeny odberateľa minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 5.“.
7.V § 25 odsek 14 znie:
„(14) Oprávnený príjemca je povinný každú zmenu údajov podľa odseku 2 písm. a) oznámiť colnému úradu najneskôr 5 pracovných dní pred prijatím tohto minerálneho oleja, zmenu údajov podľa odseku 3 písm. b) najneskôr 5 pracovných dní pred jej vznikom. Zmenu údajov podľa odseku 3 písm. a) je oprávnený príjemca povinný oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu. Zmenu údajov podľa odseku 3 písm. c) je oprávnený príjemca povinný oznámiť colnému úradu najneskôr do 15 dní odo dňa jej vzniku, ak dôjde k zmene zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov. Colný úrad preverí u oprávneného príjemcu údaje uvedené v oznámení a s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní pôvodné povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane alebo vydá nové povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane. Pri vydaní nového povolenia prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane pre toho istého oprávneného príjemcu zostáva v platnosti pôvodné registračné číslo.“.
12
8.V § 25a ods. 5 úvodnej vete a § 25b ods. 3 a 6 úvodnej vete sa za slovo „obsahovať“ vkladajú slová „okrem údajov podľa osobitného predpisu30b)“.
9.V § 25a ods. 9 písmeno a) znie:
„a) oznámiť colnému úradu každú zmenu skutočností a údajov podľa
1.odseku 5 písm. a) do 30 dní odo dňa jej vzniku,
2.odseku 5 písm. b) do 15 dní odo dňa jej vzniku,
3.odseku 6 písm. a) do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu,
4.odseku 6 písm. b) najneskôr 5 pracovných dní pred jej vznikom,
5.odseku 6 písm. c) do 15 dní; to platí pri zmene dodávateľa alebo odberateľa vybraného minerálneho oleja,“.
10.V § 25b ods. 3 písm. a) a ods. 6 písm. a) sa vypúšťajú slová „identifikačné údaje žiadateľa a“.
11.V § 25b ods. 14 písmeno g) znie:
„g) oznámiť colnému úradu každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 3
1.písm. a) do 30 dní odo dňa jej vzniku,
2.písm. b) najneskôr 15 dní pred začatím distribúcie minerálneho oleja,
3.písm. c) do 15 dní; to platí pri zmene dodávateľa alebo odberateľa minerálneho oleja,
4.písm. d) do 15 dní odo dňa jej vzniku; to platí pri zmene zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov,“.
12.V § 25b ods. 15 písmeno e) znie:
„e) oznámiť colnému úradu každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 6
1.písm. a) do 30 dní odo dňa jej vzniku,
2.písm. b) najneskôr 15 dní pred začatím predaja minerálneho oleja,
3.písm. c) do 15 dní; to platí pri zmene dodávateľa minerálneho oleja,
4.písm. e) do 15 dní odo dňa jej vzniku; to platí pri zmene zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov,“.
13.V § 25b ods. 16 v tretej vete sa za slová „prvej vety“ vkladajú slová „okrem údajov podľa osobitného predpisu30b)“.
14.V § 25b ods. 16 písm. a) sa vypúšťajú slová „identifikačné údaje oznamovateľa a“.
15.V § 25b ods. 17 a ods. 18 písm. c) sa slovo „osvedčenie“ nahrádza slovom „rozhodnutie“.
16.V § 34 ods. 7 sa slová „identifikačné údaje splnomocnenca pre zásielkový obchod“ nahrádzajú slovami „údaje splnomocnenca pre zásielkový obchod podľa osobitného predpisu30b)“.
17.V § 41 ods. 2 písm. k) sa slová „číslo osvedčenia o zaradení do evidencie spotrebiteľov pohonných látok, dátum vydania osvedčenia o zaradení do evidencie spotrebiteľov pohonných látok“ nahrádzajú slovami „evidenčné číslo spotrebiteľa pohonných látok“.
18.V § 41 odsek 3 znie:
„(3) Finančné riaditeľstvo alebo ním poverený colný úrad je povinný podľa osobitného predpisu30) viesť centrálnu elektronickú databázu, ktorá obsahuje údaje uvedené v odseku
13
2. Finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle zverejňuje aktualizovaný zoznam subjektov podľa odseku 2, v ktorom uvedie meno, priezvisko, trvalý pobyt alebo obchodné meno alebo názov, sídlo,
a)číslo povolenia na použitie užívateľského podniku, dátum vydania a dátum odňatia tohto povolenia,
b)číslo povolenia na obchodovanie obchodníka s vybraným minerálnym olejom, dátum vydania a dátum odňatia tohto povolenia,
c)číslo povolenia na distribúciu distribútora pohonných látok a dátum vydania a dátum odňatia tohto povolenia,
d)číslo povolenia na predaj predajcu pohonných látok, dátum vydania a dátum odňatia tohto povolenia,
e)evidenčné číslo spotrebiteľa pohonných látok, dátum zaradenia do evidencie spotrebiteľov pohonných látok a dátum vyradenia spotrebiteľa pohonných látok z evidencie spotrebiteľov pohonných látok.“.
19.V § 43 odsek 2 znie:
„(2) Na postup colného úradu sa pri zaradení do evidencie podľa § 19a a 25b ods. 16 a vydaní povolenia na použitie podľa § 11, povolenia na obchodovanie podľa § 25a, povolenia na distribúciu podľa § 25b ods. 1, povolenia na predaj podľa § 25b ods. 4 a povolenia na zastupovanie podľa § 34 ods. 7 vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu o registračnom konaní.30b)“.
Čl. IV
Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákona č. 556/2004 Z. z., zákona č. 631/2004 Z. z., zákona č. 533/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 547/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 477/2009 Z. z., zákona č. 491/2010 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 381/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 323/2014 Z. z., zákona č. 54/2015 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 241/2015 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z., zákona č. 296/2016 Z. z., zákona č. 269/2017 Z. z., zákona č. 92/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 390/2020 Z. z. a zákona č. 186/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 9a ods. 1 druhej vete, § 19a ods. 9 a § 19aa ods. 9 druhej vete sa za slovo „obsahovať“ vkladajú slová „okrem údajov podľa osobitného predpisu25d)“.
2.V § 9a ods. 1 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).
3.V § 9a odsek 6 znie:
„(6) Dovozca tabakových výrobkov je povinný oznámiť colnému úradu zmenu údajov podľa odseku 1 písm. b) najneskôr do 15 dní odo dňa jej vzniku, ak dôjde k zmene zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov.“.
4.V § 19 ods. 6 prvá veta znie:
14
„Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný oznámiť colnému úradu každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 1 písm. a) okrem obchodného názvu tabakových výrobkov, najneskôr 15 dní pred ich vznikom a údajov o obchodnom názve tabakových výrobkov podľa odseku 1 písm. a) do 15 dní odo dňa jej vzniku.“.
5.V § 19 ods. 6 sa za tretiu vetu vkladá nová štvrtá veta, ktorá znie:
„Zmenu údajov podľa odseku 2 písm. g) je prevádzkovateľ daňového skladu povinný oznámiť najneskôr do 15 dní odo dňa jej vzniku, ak dôjde k zmene zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov.“.
6.V § 19a ods. 9 a § 19aa ods. 9 písmeno a) znie:
„a) adresy umiestnenia prevádzkarní žiadateľa, ak nie totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,“.
7.V § 19a odsek 20 znie:
„(20) Držiteľ povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou je povinný oznámiť colnému úradu každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 9 písm. a) do 30 dní odo dňa jej vzniku, odseku 9 písm. b) do 15 dní odo dňa jej vzniku; zmenu údajov podľa odseku 10 písm. a) je povinný oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu. Zmenu údajov podľa odseku 10 písm. b) je držiteľ povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou povinný oznámiť najneskôr do 15 dní odo dňa jej vzniku, ak dôjde k zmene zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov. Držiteľ povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou je povinný oznámiť colnému úradu identifikačné údaje nového dodávateľa a odberateľa podľa odseku 9 písm. d) do 15 dní. Držiteľ povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou je povinný predložiť na požiadanie colného úradu doklady preukazujúce spôsob nadobudnutia tabakovej suroviny.“.
8.V § 19b ods. 6 prvej vete sa za slová „o zaevidovaní,“ vkladajú slová „okrem zmeny identifikačných údajov,“.
9.V § 23 odsek 13 znie:
„(13) Oprávnený príjemca je povinný každú zmenu údajov podľa odseku 2 písm. b) oznámiť colnému úradu najneskôr 15 dní pred prijatím tabakového výrobku z iného členského štátu v pozastavení dane a zmenu údajov podľa odseku 2 písm. a) do 30 dní odo dňa jej vzniku. Zmenu údajov podľa odseku 3 písm. a) je oprávnený príjemca povinný oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu. Zmenu údajov podľa odseku 3 písm. b) je oprávnený príjemca povinný oznámiť najneskôr do 15 dní odo dňa jej vzniku, ak dôjde k zmene zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov. Colný úrad preverí u oprávneného príjemcu údaje uvedené v oznámení a s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien uvedených pri registrácii doplní povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane alebo vydá nové povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane. Pri vydaní nového povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane pre toho istého oprávneného príjemcu zostáva v platnosti pôvodné registračné číslo.“.
15
10.V § 32 ods. 7 druhej vete sa slová „identifikačné údaje splnomocnenca pre zásielkový obchod,“ nahrádzajú slovami „údaje splnomocnenca pre zásielkový obchod podľa osobitného predpisu, 25d)“.
11.V § 32 ods. 8 sa prvá veta nahrádza vetami, ktoré znejú:
„Splnomocnenec pre zásielkový obchod je povinný každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 7 písm. a) c) oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa jej vzniku. Zmenu údajov podľa odseku 7 písm. d) je splnomocnenec pre zásielkový obchod povinný oznámiť najneskôr do 15 dní odo dňa jej vzniku, ak dôjde k zmene zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov.“.
12.V § 42 ods. 5 sa slová „písm. c)“ nahrádzajú slovami „písm. b)“.
Čl. V
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 651/2004 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 523/2005 Z. z., zákona č. 656/2006 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 593/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 83/2009 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z., zákona č. 471/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 83/2010 Z. z., zákona č. 490/2010 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 360/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 268/2015 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z., zákona č. 297/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 334/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 323/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 369/2018 Z. z., zákona č. 317/2019 Z. z., zákona č. 318/2019 Z. z., zákona č. 368/2019 Z. z., zákona č. 344/2020 Z. z., zákona č. 186/2021 Z. z. a zákona č. .../2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 4 ods. 3 prvej vete sa za slovom „zaregistruje“ vypúšťa čiarka a slová „vydá jej osvedčenie o registrácii pre daň“ a tretia veta znie: „Dňom uvedeným v rozhodnutí o registrácii pre daň sa zdaniteľná osoba stáva platiteľom dane (ďalej len „platiteľ“); proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať odvolanie.“.
2.V § 4 ods. 8 druhá veta a tretia veta znejú: „Daňový úrad preverí a porovná skutkový stav s údajmi v oznámení a dokladoch, a ak údaje v oznámení a dokladoch pravdivé a správne, zaregistruje platiteľa a pridelí mu identifikačné číslo pre daň do desiatich dní odo dňa doručenia oznámenia skutočnosti a dokladov osvedčujúcich túto skutočnosť; proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať odvolanie. Ak daňový úrad osobu nezaregistruje, vydá o tom rozhodnutie, proti ktorému nemožno podať odvolanie.“.
3.V § 4b odsek 2 znie:
„(2) Žiadosť o registráciu skupiny sa podáva daňovému úradu, ktorý je miestne príslušný pre zástupcu skupiny. Ak zdaniteľné osoby preukážu splnenie podmienok podľa § 4a, daňový úrad zaregistruje skupinu a pridelí jej identifikačné číslo pre daň; proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať odvolanie. Dňom registrácie skupiny sa skupina stáva platiteľom a zaniká platnosť identifikačných čísiel pre daň jednotlivých členov skupiny. Pre skupinu je miestne príslušný daňový úrad, v ktorého územnom obvode má zástupca skupiny sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň.“.
16
4.V § 4b odseky 5 až 7 znejú:
„(5) Členom skupiny sa môže stať aj ďalšia zdaniteľná osoba, ak spĺňa podmienky podľa § 4a. Žiadosť o zmenu registrácie skupiny z dôvodu pristúpenia ďalšieho člena do skupiny podáva zástupca skupiny. Ak zdaniteľná osoba spĺňa podmienky podľa § 4a, daňový úrad vydá bezodkladne rozhodnutie o zmene registrácie skupiny, proti ktorému nemožno podať odvolanie; účinky zmeny registrácie skupiny nastávajú k prvému dňu tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola žiadosť o zmenu registrácie skupiny podaná. Platnosť identifikačného čísla pre daň člena skupiny, ktorý pristúpil do skupiny zaniká dňom, ktorý predchádza dňu, kedy nastali účinky zmeny registrácie skupiny. Práva a povinnosti zdaniteľnej osoby, ktorá pristúpila do skupiny, vyplývajúce z tohto zákona prechádzajú na skupinu dňom, kedy nastali účinky zmeny registrácie skupiny.
(6) Ak sa člen skupiny rozhodne vystúpiť zo skupiny alebo musí vystúpiť zo skupiny z dôvodu neplnenia podmienok podľa § 4a, zástupca skupiny je povinný bezodkladne podať žiadosť o zmenu registrácie skupiny; ak je vystupujúcim členom skupiny zástupca skupiny, žiadosť musí obsahovať aj označenie člena skupiny, ktorý bol určený členmi skupiny ako nový zástupca skupiny. Daňový úrad vydá bezodkladne rozhodnutie o zmene registrácie skupiny, proti ktorému nemožno podať odvolanie; účinky zmeny registrácie skupiny nastávajú v deň uvedený v rozhodnutí, ktorý nesmie byť neskorší ako 30. deň odo dňa podania žiadosti o zmenu registrácie skupiny. Daňový úrad, ktorý je miestne príslušný pre vystupujúceho člena skupiny, zaregistruje pre daň vystupujúceho člena skupiny nasledujúci deň po dni, kedy nastali účinky zmeny registrácie skupiny a pridelí mu identifikačné číslo pre daň; proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať odvolanie. Práva a povinnosti skupiny vyplývajúce z tohto zákona prechádzajú na zdaniteľnú osobu, ktorá vystúpila zo skupiny, dňom kedy nastali účinky zmeny registrácie skupiny, a to v rozsahu, v akom sa vzťahujú na plnenia uskutočnené a prijaté touto zdaniteľnou osobou.
(7) Ak niektorý z členov skupiny zanikne bez likvidácie a na právneho nástupcu prechádza majetok zanikajúceho člena skupiny, zástupca skupiny alebo jeho právny nástupca je povinný bezodkladne podať žiadosť o zmenu registrácie skupiny; ak je zaniknutým členom skupiny zástupca skupiny, žiadosť musí obsahovať aj označenie člena skupiny, ktorý bol určený členmi skupiny ako nový zástupca skupiny. Daňový úrad vydá bezodkladne rozhodnutie o zmene registrácie skupiny, ktorého účinky nastávajú ku dňu zániku člena skupiny bez likvidácie; ak právny nástupca spĺňa podmienky podľa § 4a, proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať odvolanie. Ak právny nástupca nespĺňa podmienky podľa § 4a, prechádzajú práva a povinnosti vyplývajúce z tohto zákona z člena skupiny, ktorý zanikol bez likvidácie, na jeho právneho nástupcu v rozsahu, v akom sa vzťahujú na plnenia uskutočnené a prijaté zaniknutým členom skupiny, a to ku dňu zániku člena skupiny bez likvidácie. Daňový úrad právneho nástupcu, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 4a, zaregistruje pre daň a pridelí mu identifikačné číslo pre daň nasledujúci deň po dni, kedy nastali účinky zmeny registrácie skupiny; proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať odvolanie.“.
5.V § 5 ods. 2 prvej vete sa za slovami „registrovať pre daň“ vypúšťa čiarka a slová „vydať jej osvedčenie o registrácii pre daň“ a druhá veta znie: „Dňom uvedeným v rozhodnutí o registrácii pre daň sa zahraničná osoba stáva platiteľom, pričom tento deň nesmie byť neskorší ako 31. deň po doručení žiadosti o registráciu pre daň; proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať odvolanie.“.
17
6.Za § 5 sa vkladá § 6, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠6
Osobitná oznamovacia povinnosť platiteľa
(1)Platiteľ je povinný oznámiť spôsobom podľa odseku 5 Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“) každý vlastný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb alebo u zahraničného poskytovateľa platobných služieb, ktorý bude používať na podnikanie, ktoré je predmetom dane podľa § 2 (ďalej len „bankový účet“), a to bezodkladne odo dňa, kedy sa stal platiteľom dane alebo odo dňa, kedy si takýto bankový účet zriadil.
(2)Ak okrem bankového účtu oznámeného podľa odseku 1 alebo podľa § 85kk chce platiteľ používať aj iný bankový účet, je povinný tento účet oznámiť spôsobom podľa odseku 5 finančnému riaditeľstvu predtým, ako ho začne používať na podnikanie.
(3)Platiteľ je povinný oznámiť spôsobom podľa odseku 5 akúkoľvek zmenu, doplnenie alebo zrušenie týkajúce sa bankového účtu oznámeného podľa odsekov 1 a 2 alebo podľa § 85kk, a to bezodkladne odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala.
(4)Povinnosť podľa odsekov 1 3 sa nevzťahuje na platiteľa, ktorý je poskytovateľom platobných služieb, ak ide o iný ako platobný účet5) určený na zúčtovanie platobných operácií vedený pre tohto poskytovateľa platobných služieb.
(5)Oznámenie podľa odsekov 1 3 alebo podľa § 85kk platiteľ podá na tlačive, ktorého vzor určí a uverejní finančné riaditeľstvo na webovom sídle Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky (ďalej len „webové sídlo finančného riaditeľstva“), prostredníctvom elektronickej podateľne podľa osobitného predpisu5ad).
(6)Finančné riaditeľstvo zverejní na webovom sídle finančného riaditeľstva aktualizovaný