TABUĽKA ZHODY
návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/520 z 19. marca 2019 o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčení cezhraničnej výmeny informácií o neuhradenom cestnom mýte v Únii(prepracované znenie) (Ú. v. L 91, 29.3.2019)
Právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
474/2013 Z. z.
o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“)
Zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „474/2013 Z. z.“)
Nariadenie vlády SR č. 497/2013 Z. z. ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „Nariadenie vlády SR č. 497/2013 Z. z.“)
Zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „488/2013 Z. z.“)
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „575/2001 Z. z.“)
Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov (ďalej len „8/2009 Z. z.“)
Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov (ďalej len „171/1993 Z. z.“)
Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „56/2018 Z. z.“)
Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „106/2018 Z. z.“)
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „18/2018 Z. z.“)
Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „351/2011 Z. z.“)
2
Zákon č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „639/2004 Z. z.“)
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 17/2011 Z. z. - Zmluva o Európskom informačnom systéme vozidiel a vodičských preukazov (EUCARIS) (ďalej len „17/2011 Z. z.“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O, V, P)
Text
Spôsob trans-pozície
Číslo
Článok
(Č, §, O, V,P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č: 1
Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti
1. Táto smernica stanovuje podmienky potrebné na tieto účely:
a) na zaručenie interoperability elektronických cestných mýtnych systémov v celej cestnej sieti Únie, na všetkých mestských a mimomestských diaľniciach, cestách vyššej a nižšej kategórie a rôznych stavebných konštrukciách ako tunely alebo mosty a použitie trajektov; a
b) na uľahčenie cezhraničnej výmeny údajov o evidencii vozidiel, pokiaľ ide o vozidlá a vlastníkov alebo držiteľov vozidiel, v prípade ktorých došlo k neuhradeniu cestného poplatku akéhokoľvek druhu v Únii.
V záujme dodržiavania zásady subsidiarity sa táto smernica uplatňuje bez toho, aby boli ovplyvnené rozhodnutia členských štátov vyberať cestné poplatky za určité typy vozidiel a určovať výšku týchto poplatkov a účel, na ktorý sa vyberajú.
N
474/2013
Z. z.
Návrh zákona
(Čl. III bod 1)
§ 1
§ 113
ods. 13 až 15
(1) Tento zákon upravuje
a) podmienky elektronického výberu mýta a náhradného výberu mýta za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy (ďalej len "vymedzené úseky ciest"),
b) práva a povinnosti prevádzkovateľa vozidla, vodiča vozidla, správcu výberu mýta, osoby poverenej správcom výberu mýta, poskytovateľa Európskej služby elektronického výberu mýta a notifikovanej osoby,
c) podmienky poskytovania Európskej služby elektronického výberu mýta,
d) zmierovacie konanie v oblasti Európskej služby elektronického výberu mýta,
e) postup pri autorizácii a notifikácii,
f) výkon kontroly dodržiavania tohto zákona,
g) pôsobnosť orgánov štátnej správy,
h) zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom a osobitným predpisom.2)
(13) Ministerstvo vnútra umožňuje inému členskému štátu Európskej únie a štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody
Ú
3
o Európskom hospodárskom priestore prostredníctvom informačného systému EUCARIS prístup do evidencie vozidiel s cieľom vykonávať automatizované vyhľadávanie údajov o vozidle a údajov o vlastníkovi vozidla alebo držiteľovi vozidla na účely objasňovania deliktu neuhradeného cestného poplatku, ktorý je užívateľ povinný uhradiť za jazdu po danej ceste, po moste, v tuneli alebo za použitie trajektu podľa predpisov iného členského štátu Európskej únie alebo podľa predpisov štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.
(14) Ministerstvo vnútra umožňuje štátom podľa odseku 13 vyhľadávanie na základe zadania týchto údajov:
a) údaje o vozidle,
b) členský štát evidencie vozidla,
c) úplné evidenčné číslo vozidla,
d) údaj o neuhradení cestného poplatku,
e) členský štát, na území ktorého došlo k neuhradeniu cestného poplatku,
f) dátum udalosti,
g) čas udalosti.
(15) Ministerstvo vnútra poskytuje štátom podľa odseku 13 údaje o držiteľovi vozidla, vlastníkovi vozidla a o vozidle v tomto rozsahu:
a) evidenčné číslo vozidla,
b) identifikačné číslo vozidla VIN,
c) označenie štátu, v ktorom je vozidlo evidované,
d) značka vozidla,
e) obchodný názov vozidla,
f) kategória vozidla,
g) emisná trieda EURO vozidla,
h) názov, právna forma, adresa sídla a identifikačné číslo držiteľa vozidla, ak je
4
2. Články 3 až 22 sa neuplatňujú na:
a) cestné mýtne systémy, ktoré nie elektronické v zmysle článku 2 bodu (10); a
b) malé čisto miestne cestné mýtne systémy, pri ktorých by náklady na zabezpečenie zhody s požiadavkami článkov 3 22 boli neúmerné v porovnaní s prínosmi.
3. Táto smernica sa neuplatňuje na poplatky za parkovanie.
N
474/2013 Z. z.
474/2013 Z. z. v znení návrhu zákona
§ 1
ods. 1
P. a)
§ 2
ods. 1
prvá a druhá veta
§ 2
ods. 2
prvá veta
držiteľom vozidla právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie,
i) meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa pobytu držiteľa vozidla, ak je držiteľom vozidla fyzická osoba,
j) názov, právna forma, adresa sídla a identifikačné číslo vlastníka vozidla, ak je vlastníkom vozidla právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie,
k) meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa pobytu vlastníka vozidla, ak je vlastníkom vozidla fyzická osoba.“.
(1) Tento zákon upravuje
a) podmienky elektronického výberu mýta a náhradného výberu mýta za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy (ďalej len "vymedzené úseky ciest"),
(1) Elektronický výber mýta je úhrada elektronicky vypočítanej sumy podľa kategórie vozidla, emisnej triedy vozidla a počtu náprav vozidla za prejazdenú vzdialenosť po vymedzenom úseku ciest na základe elektronicky získaných údajov. Prejazdenou vzdialenosťou sa rozumie vzdialenosť medzi dvoma bodmi vymedzeného úseku cesty určenými vykonávacím predpisom.
(2) Mýto možno vyberať za užívanie vymedzených úsekov ciest motorovými vozidlami s najväčšou technicky prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3 500 kg alebo jazdnými súpravami s najväčšou technicky prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3 500 kg uvedenými v osobitnom predpise3) (ďalej
Ú
5
4. Cieľ interoperability elektronických cestných mýtnych systémov v Únii zabezpečí Európska služba elektronického výberu mýta (EETS), ktorá musí byť doplnkom národných elektronických mýtnych služieb členských štátov.
5. Ak sa vo vnútroštátnom práve vyžaduje oznámenie užívateľovi o povinnosti uhradiť cestný poplatok pred tým, než sa považuje za neuhradený, členské štáty môžu túto smernicu uplatniť aj na účely identifikácie vlastníka alebo držiteľa vozidla a vozidla na účely oznámenia, iba ak sú splnené všetky tieto podmienky:
a) neexistujú iné prostriedky identifikácie vlastníka alebo držiteľa vozidla; a
b) oznámenie majiteľovi alebo držiteľovi vozidla o povinnosti uhradiť cestný poplatok je povinnou etapou v postupe vymáhania úhrady cestného poplatku podľa vnútroštátneho práva.
N
D
Návrh zákona
(Čl. I bod 18)
§ 13
ods. 1
len "vozidlo") okrem motorových vozidiel kategórie M14) a okrem jazdných súprav tvorených motorovým vozidlom kategórie M14) a N14) a prípojným vozidlom kategórie O155) a O2.5)
(1) Európska služba elektronického výberu mýta umožňuje v súlade s osobitným predpisom2) na základe súboru činností a služieb jednoduchú prepojiteľnosť systémov elektronického výberu mýta aspoň v štyroch členských štátoch Európskej únie a v štátoch, ktoré zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“), a ktoré zároveň umožňujú užívanie vymedzených úsekov ciest pri použití jedinej palubnej jednotky bez nutnosti prispôsobovať jej nastavenie jednotlivým systémom elektronického výberu mýta a za podmienky súhrnnej úhrady mýta poskytovateľovi Európskej služby elektronického výberu mýta.
Ú
n.a.
6
6. Ak členský štát uplatňuje odsek 5, prijme potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby verejné orgány uplatňovali následné konanie v súvislosti s povinnosťou uhradiť cestný poplatok. Odkazy na neuhradenie cestného poplatku v tejto smernici zahŕňajú prípady, na ktoré sa vzťahuje odsek 5, ak členský štát, v ktorom došlo k neuhradeniu cestného poplatku, uplatňuje uvedený odsek.
Č: 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tejto smernice sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:
1. „mýtna služba“ je služba, ktorá umožňuje užívateľom používať vozidlo v jednej alebo viacerých oblastiach EETS na základe jednej zmluvy a, ak je to potrebné, s jednou palubnou jednotkou, a ktorá zahŕňa:
a) ak je to potrebné, poskytovanie prispôsobených palubných jednotiek užívateľom a ich udržiavanie vo funkčnom stave;
b) zaručenie toho, že mýtnemu úradu sa uhradí mýto, ktoré má uhradiť užívateľ;
c) zabezpečenie prostriedkov pre užívateľa, ktorými sa vykonať platba alebo prijatie existujúceho prostriedku;
d) výber mýta od užívateľa;
e) správu zákazníckych vzťahov s užívateľom; a
f) vykonávanie a dodržiavanie politiky bezpečnosti a ochrany súkromia v súvislosti s cestnými mýtnymi systémami;
N
Návrh zákona
(Čl. I bod 18)
474/2013
Z. z. v znení
návrhu zákona
§ 13
ods. 1
§ 7
ods. 2
(1) Európska služba elektronického výberu mýta umožňuje v súlade s osobitným predpisom2) na základe súboru činností a služieb jednoduchú prepojiteľnosť systémov elektronického výberu mýta aspoň v štyroch členských štátoch Európskej únie a v štátoch, ktoré zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“), a ktorá zároveň umožňuje užívanie vymedzených úsekov ciest pri použití jedinej palubnej jednotky bez nutnosti prispôsobovať jej nastavenie jednotlivým systémom elektronického výberu mýta a za podmienky súhrnnej úhrady mýta poskytovateľovi Európskej služby elektronického výberu mýta.
(2) Súčasťou zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest všeobecné podmienky elektronického výberu mýta a cenník správcu výberu mýta alebo poskytovateľa Európskej služby elektronického výberu mýta.
Ú
7
474/2013
Z. z. v znení
návrhu zákona
474/2013
Z. z. v znení
návrhu zákona
Návrh zákona
(Čl. I bod 20)
§ 8
ods. 2
§ 12
ods. 6
§ 13
ods. 3
(2) Všeobecné podmienky elektronického výberu mýta obsahujú najmä
a) podmienky uzatvárania zmluvy, zmeny zmluvy a zániku zmluvy,
b) podmienky poskytnutia a používania palubnej jednotky,
c) platobné podmienky,
d) podmienky zabezpečenia záväzkov,
e) reklamačný poriadok.
(6) Správca výberu mýta, a osoba poverená podľa odseku 2 a poskytovateľ Európskej služby elektronického výberu mýta na účely tohto zákona oprávnení spracúvať podľa osobitných predpisov22) osobné údaje prevádzkovateľa vozidla, ak ide o fyzickú osobu, splnomocneného zástupcu prevádzkovateľa vozidla a vodiča vozidla v rozsahu titul, meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu a číslo vodičského preukazu; tým nie dotknuté ustanovenia osobitného predpisu o ochrane utajovaných skutočností.23)
(3) Prevádzkovateľ vozidla, ktorý uzavretú zmluvu s poskytovateľom Európskej služby elektronického výberu mýta, uhradí mýto za užívanie vymedzených úsekov ciest tomuto poskytovateľovi. Poskytovateľ Európskej služby elektronického výberu mýta je povinný vybrané mýto, spolu s výkazom o mýte s informáciou o prítomnosti vozidla v oblasti Európskej služby elektronického výberu mýta, za podmienok dohodnutých v zmluve následne odviesť správcovi výberu mýta, okrem mýta za vozidlo, ktorého palubná
8
jednotka neumožnila vypočítať mýto, pretože je evidovaná ako zablokovaná alebo nefunkčná podľa § 17 ods. 2 písm. f).
2. „poskytovateľ mýtnej služby“ je právnická osoba poskytujúca mýtne služby v jednej alebo viacerých oblastiach EETS pre jednu alebo viacero kategórií vozidiel;
N
474/2013
Z. z.
Návrh zákona
(Čl. I bod 30)
§ 13
ods. 2
§ 17
ods. 1
písm. a) až d)
(2) Poskytovať Európsku službu elektronického výberu mýta môže právnická osoba, ktorej bolo ministerstvom na túto činnosť udelené oprávnenie podľa § 14, alebo právnická osoba, ktorej bolo toto oprávnenie udelené príslušným orgánom iného členského štátu, v ktorom je usadená a uzavretú zmluvu so správcom výberu mýta, ktorému odvádza mýto vybrané na základe zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest uzatvorenej s prevádzkovateľom vozidla.
(1) Poskytovateľ Európskej služby elektronického výberu mýta, ktorému sa udelilo oprávnenie podľa
§ 15
je okrem povinností ustanovených osobitným predpisom,
2)
povinný
a) do jedného mesiaca od udelenia oprávnenia uverejniť
1. informácie o rozsahu pokrytia oblastí Európskej služby elektronického výberu mýta ním poskytovanou Európskou službou elektronického výberu mýta,
2. informácie o každej zmene pokrytia podľa prvého bodu,
b) podrobné plány rozširovania služieb na ďalšie oblasti Európskej služby elektronického výberu mýta s každoročnými aktualizáciami,
c) do 36 mesiacov od udelenia oprávnenia uzatvoriť zmluvy o poskytovaní Európskej služby elektronického výberu mýta vo všetkých oblastiach Európskej služby elektronického výberu mýta na území aspoň 4 členských štátov, v každom z týchto
Ú
9
členských štátov musí uzatvoriť zmluvy o poskytovaní Európskej služby elektronického výberu mýta vo všetkých oblastiach Európskej služby elektronického mýta do 24 mesiacov od uzatvorenia prvej z nich; na nesplnenie povinnosti uzatvoriť zmluvy o poskytovaní Európskej služby elektronického mýta vo všetkých oblastiach Európskej služby elektronického výberu mýta do 24 mesiacov od uzatvorenia zmluvy v prvej z nich sa neprihliada, ak sa spôsobilo neposkytnutím súčinnosti príslušného mýtneho úradu,
d) zaistiť nepretržité poskytovanie Európskej služby elektronického výberu mýta vo všetkých oblastiach Európskej služby elektronického výberu mýta podľa písmena c),
3. „mýtny úrad“ je verejný alebo súkromný subjekt, ktorý vyberá mýto za pohyb vozidiel v oblastiach EETS;
N
Návrh zákona
(Čl. I bod 11)
§ 12
ods. 1
druhá veta
(1) Správca výberu mýta plní aj úlohu mýtneho úradu a hlavného poskytovateľa mýtnych služieb, ktorý zabezpečuje elektronický výber mýta v oblasti Európskej služby elektronického výberu mýta, ktorou je sieť vymedzených úsekov ciest, na ktorých sa uplatňuje elektronický výber mýta podľa tohto zákona.
Ú
4. „určený mýtny úrad“ je verejný alebo súkromný subjekt, ktorý bol určený ako mýtny úrad v budúcej oblasti EETS;
N
Návrh zákona
(Čl. I bod 11)
§ 12
ods. 1
druhá veta
(1) Správca výberu mýta plní aj úlohu mýtneho úradu a hlavného poskytovateľa mýtnych služieb, ktorý zabezpečuje elektronický výber mýta v oblasti Európskej služby elektronického výberu mýta, ktorou je sieť vymedzených úsekov ciest, na ktorých sa uplatňuje elektronický výber mýta podľa tohto zákona.
Ú
V podmienkach Slovenska je „určený mýtny úrad“ totožný s „mýtnym úradom“.
5. „Európska služba elektronického výberu mýta (EETS)“ je mýtna služba poskytovaná užívateľovi EETS poskytovateľom EETS na
N
Návrh zákona
(Čl. I bod 18 a 19)
§ 13
ods. 1 a 2
(1) Európska služba elektronického výberu mýta umožňuje v súlade s osobitným predpisom2) na základe súboru činností a
Ú
10
základe zmluvy o jednej alebo viacerých oblastiach EETS;
474/2013
Z. z.
služieb jednoduchú prepojiteľnosť systémov elektronického výberu mýta aspoň v štyroch členských štátoch Európskej únie a v štátoch, ktoré zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“), a ktorá zároveň umožňuje užívanie vymedzených úsekov ciest pri použití jedinej palubnej jednotky bez nutnosti prispôsobovať jej nastavenie jednotlivým systémom elektronického výberu mýta a za podmienky súhrnnej úhrady mýta poskytovateľovi Európskej služby elektronického výberu mýta.
(2) Poskytovať Európsku službu elektronického výberu mýta môže právnická osoba, ktorej bolo ministerstvom na túto činnosť udelené oprávnenie podľa § 14, alebo právnická osoba, ktorej bolo toto oprávnenie udelené príslušným orgánom iného členského štátu, v ktorom je usadená a uzavretú zmluvu so správcom výberu mýta, ktorému odvádza mýto vybrané na základe zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest uzatvorenej s prevádzkovateľom vozidla.
6. „poskytovateľ EETS“ je subjekt, ktorý na základe oddelenej zmluvy udeľuje prístup k EETS užívateľovi EETS, odvádza mýto na príslušný mýtny úrad a je zaregistrovaná v členskom štáte usadenia;
N
474/2013
Z. z.
Návrh zákona
(Čl. I body 19 a 20)
§ 13
ods. 2 a 3
(2) Poskytovať Európsku službu elektronického výberu mýta môže právnická osoba, ktorej bolo ministerstvom na túto činnosť udelené oprávnenie podľa § 14, alebo právnická osoba, ktorej bolo toto oprávnenie udelené príslušným orgánom iného členského štátu, v ktorom je usadená a uzavretú zmluvu so správcom výberu mýta, ktorému odvádza mýto vybrané na základe zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest uzatvorenej s prevádzkovateľom vozidla.
Ú
11
(3) Prevádzkovateľ vozidla, ktorý uzavretú zmluvu s poskytovateľom Európskej služby elektronického výberu mýta, uhradí mýto za užívanie vymedzených úsekov ciest tomuto poskytovateľovi. Poskytovateľ Európskej služby elektronického výberu mýta je povinný vybrané mýto, spolu s výkazom o mýte s informáciou o prítomnosti vozidla v oblasti Európskej služby elektronického výberu mýta, za podmienok dohodnutých v zmluve následne odviesť správcovi výberu mýta, okrem mýta za vozidlo, ktorého palubná jednotka neumožnila vypočítať mýto, pretože je evidovaná ako zablokovaná alebo nefunkčná podľa § 17 ods. 2 písm. f).
7. „užívateľ EETS“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má zmluvu s poskytovateľom EETS na účely prístupu k EETS;
N
474/2013
Z. z.
§ 2
ods. 3
prvá veta
(3) Prevádzkovateľom vozidla je na účely tohto zákona osoba, ktorá ako prevádzkovateľ vozidla uzavrela so správcom výberu mýta alebo poskytovateľom Európskej služby
elektronického výberu mýta zmluvu o užívaní vymedzených úsekov ciest.
Ú
8. „oblasť EETS“ je cesta, cestná sieť, stavebná konštrukcia, ako je most alebo tunel, alebo použitie trajektu, kde sa vyberá mýto pomocou elektronického cestného mýtneho systému;
N
Návrh zákona
(Čl. I bod 11)
474/2013
Z. z.
§ 12
ods. 1
druhá veta
§ 1
ods. 1
P. a)
(1) Správca výberu mýta plní aj úlohu mýtneho úradu a hlavného poskytovateľa mýtnych služieb, ktorý zabezpečuje elektronický výber mýta v oblasti Európskej služby elektronického výberu mýta, ktorou je sieť vymedzených úsekov ciest, na ktorých sa uplatňuje elektronický výber mýta podľa tohto zákona.
(1) Tento zákon upravuje
a) podmienky elektronického výberu mýta a náhradného výberu mýta za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy (ďalej len "vymedzené úseky ciest"),
Ú
Úseky ciest s výberom mýta v SR a teda aj oblasť EETS v SR ustanovuje vyhláška MDV SR. č. 228/2020 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest I. triedy a ciest II. triedy s výberom mýta. Mosty a tunely sú na Slovensku priamou súčasťou
12
vymedzených úsekov ciest.
9. „systém spĺňajúci požiadavky EETS“ je súbor prvkov elektronického cestného mýtneho systému, ktoré priamo potrebné na integráciu poskytovateľov EETS do systému a na prevádzku EETS;
N
Návrh zákona
(Čl. I bod 2)
§ 1
ods. 2
(3) Elektronický mýtny systém je systém výberu mýta, v ktorom sa povinnosť uhradiť mýto aktivuje a spája výlučne s automatickým zistením prítomnosti vozidla na vymedzenom úseku cesty prostredníctvom diaľkovej komunikácie s palubnou jednotkou vo vozidle alebo prostredníctvom automatického rozpoznania evidenčného čísla vozidla. Elektronický mýtny systém umožňuje integráciu poskytovateľov Európskej služby elektronického výberu mýta a prevádzku Európskej služby elektronického výberu mýta.
Ú
Smernica tento pojem síce definuje, ale ďalej ho vôbec nepoužíva
10. „elektronický cestný mýtny systém“ je systém výberu mýta, v ktorom sa povinnosť užívateľa uhradiť mýto aktivuje a spája výlučne s automatickým zistením prítomnosti vozidla na určitom mieste prostredníctvom diaľkovej komunikácie s palubnými jednotkami vo vozidle alebo automatického rozpoznávania evidenčného čísla vozidla;
N
474/2013
Z. z.
Návrh zákona
(Čl. I bod 2)
§ 2
ods. 1
prvá veta
§ 1
ods. 2
(1) Elektronický výber mýta je úhrada elektronicky vypočítanej sumy podľa kategórie vozidla, emisnej triedy vozidla a počtu náprav vozidla za prejazdenú vzdialenosť po vymedzenom úseku ciest na základe elektronicky získaných údajov.
(2) Elektronický mýtny systém je systém výberu mýta, v ktorom sa povinnosť uhradiť mýto aktivuje a spája výlučne s automatickým zistením prítomnosti vozidla na vymedzenom úseku cesty prostredníctvom diaľkovej komunikácie s palubnou jednotkou vo vozidle alebo prostredníctvom automatického rozpoznania evidenčného čísla vozidla. Elektronický mýtny systém umožňuje integráciu poskytovateľov Európskej služby elektronického výberu mýta a prevádzku Európskej služby elektronického výberu mýta.
Ú
13
11. „palubná jednotka“ je súbor všetkých hardvérových a softvérových komponentov, ktorý sa používať ako súčasť mýtnej služby a ktorý je inštalovaný alebo umiestnený na palube vozidla na účel zberu, uchovávania, spracúvania a diaľkového prijímania/odosielania údajov, buď ako samostatné zariadenie alebo ako súčasť vozidla;
N
474/2013
Z. z.
Návrh zákona
(Čl. I body 7, 8 a 10)
§ 11
ods. 1 a 3
(1) Palubnou jednotkou je elektronické technické zariadenie s minimálnou interoperabilitou na vykonávanie mýtnych transakcií v elektronickom mýtnom systéme. Palubná jednotka môže byť inštalovaná alebo umiestnená vo vozidle ako samostatné zariadenie alebo ako súčasť vozidla. Palubná jednotka, ktorá využíva technológiu satelitného určovania polohy, musí byť kompatibilná so službami určovania polohy systému Galileo a Európskej geostacionárnej navigačnej prekrývacej služby (EGNOS).
(3) Palubná jednotka sa umiestňuje, inštaluje a používa iba spôsobom ustanoveným týmto zákonom a spôsobom uvedeným vo všeobecných obchodných podmienkach poskytovateľa palubnej jednotky a tak, aby umožňovala získanie údajov potrebných na výpočet mýta a na výkon kontroly.
Ú
12. „hlavný poskytovateľ služieb“ je poskytovateľ mýtnych služieb s osobitnými povinnosťami, ako je povinnosť podpisovať zmluvy so všetkými užívateľmi, ktorí majú o ne záujem, alebo s osobitnými právami, ako je osobitná odmena alebo garantovaná dlhodobá zmluva, ktoré sa líšia od práv a povinností ostatných poskytovateľov služieb;
N
Návrh zákona
(Čl. I bod 11)
474/2013 Z. z. v znení návrhu zákona
§ 12
ods. 1
druhá veta
§ 12
ods. 2
(1) Správca výberu mýta plní aj úlohu mýtneho úradu a hlavného poskytovateľa mýtnych služieb, ktorý zabezpečuje elektronický výber mýta v oblasti Európskej služby elektronického výberu mýta, ktorou je sieť vymedzených úsekov ciest, na ktorých sa uplatňuje elektronický výber mýta podľa tohto zákona.
(2) Správca výberu mýta môže prevádzkovaním výberu mýta vrátane uzatvárania zmlúv podľa § 7 a § 11 ods. 2, vybudovania platobných miest, distribučných miest a kontaktných miest podľa odseku 3 a vrátane kontroly výberu mýta podľa tohto zákona poveriť inú osobu; táto osoba musí byť zapísaná v registri partnerov verejného sektora, 20a) inak správca výberu mýta poverenie zruší.
Ú
14
13. „zložka interoperability“ všetky základné súčasti, skupina súčastí, montážne podskupiny alebo úplné montážne celky zariadení, ktoré začlenené alebo určené na začlenenie do EETS a od ktorých priamo alebo nepriamo závisí interoperabilita služby, vrátane hmotných aj nehmotných predmetov, ako je softvér;
N
Návrh zákona
(Čl. I bod 36)
§ 20
ods. 2
(2) Zložkou interoperability sa rozumie základná súčasť, skupina súčastí, montážna podskupina alebo úplný montážny celok zariadenia, ktorý je začlenený alebo určený na začlenenie do Európskej služby elektronického výberu mýta a od ktorého priamo alebo nepriamo závisí interoperabilita služby, vrátane hmotných aj nehmotných predmetov, ako je softvér.
Ú
14. „vhodnosť na použitie“ je schopnosť zložiek interoperability reprezentatívne integrovaných do EETS vo vzťahu so systémom mýtneho úradu dosiahnuť a udržať si predpísanú výkonnosť pri prevádzke;
N
Návrh zákona
(Čl. I bod 38)
§ 20
ods. 3
(3) Vhodnosťou zložky interoperability na použitie sa rozumie schopnosť zložky interoperability reprezentatívne integrovanej do Európskej služby elektronického výberu mýta vo vzťahu so systémom mýtneho úradu dosiahnuť a udržať si predpísanú výkonnosť pri prevádzke.
Ú
15. „kontextové údaje o mýte“ informácie vymedzené zodpovedným mýtnym úradom, ktoré potrebné na stanovenie mýta za pohyb vozidla v určitej mýtnej oblasti a na uzavretie mýtnej transakcie;
N
474/2013
Z. z.
§ 2
ods. 1
prvá veta
§ 4
ods. 1 a 2
(1) Elektronický výber mýta je úhrada elektronicky vypočítanej sumy podľa kategórie vozidla, emisnej triedy vozidla a počtu náprav vozidla za prejazdenú vzdialenosť po vymedzenom úseku ciest na základe elektronicky získaných údajov.
(1) Sadzba mýta za 1 km vymedzeného úseku cesty sa určí pre kategórie
a) vozidiel s najväčšou technicky prípustnou celkovou hmotnosťou
1. od 3500 kg do 12 000 kg,
2. 12 000 kg a viac,
b) vozidiel umožňujúcich prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča s najväčšou technicky prípustnou celkovou hmotnosťou
1. od 3500 kg do 12 000 kg,
2. 12 000 kg a viac.
(2) Sadzba mýta musí zohľadňovať najmenej emisnú triedu vozidla a počet náprav vozidla. Pre vozidlá s výlučným elektrickým pohonom sa uplatňuje sadzba
Ú
Kontextové údaje a parametre pre výpočet mýta konkretizované v nariadení vlády SR č. 497/2013 Z. z. ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií
15
§ 8
ods. 1
písm. i)
mýta určená pre emisnú triedu s najnižším emisným limitom.
(1) Podstatnými náležitosťami zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest sú
i) kategória vozidla, najväčšia technicky prípustná celková hmotnosť vozidla, počet náprav a emisnú triedu vozidla (ďalej len "technické údaje vozidla"),
16. „výkaz o mýte“ je správa pre mýtny úrad, ktorou sa potvrdzuje prítomnosť vozidla v oblasti EETS vo formáte dohodnutom medzi poskytovateľom mýtnej služby a mýtnym úradom;
N
Návrh zákona
(Čl. I bod 20)
§ 13
ods. 3
druhá veta
Poskytovateľ Európskej služby elektronického výberu mýta je povinný vybrané mýto, spolu s výkazom o mýte s informáciou o prítomnosti vozidla v oblasti Európskej služby elektronického výberu mýta, za podmienok dohodnutých v zmluve následne odviesť správcovi výberu mýta, okrem mýta za vozidlo, ktorého palubná jednotka neumožnila vypočítať mýto, pretože je evidovaná ako zablokovaná alebo nefunkčná podľa § 17 ods. 2 písm. f).
Ú
17. „parametre klasifikácie vozidiel“ informácie týkajúce sa vozidla, v súlade s ktorými sa na základe kontextových údajov o mýte vypočítava mýto;
N
474/2013
Z. z.
§ 2
ods. 1
prvá veta
§ 4
ods. 1 a 2
(1) Elektronický výber mýta je úhrada elektronicky vypočítanej sumy podľa kategórie vozidla, emisnej triedy vozidla a počtu náprav vozidla za prejazdenú vzdialenosť po vymedzenom úseku ciest na základe elektronicky získaných údajov.
(1) Sadzba mýta za 1 km vymedzeného úseku cesty sa určí pre kategórie
a) vozidiel s najväčšou technicky prípustnou celkovou hmotnosťou
1. od 3500 kg do 12 000 kg,
2. 12 000 kg a viac,
b) vozidiel umožňujúcich prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča s najväčšou technicky prípustnou celkovou hmotnosťou
1. od 3500 kg do 12 000 kg,
2. 12 000 kg a viac.
Ú
Kontextové údaje a parametre pre výpočet mýta konkretizované v nariadení vlády SR č. 497/2013 Z. z. ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií
16
(2) Sadzba mýta musí zohľadňovať najmenej emisnú triedu vozidla a počet náprav vozidla. Pre vozidlá s výlučným elektrickým pohonom sa uplatňuje sadzba mýta určená pre emisnú triedu s najnižším emisným limitom.
18. „backoffice“ je centrálny elektronický systém, ktorý používa mýtny úrad, skupina mýtnych úradov, ktoré vytvorili ústredný bod pre interoperabilitu, alebo poskytovateľ EETS na zhromažďovanie, spracúvanie a zasielanie informácií v rámci elektronického cestného mýtneho systému;
N
Návrh zákona
(Čl. I bod 17)
§ 12
ods. 17
(17) Správca výberu mýta a poskytovateľ Európskej služby elektronického výberu mýta používajú na zhromažďovanie, spracúvanie a zasielaní informácií pri poskytovaní Európskej služby elektronického výberu mýta podľa tohto zákona centrálny elektronický systém.
Ú
19. „podstatne zmenený systém“ je existujúci elektronický cestný mýtny systém, ktorý prešiel alebo prechádza zmenou, ktorá si vyžaduje, aby poskytovatelia EETS vykonali zmeny na zložkách interoperability, ktoré v prevádzke, ako je preprogramovanie alebo prispôsobenie rozhraní ich systému backoffice v takej miere, že si to vyžaduje zmenu akreditácie;
N
Návrh zákona
(Čl. I bod 17)
§ 12
ods. 13 a 14
(13) Správca výberu mýta je povinný na svojom webovom sídle zverejniť prehľad o oblasti Európskej služby elektronického výberu mýta v súlade s osobitným predpisom2) a v prípade jej zmeny alebo podstatnej zmeny elektronického mýtneho systému, ktorá vyžaduje úpravu technológií využívaných elektronickým mýtnym systémom, zverejniť informácie o tejto zmene tak, aby opätovné posúdenie zhody a vhodnosti podľa § 20 bolo možné dokončiť najneskôr jeden mesiac pred účinnosťou zmeny.
(14) Podstatne zmenený elektronicky mýtny systém podľa odseku 13 je existujúci elektronicky mýtny systém, ktorý prešiel alebo prechádza zmenou, ktorá si vyžaduje . aby poskytovatelia Európskej služby elektronického výberu vykonali zmeny na zložkách interoperability, ktoré v prevádzke v takej miere, že si to vyžaduje zmenu akreditácie.
Ú
20. „akreditácia“ je proces vymedzený a riadený mýtnym úradom, ktorý musí poskytovateľ EETS podstúpiť skôr, než získa oprávnenie na poskytovanie EETS v určitej oblasti EETS;
N
Návrh zákona
(Čl. I bod 17)
§ 12
ods. 13 a 15 a 16
(13) Správca výberu mýta je povinný na svojom webovom sídle zverejniť prehľad o oblasti Európskej služby elektronického výberu mýta v súlade s osobitným
Ú
17
predpisom2) a v prípade jej zmeny, ktorá vyžaduje úpravu technológií využívaných elektronickým mýtnym systémom, zverejniť informácie o tejto zmene tak, aby opätovné posúdenie zhody a vhodnosti podľa § 20 bolo možné dokončiť najneskôr jeden mesiac pred účinnosťou zmeny.
(15) Súčasťou zverejneného prehľadu o oblasti Európskej služby elektronického výberu mýta je proces postupu posudzovania zhody zložiek interoperability so špecifikáciami a posudzovania ich vhodnosti na použitie v skúšobnom prostredí, ktorý umožní akreditáciu poskytovateľov Európskej služby elektronického výberu mýta.
(16) Akreditácia podľa odseku 15 je proces riadený správcom výberu mýta, ktorý musí poskytovateľ Európskej služby elektronického výberu mýta podstúpiť pred udelením oprávnenia na poskytovanie Európskej služby elektronického výberu mýta podľa § 15.
21. „mýto alebo cestný poplatok“ je poplatok, ktorý musí užívateľ cesty uhradiť za pohyb po danej ceste, cestnej sieti, stavebnej konštrukcii ako most alebo tunel alebo za použitie trajektu;
N
474/2013
Z. z.
474/2013
Z. z. v znení
návrhu
zákona
§ 2
ods. 1
prvá veta
§ 2
ods. 2
(1) Elektronický výber mýta je úhrada elektronicky vypočítanej sumy podľa kategórie vozidla, emisnej triedy vozidla a počtu náprav vozidla za prejazdenú vzdialenosť po vymedzenom úseku ciest na základe elektronicky získaných údajov.
(2) Mýto možno vyberať za užívanie vymedzených úsekov ciest motorovými vozidlami s najväčšou technicky prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3 500 kg alebo jazdnými súpravami s najväčšou technicky prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3 500 kg uvedenými v osobitnom predpise3) (ďalej len "vozidlo") okrem motorových vozidiel kategórie M14) a okrem jazdných súprav
Ú
18
488/2013
Z. z.
§ 2
ods. 1
tvorených motorovým vozidlom kategórie M14) a N14) a prípojným vozidlom kategórie O155) a O2.5)
(1) Diaľničná známka je časový poplatok za užívanie vymedzených úsekov ciest.
22. „neuhradenie cestného poplatku“ je delikt, ktorého sa dopustí užívateľ cesty, ktorý neuhradí cestný poplatok v členskom štáte v zmysle príslušných vnútroštátnych ustanovení daného členského štátu;
N
474/2013
Z. z.
488/2013
Z. z.
§ 28
ods. 1
písm. a)
§ 10a
ods. 1
(1) Správneho deliktu na úseku výberu mýta sa dopustí prevádzkovateľ vozidla, ktorý
a) užíva vymedzené úseky ciest vozidlom bez úhrady mýta,
(1) Správneho deliktu sa dopustí ten, kto ako prevádzkovateľ vozidla poruší povinnosť podľa § 4 ods. 2.
Ú
23. „členský štát evidencie“ je členský štát, v ktorom je zaevidované vozidlo, za ktoré sa uhradiť cestný poplatok;
N
8/2009
Z. z.
§ 111
ods. 1
(1) Evidencia vozidiel je informačný systém Policajného zboru podľa osobitného predpisu,32) ktorý sa vedie na účely získavania informácií o vlastníkoch vozidiel, držiteľoch vozidiel, osobách, ktoré zastupujú vlastníkov vozidiel alebo držiteľov vozidiel, osobách oprávnených konať za vlastníka vozidla alebo za držiteľa vozidla, technických údajov vozidiel, vydaných dokladoch, tabuľkách s evidenčným číslom a poskytovania údajov z tejto evidencie.
Ú
24. „národné kontaktné miesto“ je príslušný orgán členského štátu určený na cezhraničnú výmenu údajov o evidencii vozidiel;
N
171/1993
Z. z.
§ 69
ods. 11
(11) Prevádzkovateľom informačných systémov Policajného zboru, v ktorých spracúvané osobné údaje, je ministerstvo.
Ú
25. „automatické vyhľadávanie“ je online prístupový proces na prehľadávanie databáz jedného, viacerých alebo všetkých členských štátov;
N
Návrh zákona
(Čl. III bod 1)
§ 113
ods. 13
(13) Ministerstvo vnútra umožňuje inému členskému štátu Európskej únie a štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore prostredníctvom informačného systému EUCARIS prístup do evidencie vozidiel s cieľom vykonávať automatizované vyhľadávanie údajov o vozidle a údajov o vlastníkovi vozidla alebo držiteľovi vozidla na účely objasňovania deliktu neuhradeného
Ú
19
cestného poplatku, ktorý je užívateľ povinný uhradiť za jazdu po danej ceste, po moste, v tuneli alebo za použitie trajektu podľa predpisov iného členského štátu Európskej únie alebo podľa predpisov štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.
26. „vozidlo“ je motorové vozidlo alebo jazdná súprava, ktoré určené alebo používané na cestnú prepravu osôb alebo tovaru;
N
474/2013 Z. z. v znení návrhu zákona
§ 2
ods. 2
prvá veta
(2) Mýto možno vyberať za užívanie vymedzených úsekov ciest motorovými vozidlami s najväčšou technicky prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3 500 kg alebo jazdnými súpravami s najväčšou technicky prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3 500 kg uvedenými v osobitnom predpise3) (ďalej len "vozidlo") okrem motorových vozidiel kategórie M14) a okrem jazdných súprav tvorených motorovým vozidlom kategórie M14) a N14) a prípojným vozidlom kategórie O15) a O25).
Ú
27. „držiteľ vozidla“ je osoba, na ktorej meno je vozidlo evidované v zmysle práva členského štátu evidencie;
N
8/2009
Z. z.
§ 2
ods. 2
písm. c)
Držiteľom vozidla osoba zapísaná v osvedčení o evidencii časť I a časť II ako držiteľ osvedčenia, alebo takáto osoba zapísaná v osvedčení o evidencii vydanom v cudzine.
Ú
28. „ťažké vozidlo“ je vozidlo s najväčšou prípustnou hmotnosťou vyššou než 3,5 tony;
N
474/2013
Z. z.
§ 2
ods. 2
prvá veta
(2) Mýto možno vyberať za užívanie vymedzených úsekov ciest motorovými vozidlami s najväčšou technicky prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3 500 kg alebo jazdnými súpravami s najväčšou technicky prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3 500 kg uvedenými v osobitnom predpise3) (ďalej len „vozidlo“) okrem motorových vozidiel kategórie M14) a okrem jazdných súprav tvorených motorovým vozidlom kategórie M14) a N14) a prípojným vozidlom kategórie O15) a O25)“.
Ú
§ 4 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
29. „ľahké vozidlo“ je vozidlo s najväčšou prípustnou hmotnosťou nepresahujúcou 3,5 tony.
N
488/2013
Z. z.
§ 2
ods. 1
písm. a)
(1) Vymedzené úseky ciest označené dopravnými značkami možno užívať po zaplatení úhrady diaľničnej známky za ich
Ú