1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
474/2013 Z. z.
o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) predkladá Ministerstvo dopravy a výstavy Slovenskej republiky na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 491/2019.
Účelom návrhu zákona je transpozícia Smernice Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2019/520 z 19. marca 2019 o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčení cezhraničnej výmeny informácií o neuhradenom cestnom mýte v Únii (ďalej len „smernica), ktorá je výsledkom celoeurópskeho úsilia predovšetkým o uľahčenie interoperability pri výbere cestných poplatkov a náležité vymáhanie neuhradených poplatkov za použitie cestnej infraštruktúry v inom členkom štáte Európskej únie, a to najmä mýta, iných cestných poplatkov (diaľničná známka), poplatkov za použitie mosta, tunela, trajektu a pod. Návrhom zákona dochádza k transpozícii novoprijatej smernice v celej jej komplexnosti, jej premietnutiu do právneho poriadku SR a k zabezpečeniu dvoch základných cieľov smernice:
a)harmonizácia cezhraničnej výmeny údajov potrebných pre objasnenie neuhradených cestných poplatkov v inom členskom štáte EÚ,
b)zaručenie interoperability (vzájomného prepojenia) elektronických mýtnych systémov v rámci EÚ.
Návrhom zákona dochádza k úprave poskytovania údajov na účely objasnenia deliktov na úseku spoplatnenia pozemných komunikácií spáchaných na území SR a opačný postup, t. j. postup slovenských orgánov pri vybavovaní žiadostí iných členských štátov na účely objasnenia neuhradenia cestných poplatkov podľa ich predpisov. Návrhom dochádza aj k novelizácii zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súvislosti s úpravou sankcionovania neuhradenej diaľničnej známky na území SR. Návrhom zákona sa zároveň novelizuje zákon č.
8/2009 Z. z.
o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predovšetkým v súvislosti s postupom národného kontaktného miesta EUCARIS Ministerstva vnútra SR pri vybavovaní žiadostí iného členského o poskytnutie údajov z evidencie vozidiel s cieľom objasnenia neuhradenia cestného poplatku.
Návrh zákona vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské prostredie, nemá sociálne vplyvy, ani vplyvy na životné prostredie, ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti, ani vplyvy na služby verejnej správy pre občana, ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou SR, ústavnými zákonmi SR a nálezmi Ústavného súdu SR, platným právnym poriadkom SR, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Dátum účinnosti sa navrhuje s prihliadnutím na dĺžku legislatívneho procesu a potrebnú legisvakanciu.
2
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
474/2013 Z. z.
o výbere mýta za užívanie vymedzených
úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2019/520 z 19. marca 2019 o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčení cezhraničnej výmeny informácií o neuhradenom cestnom mýte v Únii (Ú. v. EÚ L 91, 29.3.2019).
Termín začiatku a ukončenia PPK
25.- 31. 3.2021
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
apríl 2021
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
máj 2021
2.Definovanie problému
Potreba harmonizácie cezhraničnej výmeny údajov potrebných pre objasnenie neuhradených cestných poplatkov v inom členskom štáte a potreba uľahčenia interoperability (vzájomného prepojenia) elektronických mýtnych systémov v rámci EÚ.
3.Ciele a výsledný stav
Transpozícia smernice Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2019/520 z 19. marca 2019 o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčení cezhraničnej výmeny informácií o neuhradenom cestnom mýte v Únii.
4.Dotknuté subjekty
Podnikateľské prostredie vo všeobecnosti, užívatelia vymedzených úsekov ciest, Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
5.Alternatívne riešenia
Nulový variant. Opomenutie novelizácie zákona č. 474/2013 Z. z. by predstavovalo prekážku pre transpozíciu smernice.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
7.Transpozícia práva EÚ
Transpozícia smernice Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2019/520 z 19. marca 2019 o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčení cezhraničnej výmeny informácií o neuhradenom cestnom mýte v Únii.
Návrh zákona nejde nad rámec minimálnej transpozičnej povinnosti - predkladateľom v rámci transpozície do právneho poriadku SR nebol identifikovaný efekt tzv. gold-platingu.
8.Preskúmanie účelnosti**
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
3
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a
rodinu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
Predkladaný návrh zákona predpokladá negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy v rokoch 2021 2024, a to z dôvodu nákladov na úpravu informačných systémov v gescii MDV SR a MV SR, najmä Jednotného informačného systému v cestnej doprave Modulu správnych deliktov v gescii MDV SR, v rámci ktorých zarátané aj náklady na zabezpečenie úradných rozhodnutí v úradných jazykoch členských štátov EÚ, Európskeho informačného systému vozidiel a vodičských preukazov (EUCARIS) implementácie Modulu Toll a vyvolaných zmien v informačných systémoch v gescii MV SR, nákladov na posilnenie administratívnych kapacít a materiálovo-technického vybavenia Centra logistického zabezpečenia administratívnych činností (CLZAČ) MV SR. Náklady MDV SR predstavujú maximálny pesimistický odhad. Ide o expertný odhad hornej hranice výdavkov MDV SR, ktorý bude pred realizáciou úpravy informačného systému spresnený a doplnený o detaily rozpočtu.
Prípadné zvýšenie limitu počtu zamestnancov, osobných výdavkov a nákladov na materiálovo-technické vybavenie CLZAČ MV SR bude riešené v gescii MV SR.
Zároveň sa predpokladá tiež pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy vo vzťahu k príjmom z výberu pokút od zahraničných prevádzkovateľov; výška tohto vplyvu však záleží od vymožiteľnosti cezhraničného sankcionovania, preto pozitívny vplyv nie je možné vyčísliť. Z týchto príjmov navrhujeme pokryť náklady súvisiace s návrhom.
11.Kontakt na spracovateľa
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácii Mgr. Tomáš Pšenka, e-mail:
tomas.psenka@mindop.sk
, tel. č. 02/59494635, Mgr. Peter Považan, e-mail:
peter.povazan@mindop.sk
, tel. č. 02/59494347
12.Zdroje
Pri spracovaní doložky vybraných vplyvov predkladateľ vychádzal z dostupných podkladov, najmä k predpokladaným úpravám informačných systémov v gescii MDV SR a MV SR.
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
II. Pripomienky a návrhy zmien: Komisia uplatňuje k materiálu nasledovné pripomienky a odporúčania:
K doložke vybraných vplyvov
Komisia odporúča doplniť termín procesu PPK. Zároveň Komisia odporúča zosúladiť časť 3 ciele, kde sa uvádza, že ide o transpozíciu smernice Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2019/520 s časťou 7 Transpozícia práva EÚ- žiadna. Komisia žiada predkladateľa, aby do časti 7. Transpozícia práva Doložky vybraných
4
vplyvov doplnil presné určenie smernice, ktorá byť návrhom transponovaná a zároveň aby uviedol aj skutočnosť, či návrh nejde nad rámec minimálnej transpozičnej povinnosti - tzv. identifikácia efektu gold-platingu, a to najmä z hľadiska odôvodnenosti, resp. neodôvodnenosti jeho existencie v prípade jeho identifikácie; za týmto účelom Komisia žiada predkladateľa o priloženie Tabuľky zhody návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie.
Stanovisko MDV SR: Pripomienka akceptovaná.
Komisia žiada o vyznačenie aj negatívnych vplyvov na podnikateľské prostredie (pozitívne vplyvy súvisia s možnosťou prejsť po spoplatnených cestách pri úhrade mýta na základe jednej zmluvy a jednej interoperabilnej palubnej jednotky pre každé vozidlo. Na druhej strane zákon stanovuje a upravuje podmienky registrácie poskytovateľov Európskej služby elektronického výberu mýta, pričom sa špecifikuje, čo žiadosť o udelenie oprávnenia obsahovať a aké dokumenty je k nej potrebné priložiť.)
Stanovisko MDV SR: Pripomienka neakceptovaná. Predkladateľ neidentifikoval negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie, pretože návrhom, naopak, dochádza k zmierneniu súčasných podmienok pre vykonávanie Európskej služby elektronického výberu mýta.
K vplyvom na podnikateľské prostredie
Komisia odporúča bod 3.2. vyhodnotenie konzultácií doplniť o hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií. Komisia odporúča premiestniť uplatňovanie interoperability elektronických mýtnych systémov z nepriamych do administratívnych vplyvov, vzhľadom k deklarovanému záujmu dopravcov k zníženiu administratívnych nákladov Komisia odporúča uviesť kvantifikáciu uvedeného vplyvu. Komisia žiada dopracovať negatívny vplyv spolu s jeho kvantifikáciou. Komisia žiada doplniť tabuľku v bode 3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie o kvantifikáciu, pokiaľ nie je možný výpočet na celé prostredie namiesto 0 Komisia odporúča uvádzať N/A.
Stanovisko MDV SR: Pripomienka akceptovaná.
Komisia žiada predkladateľa o bližšie popísanie pozitívneho vplyvu predloženého materiálu na podnikateľské prostredie, vrátanie MSP, v súvislosti s avizovaným znižovaním administratívnych nákladov na podnikateľské prostredie. Komisia preto žiada predkladateľa o doplnenie a dopracovanie Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie.
Stanovisko MDV SR: Pripomienka neakceptovaná. Vzhľadom na charakter navrhovanej právnej úpravy nie je možné podrobnejšie popísať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie.
Komisia rovnako žiada o popis a vyčíslenie úspor v nadväznosti na avizovaný a v Doložke vybraných vplyvov vyznačený pozitívny vplyv predloženého materiálu na podnikateľské prostredie. Odporúčaným riešením je využitie výpočtu ako na celé podnikateľské prostredie, tak na jeden dotknutý podnikateľský subjekt. Využitím
kalkulačky nákladov regulácie
MH SR a nasledovných predpokladov je možné urobiť prepočet v uvedenom
rozsahu:
Počet dopravcov v SR je 16 210 (zdroj: Finstat). Počet registrovaných palubných jednotiek (PJ) na SR je 72 779 (zdroj: Skytoll, údaj k 31.10.2019). Z uvedeného vyplýva, že 1 vozidlo disponuje cca 5PJ. V zmysle novej regulácie bude 1 vozidlo potrebovať len 1PJ.
Priemerný čas na obstaranie 1PJ je 3h.
Priemerná hrubá mesačná mzda v národnom hospodárstve za rok 2019 činila 1092,00 €.
Dôjde k úspore spojenej s obstarávaním 4PJ, Komisia túto úsporu vyčísľuje využitím kalkulačky nákladov regulácie MH SR na 871 662 € / celé podnikateľské prostredie, resp. 82 € / 1 podnikateľský subjekt.
Komisia zároveň identifikovala náklady na vrátenie registrovaných PJ do krajín, kde boli vydané. Administratívne úkony spojené s vrátením 1 PJ sa odhadujú na čas trvania 1h. Za predpokladu, že 1 dopravca vráti 4 PJ, jeho náklady dosiahnu 27 / 1 podnikateľský subjekt, resp. 290 554 /celé podnikateľské prostredie.
Dosiahnuté úspory zo zavedenia regulácie je potrebné očistiť od nákladov na vrátenie registrovaných PJ. Celkovú úsporu regulácie tak Komisia odhaduje vo výške 55 / 1 podnikateľský subjekt a 581 108 / celé podnikateľské prostredie.
Stanovisko MDV SR: Pripomienka neakceptovaná. Predkladateľ zdôrazňuje, že transponovaná smernica upravuje podmienky s cieľom zjednodušiť a urýchliť zavádzanie Európskej služby elektronického výberu mýta (EETS). Treba podotknúť, že dopravcovi postačí uzatvoriť jednu zmluvu a vybaviť vozidlo jednou palubnou jednotkou od poskytovateľa EETS, ktorého si zvolí a ktorému bude odvádzať mýto za jazdy vo viacerých mýtnych doménach. Poskytovateľ EETS následne odvedie vybrané mýto príslušnému správcovi mýta. Palubné jednotky z iných mýtnych domén, ktoré dopravca nebude potrebovať, vráti a zároveň ukončí zmluvy s ich poskytovateľmi, čo však neupravuje tento návrh. Ide o jednoduchý administratívny úkon, nie „uspôsobenie“
5
vozidla na nový systém.
Samozrejme, dopravca môže zostať pri súčasnom systéme, ak sa tak rozhodne.
V nadväznosti na uvedené je potrebné uviesť, že predostreté výpočty vychádzajú z nepochopenia podstaty danej problematiky a v kontexte predloženého návrhu pôsobia nekorektne.
K vplyvom na rozpočet verejnej správy
V doložke vybraných vplyvov je uvedený pozitívny vplyv a negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, ktorý nie je rozpočtovo zabezpečený. Predkladateľ uvádza, že pozitívny vplyv súvisiaci s príjmami z pokút od zahraničných prevádzkovateľov, ktorých výška záleží od vymožiteľnosti cezhraničného sankcionovania, sa nedá vyčísliť. V analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy výdavky vyčíslené na rok 2021 v sume 1,5 mil. eur a v rokoch 2022 2024 každoročne v sume 100 tis. eur z dôvodu implementačných a prevádzkových nákladov na úpravu informačných systémov ako rozpočtovo nezabezpečené.
Komisia žiada doplniť overiteľný prepočet, na základe ktorého bola stanovená výška výdavkov na úpravu informačných systémov MDV SR a MV SR, resp. alternatívne doplniť, že ide o expertný odhad hornej hranice výdavkov, ktorý bude pred realizáciou úpravy IS spresnený. V analýze odhadnuté výdavky na roky 2021 2024 na upgrade informačných systémov MDV SR a MV SR v celkovej sume 1,8 mil. eur. Nie je uvedené, akým spôsobom bola suma výdavkov stanovená. V analýze je uvedené, že ide o pesimistický odhad hornej hranice výdavkov. Komisia žiada doplniť overiteľný a detailný rozpočet na úrovni jednotkových cien nakupovaných SW/HW, cien práce IT pozícií a odhadovaný rozsah prácnosti v človekohodinách. Alternatívne Komisia žiada doplniť, že výška výdavkov na upgrade IS je expertný odhad na úrovni hornej hranice výdavkov, ktorý bude pred realizáciou upgradu IS ďalej spresňovaný v súlade s uznesením vlády č. 649/2020, podľa ktorého každá investícia nad 1 mil. eur prejsť hodnotením MF SR, pričom jedným z podkladov je aj detailný rozpočet projektu.
Stanovisko MDV SR: Pripomienka akceptovaná. Dokument bol v popise doplnený podľa požiadaviek.
Za oblasť zamestnanosti sa v bodoch „2.2.1. Financovanie návrhu...“ a „2.2.4 Výpočty vplyvov na verejné financie“ uvádza, že implementácia Modulu Toll si môže vyžiadať posilnenie administratívnych kapacít Centra logistického zabezpečenia administratívnych činností MV SR. V analýze nie v tejto súvislosti kvantifikované žiadne konkrétne vplyvy. Prípadné zvýšenie limitu počtu zamestnancov a osobných výdavkov kapitoly súvisiace s implementáciou Modulu Toll Komisia žiada zabezpečiť v rámci schválených limitov počtu zamestnancov a osobných výdavkov kapitoly MV SR na príslušné rozpočtové roky.
Stanovisko MDV SR: Pripomienka vzatá na vedomie. Textácia v popise doplnená.
Zároveň sa v analýze v bodoch 2.2.1. a 2.2.4. uvádza predpokladaný vplyv na rozpočet verejnej správy v súvislosti s nákladmi na zabezpečenie úradných rozhodnutí v úradných jazykoch členských štátov a posilnením materiálovo-technického vybavenia Centra logistického zabezpečenia administratívnych činností MV SR. Uvedené výdavky nie sú kvantifikované, čo je potrebné doplniť.
Stanovisko MDV SR: Pripomienka vzatá na vedomie. Textácia v popise doplnená.
V bode 2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov nie je uvedený návrh na krytie zvýšených výdavkov. V súvislosti s nekrytým vplyvom na rok 2021 Komisia uvádza, že uvedené je v rozpore s úlohou C.13. uznesenia vlády SR č. 649/2020 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 2023 „nepredkladať v roku 2021 návrhy legislatívnych predpisov a iných materiálov, ktoré zakladajú nároky na zvýšenie počtu zamestnancov a zvýšenie výdavkov alebo úbytok príjmov schválených v štátnom rozpočte na rok 2021 s rozpočtovými dôsledkami na štátny rozpočet alebo na iné rozpočty tvoriace rozpočet verejnej správy“.
Stanovisko MDV SR: Pripomienka vzatá na vedomie, bod 2.1.1. bol náležite doplnený.
S návrhom zákona bude možné súhlasiť len za podmienky, že všetky vplyvy na rozpočet verejnej správy budú zabezpečené v rámci schválených limitov dotknutých kapitol a nebudú predstavovať nekrytý vplyv na rozpočet verejnej správy.
Doložku vybraných vplyvov a analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy Komisia žiada upraviť v zmysle uvedených pripomienok.
III. Záver: Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje
6
nesúhlasné stanovisko
s materiálom predloženým na predbežné pripomienkové konanie s odporúčaním na jeho dopracovanie podľa pripomienok v bode II.
IV. Poznámka: Predkladateľ zapracuje pripomienky a odporúčania na úpravu uvedené v bode II a uvedie stanovisko Komisie do doložky vybraných vplyvov spolu s vyhodnotením pripomienok.
Nesúhlasné stanovisko Komisie neznamená zastavenie ďalšieho schvaľovacieho procesu. Stanovisko Komisie slúži ako podklad pre informované rozhodovanie vlády Slovenskej republiky a ďalších subjektov v rámci schvaľovacieho procesu. Predkladateľ možnosť dopracovať materiál podľa pripomienok a zaslať ho na opätovné schválenie Komisie, ktorá môže následne zmeniť svoje stanovisko.
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2021
2022
2023
2024
Príjmy verejnej správy celkom
0
4 600 000
4 600 000
4 600 000
z toho:
- vplyv na ŠR
0
4 600 000
4 600 000
4 600 000
Rozpočtové prostriedky
0
4 600 000
4 600 000
4 600 000
EÚ zdroje
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
826 607
615 673
552 280
552 280
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Rozpočtové prostriedky – MDV SR
761 607
38 393
0
0
Rozpočtové prostriedky – MV SR
65 000
577 280
552 280
552 280
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
0
35
35
35
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
0
372 900
372 900
372 900
7
- vplyv na ŠR
0
372 900
372 900
372 900
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
826 607
0
0
0
v tom: VPS
826 607
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
3 984 327
4 047 720
4 047 720
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Predkladaný návrh zákona predpokladá negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy v rokoch 2021 2024, a to z dôvodu nákladov na úpravu informačných systémov v gescii MDV SR a MV SR, najmä Jednotného informačného systému v cestnej doprave Modulu správnych deliktov v gescii MDV SR, v rámci ktorých zarátané aj náklady na zabezpečenie úradných rozhodnutí v úradných jazykoch členských štátov EÚ, Európskeho informačného systému vozidiel a vodičských preukazov (EUCARIS) implementácie Modulu Toll a vyvolaných zmien v informačných systémoch v gescii MV SR, nákladov na posilnenie administratívnych kapacít a materiálovo-technického vybavenia Centra logistického zabezpečenia administratívnych činností (CLZAČ) MV SR. Náklady MDV SR predstavujú maximálnu výšku. Ide o expertný odhad hornej hranice výdavkov MDV SR, ktorý bude pred realizáciou úpravy informačného systému spresnený a doplnený o detaily rozpočtu. Zmeny týkajúce sa informačných systémov MDV SR a MV SR v roku 2021 rozpočtovo kryté vo výške 826 607,- eur v rámci VPS a v roku 2022 kryté očakávanými príjmami z výberu pokút od zahraničných prevádzkovateľov.
Návrh zároveň predstavuje požiadavku na zvýšenie limitu počtu zamestnancov, osobných výdavkov a nákladov na materiálovo-technické vybavenie CLZAČ (pokutáreň) MV SR, a to z dôvodu vyššieho počtu úkonov, ktoré sa v súvislosti s prijatím zákona očakávajú.
Zároveň sa predpokladá tiež pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy vo vzťahu k príjmom z výberu pokút od zahraničných prevádzkovateľov; výška tohto vplyvu však záleží od vymožiteľnosti cezhraničného sankcionovania, preto pozitívny vplyv nie je možné exaktne vyčísliť, ale do doložky vplyvov je započítaná najpesimistickejšia verzia (viď. kapitola 2.2.4 tejto doložky). Z týchto príjmov navrhujeme pokryť náklady súvisiace s návrhom. Vzhľadom na aktuálne štádium prác na návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 2024, zvýšenie limitu zamestnancov ako aj s tým súvisiacich výdavkov si bude kapitola MV SR uplatňovať v rámci podkladov a rokovaní k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 - 2024.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Účelom návrhu zákona je transpozícia Smernice Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2019/520 z 19. marca 2019 o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčení cezhraničnej výmeny informácií o neuhradenom cestnom mýte v Únii (ďalej len „smernica), ktorá je výsledkom celoeurópskeho úsilia predovšetkým o uľahčenie interoperability pri výbere cestných poplatkov a náležité vymáhanie neuhradených poplatkov za použitie cestnej infraštruktúry v inom členkom štáte Európskej únie, a to najmä mýta,
8
iných cestných poplatkov (diaľničná známka), poplatkov za použitie mosta, tunela, trajektu a pod. Návrhom zákona dochádza k transpozícii novoprijatej smernice v celej jej komplexnosti, jej premietnutiu do právneho poriadku SR a k zabezpečeniu dvoch základných cieľov smernice:
c)harmonizácia cezhraničnej výmeny údajov potrebných pre objasnenie neuhradených cestných poplatkov v inom členskom štáte EÚ,
d)zabezpečenie interoperability (vzájomného prepojenia) elektronických mýtnych systémov v rámci EÚ.
2.2.2. Charakteristika návrhu:
zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
x iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 2
Odhadované objemy
Objem aktivít
r
r + 1
r + 2
r + 3
Indikátor ABC
Indikátor KLM
Indikátor XYZ
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Predkladaný návrh zákona predpokladá negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy v rokoch 2021 2024, a to z dôvodu nákladov na úpravu informačných systémov v gescii MDV SR a MV SR, najmä Jednotného informačného systému v cestnej doprave Modulu správnych deliktov v gescii MDV SR, v rámci ktorých zarátané aj náklady na zabezpečenie úradných rozhodnutí v úradných jazykoch členských štátov EÚ, Európskeho informačného systému vozidiel a vodičských preukazov (EUCARIS) implementácie Modulu Toll a vyvolaných zmien v informačných systémoch v gescii MV SR, nákladov na zabezpečenie úradných rozhodnutí v úradných jazykoch členských štátov a na posilnenie administratívnych kapacít a materiálovo-technického vybavenia Centra logistického zabezpečenia administratívnych činností (CLZAČ) MV SR. Náklady MDV SR predstavujú expertný odhad hornej hranice výdavkov MDV SR, ktorý bude pred realizáciou úpravy informačného systému spresnený a doplnený o detaily rozpočtu.
V prípade MV SR sa navrhuje zvýšenie limitu počtu zamestnancov, osobných výdavkov a nákladov na materiálovo-technické vybavenie CLZAČ MV SR.
Zároveň sa predpokladá tiež pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy vo vzťahu k príjmom z výberu pokút od zahraničných prevádzkovateľov; výška tohto vplyvu však záleží od vymožiteľnosti cezhraničného sankcionovania, preto pozitívny vplyv. Z týchto príjmov navrhujeme pokryť náklady súvisiace s návrhom.
9
Uvažujeme, že z cca 1 160 tisíc podnetov zahraničných prevádzkovateľov (podklad z kontrolného systému NDS) sa spracuje cca 1/5, t. j. cca 230 tisíc podnetov za rok, t. j. pri 25 pracovníkoch na jedného 9 280 podnetov za rok, čo je ešte viac ako pripadá na jedného pracovníka v súčasnosti (cca 7 370 podnetov za rok). Ak z uvedenej 1/5, t. j. cca 230 tisíc rozkazov s pokutou bude uhradená:
1.1/5, t. j. cca 46 tisíc pokút, s tým, že všetci využijú možnosť úhrady pokuty vo výške 2/3 (100 zo 150 eur) do 15 dní od doručenia rozkazu, tak to predstavuje pre štátny rozpočet príjem vo výške cca 4,6 mil. eur;
2.1/3, t. j. cca 77 tisíc pokút, s tým, že všetci využijú možnosť úhrady pokuty vo výške 2/3 (100 zo 150 eur) do 15 dní od doručenia rozkazu, tak to predstavuje pre štátny rozpočet príjem vo výške cca 7,7 mil. eur;
3.1/2, t. j. cca 115 tisíc pokút, s tým, že všetci využijú možnosť úhrady pokuty vo výške 2/3 (100 zo 150 eur) do 15 dní od doručenia rozkazu, tak to predstavuje pre štátny rozpočet príjem vo výške cca 11,5 mil. eur.
Výška pozitívneho vplyvu (príjmu z pokút) záleží od úspešnosti doručovania, od toho, koľko sankcionovaných využije možnosť uhradiť pokutu vo výške 2/3 do 15 dní od doručenia rozkazu a následnej vymožiteľnosti cezhraničného sankcionovania pri neuhradených pokutách, preto výšku pozitívneho vplyvu nie je možné exaktnejšie vyčísliť. Z týchto príjmov navrhujeme pokryť náklady súvisiace s návrhom.
So spustením sankcionovania zahraničných prevádzkovateľov v režime objektívnej zodpovednosti možno zároveň očakávať zvýšenie plnenia si povinnosti úhrady diaľničnej známky a tým zvýšenia príjmov NDS z úhrady diaľničnej známky.
10
Tabuľka č. 3- MV SR
Poznámka:
Výška očakávaných príjmov predstavuje ten najpesimistickejší odhad uvedený v kapitole 2.2.4 Výpočty vplyvov na verejné financie.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2021
2022
2023
2024
poznámka
Daňové príjmy (100)1
Nedaňové príjmy (200)1
0
4 600 000
4 600 000
4 600 000
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
4 600 000
4 600 000
4 600 000
11
Tabuľka č. 4 – MDV SR
0
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2021
2022
2023
2024
poznámka
Bežné výdavky (600)
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Tovary a služby (630)2
Bežné transfery (640)2
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
761 607
38 393
0
0
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
761 607
38 393
0
0
12
Tabuľka č. 4 – MV SR
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2021
2022
2023
2024
poznámka
Bežné výdavky (600)
0
552 280
552 280
552 280
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
372 900
372 900
372 900
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
144 380
144 380
144 380
Tovary a služby (630)2
35 000
35 000
35 000
Bežné transfery (640)2
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
65 000
25 000
0
0
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
65 000
25 000
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
65 000
577 280
552 280
552 280
13
Tabuľka č. 5 –MV SR
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
2021
2022
2023
2024
poznámka
Počet zamestnancov celkom
35
35
35
z toho vplyv na ŠR
35
35
35
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
942,50
942,50
942,50
z toho vplyv na ŠR
942,50
942,50
942,50
Osobné výdavky celkom (v eurách)
0
517 280
517 280
517 280
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
372 900
372 900
372 900
z toho vplyv na ŠR
372 900
372 900
372 900
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
144 380
144 380
144 380
z toho vplyv na ŠR
144 380
144 380
144 380
Poznámky:
Náklady na personálne posilnenie CLZAČ (pokutárne) - 25 pracovníkov - ročné náklady spolu 330 000 eur
Z toho: na jedného zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme spolu 1 100 €, z toho v kat. 610 – Mzdy v sume 815 € a v kat. 620 – Poistné v sume 285 €. Ročný vplyv pre 25 zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme predstavuje spolu 330 000 €, z toho v kat. 610 – Mzdy v sume 244 500 € a v kat. 620 – Poistné v sume 85 500 €)
Náklady na personálne posilnenie OÚ v sídle kraja - 10 pracovníkov - ročné náklady spolu 173 280 eur
Z toho: na jedného štátneho zamestnanca spolu 1 444 €, z toho v kat. 610 – Mzdy v sume 1 070 € a v kat. 620 – poistné v sume 374 €. Ročný vplyv pre 10 štátnych zamestnancov predstavuje spolu 173 280 €,z toho v kat. 610 – Mzdy v sume 128 400 € a v kat. 620 – Poistné v sume 44 880 €)
14
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:
iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)
iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)
na všetky kategórie podnikov
3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
- z toho MSP
Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.
Aký je ich počet?
Daný návrh sa bude dotýkať podnikateľského prostredia vo všeobecnosti, najmä domácich a zahraničných dopravcov, ktorí využívajú spoplatnenú sieť pozemných komunikácií. Odhad počtu podnikateľských subjektov využívajúcich spoplatnenú sieť pozemných komunikácií v SR je 130 000.
3.2 Vyhodnotenie konzultácií
- z toho MSP
Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.
Ako dlho trvali konzultácie?
Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.
Návrh bol konzultovaný v rámci konzultácií s dotknutými subjektmi (združeniami dopravcov UNAS a ČESMAD) prostredníctvom elektronickej komunikácie. Predmetom konzultácií bol návrh zákona ako celok. Združením ČESMAD neboli pripomienky zaslané a združením UNAS boli zaslané pripomienky, na podklade ktorých MDV SR navrhuje znížiť výšku správneho poplatku za udelenie oprávnenia na poskytovanie Európskej služby elektronického výberu mýta, a to zo sumy 200 000 eur na sumu 10 000 eur.
3.3 Náklady regulácie
- z toho MSP
3.3.1 Priame finančné náklady
Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Návrh nepredpokladá zmenu priamych finančných nákladov.
3.3.2 Nepriame finančné náklady
Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Návrh nepredpokladá zmenu nepriamych finančných nákladov.
3.3.3 Administratívne náklady
Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Vo vzťahu k podnikateľskému prostrediu je potrebné uviesť, že uplatňovaním interoperability elektronických mýtnych systémov dôjde v závislosti od aktivity poskytovateľov Európskej služby elektronického výberu mýta a záujmu dopravcov k zníženiu administratívnych nákladov dopravcov. Vzhľadom na rozsah dotknutých subjektov je však tento vplyv objektívne ťažko vyčísliteľný.
15
3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Náklady na 1 podnikateľa
Náklady na celé podnikateľské prostredie
Priame finančné náklady
N/A
N/A
Nepriame finančné náklady
N/A
N/A
Administratívne náklady
N/A
N/A
Celkové náklady regulácie
N/A
N/A
3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu
- z toho MSP
Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.
Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.
Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?
Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?
Nie.
3.5 Inovácie
- z toho MSP
Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.
Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?
Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).
Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?
Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?
Návrh predpisu nemá vzťah k inováciám.
16
Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti
Budovanie základných pilierov informatizácie
Obsah
A – nová služba
B – zmena služby
Kód služby
Názov služby
Úroveň elektronizácie služby
(0 až 5)
6.1. Predpokladá predložený návrh zmenu existujúcich elektronických služieb verejnej správy alebo vytvorenie nových služieb?
(Ak áno, uveďte zmenu služby alebo vytvorenie novej služby, ďalej jej kód, názov a úroveň elektronizácie podľa katalógu eGovernment služieb, ktorý je vedený v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy.)
Infraštruktúra
A – nový systém
B – zmena systému
Kód systému
Názov systému
6.2. Predpokladá predložený návrh zmenu existujúceho alebo vytvorenie nového informačného systému verejnej správy?
(Ak áno, uveďte zmenu systému alebo vytvorenie nového systému, ďalej jeho kód a názov z centrálneho metainformačného systému verejnej správy.)
B
B
isvs_4867
isvs_171
JISCD - Jednotný informačný systém v cestnej doprave
EVO Evidencia vozidiel (EUCARIS - Európsky informačný systém vozidiel a vodičských preukazov)
Financovanie procesu informatizácie
Rezortná úroveň
Nadrezortná úroveň
A - z prostriedkov EÚ B - z ďalších zdrojov financovania
6.3. Vyžaduje si proces informatizácie finančné investície?
(Uveďte príslušnú úroveň financovania a kvantifikáciu finančných výdavkov uveďte v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy.)
X
17
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona:
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
2.Názov návrhu zákona:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
474/2013 Z. z.
o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
3. Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:
a) v primárnom práve:
v čl. 4 a čl. 91 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
b) v sekundárnom práve:
smernica Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2019/520 z 19. marca 2019 o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčení cezhraničnej výmeny informácií o neuhradenom cestnom mýte v Únii (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 91, 29.3.2019) – gestor MDV SR,
vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/204 z 28. novembra 2019 o podrobných povinnostiach poskytovateľov Európskej služby elektronického výberu mýta, minimálnom obsahu prehľadu o oblasti Európskej služby elektronického výberu mýta, elektronických rozhraniach, požiadavkách na zložky interoperability a o zrušení rozhodnutia 2009/750/ES (U. v. EÚ L 43, 17.2.2020) - gestor MDV SR,
delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/203 z 28. novembra 2019 o klasifikácií vozidiel, povinnostiach používateľov Európskej služby elektronického výberu mýta, požiadavkách na zložky interoperability a minimálnych kritériách oprávnenosti pre notifikované orgány (Ú. v. EÚ L 43, 17.2.2020) - gestor MDV SR,
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 z 30. mája 2018 o schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 a zrušuje smernica 2007/46/ES (Ú. v. L 151, 14.6.2018) gestor MDV SR,
c) v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie:
- nie je
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a) lehota na prebratie príslušného právneho aktu Európskej únie:
smernicu Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2019/520 z 19. marca 2019 o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčení cezhraničnej výmeny informácií o neuhradenom cestnom mýte v Únii (Ú. v. L 91, 29.3.2019) je Slovenská republika povinná transponovať do 19. októbra 2021,
18
b) informácia o začatí konania v rámci „EÚ Pilot“ alebo o začatí postupu Európskej komisie , alebo o konaní Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie:
- zo strany Európskej komisie nie je proti SR vedené žiadne z uvedených konaní.
c) informácia o právnych predpisoch, v ktorých uvádzané právne akty Európskej únie prebrané spolu s uvedením rozsahu ich prebrania:
Smernica (EÚ) 2019/520:
1.Zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2.Zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3.Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov
-novelizáciou uvedených zákonov prostredníctvom predkladaného návrhu dochádza k úplnej transpozícii smernice (EÚ) 2019/520
5. Návrh právneho predpisu je zlučiteľný s právom Európskej únie:
- úplne
19
B. Osobitná časť
K čl. I
K čl. I bodom 1 a 4
Legislatívno-technická úprava.
K čl. I bodu 2
Ustanovuje sa elektronický mýtny systém, ktorý prostredníctvom súboru prvkov a prostredníctvom diaľkovej komunikácie s palubnou jednotkou umožňuje integráciu poskytovateľov Európskej služby elektronického výberu mýta a jej prevádzku.
K čl. I bodu 3
Legislatívno-technické spresnenie.
K čl. I bodom 5, 6 a 10
Ustanovuje sa povinnosť, aby poskytovatelia Európskej služby elektronického výberu mýta zverejňovali podmienky uzatvárania zmlúv s užívateľmi služby. Spojenie „obchodné podmienky“ sa v súlade s výberom mýta ako poplatkom zo zákona nahrádza vhodnejším spojením „podmienky elektronického výberu mýta“.
K čl. I bodom 7 až 9 a 21
Technológie a palubné jednotky využívané v oblasti Európskej elektronickej služby mýta musia spĺňať