1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
625
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z ................. 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
474/2013 Z. z.
o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 123/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 51/2017 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č.149/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z. a zákona č. 198/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
2) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/204 z 28. novembra 2019 o podrobných povinnostiach poskytovateľov Európskej služby elektronického výberu mýta, minimálnom obsahu prehľadu o oblasti Európskej služby elektronického výberu mýta, elektronických rozhraniach, požiadavkách na zložky interoperability a o zrušení rozhodnutia 2009/750/ES (Ú. v. EÚ L 43, 17.2.2020).“.
2.V § 1 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Elektronický mýtny systém je systém výberu mýta, v ktorom sa povinnosť uhradiť mýto aktivuje a spája výlučne s automatickým zistením prítomnosti vozidla na vymedzenom úseku cesty prostredníctvom diaľkovej komunikácie s palubnou jednotkou vo vozidle alebo prostredníctvom automatického rozpoznania evidenčného čísla vozidla. Elektronický mýtny systém umožňuje integráciu poskytovateľov Európskej služby elektronického výberu mýta a prevádzku Európskej služby elektronického výberu mýta.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
3.V § 2 ods. 2 sa za slová „M14) a N14)“ vkladajú slová „a prípojným vozidlom kategórie O15) a O25)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4 a 5 znejú:
4) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 z 30. mája 2018 o schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 a zrušuje smernica 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 151, 14.6.2018).
5) § 4 ods. 2 písm. d) zákona č. 106/2018 Z. z.“.
2
4.V § 2 ods. 5 sa vypúšťa odkaz 9 nad slovom „mýta“ vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 9.
5.V § 6 ods. 6 druhej vete sa vypúšťa slovo „obchodné“.
6.V § 7 ods. 2 a 3 a § 8 ods. 2 sa slová „obchodné podmienky“ nahrádzajú slovami „podmienky elektronického výberu mýta“.
7.V § 11 ods. 1 druhá veta znie:
„Palubná jednotka môže byť inštalovaná alebo umiestnená vo vozidle ako samostatné zariadenie alebo ako súčasť vozidla.“.
8.V § 11 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Palubná jednotka, ktorá využíva technológiu satelitného určovania polohy, musí byť kompatibilná so službami určovania polohy systému Galileo a Európskej geostacionárnej navigačnej prekrývacej služby (EGNOS).“.
9.V § 11 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„Správca výberu mýta je povinný umožniť použitie palubných jednotiek, ktoré spĺňajú požiadavky podľa § 13 ods. 4, ak nejde o zablokované alebo nefunkčné palubné jednotky podľa § 17 ods. 2 písm. f).“.
10.V § 11 ods. 3 sa slová „obchodných podmienkach“ nahrádzajú slovami „podmienkach elektronického výberu mýta“.
11.V § 12 odsek 1 znie:
„(1) Správcom výberu mýta je Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
19)
Správca výberu mýta plní aj úlohu mýtneho úradu a hlavného poskytovateľa mýtnych služieb, ktorý zabezpečuje elektronický výber mýta v oblasti Európskej služby elektronického výberu mýta, ktorou je sieť vymedzených úsekov ciest, na ktorých sa uplatňuje elektronický výber mýta podľa tohto zákona.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20 sa vypúšťa.
12.V § 12 ods. 2 sa slová „je oprávnený“ nahrádzajú slovom „môže“.
13.V § 12 ods. 5 a 6 sa slovo „a“ pred slovami „osoba poverená“ nahrádza čiarkou a za slová „podľa odseku 2“ sa vkladajú slová „a poskytovateľ Európskej služby elektronického výberu mýta“.
14.V § 12 ods. 6 a § 25 ods. 4 sa slová „osobitného predpisu22)“ nahrádzajú slovami „osobitných predpisov22)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:
22) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016).
Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
3
15.V § 12 odseku 9 sa na konci pripája táto veta:
„Ministerstvo nesmie údaje podľa prvej vety používať na identifikáciu vodiča vozidla a prevádzkovateľa vozidla alebo ich splnomocnených zástupcov.“.
16.V § 12 odsek 11 znie:
„(11) Správca výberu mýta vydáva stanovisko podľa § 22 ods. 2 pre notifikovanú osobu pri posudzovaní vhodnosti zložiek interoperability na použitie podľa osobitného predpisu.
2)
“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 25 a 26 sa vypúšťajú.
17.§ 12 sa dopĺňa odsekmi 12 až 18, ktoré znejú:
„(12) Správca výberu mýta je povinný uzatvoriť s poskytovateľom Európskej služby elektronického výberu mýta, ktorý oprávnenie podľa § 13 ods. 2, zmluvu o poskytovaní Európskej služby elektronického výberu mýta a platiť mu za poskytovanie Európskej služby elektronického výberu mýta odmenu.
(13) Správca výberu mýta je povinný na svojom webovom sídle zverejniť prehľad o oblasti Európskej služby elektronického výberu mýta v súlade s osobitným predpisom2) a v prípade jej zmeny alebo podstatnej zmeny elektronického mýtneho systému, ktorá vyžaduje úpravu technológií využívaných elektronickým mýtnym systémom, zverejniť informácie o tejto zmene tak, aby opätovné posúdenie zhody a vhodnosti podľa § 20 bolo možné dokončiť najneskôr jeden mesiac pred účinnosťou zmeny.
(14) Podstatne zmenený elektronicky mýtny systém podľa odseku 13 je existujúci elektronicky mýtny systém, ktorý prešiel alebo prechádza zmenou, ktorá si vyžaduje, aby poskytovatelia Európskej služby elektronického výberu vykonali zmeny na zložkách interoperability, ktoré sú v prevádzke v takej miere, že si to vyžaduje zmenu akreditácie.
(15) Súčasťou zverejneného prehľadu o oblasti Európskej služby elektronického výberu mýta je aj metodika na stanovenie odmeny za poskytovanie Európskej služby elektronického výberu mýta a proces postupu posudzovania zhody zložiek interoperability so špecifikáciami a posudzovania ich vhodnosti na použitie v skúšobnom prostredí, ktorý umožní akreditáciu poskytovateľov Európskej služby elektronického výberu mýta.
(16) Akreditácia podľa odseku 15 je proces riadený správcom výberu mýta, ktorý musí poskytovateľ Európskej služby elektronického výberu mýta podstúpiť pred udelením oprávnenia na poskytovanie Európskej služby elektronického výberu mýta podľa § 14.
(17) Správca výberu mýta a poskytovateľ Európskej služby elektronického výberu mýta používajú na zhromažďovanie, spracúvanie a zasielanie informácií pri poskytovaní Európskej služby elektronického výberu mýta podľa tohto zákona centrálny elektronický systém.
(18) Správca výberu mýta a poskytovateľ Európskej služby elektronického výberu mýta povinní viesť evidenciu nákladov a výnosov spojených s prevádzkou elektronického výberu mýta oddelene od evidencie nákladov a výnosov v súvislosti s inými činnosťami.“.
18.V § 13 odsek 1 znie:
„(1) Európska služba elektronického výberu mýta umožňuje v súlade s osobitným predpisom
2)
na základe súboru činností a služieb jednoduchú prepojiteľnosť systémov
4
elektronického výberu mýta aspoň v štyroch členských štátoch Európskej únie a v štátoch, ktoré zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“), a ktorá zároveň umožňuje užívanie vymedzených úsekov ciest pri použití jedinej palubnej jednotky bez nutnosti prispôsobovať jej nastavenie jednotlivým systémom elektronického výberu mýta a za podmienky súhrnnej úhrady mýta poskytovateľovi Európskej služby elektronického výberu mýta.“.
19.V § 13 ods. 2 sa vypúšťajú slová „v súlade s osobitným predpisom2)“ a bodka na konci sa nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktorému odvádza mýto vybrané na základe zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest uzatvorenej s prevádzkovateľom vozidla.“.
20.V § 13 odsek 3 znie:
„(3) Prevádzkovateľ vozidla, ktorý uzavretú zmluvu s poskytovateľom Európskej služby elektronického výberu mýta, uhradí mýto za užívanie vymedzených úsekov ciest tomuto poskytovateľovi. Poskytovateľ Európskej služby elektronického výberu mýta je povinný vybrané mýto, spolu s výkazom o mýte s informáciou o prítomnosti vozidla v oblasti Európskej služby elektronického výberu mýta, za podmienok dohodnutých v zmluve následne odviesť správcovi výberu mýta, okrem mýta za vozidlo, ktorého palubná jednotka neumožnila vypočítať mýto, pretože je evidovaná ako zablokovaná alebo nefunkčná podľa § 17 ods. 2 písm. f).“.
21.Za § 13 sa vkladá § 13a ktorý znie:
㤠13a
„(1) Správca výberu mýta je povinný pred uzavretím zmluvy s poskytovateľom Európskej služby elektronického výberu mýta vytvoriť skúšobné prostredie, v ktorom poskytovateľ Európskej služby elektronického výberu mýta alebo jeho splnomocnený zástupca môže overiť, či je jeho palubná jednotka vhodná na použitie v oblasti Európskej služby elektronického výberu mýta, za ktorú zodpovedá správca výberu mýta. Správca výberu mýta je oprávnený za vykonanie skúšok palubnej jednotky požadovať od poskytovateľ Európskej služby elektronického výberu mýta alebo od jeho splnomocneného zástupcu úhradu nákladov spojených so skúškami.
(2) Správca výberu mýta a poskytovateľ Európskej služby elektronického výberu mýta povinní pri poskytovaní Európskej služby elektronického výberu mýta používať len technológie, ktoré
a) spĺňajú technické požiadavky ustanovené osobitným predpisom,25)
b) prešli posudzovaním zhody a posudzovaním vhodnosti na použitie podľa osobitného predpisu26) a
c) v súlade s vyhlásením o posudzovaní zhody a vyhlásením o posudzovaní vhodnosti na použitie podľa osobitného predpisu.26)
(3) Ak technológie používané pri poskytovaní Európskej služby elektronického výberu mýta disponujú označením CE podľa osobitného predpisu,26a) spĺňajú požiadavky podľa odseku 2.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 25 až 26a znejú:
25) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/203 z 28. novembra 2019 o klasifikácií vozidiel, povinnostiach používateľov Európskej služby elektronického výberu mýta, požiadavkách na zložky interoperability a minimálnych kritériách oprávnenosti pre notifikované orgány (Ú. v. EÚ L 43, 17.2.2020).
26)Čl. 4 a 5 a Príloha I. a III. vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2020/204.
5
26a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. L 218, 13. 8. 2008) v platnom znení.“.
22.V § 14 odsek 1 znie:
„(1) Ministerstvo udelí žiadateľovi oprávnenie na poskytovanie Európskej služby elektronického výberu mýta (ďalej len „oprávnenie“) na základe písomnej žiadosti, ak žiadateľ preukáže, že spĺňa tieto podmienky:
a) má sídlo na území Slovenskej republiky,
b) je držiteľom certifikátu systému riadenia kvality27) alebo iného rovnocenného osvedčenia,
c) má celkový plán riadenia rizík, ktorý podlieha auditu najmenej každé dva roky,
d) jeho štatutárny orgán alebo aspoň jeden člen štatutárneho orgánu alebo ustanovený zodpovedný zástupca odbornú spôsobilosť na poskytovanie Európskej služby elektronického výberu mýta,
e) má finančnú spôsobilosť a
f) má dobrú povesť (odsek 5).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27 znie:
27) Napríklad podľa STN EN ISO 9001 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001).“.
23.V § 14 ods. 2 sa slová „odseku 1 písm. b)“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. d)“.
24.V § 14 ods. 3 sa slová „osobitného predpisu29) nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. e)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29 sa vypúšťa.
25.V § 14 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5) Dobrú povesť na účely tohto zákona má žiadateľ, ktorý spĺňa tieto požiadavky:
a) je bezúhonný,
b) fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa alebo zodpovedným zástupcom žiadateľa je bezúhonná,
c) je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak je osobou, ktorá povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora.29c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29c znie:
29c) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.
26.V § 14 ods. 6 sa slová „odseku 1 písm. c)“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.
27.V § 14 sa vypúšťa odsek 7 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 31.
28.V § 15 ods. 2 písmená d) až f) znejú:
„d) certifikát systému riadenia kvality27) alebo iné rovnocenné osvedčenie,
e) celkový plán riadenia rizík podľa § 14 ods. 1 písm. c),
f) doklady preukazujúce technické vybavenie a splnenie požiadaviek na zložky interoperability podľa § 13 ods. 4.“.
6
Poznámky pod čiarou k odkazom 33 až 35 sa vypúšťajú.
29.V § 16 písmeno b) znie:
„b) poskytovateľ Európskej služby elektronického výberu mýta ani v dodatočnej lehote 6 mesiacov od uplynutia lehoty 36 mesiacov neuzavrie zmluvy o poskytovaní Európskej služby elektronického výberu mýta aspoň v 4 členských štátoch vo všetkých oblastiach Európskej služby elektronického výberu mýta.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 36 sa vypúšťa.
30.§ 17 vrátane nadpisu znie:
㤠17
Práva a povinnosti poskytovateľa Európskej služby elektronického výberu mýta
(1)Poskytovateľ Európskej služby elektronického výberu mýta, ktorému sa udelilo oprávnenie podľa § 15 je okrem povinností ustanovených osobitným predpisom,
2)
povinný
a) do jedného mesiaca od udelenia oprávnenia zverejniť
1. informácie o rozsahu pokrytia oblastí Európskej služby elektronického výberu mýta ním poskytovanou Európskou službou elektronického výberu mýta,
2. informácie o každej zmene pokrytia podľa prvého bodu,
b) zverejniť podrobné plány rozširovania služieb na ďalšie oblasti Európskej služby elektronického výberu mýta s každoročnými aktualizáciami,
c) do 36 mesiacov od udelenia oprávnenia uzatvoriť zmluvy o poskytovaní Európskej služby elektronického výberu mýta vo všetkých oblastiach Európskej služby elektronického výberu mýta na území aspoň 4 členských štátov, v každom z týchto členských štátov musí uzatvoriť zmluvy o poskytovaní Európskej služby elektronického výberu mýta vo všetkých oblastiach Európskej služby elektronického mýta do 24 mesiacov od uzatvorenia prvej z nich; na nesplnenie povinnosti uzatvoriť zmluvy o poskytovaní Európskej služby elektronického mýta vo všetkých oblastiach Európskej služby elektronického výberu mýta do 24 mesiacov od uzatvorenia zmluvy v prvej z nich sa neprihliada, ak sa spôsobilo neposkytnutím súčinnosti príslušného mýtneho úradu,
d) zaistiť nepretržité poskytovanie Európskej služby elektronického výberu mýta vo všetkých oblastiach Európskej služby elektronického výberu mýta podľa písmena c),
e) predkladať ministerstvu každoročne do 31. januára nasledujúceho roku písomné vyhlásenie o rozsahu pokrytia oblastí Európskej služby elektronického výberu mýta ním poskytovanou Európskou službou elektronického výberu mýta,
f) predkladať každé 2 roky závery auditu celkového plánu riadenia rizík podľa § 14 ods. 1 písm. c) ministerstvu do 30 dní od jeho vyhodnotenia.
(2)Poskytovateľ Európskej služby elektronického výberu mýta, ktorý uzavretú zmluvu o poskytovaní Európskej služby elektronického výberu mýta so správcom výberu mýta podľa § 13 ods. 2, je okrem povinností ustanovených osobitným predpisom2) povinný
a) ku dňu uzavretia zmluvy so správcom výberu mýta o poskytovaní Európskej služby elektronického výberu mýta poskytnúť správcovi výberu mýta zoznam všetkých vozidiel a ich prevádzkovateľov, ktorí majú s poskytovateľom Európskej služby elektronického výberu mýta uzavretú zmluvu,
b) poskytnúť prevádzkovateľovi vozidla alebo vodičovi vozidla, s ktorým uzavrel zmluvu o poskytovaní Európskej služby elektronického výberu mýta, palubnú jednotku, ktorá umožní poskytnutie Európskej služby elektronického výberu mýta vo všetkých oblastiach Európskej
7
služby elektronického výberu mýta, v ktorých poskytuje Európsku službu elektronického výberu mýta,
c) poskytnúť správcovi výberu mýta údaje podľa odseku 3 bezodkladne po poskytnutí palubnej jednotky prevádzkovateľovi vozidla alebo vodičovi vozidla,
d) oznámiť bezodkladne správcovi výberu mýta každú zmenu údajov podľa odseku 3,
e) zaregistrovať bezodkladne zmeny údajov podľa
§ 9 ods. 2 písm. c)
,
f) viesť evidenciu zablokovaných a nefunkčných palubných jednotiek, ktoré poskytol, a poskytnúť správcovi výberu mýta údaje o vozidle a o prevádzkovateľovi vozidla alebo vodičovi vozidla, ktorému bola zablokovaná alebo nefunkčná palubná jednotka poskytnutá,
g) poskytnúť správcovi výberu mýta na účely plnenia jeho povinností voči daňovým orgánom37) do dvoch dní od doručenia žiadosti údaje o vozidle a o prevádzkovateľovi vozidla, ktoré sa v príslušnom období pohybovalo v oblasti Elektronickej služby výberu mýta za ktorú je správca výberu mýta zodpovedný.
(3)Zoznam podľa odseku 2 písm. a) musí obsahovať údaje podľa § 8 ods. 1 a identifikačný kód palubnej jednotky.
(4) Poskytovateľ Európskej služby elektronického výberu mýta nie je oprávnený získavať alebo zaznamenávať údaje uvedené v § 12 ods. 5 a 6 o vozidlách oslobodených od mýta podľa § 3 ods. 1 písm. a), b), d), j) a k) a o ich prevádzkovateľoch a vodičoch.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 37 znie:
37) Zákon č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
31.V § 18 ods. 1 sa vypúšťa slovo „riešenie“.
32.V § 18 ods. 6 sa vypúšťa odkaz 31 nad slovom „trestov“.
33.V § 19 ods. 3 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie:
„Zmierovacia komisia do jedného mesiaca od prijatia žiadosti oznámi stranám sporu, či k dispozícii všetky informácie a podklady na posúdenie sporu.“.
34.V § 19 sa vypúšťa odsek 6.
35.Poznámka pod čiarou k odkazu 38a znie:
38a) § 10 19 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
36.V § 20 ods. 1 písm. a) sa nad slovom „predpisu“ odkaz 39)“ nahrádza odkazom 2)“ a nad slovom „špecifikáciami“ sa odkaz „40)“ nahrádza odkazom „25)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 39 a 40 sa vypúšťajú.
37.V § 20 ods. 1 písm. b) sa nad slovom „použitie“ vypúšťa odkaz 25)“ a nad slovom „predpisu“ sa odkaz „26)“ nahrádza odkazom „25)“.
38.V § 20 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
„(2) Zložkou interoperability sa rozumie základná súčasť, skupina súčastí, montážna podskupina alebo úplný montážny celok zariadenia, ktorý je začlenený alebo určený na
8
začlenenie do Európskej služby elektronického výberu mýta a od ktorého priamo alebo nepriamo závisí interoperabilita služby vrátane hmotných aj nehmotných predmetov, ako je softvér.
(3) Vhodnosťou zložky interoperability na použitie sa rozumie schopnosť zložky interoperability reprezentatívne integrovanej do Európskej služby elektronického výberu mýta vo vzťahu so systémom mýtneho úradu dosiahnuť a udržať si predpísanú výkonnosť pri prevádzke.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 4.
39.Poznámka pod čiarou k odkazu 44a znie:
44a) Zákon č. 56/2018 Z. z.“.
40.Poznámky pod čiarou k odkazom 42 a 44 sa vypúšťajú.
41.V § 21 ods. 3 sa nad slovom „predpisu“ odkaz „43)“ nahrádza odkazom „25)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 43 sa vypúšťa.
42.V § 22 ods. 2 sa vypúšťa odkaz 26 nad slovom „vhodnosti“.
43.V § 23 ods. 2 písmeno b) znie:
„b) oznamuje Európskej komisii zavádzanie nových mýtnych režimov, zavádzanie spoločného mýtneho systému s inými členskými štátmi a každoročne do 31. decembra údaje z registra o oblastiach Európskej služby elektronického výberu mýta a poskytovateľoch Európskej služby elektronického výberu mýta,“.
44.V § 23 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c) zasiela Európskej komisii každé tri roky súhrnnú správu, v ktorej uvedie informácie najmä o počte automatických vyhľadávaní prostredníctvom informačného systému EUCARIS vykonaných členským štátom, na území ktorého došlo k neuhradeniu cestného poplatku, spolu s ich výsledkom a informáciou o následných konaniach.“.
Doterajšie písmená c) až h) sa označujú ako písmená d) až i).
45.V § 23 ods. 2 písmená f) a g) znejú:
f) aspoň raz ročne overuje, či poskytovateľ Európskej služby elektronického výberu mýta naďalej spĺňa podmienky ustanovené v
§ 14
a či plní informačnú povinnosť podľa § 17 ods. 1 a podľa toho aktualizuje vnútroštátny elektronický register uvedený v písmene g),
g) vedie vnútroštátny elektronický register pre oblasť Európskej služby elektronického výberu mýta so zverejnením týchto údajov a ich zmien:
1. identifikačné údaje mýtneho úradu,
2. druh technológií využívaných elektronickým mýtnym systémom,
3. údaje potrebné pre elektronický výpočet sumy úhrady mýta,
4. prehľad o oblasti Európskej služby elektronického výberu mýta,
5. identifikačné údaje o poskytovateľoch Európskej služby elektronického výberu mýta, s ktorými správca výberu mýta uzatvorenú zmluvu o poskytovaní Európskej služby elektronického výberu mýta,
9
6. identifikačné údaje o poskytovateľoch Európskej služby elektronického výberu mýta, ktorým sa udelilo oprávnenie podľa § 15,
7. závery auditu celkového plánu riadenia rizík podľa § 17 ods. 1 písm. e),“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 46 a 47 sa vypúšťajú.
46.V § 28 ods. 15 prvá veta znie:
„Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.“.
47.V § 29 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety:
Ak ide o držiteľa vozidla alebo vlastníka vozidla evidovaného v inom členskom štáte, rozkaz sa zašle aj v jednom z úradných jazykov členského štátu, v ktorom je vozidlo evidované. V takom prípade sa spolu s rozkazom zašle aj informačný formulár v tomto jazyku, ktorý obsahuje najmä informácie o povahe správneho deliktu, miesto, dátum a čas jeho spáchania, ustanovenie právneho predpisu, ktoré sa porušilo, sankciu a prípadne údaje o zariadení, ktoré sa použilo na zistenie správneho deliktu. Rozkaz, ktorý sa ani po opakovanom pokuse o doručenie nepodarilo doručiť držiteľovi vozidla alebo vlastníkovi vozidla evidovaného v inom členskom štáte, sa dňom vrátenia nedoručenej zásielky považuje za nevydaný.“.
48.V § 29 odsek 8 znie:
„(8) Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.“.
49.Za § 36f sa vkladá § 36g, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 36g
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2021
(1)Ministerstvo zašle Európskej komisii prvú správu podľa § 23 ods. 2 písm. c) do 19. apríla 2023.
(2) Konanie o správnom delikte začaté a právoplatne neskončené pred 1. decembrom 2021 sa dokončí podľa predpisov účinných do 30. novembra 2021.“.
50.V prílohe druhý bod znie:
„2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)2019/520 z 19. marca 2019 o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčení cezhraničnej výmeny informácií o neuhradenom cestnom mýte v Únii (prepracované znenie) (Ú. v. L 91, 29.3.2019).“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.
145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z. , zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z.,
10
zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z. , zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z. , zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 84/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 262/2014 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 120/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 129/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 342/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 51/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 242/2017 Z. z., zákona č. 276/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 293/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č.
11
17/2018 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z. zákona č. 49/2018 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 110/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z., zákona č. 212/2018 Z. z., zákona č. 215/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 346/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 150/2019 Z. z. zákona č. 156/2019 Z. z., zákona č. 158/2019 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 213/2019 Z. z., zákona č. 216/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 234/2019 Z. z., zákona č. 356/2019 Z. z., zákona č. 364/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 386/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 395/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 165/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 310/2020 a zákona č. 128/2021 Z. z. sa mení takto:
V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 85a sa suma 200 000 eur“ nahrádza sumou „10 000 eur“.
Čl. III
Zákon č.
8/2009 Z. z.
o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 199/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 68/2012 Z. z., zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 357/2012 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z., zákona č. 98/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 290/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 488/2013 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 430/2015 Z. z., zákona č. 311/2016 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 73/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 128/2021 Z. z., zákona č. 145/2021 Z. z., zákona č. 146/2021 Z. z. a zákona č. 148/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.§ 113 sa dopĺňa odsekmi 13 až 15, ktoré znejú:
„(13) Ministerstvo vnútra umožňuje inému členskému štátu Európskej únie a štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore prostredníctvom informačného systému EUCARIS prístup do evidencie vozidiel s cieľom vykonávať automatizované vyhľadávanie údajov o vozidle a údajov o vlastníkovi vozidla alebo držiteľovi vozidla na účely objasňovania deliktu neuhradeného cestného poplatku, ktorý je užívateľ povinný uhradiť za jazdu po danej ceste, po moste, v tuneli alebo za použitie trajektu podľa predpisov iného členského štátu Európskej únie alebo podľa predpisov štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.
(14) Ministerstvo vnútra umožňuje štátom podľa odseku 13 vyhľadávanie na základe zadania týchto údajov:
a) údaje o vozidle,
b) členský štát evidencie vozidla,
c) úplné evidenčné číslo vozidla,
d) údaj o neuhradení cestného poplatku,
e) členský štát, na území ktorého došlo k neuhradeniu cestného poplatku,
f) dátum udalosti,
g) čas udalosti.
12
(15) Ministerstvo vnútra poskytuje štátom podľa odseku 13 údaje o držiteľovi vozidla, vlastníkovi vozidla a o vozidle v tomto rozsahu:
a) evidenčné číslo vozidla,
b) identifikačné číslo vozidla VIN,
c) označenie štátu, v ktorom je vozidlo evidované,
d) značka vozidla,
e) obchodný názov vozidla,
f) kategória vozidla,
g) emisná trieda EURO vozidla,
h) názov, právna forma, adresa sídla a identifikačné číslo držiteľa vozidla, ak je držiteľom vozidla právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie,
i) meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa pobytu držiteľa vozidla, ak je držiteľom vozidla fyzická osoba,
j) názov, právna forma, adresa sídla a identifikačné číslo vlastníka vozidla, ak je vlastníkom vozidla právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie,
k) meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa pobytu vlastníka vozidla, ak je vlastníkom vozidla fyzická osoba.“.
2.Príloha sa dopĺňa bodom 7, ktorý znie:
„7. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/520 z 19. marca 2019 o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčení cezhraničnej výmeny informácií o neuhradenom cestnom mýte v Únii (prepracované znenie) (Ú. v. L 91, 29.3.2019).“.
Čl. IV
Zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 266/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 149/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z. a zákona č. 198/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 5 ods. 2 písm. c) sa slová „obchodných podmienkach“ nahrádzajú slovami „podmienkach úhrady diaľničnej známky.“.
2.V § 7 ods. 8 sa slová „účely registrácie a“ nahrádzajú slovom „účel“ a slová odseku 1 písm. h)“ sa nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. i)“.
3.V § 11 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety:
Ak ide o držiteľa vozidla alebo vlastníka vozidla evidovaného v inom členskom štáte Európskej únie alebo v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“), rozkaz sa zašle aj v jednom z úradných jazykov členského štátu, v ktorom je vozidlo evidované. V takom prípade sa spolu s rozkazom zašle aj informačný formulár v tomto jazyku, ktorý obsahuje najmä informácie o povahe správneho deliktu, miesto, dátum a čas jeho spáchania, ustanovenie právneho predpisu, ktoré sa porušilo, sankciu a prípadne údaje o zariadení, ktoré sa použilo na zistenie správneho deliktu. Rozkaz, ktorý sa ani po opakovanom pokuse o doručenie nepodarilo doručiť držiteľovi vozidla alebo vlastníkovi vozidla evidovaného v inom členskom štáte, sa dňom vrátenia nedoručenej zásielky považuje za nevydaný.“.
13
4.V § 11 odsek 6 znie:
„(6) Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.“.
5.§ 11 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10) Ministerstvo zasiela Európskej komisii každé tri roky súhrnnú správu, v ktorej uvedie informácie najmä o počte automatických vyhľadávaní prostredníctvom informačného systému EUCARIS vykonaných členským štátom, na území ktorého došlo k neuhradeniu cestného poplatku, spolu s ich výsledkom a informáciou o následných konaniach.“.
6.Za § 16e sa vkladá § 16f, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠16f
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2021
(1)Ministerstvo zašle Európskej komisii prvú správu podľa § 11 ods. 10 do 19. apríla 2023.
(2) Konanie o správnom delikte začaté a právoplatne neskončené pred 1. decembrom 2021 sa dokončí podľa predpisov účinných do 30. novembra 2021.“.
7.Doterajší text prílohy sa označuje ako bod 1 a dopĺňa sa bodom 2, ktorý znie:
„2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/520 z 19. marca 2019 o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčení cezhraničnej výmeny informácií o neuhradenom cestnom mýte v Únii (prepracované znenie) (Ú. v. L 91, 29.3.2019).“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2021.