Informatívne konsolidované znenie
35/2019 Z. z.
ZÁKON
z 5. decembra 2018
o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
ZÁKLADNÉ ÚLOHY FINANČNEJ SPRÁVY A PRINCÍPY ŠTÁTNEJ SLUŽBY PRÍSLUŠNÍKOV FINANČNEJ SPRÁVY
Čl. 1
Základné úlohy finančnej správy
Finančná správa chráni fiškálne a obchodno-politické záujmy Slovenskej republiky a Európskej únie a plní úlohy pri ochrane vnútorného trhu Európskej únie.
Čl. 2
Princíp politickej neutrality
Príslušník finančnej správy pri výkone štátnej služby uprednostňuje verejný záujem pred politickým záujmom a koná spôsobom, ktorý nevzbudzuje pochybnosti o tom, že zvýhodňuje ktorúkoľvek politickú stranu alebo politické hnutie. Princíp politickej neutrality sa uplatňuje najmä prostredníctvom zákazu členstva príslušníka finančnej správy v politickej strane alebo politickom hnutí, ako aj zákazom vyvíjať činnosť v ich prospech.
Čl. 3
Princíp zákonnosti
Príslušník finančnej správy pri výkone štátnej služby a nadriadený v služobných vzťahoch koná a rozhoduje v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, právne záväznými aktmi Európskej únie, právnymi predpismi Slovenskej republiky a vnútornými predpismi.
Čl. 4
Princíp efektívneho riadenia
Nadriadený riadi príslušníka finančnej správy efektívne a hospodárne. Nadriadený a služobný úrad vytvárajú podmienky na riadne vykonávanie štátnej služby príslušníkmi finančnej správy.
Čl.5
Princíp nestrannosti
Príslušník finančnej správy pri výkone štátnej služby uprednostňuje verejný záujem pred osobným záujmom. Princíp nestrannosti sa uplatňuje najmä ako povinnosť príslušníka finančnej správy pri výkone štátnej služby konať a rozhodovať nestranne, zdržať sa konania,
2
ktoré by mohlo viesť ku konfliktu verejného záujmu s osobným záujmom, a nezneužívať informácie získané v súvislosti s vykonávaním štátnej služby vo vlastný prospech alebo v prospech iného.
Čl.6
Princíp profesionality
Príslušník finančnej správy pri výkone štátnej služby koná odborne, svedomito a v súlade s Etickým kódexom príslušníka finančnej správy. Princíp profesionality sa uplatňuje najmä dlhodobým profesionálnym rozvojom príslušníka finančnej správy, podporou kariérneho rastu, pravidelným služobným hodnotením, právom a povinnosťou príslušníka finančnej správy vzdelávať sa. Príslušníkovi finančnej správy služobný úrad zabezpečuje zodpovedajúce vzdelávanie na dosiahnutie takej úrovne odborných kompetencií, ktorá mu umožní kvalitný výkon štátnej služby.
Čl.7
Princíp stability
Príslušník finančnej správy je chránený pred skončením služobného pomeru z iných ako zákonom ustanovených dôvodov. Princíp stability sa uplatňuje najmä prostredníctvom stálej štátnej služby, inštitútov prevedenia, preloženia, zaraďovania do jednotlivých druhov zálohy a možnosti skončenia služobného pomeru príslušníka finančnej správy len zo zákonom ustanovených dôvodov.
PRVÁ ČASŤ
PREDMET ÚPRAVY
§ 1
Tento zákon upravuje
a) právomoc a pôsobnosť Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) v oblasti daní, poplatkov a colníctva,
b) postavenie, organizáciu, právomoc a pôsobnosť Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“), daňových úradov, colných úradov a Kriminálneho úradu finančnej správy,
c) postavenie, povinnosti a oprávnenia príslušníka finančnej správy 30) pri plnení úloh finančnej správy,
d) štátnu službu príslušníkov finančnej správy a právne vzťahy súvisiace so vznikom, zmenami a skončením služobného pomeru.
DRUHÁ ČASŤ
POSTAVENIE, ORGANIZÁCIA, PRÁVOMOC A PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY V OBLASTI DANÍ, POPLATKOV A COLNÍCTVA
PRVÁ HLAVA
ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY V OBLASTI DANÍ, POPLATKOV A COLNÍCTVA
§ 2
Základné ustanovenia
3
(1) Orgánmi štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva sú:
a) ministerstvo financií,
b) finančné riaditeľstvo,
c) daňové úrady a colné úrady, ktoré preddavkovými organizáciami zapojenými na rozpočet finančného riaditeľstva, a
d) Kriminálny úrad finančnej správy, ktorý je preddavkovou organizáciou zapojenou na rozpočet finančného riaditeľstva.
(2) Finančné riaditeľstvo, daňové úrady, colné úrady a Kriminálny úrad finančnej správy sú orgánmi finančnej správy a tvoria finančnú správu.
§ 3
Ministerstvo financií
(1) Ministerstvo financií ako ústredný orgán štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva plní tieto úlohy:
a) vypracúva stratégiu politiky daní a poplatkov,
b) vypracúva stratégiu colnej politiky a colníctva,
c) vypracúva stratégiu rozvoja finančnej správy,
d) pripravuje návrhy zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
e) vypracúva návrhy medzinárodných zmlúv,
f) vykonáva analytickú činnosť v oblastí daní, poplatkov a colníctva,
g) rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam finančného riaditeľstva a preskúmava jeho rozhodnutia mimo odvolacieho konania podľa osobitných predpisov,1)
h) plní úlohy súvisiace s otváraním colných priechodov, rušením colných priechodov a zmenou ich charakteru,
i) informuje Európsku komisiu v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitnými predpismi2) vo veciach patriacich do jeho pôsobnosti,3)
j) spravuje informačné systémy finančnej správy,
k) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitnými predpismi.4)
(2) Ministerstvo financií ukladá orgánom finančnej správy úlohy súvisiace s úlohami uvedenými v odseku 1 písm. a) až f).
(3) Na účely plnenia úloh podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov4) ministerstvo financií spracúva osobné údaje v súlade s osobitnými predpismi5) o fyzických osobách, ktoré účastníkmi konania vo veciach služobného pomeru podľa tohto zákona, správneho konania, daňového konania alebo colného konania, zástupcami účastníkov týchto konaní, zúčastnenými osobami, svedkami, znalcami alebo tlmočníkmi, a o iných fyzických osobách, ktoré doručili ministerstvu financií na vybavenie žiadosť, návrh, podnet alebo iné podanie; zoznam týchto osobných údajov je uvedený v prílohe č. 1.
(4) Ministerstvo financií dáva písomný súhlas na realizáciu zámeru finančného riaditeľstva vykonať činnosti týkajúce sa vytvárania, správy a rozvoja informačných systémov finančnej správy. Súhlas ministerstva financií sa nevyžaduje na realizáciu zámeru finančného riaditeľstva vykonať činnosti prevádzkového charakteru, ktoré sa týkajú údržby informačných systémov finančnej správy.
§ 4
Finančné riaditeľstvo
4
(1) Finančné riaditeľstvo vykonáva svoju pôsobnosť na celom území Slovenskej republiky. Sídlom finančného riaditeľstva je Banská Bystrica.
(2) Finančné riaditeľstvo je rozpočtová organizácia zapojená na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva financií a je
a) služobným úradom príslušníkov finančnej správy,
b) zamestnávateľom zamestnancov, ktorí vykonávajú práce vo verejnom záujme6) alebo práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru podľa Zákonníka práce na finančnom riaditeľstve, daňových úradoch, colných úradoch a Kriminálnom úrade finančnej správy (ďalej len „zamestnanec finančného riaditeľstva“),
c) služobným úradom štátnych zamestnancov podľa osobitného predpisu.7)
(3) Finančné riaditeľstvo plní tieto úlohy:
a) riadi a kontroluje daňové úrady, colné úrady a Kriminálny úrad finančnej správy,
b) vypracúva koncepciu rozvoja finančnej správy v súlade so stratégiou rozvoja finančnej správy,
c) zabezpečuje jednotné uplatňovanie osobitných predpisov8) a medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná (ďalej len „medzinárodná zmluva“), v oblasti daní, poplatkov a colníctva a navrhuje ich zmeny,
d) vytvára, rozvíja a prevádzkuje informačné systémy finančnej správy; zámer vykonať činnosti týkajúce sa vytvárania a rozvoja informačných systémov finančnej správy predkladá ministerstvu financií,
e) vytvára a vedie centrálny register hospodárskych subjektov a iných osôb, ktoré sa zaoberajú činnosťami, na ktoré sa vzťahujú colné predpisy, a zabezpečuje jeho zosúladenie s príslušnými registrami Európskej komisie,9) vytvára a vedie centrálny register daňových subjektov, udržiava a aktualizuje bázu dát; uvedené registre vytvára a vedie prostredníctvom informačných systémov finančnej správy,
f) prideľuje hospodárskemu subjektu alebo inej osobe číslo EORI (číslo registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov) podľa osobitného predpisu,10)
g) poskytuje informácie podľa osobitného predpisu,11)
h) vykonáva činnosti správcu integrovaného colného sadzobníka, spravuje sadzobné opatrenia a kontroluje ich dodržiavanie,
i) vykonáva správu nomenklatúry harmonizovaného systému a správu kombinovanej nomenklatúry,
j) usmerňuje prijímanie záruk na colný dlh, rozhoduje o upustení od záruky na colný dlh podľa osobitného predpisu,12)
k) schvaľuje spôsobilosť kontajnerov na prepravu pod colnou uzáverou,
l) poskytuje údaje na účely štátnej štatistiky o obchode s tovarom medzi Slovenskou republikou a tretími krajinami13) a o obchode s tovarom medzi Slovenskou republikou a členskými štátmi Európskej únie14) (ďalej len „členský štát“),
m) zabezpečuje získavanie a spracúvanie informácií pre colnú štatistiku o tovare, ak tak ustanovujú osobitné predpisy,15)
n) informuje osoby o ich právach a povinnostiach vo veciach daní a poplatkov a o ich právach a povinnostiach podľa osobitných predpisov,16)
o) informuje obce vo veciach miestnych daní a poplatkov, ktoré spravujú,17) vo veciach správy daní a o osobitných predpisoch,16)
p) rozhoduje o žiadostiach o prijatie opatrenia proti porušovaniu práv duševného vlastníctva podľa osobitných predpisov18) a v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitnými predpismi18) informuje príslušné colné orgány členských štátov o rozhodnutí, ktorým sa
5
schvaľuje žiadosť o prijatie tohto opatrenia,
q) poskytuje Európskej komisii informácie v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitnými predpismi19) vo veciach patriacich do jeho pôsobnosti a do pôsobnosti colných úradov,
r) rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam daňových úradov, colných úradov a Kriminálneho úradu finančnej správy a vo veciach daní a poplatkov aj proti rozhodnutiam obcí a preskúmava tieto rozhodnutia mimo odvolacieho konania,1)
s) zabezpečuje a vykonáva vzájomnú medzinárodnú pomoc a spoluprácu pri správe daní a pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok podľa medzinárodnej zmluvy a osobitných predpisov20) na základe poverenia ministerstva financií,
t) zabezpečuje a vykonáva vzájomnú medzinárodnú pomoc a spoluprácu pri výkone colného dohľadu a správy daní podľa medzinárodnej zmluvy a osobitných predpisov,20)
u) robí úkony, okrem vyrubovacieho konania, ktoré inak patria do pôsobnosti daňových úradov, colných úradov a Kriminálneho úradu finančnej správy, ak
1. to vyžaduje bezpečnosť štátu,
2. hrozí nebezpečenstvo ujmy na zdraví alebo majetku alebo ohrozenie života a jeho odvrátenie nemožno inak dosiahnuť,
3. hrozí nebezpečenstvo, že účtovné doklady alebo iné doklady budú znehodnotené, zničené alebo pozmenené alebo že bude spôsobená ujma na prostriedkoch štátneho rozpočtu alebo rozpočtu Európskej únie a odvrátenie takéhoto nebezpečenstva nemožno inak dosiahnuť,
4. súvisia s úkonmi, ktoré je potrebné utajiť,
5. na dosiahnutie cieľa sledovaného daňovými predpismi, colnými predpismi alebo inými osobitnými predpismi,21) podľa ktorých vykonáva svoje úlohy, je potrebný bezprostredný zásah, alebo
6. je potrebné overiť výsledky daňovej kontroly alebo úroveň daňového dozoru, alebo úroveň colného dohľadu,
v) schvaľuje tlač formulárov uvedených v osobitnom predpise22) a zabezpečuje tlač daňových priznaní, hlásení a prehľadov, ktorých vzory určuje ministerstvo financií,
w) spracúva úhrady pohľadávok štátu vzniknutých podľa osobitného predpisu,23)
x) vypracováva analýzy plnenia príjmov štátneho rozpočtu za finančnú správu a vykonáva analytickú a koncepčnú činnosť v oblasti správy daní,
y) vykonáva odhaľovanie a dokumentovanie trestnej činnosti príslušníkov finančnej správy pri výkone štátnej služby a zamestnancov finančného riaditeľstva pri výkone prác vo verejnom záujme alebo prác na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru podľa Zákonníka práce na finančnom riaditeľstve, daňových úradoch, colných úradoch a Kriminálnom úrade finančnej správy (ďalej len „práce na základe dohôd podľa Zákonníka práce“),
z) vykonáva inšpekčnú činnosť zameranú na odhaľovanie, zisťovanie, dokumentovanie a preverovanie porušovania povinností príslušníkmi finančnej správy pri výkone štátnej služby a zamestnancov finančného riaditeľstva zamestnancami finančného riaditeľstva pri výkone
prác vo verejnom záujme alebo prác na základe dohôd podľa Zákonníka práce,
aa) plní a zabezpečuje úlohy v oblasti vyšetrovania a skráteného vyšetrovania trestných činov príslušníkov finančnej správy pri výkone štátnej služby a zamestnancov finančného riaditeľstva pri výkone prác vo verejnom záujme alebo prác na základe dohôd podľa Zákonníka práce, ak ide o trestné činy spáchané v súvislosti s porušením daňových predpisov v oblasti dane z pridanej hodnoty pri dovoze a spotrebných daní alebo colných predpisov,
aa)ab) vykonáva školenia v oblasti colných predpisov a daňových predpisov a organizačne
zabezpečuje skúšky podľa osobitného predpisu24) za úhradu v rozsahu vynaložených nákladov; úhrada je príjmom štátneho rozpočtu,
ab)ac) zhromažďuje, dokumentuje, uchováva a spracúva predmety hmotného a nehmotného
6
historického dedičstva z oblasti cla a daní a zabezpečuje osvetovú činnosť v tejto oblasti,
ac)ad) vykonáva expertíznu laboratórnu činnosť na účely uplatňovania colných predpisov,
daňových predpisov a osobitných predpisov,25)
ad)ae) zabezpečuje správnosť a úplnosť účtovania colných, daňových a nedaňových príjmov
vrátane výpočtu nároku z výnosu dane z príjmov územnej samospráve26) a realizácie platobného styku za daňové úrady a colné úrady,
ae)af) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitnými predpismi27) alebo medzinárodnou zmluvou.
(4) Štatutárnym orgánom finančného riaditeľstva je prezident finančnej správy (ďalej len „prezident“). Prezident riadi finančnú správu a zodpovedá za činnosť finančnej správy ministrovi financií Slovenskej republiky (ďalej len „minister“). Ak funkcia prezidenta nie je obsadená, finančnú správu riadi v rozsahu práv a povinností prezidenta viceprezident finančnej správy (ďalej len „viceprezident“).
(5) Za finančné riaditeľstvo koná pred orgánmi činnými v trestnom konaní a pred súdom prezident; prezident môže poveriť konaním za finančné riaditeľstvo pred orgánmi činnými v trestnom konaní a pred súdom iného príslušníka finančnej správy.
(6) Vnútornú organizačnú štruktúru finančného riaditeľstva na návrh prezidenta schvaľuje minister.
(7) Súčasťou organizačnej štruktúry finančného riaditeľstva je osobitný útvar, ktorý vykonáva úlohy uvedené v odseku 3 písm. y) až aa).
§ 5
Daňový úrad
(1) Daňový úrad vykonáva svoju pôsobnosť v územnom obvode kraja,28) ak § 6 ods. 1 alebo osobitný predpis11) neustanovuje inak.
(2) Daňový úrad plní tieto úlohy:
a) vykonáva správu daní podľa osobitného predpisu,11)
b) kontroluje platenie správnych poplatkov,29) ktoré príjmom štátneho rozpočtu, vracia správne poplatky zaplatené cudzozemcom na hraničnom priechode Slovenskej republiky v cudzej mene, ukladá pokuty,30) vymáha správne poplatky, ktoré sa platia orgánom finančnej správy, a odvádza do štátneho rozpočtu celkovú sumu správnych poplatkov poukázanú inými správnymi orgánmi, ktoré nie sú zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov,
c) vracia súdne poplatky31) na základe rozhodnutia súdov, orgánov štátnej správy súdov alebo orgánov prokuratúry, odvádza celkovú sumu súdnych poplatkov nimi poukázanú do štátneho rozpočtu z úkonov a konaní pred ich zapojením do centrálneho systému evidencie poplatkov,
d) informuje daňové subjekty o ich právach a povinnostiach vo veciach daní a o osobitnom predpise,32)
e) vykonáva vzájomnú medzinárodnú pomoc a spoluprácu pri správe daní a pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok podľa medzinárodných zmlúv a osobitných predpisov,33)
f) poskytuje informácie podľa osobitného predpisu,11)
g) zabezpečuje spracovanie individuálnych a konsolidovaných účtovných závierok a ostatných finančných výkazov predkladaných obcami, účtovných závierok a finančných výkazov predkladaných rozpočtovými organizáciami, príspevkovými organizáciami a ostatnými subjektmi verejnej správy zriadenými alebo založenými obcami a spracovanie ostatných dokumentov, ktoré tieto subjekty ukladajú do registra účtovných závierok,32)
7
h) prijíma úhrady pohľadávok štátu vzniknutých podľa osobitného predpisu,34)
i) vykonáva správu osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach podľa osobitného predpisu,35)
j) dáva finančnému riaditeľstvu podnety na zabezpečenie jednotného uplatňovania osobitných predpisov a medzinárodných zmlúv podľa § 4 ods. 3 písm. c),
k) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitnými predpismi.36)
(3) Daňový úrad riadi riaditeľ daňového úradu.
(4) Vnútornú organizačnú štruktúru daňového úradu na návrh riaditeľa daňového úradu určuje prezident.
(5) Daňový úrad procesnú subjektivitu v konaní podľa Trestného poriadku, Civilného sporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a koná pred orgánmi činnými v trestnom konaní a pred súdom samostatne v rozsahu svojej pôsobnosti podľa tohto zákona. Za daňový úrad koná pred súdom riaditeľ daňového úradu alebo príslušník finančnej správy poverený riaditeľom daňového úradu alebo prezidentom.
(6) Na zabezpečenie výkonu činnosti daňových úradov možno zriadiť pobočky daňového úradu a kontaktné miesta; pobočky daňového úradu a kontaktné miesta na návrh riaditeľa daňového úradu zriaďuje a zrušuje prezident.
§ 6
Úrad pre vybrané hospodárske subjekty
(1) Úrad pre vybrané hospodárske subjekty je daňovým úradom a vykonáva pôsobnosť na celom území Slovenskej republiky. Sídlom Úradu pre vybrané hospodárske subjekty je Bratislava.
(2) V pôsobnosti Úradu pre vybrané hospodárske subjekty vybrané hospodárske subjekty; pri plnení úloh podľa odseku 5 písm. h) v pôsobnosti Úradu pre vybrané hospodárske subjekty aj žiadatelia o udelenie statusu schváleného hospodárskeho subjektu. Na účely tohto zákona sa vybraným hospodárskym subjektom rozumie
a) banka alebo pobočka zahraničnej banky,37)
b) poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu, pobočka poisťovne z iného členského štátu, pobočka zahraničnej poisťovne, zaisťovňa, zaisťovňa z iného členského štátu, pobočka zaisťovne z iného členského štátu alebo pobočka zahraničnej zaisťovne,38)
c) obchodníci s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi alebo obchodníci s cennými papiermi vykonávajúci bezhotovostné obchody s peňažnými prostriedkami v cudzej mene,39)
d) dôchodkové správcovské spoločnosti alebo doplnkové dôchodkové spoločnosti,40)
e) platobná inštitúcia alebo pobočka zahraničnej platobnej inštitúcie,41)
f) subjekty so statusom schválený hospodársky subjekt,42)
g) daňový subjekt, ktorý dosiahol za každé z dvoch po sebe nasledujúcich zdaňovacích období ročný obrat 40 000 000 eur a viac.
(3) Úrad pre vybrané hospodárske subjekty
a) sa pre vybrané hospodárske subjekty podľa odseku 2 písm. f) a g) stáva príslušným k 1. januáru
1. roka nasledujúceho po roku, v ktorom bol subjektu udelený status schváleného
8
hospodárskeho subjektu,
2. druhého roka nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom došlo k splneniu podmienky podľa odseku 2 písm. g),
b) prestáva byť pre vybrané hospodárske subjekty príslušným k 1. januáru
1. roka nasledujúceho po roku, v ktorom bol na vybraný hospodársky subjekt vyhlásený
konkurz, vstúpil do likvidácie alebo mu bola povolená reštrukturalizácia,
2. roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k zrušeniu rozhodnutia o udelení statusu
schváleného hospodárskeho subjektu,
3. druhého roka nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom vybraný hospodársky subjekt
prestal spĺňať podmienku podľa odseku 2 písm. g).
b) prestáva byť pre vybrané hospodárske subjekty príslušným k 1. januáru
1.roka nasledujúceho po roku, v ktorom bol na vybraný hospodársky subjekt vyhlásený konkurz, vstúpil do likvidácie alebo mu bola povolená reštrukturalizácia; to neplatí, ak je k tomuto dňu zároveň vybraným hospodárskym subjektom podľa odseku 2 písm. a) až e) alebo písm. f),
2.roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k zrušeniu rozhodnutia o udelení statusu schváleného hospodárskeho subjektu; to neplatí, ak je vybraný hospodársky subjekt súčasne vybraným hospodárskym subjektom podľa odseku 2 písm. a) e) alebo písm. g),
3.druhého roka nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom vybraný hospodársky subjekt prestal spĺňať podmienku podľa odseku 2 písm. g); to neplatí, ak je k tomuto dňu vybraným hospodárskym subjektom podľa odseku 2 písm. a) e) alebo písm. f),
4.roka nasledujúceho po roku, v ktorom prestal byť vybraným hospodárskym subjektom podľa odseku 2 písm. a) e); to neplatí, ak je k tomuto dňu vybraným hospodárskym subjektom podľa odseku 2 písm. f) alebo písm. g).
(4) Ročným obratom sa na účely odseku 2 písm. g) a odseku 3 pri daňovom subjekte účtujúcom v sústave podvojného účtovníctva rozumie súhrn výnosov zo všetkých ním vykonávaných činností za príslušné zdaňovacie obdobie43) a pri daňovom subjekte účtujúcom v sústave jednoduchého účtovníctva súhrn príjmov zo všetkých ním vykonávaných činností za príslušné zdaňovacie obdobie.
(5) Úrad pre vybrané hospodárske subjekty plní tieto úlohy:
a) vykonáva správu osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach podľa osobitného predpisu,35)
b) vykonáva správu osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií podľa osobitného predpisu,44)
c) koordinuje získavanie podkladov pre rozhodovaciu činnosť colných úradov vo veci vydávania povolení na zjednodušený postup podľa osobitného predpisu45) a rozhodovaciu činnosť vo veci udelenia statusu schváleného hospodárskeho subjektu, o ktorých vydanie schválený hospodársky subjekt záujem požiadať,
d) poskytuje pomoc a konzultácie vybraným hospodárskym subjektom pred podaním žiadosti o udelenie povolenia na zjednodušený postup podľa osobitného predpisu45) a pred podaním žiadosti o udelenie statusu schváleného hospodárskeho subjektu,
e) informuje vybrané hospodárske subjekty o uplatňovaní colných predpisov,
f) zabezpečuje spracovanie individuálnych a konsolidovaných účtovných výkazov,
g) rozhoduje o vrátení správnych poplatkov a vymáha správne poplatky,
h) rozhoduje v konaní o udelení statusu schváleného hospodárskeho subjektu a zabezpečuje výmenu informácií s príslušnými colnými orgánmi ostatných členských štátov a Európskou komisiou v tomto konaní,
9
i) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitnými predpismi.36)
(6) Okrem úloh podľa odseku 5 plní Úrad pre vybrané hospodárske subjekty úlohy podľa § 5 ods. 2 písm. a), d) až f) a j).
(7) Úrad pre vybrané hospodárske subjekty vykonáva činnosť uvedenú v odseku 5 písm. d) a e) v súčinnosti s colnými úradmi.
Colný úrad
§ 7
(1) Colný úrad vykonáva svoju pôsobnosť v územnom obvode, ak § 8 alebo osobitný predpis46) neustanovuje inak. Zoznam colných úradov, ich sídla a územné obvody ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo financií.
(2) Colný úrad plní tieto úlohy:
a) rozhoduje a vykonáva úkony vo veciach colného dohľadu a správy spotrebných daní, ak tento zákon alebo osobitné predpisy47) neustanovujú inak,
b) rozhoduje o zaistení tovaru alebo veci a o zhabaní tovaru alebo veci podľa osobitného predpisu48) a o zabezpečení a prepadnutí veci podľa osobitného predpisu,49)
c) rozhoduje o vrátení cla alebo o odpustení cla a o vrátení dane, pri ktorej je správcom dane,
d) povoľuje odklad platenia cla a iné uľahčenia platby cla a povoľuje odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach podľa osobitného predpisu,50)
e) schvaľuje spôsobilosť dopravných prostriedkov na prepravu tovaru pod colnou uzáverou,
f) rozhoduje a vykonáva úkony v oblasti presadzovania práv duševného vlastníctva podľa osobitných predpisov,18)
g) objasňuje a prejednáva colné priestupky51) a priestupky podľa osobitných predpisov,52) odhaľuje a prerokúva colné delikty53) a iné správne delikty podľa osobitných predpisov,54) odhaľuje a prerokúva porušenie daňových predpisov v oblasti spotrebných daní, odhaľuje trestné činy spáchané v súvislosti s porušením colných predpisov alebo daňových predpisov v oblasti spotrebných daní a zisťuje ich páchateľov,
h) vymáha nedoplatky na cle, nedoplatky pokút a iných platieb vymeraných a uložených podľa colných predpisov55) a vymáha daňové nedoplatky, peňažné plnenia uložené rozhodnutím, exekučné náklady a hotové výdavky v exekučnom konaní podľa osobitného predpisu,11)
i) vymeriava, vyberá a eviduje clo, vymeriava úroky z omeškania a zabezpečuje splnenie colného dlhu preplatkami na inom cle, vyrubuje a eviduje dane vyberané podľa daňových predpisov a plní ďalšie úlohy ustanovené daňovými predpismi,
j) pátra po tovare, ktorý unikol colnému dohľadu,
k) pátra po osobách, ktoré porušili colné predpisy alebo daňové predpisy, zisťuje a zamedzuje porušovanie colných predpisov alebo daňových predpisov, vedie boj proti pašovaniu,56)
l) vykonáva kontrolu po prepustení tovaru,57)
m) zabezpečuje a vykonáva v odôvodnených prípadoch sprievod osôb, dopravných prostriedkov a tovaru od colného úradu odoslania k colnému úradu určenia,
n) usmerňuje pohyb osôb a dopravných prostriedkov v colnom priestore a zabezpečuje dodržiavanie verejného poriadku v colnom priestore vnútrozemskej pobočky colného úradu,
o) zisťuje, či tovar a dopravné prostriedky prestúpili colnú hranicu v súlade s colnými predpismi alebo daňovými predpismi a pri ich porušení prijíma opatrenia,
p) zabezpečuje získavanie informácií pre colnú štatistiku o tovare, ktorý bol prepustený do colného režimu alebo na spätný vývoz, vedie údajovú základňu o dovoze a vývoze tovaru;
10
zabezpečuje získavanie, prvotné spracúvanie a kontrolu údajov pre štátnu štatistiku13) o tovare, ktorý je predmetom obchodu medzi Slovenskou republikou a členským štátom, a s tým súvisiace činnosti,
q) prideľuje colné registračné číslo na účely colného konania, ak deklarantovi alebo jeho zástupcovi nepridelili iné identifikačné číslo príslušné orgány Slovenskej republiky,
r) vykonáva kontrolu podľa osobitných predpisov,58)
s) informuje daňové subjekty o ich právach a povinnostiach vo veciach daní,15)
t) dáva finančnému riaditeľstvu podnety na zabezpečenie jednotného uplatňovania osobitných predpisov8) a medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná podľa § 4 ods. 3 písm. c),
u) plní úlohy vyplývajúce z medzinárodných zmlúv v rozsahu poverenia prezidenta,
v) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitnými predpismi.47)
(3) Colný úrad riadi riaditeľ colného úradu.
(4) Vnútornú organizačnú štruktúru colných úradov na návrh riaditeľa colného úradu určuje prezident.
(5) Pobočky colného úradu a stanice colného úradu na návrh riaditeľa colného úradu zriaďuje a zrušuje prezident. Pobočky colného úradu a stanice colného úradu organizačnými zložkami colného úradu.
(6) Pohraničná pobočka colného úradu je pobočka, prostredníctvom ktorej vykonáva colný úrad svoju pôsobnosť na železničných staniciach, v prístavoch, na letiskách, na poštách a na iných miestach, ak vykonáva vstupný colný dohľad a výstupný colný dohľad; iná pobočka je vnútrozemská pobočka colného úradu.
(7) Colný úrad procesnú subjektivitu v konaní podľa Trestného poriadku, Civilného sporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a koná pred orgánmi činnými v trestnom konaní a pred súdom samostatne v rozsahu svojej pôsobnosti podľa tohto zákona. Za colný úrad koná pred súdom riaditeľ colného úradu alebo príslušník finančnej správy poverený riaditeľom colného úradu alebo prezidentom.
§ 8
Colný úrad Bratislava
Colný úrad Bratislava okrem plnenia úloh podľa § 7 ods. 2 vydáva aj záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru a záväzné informácie o pôvode tovaru; túto pôsobnosť vykonáva na celom území Slovenskej republiky.
§ 9
Kriminálny úrad finančnej správy
(1) Kriminálny úrad finančnej správy vykonáva pôsobnosť na celom území Slovenskej republiky. Sídlom Kriminálneho úradu finančnej správy je Bratislava.
(2) Kriminálny úrad finančnej správy
a) plní úlohy centrálnej koordinačnej jednotky a ďalšie úlohy vyplývajúce z medzinárodných zmlúv59) vo vymedzenej oblasti,
b) používa informačné systémy finančnej správy, v ktorých zhromažďuje, spracúva, uchováva,
11
odovzdáva, využíva, ochraňuje a vyraďuje informácie a osobné údaje5) o osobách, ktoré porušili daňové predpisy alebo colné predpisy, alebo je dôvodné podozrenie, že porušujú daňové predpisy alebo colné predpisy, alebo ktoré v oblasti pôsobnosti finančnej správy narušili alebo je dôvodné podozrenie, že narúšajú verejný poriadok a ďalšie informácie o takýchto porušeniach daňových predpisov alebo colných predpisov alebo narušeniach verejného poriadku; takéto informácie a osobné údaje poskytne alebo sprístupní finančnému riaditeľstvu, daňovému úradu alebo colnému úradu v rozsahu potrebnom na plnenie ich úloh,
c) prevádzkuje spoločný automatizovaný informačný systém na colné účely,60) zodpovedá zaň, určuje údaje, ktoré sa doň vložia, prijíma opatrenia na zabezpečenie jeho bezpečnosti a bezpečnosti údajov, ktoré sa poskytujú podľa osobitného predpisu,61) na žiadosť príslušného orgánu členského štátu udeľuje súhlas na poskytnutie údajov, ktoré sám do tohto systému vložil, a na účely predchádzania trestným činom, vyšetrovania a stíhania trestných činov umožňuje priamy prístup do tohto informačného systému príslušnému útvaru Policajného zboru, Slovenskej informačnej službe a Vojenskému spravodajstvu,
d) poskytuje informácie v súvislosti s prevádzkovaním spoločného automatizovaného informačného systému na colné účely62) a zoznam závažných porušení vnútroštátnych predpisov 63) podľa osobitného predpisu,64)
e) plní a zabezpečuje úlohy v oblasti boja proti nedovolenému dovozu, vývozu a tranzitu
omamných látok, psychotropných látok, ich prekurzorov, látok s anabolickým alebo iným
hormonálnym účinkom, chránených rastlín, chránených živočíchov a exemplárov druhov voľne
žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín,65) proti nedovolenej preprave jadrových
materiálov, rádioaktívnych látok, vysoko rizikových chemických látok a vysoko rizikových
biologických agensov a toxínov, ak si to vyžaduje zistenie osôb, ktoré sa akýmkoľvek
spôsobom podieľajú na trestných činoch páchaných na úseku omamných látok, psychotropných
látok, ich prekurzorov, látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom a chránených
rastlín, chránených živočíchov a exemplárov druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne
rastúcich rastlín, nedovolenej prepravy jadrových materiálov, rádioaktívnych látok, vysoko
rizikových chemických látok a vysoko rizikových biologických agensov a toxínov v súvislosti
s ich dovozom, vývozom alebo tranzitom,
e) plní a zabezpečuje úlohy v oblasti boja proti nedovolenému dovozu, vývozu a tranzitu predmetov kultúrnej hodnoty,64a) chránených rastlín, chránených živočíchov a exemplárov druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín,65) ak si to vyžaduje zistenie osôb, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na trestných činoch páchaných na úseku kultúrneho dedičstva, chránených rastlín, chránených živočíchov a exemplárov druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, v súvislosti s ich dovozom, vývozom alebo tranzitom,
f) vykonáva colný dohľad po dohode s orgánmi iných štátov utajeným sprievodom dodávky alebo iným utajeným spôsobom sledovania, ak je odôvodnený predpoklad, že zásielka obsahuje omamné látky, psychotropné látky, ich prekurzory, látky s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom, tabak, tabakové výrobky, chránené druhy rastlín, chránené živočíchy a exempláre druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, na ktoré nebolo vydané príslušné povolenie, alebo inú vec, na ktorej držbu je potrebné povolenie,66) tovar, pri ktorom je podozrenie, že došlo k porušeniu daňových predpisov alebo colných predpisov, veci určené na spáchanie trestného činu alebo veci pochádzajúce z trestného činu alebo ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva67) v záujme zistenia osôb, ktoré majú účasť na nakladaní s touto zásielkou; ak majú takto získané informácie slúžiť ako dôkaz v trestnom konaní, postupuje sa na základe právnej úpravy medzinárodnej spolupráce justičných orgánov v trestných veciach,
g) vykonáva cezhraničné sledovanie a cezhraničné prenasledovanie v rozsahu a za podmienok ustanovených medzinárodnou zmluvou,59)
h) plní a zabezpečuje úlohy v oblasti odhaľovania trestných činov spáchaných v súvislosti s
12
porušením daňových predpisov v oblasti dane z pridanej hodnoty a spotrebných daní alebo
colných predpisov a zisťovania ich páchateľov,
h) plní a zabezpečuje úlohy v oblasti odhaľovania trestných činov spáchaných v súvislosti s porušením daňových predpisov v oblasti dane z pridanej hodnoty a spotrebných daní alebo colných predpisov a v súvislosti s nedovoleným dovozom, vývozom a tranzitom alebo s nedovoleným obchodovaním medzi členskými štátmi s omamnými látkami, psychotropnými látkami, ich prekurzormi, látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom, zbraňami a jadrovými materiálmi, rádioaktívnymi látkami, vysoko rizikovými chemickými látkami a vysoko rizikovými biologickými agensmi a toxínmi a zisťovania ich páchateľov; pri plnení a zabezpečovaní úloh v oblasti odhaľovania trestných činov v súvislosti s jadrovými materiálmi, rádioaktívnymi látkami, vysoko rizikovými chemickými látkami a vysoko rizikovými biologickými agensmi a toxínmi bezodkladne o tejto skutočnosti informuje určené pracovisko Policajného zboru,
i) plní a zabezpečuje úlohy v oblasti vyšetrovania a skráteného vyšetrovania trestných činov spáchaných v súvislosti s porušením daňových predpisov v oblasti dane z pridanej hodnoty pri dovoze a spotrebných daní alebo colných predpisov a zisťovania ich páchateľov, ak § 4 ods. 3 písm. aa) neustanovuje inak,
j) robí úkony, ktoré inak patria do pôsobnosti daňových úradov alebo colných úradov, ak
1. to vyžaduje bezpečnosť štátu,
2. hrozí nebezpečenstvo ujmy na zdraví alebo majetku alebo ohrozenie života a jeho odvrátenie nemožno inak dosiahnuť,
3. na dosiahnutie cieľa sledovaného daňovými predpismi alebo colnými predpismi je potrebný bezprostredný zákrok,
4. úkony daňového úradu alebo colného úradu, ktoré súvisia s úkonmi v pôsobnosti Kriminálneho úradu finančnej správy, je potrebné utajiť,
5. je potrebné vydať rozhodnutie o predbežnom opatrení podľa osobitného predpisu,68)
k) zabezpečuje súčinnosť vo vymedzenej oblasti s orgánmi štátnej správy pri plnení úloh podľa osobitných predpisov,69)
l) pátra po osobách, ktoré porušili daňové predpisy alebo colné predpisy, zisťuje a zamedzuje porušovanie daňových predpisov alebo colných predpisov, plní úlohy pri prevencii, úradnom zisťovaní a potláčaní porušovania colných predpisov,70)
m) zabezpečuje bezpečnosť prepravy zaisteného tovaru, vykonáva sprievod zaistených alebo predvádzaných osôb podozrivých zo spáchania trestného činu,
n) informuje Európsku komisiu v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitným predpisom71) vo veciach patriacich do jeho pôsobnosti,
o) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitnými predpismi.72)
(3) Kriminálny úrad finančnej správy riadi riaditeľ Kriminálneho úradu finančnej správy.
(4) Vnútornú organizačnú štruktúru Kriminálneho úradu finančnej správy na návrh riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej správy určuje prezident.
(5) Pobočky Kriminálneho úradu finančnej správy na návrh riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej správy zriaďuje a zrušuje prezident. Pobočky Kriminálneho úradu finančnej správy sú organizačnými zložkami Kriminálneho úradu finančnej správy.
(6) Kriminálny úrad finančnej správy procesnú subjektivitu v konaní podľa Trestného poriadku, Civilného sporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a koná pred orgánmi činnými v trestnom konaní a pred súdom samostatne v rozsahu svojej
13
pôsobnosti podľa tohto zákona. Za Kriminálny úrad finančnej správy koná pred orgánmi činnými v trestnom konaní a pred súdom riaditeľ Kriminálneho úradu finančnej správy alebo príslušník finančnej správy poverený riaditeľom Kriminálneho úradu finančnej správy alebo prezidentom.
§ 10
Ochrana určených objektov orgánov štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva
(1) Finančná správa vykonáva ochranu určených objektov orgánov štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva (ďalej len „strážený objekt“) a ochranu poriadku v stráženom objekte; ochranu stráženého objektu a poriadku v ňom vykonávajú ozbrojení príslušníci finančnej správy.
(2) Zoznam strážených objektov určí minister.
§ 11
Vzťahy finančnej správy k štátnym orgánom a osobám
Finančná správa pri plnení úloh spolupracuje so štátnymi orgánmi, ozbrojenými zbormi, ozbrojenými bezpečnostnými zbormi, ozbrojenými silami Slovenskej republiky, Vojenským spravodajstvom, Vojenskou políciou, vyššími územnými celkami, obcami a s inými osobami.
Vzťahy finančnej správy k zahraničiu
§ 12
(1) Finančná správa spolupracuje s medzinárodnými organizáciami, daňovými správami a colnými správami iných štátov v rozsahu a za podmienok ustanovených právne záväznými
aktmi Európskej únie, osobitnými predpismi,72a) medzinárodnou zmluvou alebo dohodou
zúčastnených strán.
(2) Finančná správa môže plniť úlohy finančnej správy aj v zahraničí, ak to vyplýva z medzinárodnej zmluvy., osobitných predpisov72b) alebo na základe dohody zúčastnených
strán.
(3) O vysielaní príslušníkov finančnej správy na výkon štátnej služby do zahraničia vrátane vysielania príslušníkov finančnej správy k daňovým správam alebo colným správam iných štátov rozhoduje minister na návrh prezidenta.
(4) Minister na návrh prezidenta po dohode s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky môže do zahraničia vyslať príslušníkov finančnej správy do medzinárodných organizácií, operácií civilného krízového manažmentu vedených medzinárodnými organizáciami, ktorých je Slovenská republika členom, alebo Európskou úniou a k zastupiteľským úradom Slovenskej republiky. O vyslaní príslušníkov finančnej správy do zahraničia do mierových pozorovateľských misií rozhoduje vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“).
(5) Príslušník finančnej správy je oprávnený pôsobiť v zahraničí, kam je vyslaný podľa odsekov 3 a 4,
a) podľa podmienok, v rozsahu a spôsobom ustanoveným medzinárodnou zmluvou, právne
14
záväznými aktmi Európskej únie osobitnými predpismi72b) alebo na základe dohody
zúčastnených strán,
b) na základe rozhodnutia vlády o jeho vyslaní do mierových pozorovateľských misií alebo
c) v rámci mandátu operácie civilného krízového manažmentu vedenej medzinárodnou organizáciou, ktorej je Slovenská republika členom, alebo Európskou úniou.
§ 13
(1) Príslušník daňovej správy alebo colnej správy iného štátu môže podľa podmienok, v rozsahu a spôsobom ustanoveným medzinárodnou zmluvou73) a týmto zákonom vykonávať na území Slovenskej republiky oprávnenia a povinnosti príslušníka finančnej správy.
(2) Ak nie je uzatvorená medzinárodná zmluva a je to potrebné na plnenie úloh finančnej správy, môže príslušník daňovej správy alebo colnej správy iného štátu so súhlasom ministra alebo ním poverenej osoby a so súhlasom príslušného orgánu iného štátu pre potreby finančnej správy a v rozsahu ustanovenom týmto zákonom
a) vykonávať sledovanie osôb a vecí alebo
b) používať informačno-technické prostriedky a nástrahovú a zabezpečovaciu techniku; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.74)
(3) Činnosť príslušníka daňovej správy alebo colnej správy iného štátu pri vykonávaní úloh podľa odseku 2 riadi príslušník finančnej správy poverený riaditeľom Kriminálneho úradu finančnej správy.
(4) Pri náhrade škody vzniknutej v súvislosti s vykonávaním úloh podľa odseku 2 sa postupuje podľa § 232 až 254 alebo podľa § 313 a 314.
DRUHÁ HLAVA
INFORMAČNO-TECHNICKÉ PROSTRIEDKY, A OPERATÍVNO-PÁTRACIA
ČINNOSŤ, VYŠETROVANIE A SKRÁTENÉ VYŠETROVANIE
§ 14
Informačno-technické prostriedky
(1) Ozbrojení príslušníci finančnej správy zaradení na finančnom riaditeľstve a
ozbrojení príslušníci finančnej správy zaradení na Kriminálnom úrade finančnej správy
oprávnení používať informačno-technické prostriedky75) pri
a) odhaľovaní zločinov spáchaných v súvislosti s porušením colných predpisov alebo daňových
predpisov v oblasti dane z pridanej hodnoty alebo spotrebných daní,
b) zisťovaní páchateľov zločinov uvedených v písmene a).
(1) Ozbrojení príslušníci finančnej správy zaradení na finančnom riaditeľstve a ozbrojení príslušníci finančnej správy zaradení na Kriminálnom úrade finančnej správy sú oprávnení používať informačno-technické prostriedky75) pri
a)odhaľovaní zločinov spáchaných v súvislosti s porušením colných predpisov alebo daňových predpisov v oblasti dane z pridanej hodnoty alebo spotrebných daní a v súvislosti s vývozom a tranzitom alebo s nedovoleným obchodovaním medzi členskými štátmi s omamnými látkami, psychotropnými látkami, ich prekurzormi, látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom, zbraňami a jadrovými materiálmi, rádioaktívnymi látkami, vysoko rizikovými chemickými látkami a vysoko rizikovými biologickými agensmi a toxínmi,
15
b)odhaľovaní úmyselných trestných činov príslušníkov finančnej správy pri výkone štátnej služby a zamestnancov finančného riaditeľstva pri výkone prác vo verejnom záujme alebo prác na základe dohôd podľa Zákonníka práce podľa druhého a tretieho dielu ôsmej hlavy druhej časti Trestného zákona, za ktoré možno uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou najmenej dva roky,
c)zisťovaní páchateľov trestných činov uvedených v písmene a) alebo písmene b).
(2) Odsek 1 sa nepoužije, ak ide o styk medzi obvineným a jeho obhajcom.
§ 15
Operatívno-pátracia činnosť
(1) Operatívno-pátracia činnosť je systém spravidla utajených spravodajských opatrení vykonávaných finančnou správou na účely predchádzania, zamedzovania, odhaľovania a dokumentovania úmyselnej trestnej činnosti uvedenej v § 9 ods. 2 písm. h) a úmyselnej trestnej
činnosti páchanej príslušníkmi finančnej správy pri výkone štátnej služby alebo zamestnancami
finančného riaditeľstva pri výkone práce vo verejnom záujme § 4 ods. 3 písm. y) a § 9 ods. 2
písm. h) a zisťovania jej páchateľov.
(2) Operatívno-pátraciu činnosť vykonávajú určení ozbrojení príslušníci finančnej správy zaradení na finančnom riaditeľstve a určení ozbrojení príslušníci finančnej správy zaradení na Kriminálnom úrade finančnej správy.
§ 16
Prostriedky operatívno-pátracej činnosti
(1) Prostriedkami operatívno-pátracej činnosti na účely tohto zákona sledovanie osôb a vecí, cezhraničné sledovanie osôb podľa medzinárodnej zmluvy,73) kontrolovaná dodávka, krycie doklady, nástrahová a zabezpečovacia technika a využívanie osôb konajúcich v prospech finančnej správy.
(2) Finančná správa je oprávnená použiť prostriedky operatívno-pátracej činnosti pri odhaľovaní úmyselnej trestnej činnosti uvedenej v § 9 ods. 2 písm. h) a úmyselnej trestnej
činnosti páchanej príslušníkmi finančnej správy pri výkone štátnej služby alebo zamestnancami
finančného riaditeľstva pri výkone práce vo verejnom záujme § 4 ods. 3 písm. y) a § 9 ods. 2
písm. h).
(3) Sledovanie osôb pre potreby finančnej správy vykonáva Kriminálny úrad finančnej správy alebo Policajný zbor na žiadosť prezidenta alebo ním poverenej osoby.
(4) Povolenie na cezhraničné sledovanie podľa medzinárodnej zmluvy udeľuje prezident alebo ním poverená osoba; prezident alebo ním poverená osoba tiež žiada príslušný orgán iného štátu o povolenie na cezhraničné sledovanie podľa medzinárodnej zmluvy na území tohto iného štátu.
§ 17
Používanie krycích dokladov
(1) Krycími dokladmi na účely tohto zákona listiny a predmety slúžiace na utajenie skutočnej totožnosti príslušníka finančnej správy a osoby konajúcej v prospech finančnej
16
správy. Na krytie činnosti príslušníka finančnej správy možno vytvoriť legendu a v súvislosti s tým zaznamenávať a vyberať v informačných systémoch finančnej správy podľa § 20 a v informačných systémoch Policajného zboru, štátnych orgánov, verejnoprávnych inštitúcií, orgánov samosprávy a iných právnických osôb alebo fyzických osôb - podnikateľov potrebné údaje.
(2) Krycím dokladom nesmie byť
a) preukaz poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,
b) preukaz člena vlády,
c) služobný preukaz sudcu,
d) služobný preukaz prokurátora,
e) služobný preukaz príslušníka Policajného zboru,
f) služobný preukaz príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky,
g) osobná identifikačná karta profesionálneho vojaka,
h) služobný preukaz príslušníka Vojenského spravodajstva,
i) služobný preukaz príslušníka Vojenskej polície,
j) služobný preukaz príslušníka Slovenskej informačnej služby,
k) služobný preukaz príslušníka Národného bezpečnostného úradu,
l) diplomatický pas.
(3) O použití krycích dokladov pri plnení úloh podľa tohto zákona rozhoduje prezident.
(4) Krycie doklady vydáva Policajný zbor podľa osobitného predpisu76) na žiadosť prezidenta.
(5) Evidenciu používaných krycích dokladov vedie Kriminálny úrad finančnej správy.
(6) Krycie doklady Kriminálny úrad finančnej správy vráti Policajnému zboru bezodkladne po tom, ako zanikne účel ich použitia podľa odseku 1.
§ 18
Osobitné finančné prostriedky
(1) Osobitné finančné prostriedky vyčlenené rozpočtové prostriedky finančného riaditeľstva, ktoré finančná správa používa na hradenie výdavkov spojených s vykonávaním operatívno-pátracej činnosti.
(2) Podrobnosti o používaní osobitných finančných prostriedkov a kontrolu upraví prezident vnútorným predpisom.
§ 19
Osoby konajúce v prospech finančnej správy
(1) Osobou konajúcou v prospech finančnej správy na účely tohto zákona je fyzická osoba, ktorá dobrovoľne, utajeným spôsobom poskytuje informácie a služby finančnej správe pri odhaľovaní úmyselnej trestnej činnosti uvedenej v § 9 ods. 2 písm. h) a úmyselnej trestnej
činnosti páchanej