Informatívne konsolidované znenie
30/2019 Z. z.
ZÁKON
z 29. januára 2019
o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
(1) Tento zákon upravuje
a) podmienky prevádzkovania hazardných hier a podmienky propagovania hazardných hier,
b) podmienky používania technických zariadení určených na prevádzkovanie hazardných hier,
c) práva a povinnosti prevádzkovateľa hazardnej hry, dozorovaného subjektu a hráča,
d) postavenie a pôsobnosť národnej lotériovej spoločnosti,
e) vznik a pôsobnosť Úradu pre reguláciu hazardných hier (ďalej len „úrad“) a pôsobnosť Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) v oblasti hazardných hier,
f) pôsobnosť obcí v oblasti hazardných hier,
g) štátny dozor nad prevádzkovaním hazardných hier, propagovaním hazardných hier a nad súvisiacimi činnosťami v rozsahu vymedzenom týmto zákonom (ďalej len „dozor“).
(2) Účelom tohto zákona je vo verejnom záujme vytvoriť podmienky na ochranu verejného poriadku pri prevádzkovaní hazardných hier a zabezpečenie spoločenskej kompenzácie rizík vyplývajúcich z prevádzkovania hazardných hier a účasti na nich.
(3) Tento zákon sa vzťahuje na hazardné hry dostupné na území Slovenskej republiky.
§ 2
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) osobou poverenou výkonom dozoru zamestnanec úradu, ktorý v mene úradu vykonáva dozor,
b) žiadateľom právnická osoba, ktorá podala žiadosť o udelenie individuálnej licencie,
c) skupinou žiadateľa skupina fyzických osôb alebo právnických osôb, ktoré navzájom vo vzťahu kontroly1) alebo ktoré kontrolované jednou fyzickou osobou alebo právnickou osobou,
d) prevádzkovateľom hazardnej hry právnická osoba, ktorej udelil úrad individuálnu licenciu, alebo právnická osoba, ktorá splnila podmienky všeobecnej licencie vydanej úradom a podala oznámenie podľa § 38,
e) prevádzkovaním hazardnej hry vykonávanie alebo zmluvné zabezpečenie vykonávania činností potrebných na realizáciu hazardnej hry,
2
f) príslušným správcom odvodu úrad alebo obec, na území ktorej bolo povolené prevádzkovanie hazardnej hry,
g) herným plánom súbor pravidiel zahŕňajúcich pravidlá hazardnej hry, pravidlá a spôsob prijímania stávok a ich výšku, pravidlá a spôsob vykonania stávky, ak podstatou hazardnej hry je aj určenie stávky, výšku manipulačnej prirážky, ak ju bude žiadateľ vyžadovať od hráčov, počet žrebov a cena jedného žrebu, ak sa budú vydávať, možnosti vrátenia vkladu, pravidlá, lehoty a spôsob vyplácania výhry, reklamačný poriadok a ďalšie náležitosti uvedené v tomto zákone,
h) reklamačným poriadkom súbor pravidiel určujúcich podmienky reklamácie vrátane spôsobu a lehoty na uplatnenie reklamácie a spôsobu a lehoty na jej vybavenie,
i) pravidlami hazardnej hry podmienky účasti na hazardnej hre, spôsob určenia výsledku hazardnej hry, výhercov, výhry a jej výšky,
j) hráčom fyzická osoba, ktorá splnila podmienky účasti na hazardnej hre,
k) licenciou individuálna licencia alebo všeobecná licencia,
l) stávkou hráčom určená hodnota, ktorá bude porovnávaná s hodnotou určujúcou výsledok hazardnej hry,
m) vkladom úhrada finančných prostriedkov v hotovosti alebo bezhotovostne alebo poskytnutie inej majetkovej hodnoty potrebnej na to, aby sa hráč mohol zúčastniť hazardnej hry,
n) hernou istinou pri
1. žrebových lotériách súčin počtu vydaných žrebov a ceny za jeden žreb za celé obdobie predaja žrebovej lotérie,
2. tombolách súčin počtu vydaných žrebov a ceny za jeden žreb,
3. okamžitých lotériách rozdiel súčinu počtu predaných žrebov a ceny za jeden žreb a vyplatenými výhrami za celé obdobie predaja okamžitej lotérie,
4. číselných lotériách súčet stávok,
5. bingu a špeciálnom bingu súčin počtu predaných žrebov a ceny za jeden žreb,
6. stávkových hrách, ktorými sú dostihové stávky a totalizátor, súčet stávok,
7. stávkových hrách, ktorými kurzové stávky prevádzkované v herni a v prevádzkach, súčet stávok,
o) výhernou istinou suma určená na vyplatenie výhier, ktorá sa rozdelí vyhrávajúcim hráčom podľa pravidiel hazardnej hry,
p) výhrou suma finančných prostriedkov alebo iná nepeňažná hodnota, ktorú môže hráč získať v hazardnej hre; výhrou nie je výber vkladu alebo jeho časti z hráčskeho účtu ani výber vkladu alebo jeho časti z technického zariadenia,
q) prémiovou hrou súčasť hazardnej hry, v ktorej sa hrá o jackpot, ktorý sa vytvára z časti stávok hráčov podľa podmienok určených v hernom pláne, pričom jackpot je jednou z možných výhier, ktorú získa hráč podľa podmienok určených v hernom pláne,
r) výťažkom rozdiel medzi stávkami hráčov a vyplatenými výhrami hráčom,
s) štátnou lotériou hazardné hry, ktorými číselné lotérie, špeciálne bingo a lotéria dokladov o prijatí tržby vyhotovených podľa osobitného predpisu2) (ďalej len „pokladničný doklad“),
t) finančnou zábezpekou finančné prostriedky zložené na účte úradu, s ktorými môže žiadateľ, prevádzkovateľ hazardnej hry a úrad nakladať len v súlade s týmto zákonom,
u) herňou miestnosť alebo súbor miestností stavebne spolu súvisiacich a prepojených, špeciálne vybavených a zriadených na prevádzkovanie hazardných hier na výherných prístrojoch, hazardných hier na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi, hazardných hier na termináloch videohier a hazardných hier na iných technických zariadeniach, pričom v herni sa môžu prevádzkovať aj iné druhy hazardných hier; herňa musí byť stavebne oddelený priestor so samostatným uzamykateľným vchodom a musí byť súčasťou pozemnej stavby,3) ktorá steny,
v) kasínom miestnosť alebo súbor miestností stavebne spolu súvisiacich a prepojených,
3
špeciálne vybavených a zriadených na prevádzkovanie stolových hier, pričom v kasíne sa môžu prevádzkovať aj iné druhy hazardných hier; hazardné hry prevádzkované v kasíne sa označujú ako hazardné hry v kasíne,
w) internetovým kasínom alebo internetovou herňou virtuálny priestor, v ktorom sa prevádzkujú internetové hry,
x) prevádzkou priestor, v ktorom sa prevádzkujú hazardné hry okrem hazardných hier na výherných prístrojoch, hazardných hier na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi, hazardných hier na termináloch videohier a hazardných hier na iných technických zariadeniach; v prevádzke sa prevádzkujú najmä lotériové hry, charitatívne lotérie, stávkové hry a kartové hry pokrového typu prevádzkované mimo kasína, pri ktorých hráči hrajú jeden proti druhému (ďalej len „kartová hra mimo kasína“),
y) viacstupňovým hraním spôsob realizácie hazardnej hry, pri ktorom majú hráči popri jednej možnej výhre ešte aj možnosť ďalšej výhry,
z) propagovaním hazardnej hry akákoľvek forma informovania o osobe alebo ňou poskytovanej hazardnej hre s cieľom uplatniť túto hazardnú hru na trhu alebo akákoľvek forma podnecovania k účasti na hazardnej hre dostupnej na území Slovenskej republiky v latinskej abecede a v latinkovom systéme písma, ktorej sa môže hráč zúčastniť z územia Slovenskej republiky najmä zaplatením vkladu, uskutočnením stávky alebo vyplatením výhry, pričom propagovaním hazardnej hry je aj informácia o výhre formou reklamy v písomnej, zvukovej, obrazovej alebo zvukovo-obrazovej forme upozorňujúca na výšku výhry alebo na možnosť získania výhry; propagovaním hazardnej hry nie je všeobecné označenie osoby a jej produktov, a to najmä
1. označenie sídla právnickej osoby, trvalého pobytu fyzickej osoby, označenie prevádzkarne alebo organizačnej zložky osoby obchodným menom, ako aj označenie budov, pozemkov a iných nehnuteľných vecí alebo hnuteľných vecí vo vlastníctve alebo v nájme tejto osoby, ak je táto osoba prevádzkovateľom hazardnej hry alebo bez licencie prevádzkuje hazardnú hru,
2. označenie listov a obálok obchodným menom alebo ochrannou známkou prevádzkovateľa hazardnej hry alebo osoby, ktorá bez licencie prevádzkuje hazardnú hru,
3. označenie produktov alebo ich obalov údajmi, ktoré sa musia na nich uvádzať podľa osobitných predpisov,4)
4. zverejnenie výročnej správy o hospodárení, účtovnej závierky, správy audítora podniku alebo iných informácií o podniku, ak povinnosť ich zverejnenia vyplýva prevádzkovateľovi hazardnej hry alebo osobe, ktorá bez licencie prevádzkuje hazardnú hru, z osobitného predpisu,5)
5. informovanie hráča o podmienkach, spôsobe zapojenia sa do hazardnej hry a jej spoplatnenia zo strany osoby, ktorá poskytuje elektronické komunikačné siete,6) elektronické komunikačné služby7) a poskytovateľa platobných služieb,8)
aa) poskytovaním zakázanej ponuky propagovanie hazardnej hry alebo prevádzkovanie hazardnej hry dostupnej na území Slovenskej republiky bez licencie v latinskej abecede a v latinkovom systéme písma prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete alebo elektronickej komunikačnej služby; hazardnou hrou dostupnou na území Slovenskej republiky je hazardná hra, na ktorej sa možno zúčastniť na území alebo z územia Slovenskej republiky najmä zaplatením vkladu, uskutočnením stávky alebo vyplatením výhry.
DRUHÁ ČASŤ
NÁRODNÁ LOTÉRIOVÁ SPOLOČNOSŤ
§ 3
(1) Národná lotériová spoločnosť je akciová spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej zakladateľom a jediným akcionárom je Slovenská republika zastúpená ministerstvom financií.
4
(2) Národná lotériová spoločnosť musí prevádzkovať niektorú z hazardných hier tvoriacich štátnu lotériu. Pri prevádzkovaní štátnej lotérie môže národná lotériová spoločnosť spolupracovať aj s prevádzkovateľmi hazardných hier so sídlom v inom členskom štáte Európskej únie alebo v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „iný členský štát“).
(3) Národná lotériová spoločnosť môže prevádzkovať aj iné hazardné hry a vykonávať podnikateľskú činnosť súvisiacu s prevádzkovaním hazardných hier vrátane činnosti súvisiacej s prevádzkovaním charitatívnej lotérie.
(4) Činnosti podľa odsekov 2 a 3 je národná lotériová spoločnosť oprávnená vykonávať až po udelení individuálnej licencie.
(5) Individuálnu licenciu na prevádzkovanie hazardných hier podľa § 4 ods. 2 písm. i), ktoré podobné štátnej lotérii alebo s ňou zameniteľné, možno udeliť iba národnej lotériovej spoločnosti, ak § 6 neustanovuje inak.
(6) Obchodné meno národnej lotériovej spoločnosti obsahuje označenie „národná lotériová spoločnosť“ alebo skratku „n.l.s.“. Používať označenie „národná lotériová spoločnosť“ alebo skratku „n.l.s.“ a jeho preklady je oprávnená len osoba, ktorej bola udelená licencia na prevádzkovanie štátnej lotérie.
(7) Základné imanie národnej lotériovej spoločnosti je najmenej 1 700 000 eur. Akcie národnej lotériovej spoločnosti musia byť vydané ako zaknihované akcie na meno.
(8) Prevod akcií národnej lotériovej spoločnosti iným osobám sa zakazuje.
(9) Národná lotériová spoločnosť nemôže vydávať vymeniteľné dlhopisy a ani prioritné dlhopisy.
(10) Predaj podniku alebo jeho časti9) národnej lotériovej spoločnosti je možný len inej národnej lotériovej spoločnosti; zlúčenie alebo splynutie národnej lotériovej spoločnosti je možné len s inou národnou lotériovou spoločnosťou.
TRETIA ČASŤ
DRUHY HAZARDNÝCH HIER, ICH CHARAKTERISTIKA A ZÁKLADNÉ PODMIENKY ICH PREVÁDZKOVANIA
PRVÁ HLAVA
DRUHY HAZARDNÝCH HIER
§ 4
(1) Hazardnou hrou je hra, v ktorej hráč po úhrade vkladu a vložení stávky, ak § 5 ods. 15 neustanovuje inak, môže získať výhru, ak splní vopred určené podmienky. Hazardnou hrou je aj hra, pri ktorej vklad do hry predstavuje rozdiel medzi cenou volania, cenou krátkej textovej správy alebo cenou multimediálnej správy určenou pre účasť na tejto hre a cenou volania, cenou krátkej textovej správy alebo cenou multimediálnej správy určenou poskytovateľom elektronickej komunikačnej služby pre odchádzajúce volania, odosielanie krátkych textových
5
správ a odosielanie multimediálnych správ na telefónne čísla účastníkov pevnej alebo mobilnej siete, vrátane ceny za volanie alebo za odosielanie krátkej textovej správy alebo multimediálnej správy, ktorá je potvrdením účasti v hre. Výsledok hazardnej hry závisí úplne alebo čiastočne od náhody alebo od vopred neznámeho výsledku určitej okolnosti alebo udalosti. Výsledok okolnosti alebo udalosti, ktorá určuje výsledok hazardnej hry, nesmie byť vopred nikomu známy a nesmie byť nikým ovplyvniteľný a nesmie byť v rozpore s pravidlami hazardnej hry.
(2) Hazardnými hrami sú
a) lotériové hry,
b) charitatívne lotérie,
c) stolové hry,
d) stávkové hry,
e) hazardné hry na výherných prístrojoch,
f) hazardné hry na termináloch videohier,
g) hazardné hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi,
h) hazardné hry na iných technických zariadeniach,
i) hry, ktoré nie hazardnými hrami podľa písmen a) h), ak spĺňajú podmienky ustanovené v odseku 1.
(3) Hazardné hry možno prevádzkovať len na základe udelenej alebo vydanej licencie, za podmienok ustanovených týmto zákonom a určených v licencii a pri dodržaní povinností podľa schváleného herného plánu vrátane pravidiel hazardnej hry. Hazardné hry možno prevádzkovať len na území obce, na ktorom ich prevádzkovanie nie je obmedzené všeobecne záväzným nariadením obce podľa § 79 ods. 3 a 4 a § 99 ods. 2. Ak obec prijala všeobecne záväzné nariadenie podľa § 79 ods. 5, hazardné hry podľa odseku 2 písm. e) h) možno prevádzkovať len v súlade s § 15 ods. 5. Propagovať hazardnú hru, na ktorú bola udelená alebo vydaná licencia, možno len v súlade s týmto zákonom, podmienkami prevádzkovania hazardnej hry ustanovenými týmto zákonom a určenými v individuálnej licencii alebo vo všeobecnej licencii a so schváleným herným plánom, pričom propagovanie tejto hazardnej hry je dovolené, len ak je prevádzkovaná za podmienok podľa prvej vety.
(4) Prevádzkovať hazardnú hru a propagovať hazardnú hru, na ktorú nebola udelená alebo vydaná licencia, sa zakazuje. Na území Slovenskej republiky sa zakazuje aj jednotlivý predaj žrebov vrátane sprostredkovania tejto činnosti osobou, ktorá bez licencie prevádzkuje hazardné hry, a pri ktorých sú stávky uhrádzané do zahraničia.
(5) Za hazardné hry sa nepovažujú
a) športové podujatia11) vrátane takých, ktoré sa nepovažujú za verejné,12)
b) hry relaxačného charakteru alebo športového charakteru, aj keď na účasť na nich je potrebný vklad, ktorý sa účastníkovi takejto hry, ak prehrá, nevracia,
c) zábavné hry o vecné ceny prostredníctvom hracieho zariadenia, ak je výsledok hry určovaný výlučne na základe zručnosti a stávka nepresahuje sumu jedného eura,
d) hry prostredníctvom hracieho zariadenia, v ktorých výhrou je výlučne ďalšia hra na tom istom zariadení,
e) kvízy spočívajúce v odpovediach na otázky iba na základe preukázania vedomostí alebo zručností, ak je výsledok kvízu určovaný bez použitia iného technického zariadenia spĺňajúceho požiadavky ustanovené pre hazardné hry na iných technických zariadeniach podľa § 28,
f) žrebové vecné lotérie a tomboly, ak herná istina neprekročí sumu 2 000 eur.
(6) Za hazardné hry sa nepovažujú ani propagačné súťaže, ktoré nie samostatnou
6
podnikateľskou činnosťou a slúžia len na podporu predaja tovarov a služieb a pri ktorých nie je podmienkou účasti zaplatenie vkladu podľa tohto zákona. Propagačnými súťažami sa rozumejú súťaže, hry, ankety a iné akcie, pri ktorých účastníci určení náhodným výberom získavajú výhry a pri ktorých je podmienkou účasti zakúpenie určitého tovaru, služby alebo iného plnenia a preukázanie tohto nákupu organizátorovi propagačnej súťaže alebo uzavretie zmluvného vzťahu s poskytovateľom výhier do propagačnej súťaže alebo účasť na propagačnej či reklamnej akcii, a to aj nepriamo prostredníctvom ďalšej osoby. Platby uskutočnené na účely zapojenia sa do súťaže alebo získania plnení od organizátora propagačnej súťaže alebo poskytovateľa výhier do propagačnej súťaže sa nepovažujú za vklad podľa tohto zákona.
(7) Hry, ktoré nezaručujú všetkým hráčom rovnaké podmienky vrátane možnosti výhry, najmä pyramídové hry alebo reťazové hry, sa zakazujú.
DRUHÁ HLAVA
CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH DRUHOV HAZARDNÝCH HIER
§ 5
Lotériové hry
(1) Lotériové hry hazardné hry, pri ktorých sa výhry vyhlasujú a rozdeľujú podľa vopred určených pravidiel v hernom pláne, pričom výhra je dôsledkom
a) uhádnutia určitého čísla, niekoľkých čísel, kombinácie čísel, číselného poradia, znaku, obrázku (ďalej len „číslo“) alebo
b) získania kupónu, tiketu, lístka, osvedčenia alebo iného dokumentu, ktoré obsahujú hodnotu, ktorá bude porovnávaná s hodnotou určujúcou výsledok hazardnej hry, a ktorých získanie je v súlade s pravidlami hazardnej hry podmienkou účasti na hazardnej hre (ďalej len „žreb“).
(2) Hodnota určujúca výsledok lotériovej hry sa stanoví náhodným určením čísla alebo žrebu (ďalej len „žrebovanie“).
(3) Lotériové hry sú najmä
a) žrebové lotérie,
b) tomboly,
c) číselné lotérie,
d) bingo,
e) okamžité lotérie,
f) lotéria pokladničných dokladov.
(4) Žrebové lotérie lotériové hry, pri ktorých prevádzkovateľ hazardnej hry vydá herným plánom určený počet žrebov s poradovými číslami a ktoré umožňujú viacstupňové hranie. Ak žreby rozdelené do niekoľkých sérií, každá séria musí obsahovať rovnaký počet žrebov a každý žreb musí byť označený okrem poradového čísla aj označením série. Predajná cena žrebu každej žrebovej lotérie musí byť rovnaká vo všetkých sériách. Do žrebovania sa zahrnú všetky vydané žreby.
(5) Žrebové lotérie sa členia podľa predmetu výhry najmä na žrebové peňažné lotérie, žrebové peňažno-vecné lotérie a žrebové vecné lotérie.
(6) Tomboly lotériové hry, pri ktorých sa do žrebovania zahrnú len predané žreby. Výhry z tombol sa žrebujú verejne podľa vopred určených a vyhlásených pravidiel, pričom
7
výhercom je hráč, ktorý žreb s číslom alebo iným označením zhodným s vyžrebovaným číslom alebo iným označením žrebu. Žreby sa predávajú a výhry z tombol sa vyhlasujú a vydávajú v deň a na mieste žrebovania.
(7) Číselné lotérie lotériové hry, pri ktorých je výhra podmienená uhádnutím určitého čísla, niekoľkých čísiel, kombinácie čísiel alebo číselného poradia. Pri číselných lotériách nie je vopred určený počet hráčov ani výška hernej istiny a výhra sa vypočítava podľa počtu výhercov alebo úhrnnej výšky stávok alebo vopred stanoveným podielom alebo sa vypočítava násobkom stávky podľa toho, ako z obmedzeného počtu čísiel žrebovaných pri žrebovaní uhádol hráč herným plánom určený počet vyžrebovaných čísiel.
(8) Číselné lotérie sú najmä loto, keno a doplnková hra.
(9) Loto je číselná lotéria, pri ktorej sa výhra vypočítava podľa počtu výhercov a úhrnnej výšky stávok vopred určeným podielom v hernom pláne; celková suma určená na výhry sa rozdeľuje vo viacerých poradiach a všetky výhry toho istého poradia musia byť rovnako vysoké.
(10) Keno je číselná lotéria, pri ktorej je výhra určená násobkom stávky podľa pravidiel uvedených v hernom pláne.
(11) Doplnková hra je číselná lotéria, ktorá môže byť prevádzkovaná len spolu s inou číselnou lotériou, pričom na verejnom žrebovaní sa žrebuje jedno výherné číslo a vyhrávajú hráči, ktorí majú celkom alebo čiastočne zhodné číslo na žrebe; celková suma určená na výhry sa rozdeľuje vo viacerých poradiach a všetky výhry toho istého poradia musia byť rovnako vysoké.
(12) Bingo je lotériová hra, pri ktorej sa žrebuje vopred neurčený počet čísel z uzavretého číselného radu podľa pravidiel herného plánu z vopred neurčeného počtu hráčov a výšky hernej istiny. Výška jednotlivých výhier sa určuje podľa úhrnnej výšky stávok, výhernej istiny, druhu výhernej kategórie binga a výsledkov žrebovania.
(13) Špeciálne bingo je osobitným druhom binga, pri ktorom sa stávky prijímajú a výhry vyplácajú v prevádzkach. Žrebovanie a celý priebeh špeciálneho binga sa realizuje na jednom mieste centrálne, pričom jeho priebeh a výsledky spravidla zverejňované masovokomunikačnými prostriedkami.
(14) Okamžité lotérie lotériové hry, pri ktorých hráč zistí možnú výhru po zakúpení žrebu zotretím jeho vyznačenej zakrytej časti. Žreby musia byť označené poradovým číslom a číslom série.
(15) Lotéria pokladničných dokladov je lotériová hra, v ktorej nie je vopred určený počet žrebov. V lotérii pokladničných dokladov sa výhry žrebujú podľa schváleného herného plánu, pričom výhercom je hráč, ktorý žreb s číslom alebo iným označením zhodným s vyžrebovaným číslom alebo iným označením žrebu. Hráč v lotérii pokladničných dokladov môže získať žreb výlučne na základe údajov z pokladničného dokladu; použitie údajov z náhradného dokladu nie je prípustné. Do žrebovania zaradené žreby vydané prevádzkovateľom lotérie pokladničných dokladov na základe údajov z pokladničného dokladu. V lotérii pokladničných dokladov nie je podmienkou účasti vloženie stávky. Platby uskutočnené na účely získania plnení od prevádzkovateľa lotérie pokladničných dokladov sa
8
nepovažujú za vklad.
§ 6
Charitatívna lotéria
Charitatívna lotéria je hazardná hra, ktorá niektoré znaky hazardných hier podľa § 4 ods. 2 písm. a) vrátane znakov číselnej lotérie a niektoré znaky hazardných hier podľa § 4 ods. 2 písm. d) vrátane znakov nešportovej stávkovej udalosti. Výnos z prevádzkovania charitatívnej lotérie sa musí použiť na účely podľa osobitného predpisu.13)
§ 7
Stolové hry
(1) Stolové hry hry, pri ktorých hráči hrajú proti zástupcovi prevádzkovateľa hazardnej hry alebo jeden proti druhému na hracích stoloch. Stolové hry sa prevádzkujú výlučne v kasíne okrem kartových hier mimo kasína, pričom v každom kasíne musí byť trvalo umiestnených najmenej päť hracích stolov.
(2) Stolové hry sú najmä ruleta, kartové hry a hry s kockami.
(3) Ruleta je hazardná hra v kasíne, pri ktorej sa určením číselných kombinácií, symbolov alebo iných znakov predpokladá pozícia, na ktorej sa zastaví guľôčka vhodená do mechanicky sa otáčajúceho zariadenia. Výhra sa vypočítava z výšky stávok a výherného pomeru podľa pravidiel vopred určených v hernom pláne.
(4) Kartové hry a hry s kockami hazardné hry v kasíne, pri ktorých je výherca alebo výška výhry určená na základe symbolov rozdaných kariet alebo dosiahnutým počtom bodov na kockách, alebo kombináciou hodnôt na kockách.
§ 8
Stávkové hry
(1) Stávkové hry hazardné hry, pri ktorých výhra závisí od uhádnutia výsledku športovej stávkovej udalosti alebo nešportovej stávkovej udalosti alebo súvisiacej okolnosti. Športová stávková udalosť je športové podujatie, a to aj virtuálne, vrátane dostihov, aj keď nie je prístupné verejnosti, na ktorú sa prijímajú stávky. Nešportovou stávkovou udalosťou je spoločenská, politická alebo iná udalosť verejného záujmu, ak neodporuje dobrým mravom, na ktorú sa prijímajú stávky; popis nešportovej stávkovej udalosti je súčasťou herného plánu. Stávková udalosť musí mať najmenej dva rôzne výsledky, na ktoré prevádzkovateľ stávkovej hry nemá žiadny vplyv. Stávky je možné prijímať nielen pred začatím stávkovej udalosti, ale aj počas jej priebehu.
(2) Stávkové hry sú najmä totalizátor, kurzové stávky a dostihové stávky.
(3) Totalizátor je stávková hra, pri ktorej výška výhry závisí od pomeru počtu výhercov k celkovej výške stávok a vopred určeného podielu výhier. Celková suma určená na výhry sa rozdeľuje vo viacerých poradiach; všetky výhry toho istého poradia musia byť rovnako vysoké.
(4) Kurzové stávky stávkové hry, pri ktorých výška výhry závisí od výherného pomeru a výšky stávky; výherným pomerom sa rozumie kurz, v ktorom bola stávka prijatá. Ak
9
sa pri prevádzkovaní kurzových stávok používajú samoobslužné stávkové terminály, takéto zariadenia musia mať ovládanie určené len pre jedného hráča. Na samoobslužných stávkových termináloch môže hráč hrať výlučne kurzové stávky.
(5) Dostihové stávky stávkové hry, pri ktorých výhra závisí od uhádnutia poradia vo výkonnostných skúškach koní dostihových plemien a výška výhry závisí od pomeru počtu výhercov k celkovej výške stávok a vopred určeného podielu výhier a od výherného pomeru a výšky stávky.
(6) Stávkovou hrou je aj hranie hráčov navzájom proti sebe na burze kurzových stávok. Burza kurzových stávok je platforma vytvorená prevádzkovateľom kurzovej stávky, na ktorej tento prevádzkovateľ pôsobí ako sprostredkovateľ kurzových stávok hráčom za províziu od týchto hráčov.
§ 9
Hazardné hry na výherných prístrojoch
(1) Výherný prístroj je elektronicky, elektronickomechanicky alebo mechanicky riadený prístroj a tvorí kompaktné, funkčne nerozdeliteľné a programovo riadené technické zariadenie s ovládaním určeným len pre jedného hráča. Ak výherný prístroj programové vybavenie umožňujúce súčasnú hru na viacerých hracích miestach viacerým hráčom a tieto hracie miesta môžu fungovať navzájom nezávisle a samostatne, považuje sa každé také hracie miesto za samostatný výherný prístroj.
(2) Výherný prístroj má najmenej jednu obrazovú plochu, na ktorej sa zobrazuje
a) stav a výsledok hazardnej hry určený overeným generátorom náhodných čísel pre generovanie výsledku jednotlivých hazardných hier, ktorý je súčasťou výherného prístroja,
b) popis hazardnej hry v štátnom jazyku,14)
c) pravidlá hazardnej hry v štátnom jazyku,
d) výherné kombinácie s výhrami.
(3) Pri hazardných hrách na výherných prístrojoch nie je vopred určený počet hráčov a nie je vopred známa ani výška stávok; výhra sa vypočítava podľa podmienok určených v hernom pláne.
(4) Každý hráč hrá osobitnú hazardnú hru a hráči nemôžu hrať hazardné hry proti sebe.
§ 10
Hazardné hry na termináloch videohier
(1) Terminál videohier je koncové zariadenie systému prevádzkovania videohier, ktoré je pripojené pomocou elektronických komunikačných sietí na server prevádzkovateľa hazardnej hry. Terminál videohier neobsahuje generátor náhodných čísel pre generovanie výsledku jednotlivých hazardných hier a neumožňuje samostatné hranie hazardnej hry po odpojení od servera prevádzkovateľa hazardnej hry a signalizuje poruchový stav po takomto odpojení. Server prevádzkovateľa hazardnej hry, generátor náhodných čísel, terminály videohier a elektronické komunikačné siete tvoria systém prevádzkovania videohier.
(2) Terminál videohier má obrazovú plochu, na ktorej sa zobrazuje
a) stav a výsledok hazardnej hry,
10
b) popis hazardnej hry v štátnom jazyku,
c) pravidlá hazardnej hry v štátnom jazyku,
d) výherné kombinácie s výhrami.
(3) Pri hazardných hrách na termináloch videohier nie je vopred určený počet hráčov a nie je vopred známa ani výška stávok; výhra sa vypočítava podľa podmienok určených v hernom pláne.
(4) Každý hráč hrá osobitnú hazardnú hru a hráči nemôžu hrať hazardné hry proti sebe.
§ 11
Hazardné hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi
(1) Technické zariadenie obsluhované priamo hráčmi je zariadenie, ktoré najmenej tri hracie miesta a umožňuje hru maximálne takému počtu hráčov, ktorý sa rovná počtu hracích miest prepojených s vyhodnocovacou jednotkou. Hracie miesta sa nachádzajú v tej istej herni alebo kasíne, kde sa nachádza vyhodnocovacia jednotka, s ňou nepretržite spojené a nie je možné ich používať samostatne. Všetci hráči hazardnej hry na jednom technickom zariadení obsluhovanom priamo hráčmi hrajú vždy rovnakú hazardnú hru.
(2) Pri hazardných hrách na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi nie je vopred určený počet hráčov a nie je vopred známa ani výška stávok; výhra sa vypočítava podľa podmienok určených v hernom pláne.
§ 12
Hazardné hry na iných technických zariadeniach
Iné technické zariadenie je technické zariadenie umožňujúce účasť na hazardnej hre, ktoré poskytuje zábavnú, vedomostnú, zručnostnú hru alebo ich kombináciu, prípadne čiastočnú kombináciu týchto hier s hazardnými hrami.
§ 13
Hazardné hry podľa § 4 ods. 2 písm. i)
Hazardnými hrami podľa § 4 ods. 2 písm. i) také hazardné hry, ktoré obsahujú vlastnosti, prvky alebo charakteristiky najmenej dvoch druhov hazardných hier podľa § 4 ods. 2 písm. a) h) a okrem splnenia podmienky podľa § 4 ods. 1 neobsahujú žiadnu špecifickú vlastnosť postačujúcu na jednoznačné zaradenie do niektorej z hazardných hier podľa § 4 ods. 2 písm. a) až h).
TRETIA HLAVA
ZÁKLADNÉ PODMIENKY PREVÁDZKOVANIA HAZARDNÝCH HIER
§ 14
Spoločné ustanovenia
(1) Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný počas platnosti licencie dodržiavať podmienky prevádzkovania hazardných hier ustanovené týmto zákonom, podmienky zodpovedného hrania ustanovené týmto zákonom, podmienky určené v licencii, ustanovenia bezpečnostného projektu, ustanovenia herného plánu a ostatné povinnosti ustanovené týmto
11
zákonom. Zodpovednosti za porušenie tejto povinnosti sa prevádzkovateľ hazardnej hry nemôže zbaviť.
(2) Prevádzkovať hazardné hry na výherných prístrojoch, hazardné hry na termináloch videohier, hazardné hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi a hazardné hry na iných technických zariadeniach možno len v herni alebo v kasíne, pričom v herni musí byť umiestnených najmenej 15 a najviac 40 výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi, terminálov videohier alebo iných technických zariadení alebo spolu najmenej 15 a najviac 40 takých prístrojov, zariadení, terminálov alebo iných technických zariadení slúžiacich na prevádzkovanie týchto hazardných hier. Každé technické zariadenie obsluhované priamo hráčmi, každý terminál videohier a každé iné technické zariadenie sa považuje za jeden kus technického zariadenia, terminálu alebo iného technického zariadenia bez ohľadu na počet hracích miest. Ak výherný prístroj viacero hracích miest, každé takéto hracie miesto sa považuje za samostatný výherný prístroj.
(3) Pri prevádzkovaní hazardných hier sa môžu využívať iba zariadenia a systémy podľa § 86 ods. 2 odborne posúdené poverenou skúšobňou, ktoré majú platné osvedčenie podľa § 88. Zariadenia podľa § 86 ods. 2 písm. a) d) je prevádzkovateľ hazardnej hry povinný označiť na viditeľnom mieste druhom zariadenia a výrobným číslom zariadenia.
(4) Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný určiť odborne spôsobilú fyzickú osobu zodpovednú za prevádzkovanie hazardnej hry; za odborne spôsobilú fyzickú osobu sa považuje fyzická osoba, ktorá získala úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie,15) ak § 60 ods. 2 neustanovuje inak.
(5) Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci a ďalšie osoby vykonávajúce činnosti potrebné na realizáciu hazardných hier plnili povinnosti ustanovené týmto zákonom. Prevádzkovateľ hazardnej hry, jeho zamestnanci a iné osoby vykonávajúce činnosti potrebné na realizáciu hazardnej hry povinní dodržiavať povinnosti ustanovené osobitným predpisom.16)
(6) Herný plán hazardnej hry musí byť k dispozícii vo všetkých priestoroch využívaných na prevádzkovanie hazardnej hry, ak majú do nich prístup aj hráči.
(7) Fyzická osoba oprávnená prijímať stávky alebo vklady v mene prevádzkovateľa hazardnej hry sa nesmie zúčastňovať ako hráč hazardnej hry u tohto prevádzkovateľa hazardnej hry.
(8) Stávky možno prijímať v hotovosti alebo bezhotovostne. Ak hráč vloží finančné prostriedky vo vyššej sume, ako je stávka, musí mať možnosť po ukončení ktorejkoľvek hazardnej hry vybrať tieto finančné prostriedky.
(9) Pri hazardných hrách podľa § 4 ods. 2 písm. b) h), § 5 ods. 7, 12 a 13 a § 30 je možné zaviesť prémiovú hru. Podmienky prevádzkovania tejto hry sú určené v hernom pláne.
(10) Prevádzkovanie hazardných hier okrem prevádzkovania internetových hier podľa § 30, prevádzkovania číselnej lotérie vrátane jej doplnkovej hry, ktorú národná lotériová spoločnosť prevádzkuje v spolupráci so zahraničnými prevádzkovateľmi hazardných hier, a okrem zverejňovania výsledkov hazardných hier sa zakazuje vykonávať
a) na Veľký piatok, 24. a 25. decembra,
12
b) v čase trvania štátneho smútku,
c) mimo prevádzkového času kasína, herne a prevádzky.
(11) Prevádzkovanie hazardných hier podľa § 4 ods. 2 písm. c) a e) h) a § 5 ods. 12 okrem internetových hier podľa § 30 sa zakazuje vykonávať aj počas dní ustanovených všeobecne záväzným nariadením podľa § 79 ods. 6, najviac však 12 dní v kalendárnom roku na území obce, ak obec prijme takéto všeobecne záväzné nariadenie.
(12) Pri splatení základného imania, úhradách súvisiacich s finančnou zábezpekou, úhradách odvodu a ďalších úhradách prevádzkovateľa hazardnej hry podľa tohto zákona sa dňom úhrady rozumie
a) pri bezhotovostných prevodoch z účtu v banke alebo z účtu v pobočke zahraničnej banky deň, keď sa uskutočnilo odpísanie z účtu prevádzkovateľa hazardnej hry,
b) pri platbách v hotovosti deň, keď banka, pobočka zahraničnej banky, pošta alebo iná oprávnená osoba hotovosť prijala alebo prevzala.
(13) Prevádzkovateľ hazardnej hry a ďalšie osoby vykonávajúce akékoľvek úkony pri prevádzkovaní hazardných hier a pri odbornom posudzovaní povinní zachovávať mlčanlivosť o hráčoch, ich účasti na hre a informáciách získaných pri odbornom posudzovaní.
(14) Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa odseku 13 sa nevzťahuje na poskytovanie informácií
a) súdu na účely súdneho konania,17)
b) orgánom činným v trestnom konaní, službe kriminálnej polície a službe finančnej polície Policajného zboru na účely podľa osobitných predpisov,18)
c) Národnému bezpečnostnému úradu, Slovenskej informačnej službe, Vojenskému spravodajstvu a Policajnému zboru na účely vykonávania bezpečnostnej previerky,19)
d) Vojenskému spravodajstvu na účely plnenia úloh podľa osobitného predpisu,20)
e) orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva a obciam na účely správy daní,
f) príslušným orgánom na účely konania o priestupku alebo o inom správnom delikte21) alebo
g) iným osobám, ak hráč zbaví osoby uvedené v odseku 13 povinnosti mlčanlivosti.
(15) Za škody spôsobené pri prevádzkovaní hazardných hier hráčovi zodpovedá prevádzkovateľ hazardnej hry podľa Občianskeho zákonníka, a to aj keď boli zavinené tretími osobami, ktoré prevádzkovateľ hazardnej hry poveril vykonávaním niektorých činností súvisiacich s prevádzkovaním hazardných hier.
(16) Hazardné hry, ktoré podobné štátnej lotérii alebo s ňou zameniteľné, sa zakazuje prevádzkovať iným prevádzkovateľom hazardných hier ako národnej lotériovej spoločnosti, ak § 6 neustanovuje inak.
(17) Lehota na uplatnenie nároku na výhru pri hazardnej hre nesmie byť kratšia ako 30 dní a dlhšia ako 60 dní odo dňa nasledujúceho po žrebovaní alebo inej udalosti, ktorá rozhoduje o výhre.
(18) Prevádzkovateľ hazardnej hry musí vyplatiť výhercovi výhru do piatich pracovných dní odo dňa uplatnenia nároku na výhru, ak osobitný predpis neustanovuje inak.16)
13
(19) Do hernej istiny sa nezapočítava výška stávok a výhier, ktoré sa uskutočnili počas overovania podľa § 88 ods. 5.
(20) Výherný pomer pri hazardnej hre na výherných prístrojoch, hazardnej hre na termináloch videohier, hazardnej hre na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi, ktoré využívajú generátor náhodných čísiel, a hazardnej hre na iných technických zariadeniach je priemer podielu výšky výhier k výške stávok zistený zo súboru najmenej 100 000 hier odohraných v rade za sebou; výherný pomer vyjadruje pravdepodobnosť návratnosti vložených stávok.
(21) Prevádzkovateľ hazardnej hry podľa § 4 ods. 2 písm. b) h) okrem kartových hier mimo kasína a dostihových stávok, prevádzkovateľ lotériových hier podľa § 5 ods. 3 písm. c) a d) a prevádzkovateľ internetových hier podľa § 30 je povinný vytvoriť úradu bezplatný online prístup na server prevádzkovateľa hazardnej hry alebo ním povereného subjektu na účely získavania údajov o hazardných hrách v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo financií.
(22) Server je prevádzkovateľ hazardnej hry povinný umiestniť na území Slovenskej republiky. Na serveri sa musia evidovať a ukladať údaje o všetkých odohraných hazardných hrách, a to najmä údaje o počte odohraných hier, údaje o jednotlivých stávkach a výhrach a údaje o celkových stávkach a výhrach. Na týchto serveroch sa musia evidovať a ukladať aj údaje o zásahoch do údajov o odohraných hazardných hrách, zásahoch do softvéru hazardnej hry a akýchkoľvek poruchách. Na serveri prevádzkovateľa internetovej hry sa evidujú a ukladajú aj údaje o hráčskych účtoch vrátane dotácií a výberov na hráčskych účtoch a všetkých odohraných hazardných hrách z hráčskeho účtu v štruktúre podľa druhej vety.
§ 15
Podmienky prevádzkovania hazardných hier v herni
(1) Prevádzkovať hazardné hry v herni môže iba jeden prevádzkovateľ hazardných hier podľa § 4 ods. 2 písm. e), f) a h). Ak v herni prevádzkujú hazardné hry aj iní prevádzkovatelia hazardných hier podľa § 4, zodpovedajú len za dodržiavanie povinností nimi prevádzkovaných hazardných hier.
(2) Prevádzkovateľ hazardnej hry podľa § 4 ods. 2 písm. e) h) je povinný v herni zabezpečiť stály dohľad, ktorý vykonáva fyzická osoba v pracovnom pomere u prevádzkovateľa hazardnej hry prevádzkovanej v tejto herni, pričom tento stály dohľad musí byť v herni prítomný počas celého prevádzkového času; prevádzka herne sa riadi prevádzkovými pravidlami herne podľa odseku 11.
(3) Herňa nesmie byť umiestnená v školách, školských zariadeniach, zariadeniach sociálnych služieb, zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadeniach pre liečbu nelátkových závislostí, zdravotníckych zariadeniach, ubytovniach mládeže a v budovách orgánov verejnej moci.
(4) Prevádzkovanie hazardných hier v herni v čase od 03.00 hod. do 10.00 hod. sa zakazuje.
(5) Ak tak ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením, herňa nesmie byť umiestnená vo vzdialenosti menej ako 500 metrov od
14
a) školy; 22) to neplatí, ak ide o odborný výcvik, odbornú prax alebo umeleckú prax, ktorú žiak vykonáva na pracovisku zamestnávateľa alebo na pracovisku praktického vyučovania, ak sa žiak pripravuje v systéme duálneho vzdelávania,
b) školského zariadenia, 23)
c) zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
d) zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí,
e) ubytovne mládeže.
(6) Vzdialenosťou sa rozumie vodorovná vzdialenosť medzi budovou, v ktorej je umiestnená herňa, a najbližšou budovou, v ktorej je umiestnená iná herňa, budovou školy, školského zariadenia, zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí a budovou ubytovne mládeže.
(7) Herňu možno umiestniť len v týchto budovách:25)
a) hotely, motely a penzióny,
b) budovy pre obchod a služby,
c) budovy pre kultúru a na verejnú zábavu,
d) bytové domy, ak s tým písomne vyjadrí súhlas nadpolovičná väčšina všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.
(8) Nápisom „herňa“ musí prevádzkovateľ hazardnej hry podľa § 4 ods. 2 písm. e) h) označiť každú herňu pri vstupe do herne, pričom výška písmen môže byť maximálne päť centimetrov. Označenie „herňa“, jeho preklady alebo slová, v ktorých základe sa tieto slová vyskytujú, smie používať v obchodnom mene alebo na označenie prevádzkarne,26) v ktorej sa poskytujú tovary alebo služby, iba prevádzkovateľ hazardnej hry s udelenou individuálnou licenciou.
(9) Na vonkajších častiach herne nesmie byť žiadna svetelná reklama ani iná reklama upozorňujúca na existenciu herne alebo nabádajúca na účasť na hazardnej hre okrem označenia herne podľa odseku 8. Na vonkajších častiach herne nesmie byť reklama na podávanie alkoholických nápojov. Vo vzdialenosti menej ako 200 metrov od herne nesmie byť žiadna svetelná reklama ani iná reklama upozorňujúca na existenciu herne alebo nabádajúca na účasť na hazardnej hre, ktorá môže byť prevádzkovaná len v herni.
(10) Informáciu o výhre sa zakazuje umiestňovať na vonkajšie časti herne; informáciu o výhre je možné umiestňovať v interiéri herne a takáto informácia nesmie byť viditeľná z vonkajšej strany herne. Vo vzdialenosti menej ako 200 metrov od herne sa zakazuje umiestňovať informáciu o výhre v hazardnej hre, ktorá môže byť prevádzkovaná len v herni.
(11) Prevádzkovateľ hazardnej hry podľa § 4 ods. 2 písm. e) h) musí vyhotoviť prevádzkové pravidlá, ktoré obsahujú najmä
a) prevádzkový čas,
b) práva a povinnosti hráčov,
c) práva a povinnosti stáleho dohľadu,
d) spôsob označenia stáleho dohľadu,
e) označenie prevádzkovateľa hazardnej hry.
(12) Prevádzkovateľ hazardnej hry podľa § 4 ods. 2 písm. e) h) musí prevádzkové pravidlá umiestniť na viditeľnom mieste v herni.
15
(13) Ak sa v herni prevádzkuje prémiová hra, musí byť povolená v rámci udelenej individuálnej licencie, a to na všetkých technických zariadeniach zapojených do prémiovej hry, pričom výška výhry v prémiovej hre v herni nesmie presiahnuť sumu 3 000 eur.
(14) Výška výhry v prémiovej hre musí byť viditeľne uvedená na elektronickej tabuli v herni a nesmie byť viditeľná z vonkajšej strany herne.
(15) Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný zabezpečiť v herni formulár podľa § 34 ods. 6.
(16) Herňa nesmie byť umiestnená vo vzdialenosti menej ako 200 metrov od inej herne, ak tak ustanoví všeobecne záväzné nariadenie obce.
§ 16
Osobitné podmienky prevádzkovania hazardných hier v kasíne
(1) Prevádzkovateľ hazardnej hry v kasíne môže v kasíne prevádzkovať len hazardnú hru uvedenú v individuálnej licencii. Iné hazardné hry, ako uvedené v tejto individuálnej licencii, možno v kasíne prevádzkovať po udelení príslušnej individuálnej licencie na ich prevádzkovanie; prevádzkový čas týchto hier nesmie presiahnuť prevádzkový čas hazardných hier v kasíne.
(2) Prevádzkovateľ hazardnej hry v kasíne je povinný v kasíne zabezpečiť stály dohľad, ktorý vykonáva fyzická osoba v pracovnom pomere u prevádzkovateľa hazardnej hry prevádzkovanej v tomto kasíne, pričom tento stály dohľad musí byť v kasíne prítomný počas celého prevádzkového času; prevádzka kasína sa riadi prevádzkovými pravidlami podľa odseku 9.
(3) Kasíno nesmie byť umiestnené v školách, školských zariadeniach, zariadeniach sociálnych služieb pre deti a mládež, zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadeniach pre liečbu nelátkových závislostí, zdravotníckych zariadeniach, ubytovniach mládeže a v budovách orgánov verejnej moci.
(4) Prevádzkovateľ hazardnej hry v kasíne je povinný zamestnávať v pracovnom pomere v kasíne najmenej 25 zamestnancov, ktorí vykonávajú odborné činnosti pri hazardných hrách v kasíne.
(5) Kasíno možno umiestniť len v týchto budovách:27)
a) hotely, motely a penzióny,
b) budovy pre obchod a služby,
c) budovy pre kultúru a na verejnú zábavu.
(6) Označenie „kasíno“, jeho preklady alebo slová, v ktorých základe sa tieto slová vyskytujú, smie používať v obchodnom mene alebo na označenie prevádzkarne, v ktorej sa poskytujú tovary alebo služby, iba prevádzkovateľ hazardnej hry s individuálnou licenciou podľa § 35 písm. b) bodov 10, 11 a 15; to sa nevzťahuje na právnické osoby, ktorých obchodné meno alebo názov je zavedený alebo uznávaný zákonom alebo medzinárodnou zmluvou.
(7) Na vonkajších častiach kasína nesmie byť žiadna svetelná reklama ani iná reklama upozorňujúca na existenciu kasína alebo nabádajúca na účasť na hazardnej hre okrem označenia
16
kasína podľa odseku 6. Na vonkajších častiach kasína nesmie byť reklama na podávanie alkoholických nápojov. Vo vzdialenosti menej ako 200 metrov od kasína nesmie byť žiadna svetelná reklama ani iná reklama upozorňujúca na existenciu kasína alebo nabádajúca na účasť na hazardnej hre, ktorá môže byť prevádzkovaná len v kasíne.
(8) Informáciu o výhre sa zakazuje umiestňovať na vonkajšie časti kasína; informáciu o výhre je možné umiestňovať v interiéri kasína a takáto informácia nesmie byť viditeľná z vonkajšej strany kasína. Vo vzdialenosti menej ako 200 metrov od kasína sa zakazuje umiestňovať informáciu o výhre v hazardnej hre, ktorá môže byť prevádzkovaná len v kasíne.
(9) Prevádzkovateľ hazardnej hry v kasíne musí vyhotoviť prevádzkové pravidlá, ktoré obsahujú najmä
a) prevádzkový čas,
b) práva a povinnosti hráčov,
c) práva a povinnosti stáleho dohľadu,
d) spôsob označenia stáleho dohľadu,
e) označenie prevádzkovateľa hazardnej hry.
(10) Prevádzkovateľ hazardnej hry musí prevádzkové pravidlá umiestniť na viditeľnom mieste v kasíne.
(11) Ak sa v kasíne prevádzkuje prémiová hra, musí byť povolená v rámci udelenej individuálnej licencie.
(12) Výška výhry v prémiovej hre musí byť viditeľne uvedená na elektronickej tabuli v kasíne a nesmie byť viditeľná z vonkajšej strany kasína.
(13) Hernou menou kasína je mena, ktorú určí úrad v individuálnej licencii.
(14) V kasíne musí byť zabezpečená preukázateľná evidencia o hracích žetónoch podľa druhov alebo typov žetónov. Rezervné hracie žetóny, ktoré sa nepoužijú, sa musia osobitne uložiť a evidovať tak, aby sa mohli kedykoľvek predložiť na kontrolu. Používať hracie žetóny z tejto rezervy možno len so súhlasom úradu. Nadobudnutie akýchkoľvek hracích žetónov kasínom sa musí preukázať úradu.
(15) Vyúčtovanie žetónov, obslužného pre zamestnancov ukladaného v osobitných schránkach, tržieb pri stoloch ukladaných v osobitných schránkach, tržieb a žetónov v hlavnej pokladnici, peňazí a žetónov uložených v trezoroch alebo iných podobných zariadeniach sa vykonáva denne po skončení prevádzkového času kasína za každý stôl osobitne.
(16) Zamestnanci kasína povinní po skončení hazardnej hry odovzdať obslužné do osobitnej schránky; obslužné podlieha zúčtovaniu a samostatnej evidencii po skončení prevádzkového času kasína.
(17) Obslužné je finančný dar hráča určený pre zamestnancov kasína. Obslužné rozdeľuje prevádzkovateľ hazardnej hry v kasíne zamestnancom kasína podľa pravidiel, ktoré je na požiadanie povinný predložiť úradu. Pravidlá na rozdelenie obslužného sa nesmú v priebehu kalendárneho roka meniť.
(18) Z rozdelenia obslužného vylúčené osoby s majetkovou účasťou u
17
prevádzkovateľa hazardných hier v kasíne, prokuristi, členovia štatutárneho orgánu a dozornej rady, ak nie súčasne v pracovnom pomere, členskom pomere alebo obdobnom právnom vzťahu s prevádzkovateľom hazardnej hry v kasíne.
(19) Po skončení kalendárneho roka sa nerozdelené obslužné pripočítava k výťažku za toto obdobie.
(20) Osoby zamestnané v kasíne sa nesmú ako hráči zúčastňovať na hazardných hrách v kasíne, v ktorom zamestnané. Osoby zamestnané v kasíne, ktoré vykonávajú odborné činnosti pri hazardných hrách v kasíne, sa nesmú ako hráči zúčastňovať na hazardných hrách v kasíne so sídlom na území Slovenskej republiky.
(21) Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný zabezpečiť v kasíne formulár podľa § 34 ods. 6.
§ 17
Podmienky prevádzkovania lotériových hier
(1) Pravdepodobnosť výhry pri žrebových lotériách, tombolách a okamžitých lotériách nesmie byť nižšia ako 1:200.
(2) Hodnota najnižšej výhry pri tombolách a žrebových lotériách nesmie byť nižšia ako hodnota ceny žrebu.
(3) Úhrnná hodnota výhier pri žrebových lotériách, tombolách a okamžitých lotériách nesmie byť nižšia ako 50% z hernej istiny.
(4) Úhrnná hodnota výhier v jednej lotériovej hre bingo môže byť najviac 70% hernej istiny.
§ 18
(1) Žreby sa nesmú predávať v budove, v ktorej je umiestnená škola, ubytovňa mládeže alebo iné zariadenie podľa § 15 ods. 5 a vo verejných dopravných prostriedkoch.
(2) Žreby možno predávať v priestoroch budovy okrem budovy podľa odseku 1 len so súhlasom vlastníka alebo správcu tejto budovy. Takýto súhlas sa nevyžaduje na predaj žrebov v priestoroch, ktoré užíva prevádzkovateľ hazardnej hry s platnou licenciou.
(3) Pri pouličnom predaji žrebov musí mať predavač pri sebe okrem preukazu totožnosti aj preukaz alebo iný doklad vyhotovený prevádzkovateľom hazardnej hry alebo osobou, ktorá zabezpečuje distribúciu a predaj žrebov. Tieto doklady je povinný predložiť na požiadanie osobe poverenej výkonom dozoru.
(4) Stávky na číselné lotérie a lotériu pokladničných dokladov je možné prijímať aj formou krátkej textovej správy a multimediálnej správy.
§ 19
(1) Používanie štátnych symbolov na žreboch sa zakazuje; to neplatí, ak
18
prevádzkovateľom lotériovej hry je národná lotériová spoločnosť.
(2) Žreb pri žrebových peňažných lotériách, žrebových peňažno-vecných lotériách a okamžitých lotériách musí obsahovať
a) názov a sídlo prevádzkovateľa hazardnej hry,
b) číslo individuálnej licencie,
c) počet vydaných žrebov, cenu jedného žrebu, celkovú výšku hernej istiny alebo spôsob určenia celkovej výšky hernej istiny,
d) počet a výšku výhier alebo spôsob určenia počtu a výšky výhier,
e) určenie udalosti alebo okolnosti, ktorá rozhoduje o výhre,
f) spôsob zverejnenia výhernej listiny, ak to vyžaduje herný plán,
g) označenie miesta, kde sa vydávajú výhry,
h) lehotu na uplatnenie nároku na výhru,
i) poradové číslo žrebu a číslo série, ak je vydaných viac sérií žrebov,
j) čas predaja žrebov.
(3) Pred začatím predaja žrebov je potrebné za účasti osoby poverenej výkonom dozoru preskúmať ich počet a správnosť očíslovania náhodným výberom a vyhotoviť o tom zápis.
(4) Žreb pri okamžitých lotériách musí okrem náležitostí uvedených v odseku 2 obsahovať aj jedinečný kód na overenie výhernosti žrebu umiestnený pod stieracou vrstvou, bez ktorého nemožno overiť výhernosť žrebu.
§ 20
(1) Žrebovanie lotériovej hry musí byť verejné. Žrebovanie lotérie pokladničných dokladov sa musí vykonať za účasti osoby poverenej výkonom dozoru. Žrebovanie lotériovej hry okrem binga a číselnej lotérie, ktorej žrebovanie je realizované prostredníctvom overeného generátora náhodných čísel pre generovanie výsledku jednotlivých hazardných hier,