TABUĽKA ZHODY
návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica EÚ
SMERNICA RADY 2010/18/EÚ z 8. marca 2010,
ktorou sa vykonáva revidovaná Rámcová dohoda o rodičovskej dovolenke uzavretá medzi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a ETUC a zrušuje smernica 96/34/ES
Právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“)
Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „35/2019“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transpo-zície
Číslo
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
PRÍ- LOHA
Č:7
O:1
Č:7
O:2
Pracovné voľno z dôvodu vyššej moci
1. Členské štáty a/alebo sociálni partneri prijmú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, kolektívnymi zmluvami a/alebo zaužívanou praxou potrebné opatrenia na to, aby sa pracovníkom zaručilo právo na pracovné voľno z dôvodu vyššej moci v dôsledku naliehavých rodinných dôvodov v prípadoch choroby alebo úrazu, pri ktorých je bezprostredná prítomnosť pracovníka nevyhnutná.
2. Členské štáty a/alebo sociálni partneri môžu upresniť podmienky vzniku uvedeného práva a podrobné pravidlá uplatňovania článku 7 ods. 1 a obmedziť tento nárok na určité časové obdobie za rok a/alebo za prípad.
N
35/2019
a návrh zákona čl. I
návrh zákona čl. I
35/2019 a návrh zákona čl. I
§ 153
O:1
§ 153a
§ 155
O:1
P:a
(1) Ak príslušník finančnej správy nemôže z osobitných dôvodov uvedených v § 153a, pre prekážky z dôvodu všeobecného záujmu, pre dôležité osobné prekážky, alebo pre
dôležité študijné prekážky alebo pre prekážky na strane služobného úradu vykonávať štátnu službu, nárok na udelenie služobného voľna. Služobné voľno sa poskytuje na nevyhnutne potrebný čas v dňoch, ktoré inak obvyklými dňami služby príslušníka finančnej správy, ak tento zákon neustanovuje inak.
Služobné voľno z osobitných dôvodov
Ak zo záverov psychologického vyšetrenia podľa § 120 ods. 1 vyplýva, že príslušník finančnej správy nie je duševne spôsobilý na výkon štátnej služby alebo že ozbrojený príslušník finančnej správy nie je spôsobilý na výkon funkcie so zbraňou, poskytne sa takémuto príslušníkovi finančnej správy služobné voľno s nárokom na služobný plat odo dňa nasledujúceho po dni, keď mu boli oznámené závery psychologického vyšetrenia, do uplynutia lehoty na podanie žiadosti o opakované psychologické vyšetrenie, alebo do dňa, keď mu boli oznámené závery opakovaného psychologického vyšetrenia, ak príslušník finančnej správy požiadal podľa § 120 ods. 3 alebo ods. 4.
Dôležité osobné prekážky v štátnej službe
(1) Ak príslušník finančnej správy nemôže vykonávať štátnu službu pre dôležité osobné prekážky, nadriadený je povinný poskytnúť mu služobné voľno s nárokom na služobný plat v rozsahu a za týchto podmienok:
a) pri vyšetrení alebo ošetrení v zdravotníckom zariadení sa služobné voľno poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo času služby,
Ú
2
P:b
P:c
P:d
P:e
P:f
P:g
b) pri preventívnych lekárskych prehliadkach súvisiacich s tehotenstvom sa služobné voľno poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak preventívnu prehliadku súvisiacu s tehotenstvom nebolo možné vykonať mimo času služby,
c) pri narodení dieťaťa príslušníkovi finančnej správy sa služobné voľno poskytne na nevyhnutne potrebný čas na prevoz matky dieťaťa do zdravotníckeho zariadenia a späť,
d) pri sprevádzaní
1. rodinného príslušníka na vyšetrenie alebo ošetrenie do zdravotníckeho zariadenia pri náhlom ochorení alebo úraze, alebo na pravidelné alebo vopred určené vyšetrenie alebo liečenie sa služobné voľno poskytne len jednému príslušníkovi finančnej správy, ktorého rodinný príslušník byť sprevádzaný na nevyhnutne potrebný čas, najviac sedem dní v kalendárnom roku, ak bolo sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo služobného času,
2. dieťaťa so zdravotným postihnutím do zariadenia sociálnej
starostlivosti alebo do špeciálnej školy a späť sa služobné voľno
poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na 15 dní v
kalendárnom roku,
2. dieťaťa so zdravotným postihnutím do zariadenia sociálnych služieb, školy alebo do školského zariadenia a späť sa služobné voľno poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na 15 dní v kalendárnom roku,
e) pri úmrtí
1. manžela alebo dieťaťa sa služobné voľno poskytne na tri dni,
2. rodiča alebo súrodenca príslušníka finančnej správy, rodiča alebo súrodenca jeho manžela, ako aj manžela súrodenca príslušníka finančnej správy sa služobné voľno poskytne na jeden deň a na ďalší deň, ak príslušník finančnej správy obstaráva pohreb tejto osoby,
3. prarodiča alebo vnuka príslušníka finančnej správy alebo prarodiča alebo vnuka jeho manžela sa služobné voľno poskytne na nevyhnutný čas, najviac na jeden deň a na ďalší deň, ak príslušník finančnej správy obstaráva pohreb tejto osoby,
4. inej osoby, ktorá nepatrí k uvedeným rodinným príslušníkom, ale žila s príslušníkom finančnej správy v čase úmrtia v domácnosti, sa služobné voľno poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na jeden deň a na ďalší deň, ak príslušník finančnej správy obstaráva pohreb tejto osoby,
5. spolupracovníka sa na účasť na jeho pohrebe poskytne služobné voľno na nevyhnutne potrebný čas,
f) pri vlastnej svadbe, svadbe detí alebo rodičov
1. na vlastnú svadbu sa služobné voľno poskytne na dva dni, z toho jeden deň na účasť na svadobnom obrade,
2. na účasť na svadbe detí alebo rodičov sa služobné voľno poskytne na jeden deň,
g) pri presťahovaní príslušníka finančnej správy, ktorý svoju vlastnú domácnosť alebo bytové zariadenie,
1. ak sa príslušník finančnej správy sťahuje do inej obce, služobné voľno sa mu poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na dva dni,
3
P:h
O:2
P:a
P:b
P:c
O:4
O:5
2. ak sa príslušník finančnej správy sťahuje v tej istej obci, služobné voľno sa mu poskytne v nevyhnutnom rozsahu, najviac na jeden deň,
h) pri znemožnení dopravy príslušníka finančnej správy do miesta výkonu štátnej služby z poveternostných dôvodov sa služobné voľno poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac však na jeden deň.
(2) Ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy je nadriadený povinný poskytnúť služobné voľno s nárokom na služobný plat pri ošetrovaní člena rodiny a starostlivosti o dieťa za týchto podmienok:
a) pri ošetrovaní chorého dieťaťa,
b) pri starostlivosti o dieťa mladšie ako desať 11 rokov z toho
dôvodu, že
1. detské výchovné zariadenie, v ktorého starostlivosti dieťa
inak je materská škola alebo zariadenie sociálnych služieb,
v ktorom sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, alebo škola, do ktorej chodí, boli uzatvorené podľa nariadenia príslušných orgánov,
2. dieťa nemôže byť pre nariadenú karanténu v starostlivosti
detského výchovného zariadenia v materskej škole alebo
zariadení sociálnych služieb, v ktorom sa mu poskytuje starostlivosť, alebo dochádzať do školy alebo
3. osoba, ktorá sa o dieťa inak stará, ochorela alebo jej bola nariadená karanténa alebo karanténne opatrenie, alebo sa podrobila v zdravotníckom zariadení vyšetreniu alebo ošetreniu, ktoré nebolo možné zabezpečiť mimo času výkonu štátnej služby, a preto sa nemôže o dieťa starať,
c) pri ošetrovaní iného chorého člena rodiny, ak jeho zdravotný stav vyžaduje nevyhnutne ošetrenie inou osobou a chorého nie je možné alebo vhodné umiestniť v nemocnici zdravotníckom
zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti.
(4) Neozbrojenému príslušníkovi finančnej správy je nadriadený povinný poskytnúť služobné voľno bez nároku na služobný plat z dôvodu podľa odseku 2 na dobu, počas ktorej
neozbrojený príslušník finančnej správy nárok na ošetrovné podľa osobitného predpisu.107)
(5) Z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a), písm. d) alebo v odseku 2 sa nad rámec služobného voľna s nárokom na služobný plat poskytne na nevyhnutne potrebný čas služobné voľno bez nároku na služobný plat.
107) § 42 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.