TABUĽKA ZHODY
návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica
SMERNICA RADY 2000/78/ES z 27. novembra 2000,
ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní
Právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“)
Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „35/2019“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transpo-
zície
Číslo
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č:9
O:1
Ochrana práva
Členské štáty zabezpečia, aby súdne a/alebo správne konania vymáhania povinností podľa tejto smernice, keď to považujú za vhodné aj vrátane zmierovacieho konania, boli dostupné pre všetky osoby, ktoré sa cítia poškodené z dôvodu opomenutia uplatnenia zásady rovnakého zaobchádzania, a to aj keď sa skončil vzťah, v ktorom sa napadnutá diskriminácia vyskytla.
N
35/2019
35/2019
a návrh zákona čl. I
§ 75
O:2
O:3
O:4
§ 119
O:1
P:d
(2) Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo služobného pomeru musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého. Príslušník finančnej správy nesmie byť v súvislosti s výkonom štátnej služby prenasledovaný ani inak postihovaný za to, že podá na iného príslušníka finančnej správy alebo nadriadeného sťažnosť, žalobu alebo podnet na začatie trestného stíhania alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.
(3) Ak sa občan pri vstupe do štátnej služby, príslušník finančnej správy alebo občan, ktorého služobný pomer podľa tohto zákona sa skončil, domnievajú, že ich práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania podľa odseku 1, môžu sa obrátiť na súd a domáhať sa právnej ochrany ustanovenej osobitným predpisom.106)
(4) Služobný úrad alebo nadriadený nesmie príslušníka finančnej správy postihovať alebo znevýhodňovať preto, že príslušník finančnej správy uplatňuje svoje práva vyplývajúce zo služobného pomeru.
106) Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.
(1) Príslušník finančnej správy má právo
d) podávať sťažnosti vo veciach služobného pomeru vrátane sťažnosti v súvislosti s porušením zásady rovnakého zaobchádzania podľa § 75; na podávanie, prijímanie, evidovanie,
Ú
zákon č. 160/2015 Z. z.
zákon č. 365/2004 Z. z.
2
prešetrovanie, vybavovanie, písomné oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti a kontrolu vybavovania sťažnosti sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu.133)
133) Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.
Č:17
Sankcie
Členské štáty ustanovia pravidlá ukladania sankcií za porušenie vnútroštátnych ustanovení prijatých podľa tejto smernice a vykonajú všetky opatrenia potrebné na ich uplatňovanie. Sankcie, ktorých súčasťou môže byť náhrada za ujmu pre obeť, musia byť účinné, primerané a odstrašujúce. Členské štáty oznámia tieto ustanovenia Komisii najneskôr do 2. decembra 2003 a bezodkladne všetky neskoršie zmeny a doplnky, ktoré majú na ne vplyv.
N
35/2019
35/2019
a návrh zákona čl. I
35/2019
35/2019
§ 75
O:5
O:6
§ 119
O:1
P:d
§ 127
O:1
§ 128
P:a
P:b
P:c
P:d
P:e
(5) Porušenie zásady rovnakého zaobchádzania podľa odseku 1 príslušníkom finančnej správy sa považuje za porušenie služobnej povinnosti príslušníka finančnej správy.
(6) Na štátnu službu a právne vzťahy súvisiace so vznikom, zmenami a skončením štátnej služby sa použije osobitný predpis;106) ustanovenia tohto zákona tým nie sú dotknuté.
106) Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.
(1) Príslušník finančnej správy má právo
d) podávať sťažnosti vo veciach služobného pomeru vrátane sťažnosti v súvislosti s porušením zásady rovnakého zaobchádzania podľa § 75; na podávanie, prijímanie, evidovanie, prešetrovanie, vybavovanie, písomné oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti a kontrolu vybavovania sťažnosti sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu.133)
133) Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.
(1) Disciplinárnym previnením je zavinené porušenie služobných povinností príslušníka finančnej správy, ak nie je trestným činom alebo konaním, ktoré znaky priestupku140) (ďalej len „priestupok“).
140) § 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.
Disciplinárnym opatrením je
a) písomné pokarhanie,
b) zníženie služobného platu až o 15 % najdlhšie na tri mesiace,
c) zníženie hodnosti o jeden stupeň na jeden rok,
d) zákaz činnosti,
e) prepadnutie veci.
Ú
zákon č. 311/2001 Z. z.