TABUĽKA ZHODY
návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica
SMERNICA RADY 92/85/EHS z 19. októbra 1992
o zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok (desiata samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS)
Právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“)
Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „35/2019“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transpo-zície
Číslo
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č:4
O:1
Hodnotenie a informovanie
1. Pri všetkých činnostiach, ktoré môžu byť spojené so špecifickým rizikom vystavenia látkam a vplyvom, procesom alebo pracovným podmienkam, ktorých neúplný zoznam je uvedený v prílohe I, zamestnávateľ zhodnotí charakter, stupeň a trvanie takéhoto vystavenia pracovníčok v zmysle článku 2 v príslušnom podniku alebo závode, a to buď priamo, alebo prostredníctvom ochranných a preventívnych služieb uvedených v článku 7 smernice 89/391/EHS s tým, aby:
-vyhodnotil všetky riziká pre bezpečnosť alebo zdravie a všetky možné účinky na tehotenstvo alebo dojčenie pracovníčok v zmysle článku 2,
-rozhodol o tom, aké opatrenia treba prijať.
N
35/2019
a návrh zákona čl. I
§ 221
O:1
O:2
(1) Činnosti zakázané všetkým príslušníčkam finančnej správy,
tehotným príslušníčkam finančnej správy, matkám - príslušníčkam finančnej správy do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim príslušníčkam finančnej správy ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo financií.
(2) Tehotná príslušníčka finančnej správy nesmie vykonávať štátnu službu, ktorá podľa lekárskeho posudku ohrozuje jej tehotenstvo zo zdravotných dôvodov, ktoré spočívajú v jej osobe; to platí rovnako o matke do konca deviateho mesiaca po pôrode a o dojčiacej príslušníčke finančnej správy.
Ú
Č:12
Ochrana práv
Členské štáty zavedú do vnútroštátnych právnych systémov potrebné opatrenia umožňujúce všetkým pracovníčkam, ktoré sa cítia byť poškodené v dôsledku nedodržania povinností vyplývajúcich z tejto smernice domáhať sa svojich práv súdnou cestou (a/alebo v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo vnútroštátnou praxou) po prípadnom posúdení inými príslušnými orgánmi.
N
35/2019
35/2019
a návrh zákona čl. I
§ 75
O:3
§ 119
O:1
P:d
(3) Ak sa občan pri vstupe do štátnej služby, príslušník finančnej správy alebo občan, ktorého služobný pomer podľa tohto zákona sa skončil, domnievajú, že ich práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania podľa odseku 1, môžu sa obrátiť na súd a domáhať sa právnej ochrany ustanovenej osobitným predpisom.106)
106) Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.
(1) Príslušník finančnej správy má právo
d) podávať sťažnosti vo veciach služobného pomeru vrátane sťažnosti v súvislosti s porušením zásady rovnakého zaobchádzania podľa § 75; na podávanie, prijímanie, evidovanie, prešetrovanie, vybavovanie, písomné oznámenie výsledku
Ú
Zákon č. 365/2004 Z. z.
2
prešetrenia sťažnosti a kontrolu vybavovania sťažnosti sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu.133)
133) Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.