Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2021
2022
2023
2024
Príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
0
0
0
0
z toho:
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
+8 565
+731 889
+754 004
+754 689
v tom: kapitola MF SR
+ 8 565
+731 889
+754 004
+754 689
z toho: program 072 – Výber daní a cla
0
+731 889
+754 004
+754 689
podprogram 0EK 0D - IT financované zo ŠR – MF SR (org. FR SR)
+8 565
0
0
0
- vplyv na ŠR
+8 565
+731 889
+754 004
+754 689
Rozpočtové prostriedky
+8 565
+731 889
+754 004
+754 689
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
0
+523 028
+523 028
+523 028
- vplyv na ŠR
0
+523 028
+523 028
+523 028
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
+8 565
+731 889
+754 004
+754 689
v tom: kapitola MF SR
+8 565
+731 889
+754 004
+754 689
z toho: program 072 – Výber daní a cla
0
+731 889
+754 004
+754 689
podprogram 0EK 0D - IT financované zo ŠR – MF SR (org. FR SR)
+8 565
0
0
0
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
2
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Kategórie „610“ a „620“
Celkové navýšenie v kategórii „610“ oproti roku 2020 očakávame:
- na rok 2022 v ročnom vyjadrení vo výške 523 028 €
- na rok 2023 v ročnom vyjadrení vo výške 523 028 €
- na rok 2024 v ročnom vyjadrení vo výške 523 028 €
Výška dopadu finančných prostriedkov na mzdové výdavky je ovplyvnená
-zakotvením príplatku za riadenie pre funkciu zástupcu vedúceho oddelenia na colných úradoch a pre funkciu zástupcu vedúceho oddelenia na daňových úradoch,
-vyslaním príslušníka finančnej správy na plnenie úloh podľa medzinárodnej zmluvy do medzinárodnej organizácie,
-poskytnutím najviac 10 dní nevyčerpanej dovolenky, ak si ju príslušník finančnej správy nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho roka z dôvodu dlhodobého záujmu na zabezpečení výkonu štátnej služby,
-priznaním príplatku za vedenie služobného motorového vozidla alebo člnu, uzavretá Dohoda o prechodnom používaní služobného motorového vozidla, jednostopového služobného motorového vozidla, špeciálneho vozidla alebo motorového člnu bude jedinou podmienkou na výplatu tohto príplatku; pri analýze vplyvov sme vychádzali z údajov z roku 2020.
S navýšením v kategórii „610“ Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania priamo súvisí navýšenie čerpania v kategórii „620“ – Poistné a príspevok do poisťovní.
Celkové navýšenie v kategórii „620“ oproti roku 2020 očakávame:
- na rok 2022 v ročnom vyjadrení vo výške 185 376 €
- na rok 2023 v ročnom vyjadrení vo výške 185 376 €
- na rok 2024 v ročnom vyjadrení vo výške 185 376 €
Kategórie „630“ a „710“
Celkové navýšenie v kategórii „630“ a v kategórii „710“ oproti roku 2020 očakávame:
- na rok 2021 z dôvodu úpravy ISVS FS (a to zapracovaním nového druhu ne/prítomnosti na evidenciu vykonávania služobných úloh a nového druhu neprítomnosti na evidenciu služobného voľna s nárokom na služobný plat z osobných dôvodov) vo výške 8 565 € na bežné výdavky („630“ – Tovary a služby),
- na rok 2022 z dôvodu obstarania špeciálnych výbušných predmetov spolu na 2 roky (t. j. 2022 a 2023) vo výške 23 485 na bežné výdavky („630“ – Tovary a služby),
- na rok 2023 vo výške 45 600 (z toho 14 400 na bežné výdavky školenie „630“ Tovary a služby a 31 200 na kapitálové výdavky výstavba skladovacieho priestoru „710“ Obstarávanie kapitálových aktív),
- na rok 2024 z dôvodu obstarania špeciálnych výbušných predmetov a špeciálnych náloží spolu na 2 roky (t. j. 2024 a 2025) vo výške 46 285 (z toho 23 485 - špeciálne výbušné predmety a 22 800 - špeciálne nálože) na bežné výdavky („630“ – Tovary a služby).
Celkové navýšenie v kategórii „630“ a „710“ na roky 2022 2024 je ovplyvnené vytvorením novej možnosti v predmetnom návrhu zákona pre ozbrojených príslušníkov finančnej správy disponovať a použiť počas vykonávania služobného zákroku (na prekonanie odporu utvorenej prekážky a odpútanie pozornosti nebezpečného páchateľa) špeciálne výbušné predmety a špeciálne nálože.
Financovanie osobných výdavkov a výdavkov súvisiacich s úpravami ISVS FS kapitola MF SR zabezpečené v rozpočte na príslušné roky. Financovanie ostatných výdavkov bude zabezpečené v rámci schváleného rozpočtu verejnej správy na príslušné roky.
3
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Návrh zákona bol vypracovaný na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na mesiace jún december 2021. Dôvodom je potreba novelizovať niektoré ustanovenia zákona, ktoré sa týkajú pôsobnosti orgánov finančnej správy, resp. oprávnení ozbrojených príslušníkov finančnej správy, ako aj služobného pomeru príslušníkov finančnej správy, a to najmä na základe poznatkov a skúseností s uplatňovaním zákona v praxi získaných od nadobudnutia jeho účinnosti, ako aj na základe požiadaviek finančnej správy.
2.2.2. Charakteristika návrhu:
zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
X iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 2
Odhadované objemy
Objem aktivít
r
r + 1
r + 2
r + 3
Indikátor ABC
Indikátor KLM
Indikátor XYZ
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Uveďte najdôležitejšie výpočty, ktoré boli použité na stanovenie vplyvov na príjmy a výdavky, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ by mal jasne odlíšiť podklady od kapitol a organizácií, aby bolo jasne vidieť základ použitý na výpočty.
Ministerstvo financií SR požiadalo Finančné riaditeľstvo SR o kvantifikáciu vplyvov navrhovaných opatrení na rozpočet verejnej správy. Z odpovede Finančného riaditeľstva SR vyplynulo nasledujúce:
Kategória „610“
Príplatok za riadenie pre funkciu zástupcu vedúceho oddelenia
- na daňových úradoch je 251 oddelení, na colných úradoch je 48 oddelení
- spolu 299 zástupcov vedúcich oddelení v 4. platovej triede s priemerným príplatkom za riadenie 80 €
299x80x12=287 040 € na rok 2022, 287 040 € na rok 2023, 287 040 € na rok 2024.
Vyslanie príslušníka finančnej správy na plnenie úloh podľa medzinárodnej zmluvy do medzinárodnej
organizácie
Mzdové výdavky v ročnom vyjadrení predstavujú navýšenie oproti roku 2020 v roku 2022 2024 v sume 117 420 €.Východiskom pre výpočet mzdových výdavkov na 1 vyslaného príslušníka finančnej správy bol
4
výpočet mzdových výdavkov na 1 príslušníka finančnej správy vyslaného na výkon štátnej služby do Holandského kráľovstva vo funkcii styčného dôstojníka pre Agentúru Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol).
Poskytnutie najviac 10 dní nevyčerpanej dovolenky
V priemere ide o 8,5 dňa nevyčerpanej dovolenky na 1 zamestnanca/príslušníka finančnej správy; pri priemernom plate 1 600 priemerné náklady vo výške 625,25 €. V súčasnosti ide o 8 zamestnancov/príslušníkov finančnej správy, t. j. priemerné ročné náklady na rok 2022 budú vo výške 5 002 €, na rok 2023 budú vo výške 5 002 €, na rok 2024 budú vo výške 5 002 €.
Priznanie príplatku za vedenie služobného motorového vozidla alebo člnu
Vyčíslenie nákladov oproti súčasnému stavu pri uzavretí Dohody o prechodnom používaní služobného motorového vozidla alebo člnu, keď patrí príslušníkovi finančnej správy príplatok za vedenie služobného motorového vozidla alebo člnu bez ohľadu na počet jázd, predstavuje na rok 2022 sumu 113 566 €, na rok 2023 sumu 113 566 € a na rok 2024 sumu 113 566 €.
Kategória „620“
Príplatok za riadenie pre funkciu zástupcu vedúceho oddelenia
Poistné v ročnom vyjadrení vypočítané z navýšenia v kategórii „610“ predstavuje na rok 2022 sumu 100 897 €, na rok 2023 sumu 100 897 € a na rok 2024 sumu 100 897 €.
Vyslanie príslušníka finančnej správy na plnenie úloh podľa medzinárodnej zmluvy do medzinárodnej
organizácie
Poistné v ročnom vyjadrení vypočítané z navýšenia v kategórii „610“ predstavuje na rok 2022 sumu 42 506 €, na rok 2023 sumu 42 506 € a na rok 2024 sumu 42 506 €.
Poskytnutie najviac 10 dní nevyčerpanej dovolenky
Poistné v ročnom vyjadrení vypočítané z navýšenia v kategórii „610“ predstavuje na rok 2022 sumu 1 771 €, na rok 2023 sumu 1 771 € a na rok 2024 sumu 1 771 €.
Priznanie príplatku za vedenie služobného motorového vozidla alebo člnu
Poistné v ročnom vyjadrení vypočítané z navýšenia v kategórii „610“ predstavuje na rok 2022 sumu 40 202 €, na rok 2023 sumu 40 202 € a na rok 2024 sumu 40 202 €.
Kategória „630“
1. Úprava informačného systému (ISVS FS)
Úprava IS v sume 8 565 na rok 2021 sa týka zapracovania nového druhu ne/prítomnosti na evidenciu vykonávania služobných úloh a nového druhu neprítomnosti na evidenciu služobného voľna s nárokom na služobný plat z osobných dôvodov.
2. Obstaranie špeciálnych výbušných predmetov a špeciálnych náloží
Zásahová výbuška - 1 rana, 1 ks – 84 €
Zásahová výbuška - 1 rana, 100 ks – 8 400 €
Zásahová výbuška - 6 rán, 1 ks – 102 €
Zásahová výbuška - 6 rán, 100 ks – 10 200 €
Telo granátu výcvikovej výbušky, 1 ks – 30 €
Telo granátu výcvikovej výbušky, 135 ks – 4 050 €
Tréningová vymeniteľná pyrotechnická vložka s pákovým zapaľovačom - 1 rana, 1 ks – 34 €
Tréningová vymeniteľná pyrotechnická vložka s pákovým zapaľovačom - 1 rana, 420 ks – 14 280 €
(táto forma výcviku šetrí finančné prostriedky, nakoľko sa výbuška recykluje)
5
Zásahový disperzný granát s dráždivou kompozíciou, 1 ks – 78 €
Zásahový disperzný granát s dráždivou kompozíciou, 90 ks – 7 020 €
Celkové náklady za 4 roky: 43 950 €
Celkové náklady za 2 roky: 21 975 (v roku 2022 - obstaranie na roky 2022 a 2023 a v roku 2024 - obstaranie
na roky 2024 a 2025)
Ročné náklady: 10 988 €
Výbuška V-30, 1 ks – 43 €
Výbuška V-30, 20 ks – 860 €
Výbuška V-100, 1 ks – 84 €
Výbuška V-100, 20 ks – 1 680 €
Elektrický Pyrotechnický Iniciátor Okamžitý – EPIO, 1 ks – 12 €
Elektrický Pyrotechnický Iniciátor Okamžitý – EPIO, 40 ks – 480 €
Celkové náklady za 4 roky: 3 020 €
Celkové náklady za 2 roky: 1 510 (v roku 2022 obstaranie na roky 2022 a 2023 a v roku 2024 obstaranie
na roky 2024 a 2025)
Ročné náklady: 755 €
Špeciálne nálože
Ročné náklady: 22 800 € (od roku 2024)
3. Školenie
Školenie kandidátov v kurze Vojenského pyrotechnika v Národnom Centre EOD trvanie 8 týždňov teoretická časť
Školenie kandidátov v kurze Vojenského pyrotechnika v Národnom Centre EOD trvanie 4 týždne praktická časť
Školenie kandidátov v kurze ADR – Preprava nebezpečných materiálov
Školenie kandidátov v kurze Ofenzívna pyrotechnika (Explosive Breaching) Level 1,2,3,4 Centrum výcviku Lešť
Školenie kandidátov v kurze Vyhľadávanie a zneškodňovanie nástražno-výbušných systémov Level 1,2,3,4 Centrum výcviku Lešť
Celkové náklady: 14 400 € (na rok 2023)
Kategória „710“
Výstavba skladovacieho priestoru na uskladnenie vyššie uvedených špeciálnych výbušných predmetov
a špeciálnych náloží.
Celkové náklady: 31 200 € (na rok 2023)
6
Tabuľka č. 3
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2021
2022
2023
2024
poznámka
Daňové príjmy (100)1
Nedaňové príjmy (200)1
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
7
Tabuľka č. 4
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2021
2022
2023
2024
poznámka
Bežné výdavky (600)
8 565
731 889
722 804
754 689
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
0
523 028
523 028
523 028
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
0
185 376
185 376
185 376
Tovary a služby (630)2
8 565
23 485
14 400
46 285
Bežné transfery (640)2
0
0
0
0
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
0
0
0
0
Kapitálové výdavky (700)
0
0
31 200
0
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
0
0
31 200
0
Kapitálové transfery (720)2
0
0
0
0
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
0
0
0
0
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
8 565
731 889
754 004
754 689
8
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
2021
2022
2023
2024
poznámka
Počet zamestnancov celkom
z toho vplyv na ŠR
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
z toho vplyv na ŠR
Osobné výdavky celkom (v eurách)
0
708 404
708 404
708 404
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
0
523 028
523 028
523 028
z toho vplyv na ŠR
0
523 028
523 028
523028
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
0
185 376
185 376
185 376
z toho vplyv na ŠR
0
185 376
185 376
185 376
Poznámky:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.