Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
💧 Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
💧 Transpozícia práva EÚ
-Čl. 4 a 12 smernice Rady 92/85/EHS z 19. októbra 1992 o zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok (desiata samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS),
-Čl. 7 a 15 smernice Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod,
-Čl. 9 a 17 smernice Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní,
-Čl. 12 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času,
-Čl. 17 a 25 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania (prepracované znenie),
-Čl. 7 prílohy smernice Rady 2010/18/EÚ z 8. marca 2010, ktorou sa vykonáva revidovaná Rámcová dohoda o rodičovskej dovolenke uzavretá medzi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a ETUC a zrušuje smernica 96/34/ES.
Termín začiatku a ukončenia PPK
marec 2021 – apríl 2021
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
apríl 2021
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
jún 2021
2. Definícia problému
Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadobudol účinnosť 1. 4. 2019 a 1. 7. 2019. Zákon zjednotil úpravu kompetencií všetkých orgánov finančnej správy a ustanovil spoločné pravidlá vykonávania štátnej služby pre všetkých pracovníkov finančnej správy, ktorí vykonávajú štátnu službu. Doteraz bol zákon trikrát novelizovaný, a to zákonom č. 319/2019 Z. z. zákonom č. 126/2020 Z. z. a zákonom č. 76/2021 Z. z. Úloha vypracovať ďalšiu novelu zákona vyplýva z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na mesiace jún december 2021. Dôvodom je potreba novelizovať niektoré ustanovenia zákona, ktoré sa týkajú pôsobnosti orgánov finančnej správy, resp. oprávnení ozbrojených príslušníkov finančnej správy, ako aj služobného pomeru príslušníkov finančnej správy, a to najmä na základe poznatkov a skúseností s uplatňovaním zákona v praxi získaných od nadobudnutia jeho účinnosti, ako aj na základe požiadaviek finančnej správy.
3. Ciele a výsledný stav
Cieľom návrhu zákona je precizovať existujúcu právnu úpravu regulujúcu základné aspekty fungovania finančnej správy ako navonok, tak aj smerom dovnútra, čím sa prispeje k zefektívneniu plnenia úloh zverených finančnej správe zákonom o finančnej správe alebo osobitnými predpismi.
V nadväznosti na novelu zákona o finančnej správe sa novelizuje zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Novelizujú sa aj ďalšie predpisy na základe aplikačnej praxe: zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2
4. Dotknuté subjekty
Finančné riaditeľstvo SR, colné úrady, daňové úrady, Kriminálny úrad finančnej správy, príslušníci finančnej správy v služobnom pomere a zamestnanci finančného riaditeľstva vykonávajúci práce vo verejnom záujme alebo práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru podľa Zákonníka práce na Finančnom riaditeľstve SR, colných úradoch, daňových úradoch a Kriminálnom úrade finančnej správy.
5. Alternatívne riešenia
Pri vypracovaní návrhu zákona neboli zvažované žiadne alternatívne riešenia. Neprijatím tejto novely zákona by nedošlo k zefektívneniu plnenia úloh finančnou správou.
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? Áno 💧 Nie
7. Transpozícia práva EÚ
Navrhovaná právna úprava nejde nad rámec transpozície smerníc uvedených v bode 1.
8. Preskúmanie účelnosti**
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Pozitívne
Žiadne
💧 Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
💧 Áno
Nie
Čiastočne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
💧 Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Pozitívne
💧 Žiadne
💧 Žiadne
Negatívne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
10. Poznámky
Financovanie osobných výdavkov a výdavkov súvisiacich s úpravami ISVS FS kapitola MF SR zabezpečené v rozpočte na príslušné roky. Financovanie ostatných výdavkov bude zabezpečené v rámci schváleného rozpočtu verejnej správy na príslušné roky.
11. Kontakt na spracovateľa
sekcia daňová a colná, odbor colnýIng. Janka Mareková -
janka.marekova@mfsr.sk
Ing. Iveta Bittnerová -
iveta.bittnerova@mfsr.sk
12. Zdroje
Pri vypracovaní doložky vybraných vplyvov, analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy a analýzy sociálnych vplyvov Ministerstvo financií SR vychádzalo z podkladov a odhadov Finančného riaditeľstva SR a Kriminálneho úradu finančnej správy.
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
I. Úvod: Ministerstvo financií SR dňa 25. marca 2021 predložilo na PPK materiál „Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
3
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony“. Materiál predpokladá negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, ktoré rozpočtovo zabezpečené. II. Pripomienky a návrhy zmien: Komisia uplatňuje k materiálu nasledovné pripomienky a odporúčania: K sociálnym vplyvom - Komisia považuje za potrebné v rámci sociálnych vplyvov predloženého návrhu zákona identifikovať v bode 9 doložky vybraných vplyvov a v analýze sociálnych vplyvov zhodnotiť návrh, ktorým sa ustanovuje príplatok za riadenie pre funkciu zástupcu vedúceho oddelenia na colných úradoch a pre funkciu zástupcu vedúceho oddelenia na daňových úradoch. Tento pozitívny sociálny vplyv je potrebné zhodnotiť v bode 4.1 analýzy sociálnych vplyvov - vplyvy na hospodárenie dotknutých domácností. Stanovisko predkladateľa: Akceptované. Bod 9 doložky vybraných vplyvov bol upravený; analýza sociálnych vplyvov bola vypracovaná a pozitívny sociálny vplyv príplatku za riadenie bol premietnutý do bodu 4.1 analýzy sociálnych vplyvov. Komisia považuje za potrebné zaoberať sa aj zhodnotením návrhu právnej úpravy, ktorá stanovuje, že príplatok 51 eur 75 eur mesačne patrí príslušníkovi finančnej správy v prípade vykonávania činností zaradených do tretej kategórie a súčasne do štvrtej kategórie; či tento návrh nezakladá v porovnaní so súčasným stavom negatívny sociálny vplyv na hospodárenie dotknutých domácností, ktorý je potrebné identifikovať v bode 9 doložky vybraných vplyvov a zhodnotiť v bode 4.1 analýzy sociálnych vplyvov.
Stanovisko predkladateľa: Predkladateľ zhodnotil uvedený návrh právnej úpravy a dospel k záveru, že tento návrh nezakladá negatívny sociálny vplyv. Zároveň Komisia považuje za potrebné zhodnotiť sociálne vplyvy (v rámci ktorých sa hodnotia aj vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám - bod 4.2 analýzy sociálnych vplyvov) predložených návrhov opatrení, ktorými sa - umožňuje, aby nadriadený príslušníkovi finančnej správy umožnil výkon štátnej služby na inej adrese, ako je určené miesto výkonu štátnej služby, kde je príslušník finančnej správy zaradený na výkon štátnej služby, pričom toto ustanovenie sa týka aj ozbrojených príslušníkov finančnej správy aj neozbrojených príslušníkov finančnej správy; vypúšťa obmedzenie výkonu znaleckej a tlmočníckej činnosti upravené v rámci zákazu vykonávania inej zárobkovej činnosti a návrhu, podľa ktorého ak existujú výnimočné dôvody, pre ktoré si príslušník finančnej správy nemohol vyčerpať dovolenku ani do konca nasledujúceho roka, nevyčerpaná dovolenka (v rozsahu najviac 10 dní) sa mu poskytne v ďalšom kalendárnom roku. Stanovisko predkladateľa: Akceptované. Sociálne vplyvy boli vyhodnotené v bode 4.2 analýzy sociálnych vplyvov. Predkladateľ v doložke vybraných vplyvov zhodnotil sociálne vplyvy predloženého návrhu zákona ako žiadne sociálne vplyvy. Vzhľadom na vyššie uvedené je potrebné, aby predkladateľ prehodnotil sociálne vplyvy predloženého návrhu zákona, identifikoval ich v doložke vybraných vplyvov a ich kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenie uviedol v analýze sociálnych vplyvov podľa Metodického postupu pre analýzu sociálnych vplyvov (Príloha č. 4 Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov), ktorá sa tak podľa tejto metodiky stáva povinnou súčasťou predkladaného materiálu. Stanovisko predkladateľa: Akceptované. Sociálne vplyvy boli v doložke vybraných vplyvov identifikované a ich vyhodnotenie je obsahom analýzy sociálnych vplyvov. Zároveň je potrebné upraviť informáciu o sociálnych vplyvoch predloženého návrhu zákona vo všeobecnej časti dôvodovej správy. Stanovisko predkladateľa: Akceptované. Sociálne vplyvy premietnuté do všeobecnej časti dôvodovej správy. III. Záver: Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje nesúhlasné stanovisko s materiálom predloženým na predbežné pripomienkové konanie s odporúčaním na jeho dopracovanie podľa pripomienok v bode II. IV. Poznámka: Predkladateľ zapracuje pripomienky a odporúčania na úpravu uvedené v bode II a uvedie stanovisko Komisie do doložky vybraných vplyvov spolu s vyhodnotením pripomienok.