B. Osobitná časť
K čl. I
K bodom 1 a 2 [§ 4 ods. 3 písm. y) a § 4 ods. 3 písm. z)]
Úpravou sa precizujú kompetencie Finančného riaditeľstva SR (ďalej len „finančné riaditeľstvo“), ak ide o odhaľovanie a dokumentovanie trestných činov zamestnancov finančného riaditeľstva, resp. o inšpekčnú činnosť súvisiacu s porušovaním ich povinností.
K bodom 3, 4 a 8 [§ 4 ods. 3
písm. aa), § 4 ods. 7 a § 9 ods. 2 písm. i)]
Medzi kompetencie finančného riaditeľstva sa ustanovujú aj kompetencie v oblasti vyšetrovania a skráteného vyšetrovania trestných činov príslušníkov finančnej správy pri výkone štátnej služby a trestných činov zamestnancov finančného riaditeľstva pri výkone prác vo verejnom záujme alebo prác na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru podľa Zákonníka práce na finančnom riaditeľstve, daňových úradoch, colných úradoch a Kriminálnom úrade finančnej správy a v nadväznosti na uvedené sa upravuje aj kompetencia Kriminálneho úradu finančnej správy. Uvedené kompetencie v rámci organizačnej štruktúry finančného riaditeľstva bude vykonávať jeho osobitný útvar.
K bodu 5 [§ 6 ods. 3 písm. b)]
Navrhovanou úpravou sa precizuje zánik príslušnosti Úradu pre vybrané hospodárske subjekty podľa § 6 ods. 2 písm. a) g) zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o FS“).
K bodom 6 a 7 [§ 9 ods. 2 písm. e) a h)]
Rozširuje sa pôsobnosť Kriminálneho úradu finančnej správy v oblasti odhaľovania trestných činov spáchaných v súvislosti s nedovoleným dovozom, vývozom a tranzitom predmetov kultúrnej hodnoty a v súvislosti s nedovoleným obchodovaním medzi členskými štátmi s omamnými látkami, psychotropnými látkami, ich prekurzormi, látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom, zbraňami a jadrovými materiálmi, rádioaktívnymi látkami, vysoko rizikovými chemickými látkami a vysoko rizikovými biologickými agensmi a toxínmi.
Navrhovanou úpravou sa ustanovuje nová povinnosť Kriminálneho úradu finančnej správy bezodkladne informovať určené pracovisko Policajného zboru, ak ide o plnenie a zabezpečovanie úloh v oblasti odhaľovania trestných činov v súvislosti s jadrovými materiálmi, rádioaktívnymi látkami, vysoko rizikovými chemickými látkami a vysoko rizikovými biologickými agensmi a toxínmi.
K bodu 9 (§ 9 ods. 6)
Ide o rozšírenie procesnej spôsobilosti Kriminálneho úradu finančnej správy obdobne, ako je to pri daňových úradoch a colných úradoch.
K bodu 10 (§ 12 ods. 1)
Legislatívno-technická úprava, ktorá zároveň v poznámke pod čiarou identifikuje osobitné predpisy upravujúce takúto spoluprácu.
K bodu 11 (§ 12 ods. 2)
Rozširuje sa právny základ, na základe ktorého môžu príslušníci finančnej správy plniť úlohy finančnej správy v zahraničí.
K bodu 12 [§ 12 ods. 5 písm. a)]
2
Legislatívno-technická úprava, ktorá zároveň v poznámke pod čiarou konkretizuje právne záväzný akt EÚ, ktorý sa vzťahuje na pôsobenie príslušníka finančnej správy v zahraničí.
K bodu 13 (nadpis druhej hlavy druhej časti)
S ohľadom na obsah právnej úpravy druhej hlavy druhej časti zákona o FS sa upravuje nadpis tejto hlavy.
K bodu 14 (§ 14 ods. 1)
Navrhuje sa rozšíriť oprávnenie ozbrojených príslušníkov finančnej správy použiť informačno-technické prostriedky tak, aby ich mohli použiť aj pri odhaľovaní zločinov spáchaných v súvislosti s nedovoleným obchodovaním medzi členskými štátmi s omamnými látkami, psychotropnými látkami, ich prekurzormi, látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom, zbraňami a jadrovými materiálmi, rádioaktívnymi látkami, vysoko rizikovými chemickými látkami a vysoko rizikovými biologickými agensmi a toxínmi.
Zároveň sa navrhuje, aby ozbrojení príslušníci finančnej správy boli oprávnení použiť informačno-technické prostriedky aj pri odhaľovaní úmyselných trestných činov verejných činiteľov a trestných činov korupcie spáchaných príslušníkmi finančnej správy pri výkone štátnej služby a zamestnancami finančného riaditeľstva pri výkone prác vo verejnom záujme alebo prác na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, za ktoré možno uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou najmenej dva roky.
K bodu 15 (§ 15 ods. 1, § 16 ods. 2 a § 19 ods. 1)
Spresňuje sa okruh osôb, voči ktorým môžu ozbrojení príslušníci finančnej správy zaradení na finančnom riaditeľstve alebo Kriminálnom úrade finančnej správy vykonávať operatívno-pátraciu činnosť, ako aj použiť prostriedky operatívno-pátracej činnosti. Zároveň sa zodpovedajúcim spôsobom upravuje aj ustanovenie o osobách konajúcich v prospech finančnej správy.
K bodu 16 (§ 30 ods. 3)
Ide o legislatívno-technickú úpravu nadväzujúcu na vypustenie odseku 9 v § 71 zákona o FS.
K bodu 17 (§ 37 ods. 1)
Vzhľadom na potreby aplikačnej praxe sa ustanovuje oprávnenie ozbrojeného príslušníka finančnej správy požadovať potrebné vysvetlenie aj od osoby, ktorá môže prispieť k odhaleniu porušovania povinností príslušníkmi finančnej správy pri výkone štátnej služby a zamestnancami finančného riaditeľstva pri výkone prác vo verejnom záujme alebo prác na základe dohôd podľa Zákonníka práce.
K bodom 18 až 21 (§ 37 ods. 2, 5, 6 a 7)
Ide o legislatívno-technické úpravy nadväzujúce na zmenu odseku 1 v § 37 zákona o FS.
K bodu 22 (§ 38)
Rozširuje sa možnosť ozbrojeného príslušníka finančnej správy požadovať informácie od osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu skutočnosti dôležitej na odhalenie aj trestnej činnosti páchanej príslušníkmi finančnej správy pri výkone štátnej služby a zamestnancami finančného riaditeľstva pri výkone prác vo verejnom záujme alebo prác na základe dohôd podľa Zákonníka práce. Navrhuje sa upraviť, v akom prípade osoba môže poskytnutie informácie odmietnuť, ako aj, od akej osoby nie je možné poskytnutie informácie žiadať.
K bodu 23 (§ 40a)
3
Vzhľadom na potreby aplikačnej praxe sa pri plnení úloh finančnej správy na účely trestného konania ustanovuje oprávnenie príslušníka finančnej správy na snímanie identifikačných znakov, ktorými daktyloskopické odtlačky, telesné znaky, meranie tela, a s tým súvisiace vyhotovovanie obrazových, zvukových a obdobných záznamov a odoberanie vzoriek biologických materiálov. Takéto oprávnenie sa navrhuje priznať len ozbrojeným príslušníkom finančnej správy (podľa predchádzajúceho právneho predpisu mali oprávnenie odoberať daktyloskopické odtlačky colníci) služobne zaradeným na Kriminálnom úrade finančnej správy. Zároveň sa navrhuje ustanoviť postup ozbrojeného príslušníka finančnej správy pri snímaní identifikačných znakov a zakotvuje sa, v ktorých prípadoch vykonáva odber identifikačných znakov odborne spôsobilý zdravotnícky pracovník alebo aj samotná dotknutá osoba.
K bodu 24 [§ 41 ods. 1 písm. d)]
Navrhuje sa rozšíriť oprávnenie ozbrojeného príslušníka finančnej správy zaistiť aj osobu, ktorá sa nachádza na mieste spáchania trestného činu uvedeného v § 4 ods. 3 písm. y) zákona o FS.
K bodu 25 (§ 42 ods. 1)
Ide o legislatívno-technickú úpravu nadväzujúcu na zmenu v § 37 ods. 1 zákona o FS.
K bodom 26 a 27 (§ 42 ods. 4 a 5)
Navrhuje sa rozšíriť oprávnenie ozbrojeného príslušníka finančnej správy predviesť osobu aj na žiadosť orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu podľa Trestného poriadku. V odseku 5 ide o legislatívno-technickú zmenu nadväzujúcu na zmenu v odseku 4.
K bodu 28 (§ 43 ods. 1)
Rozširuje sa možnosť využívania služobných psov ozbrojenými príslušníkmi finančnej správy pri plnení úloh vyplývajúcich zo zákona o FS aj na vyhľadávanie alkoholických nápojov.
K bodu 29 (§ 44 ods. 1)
Dôvodom navrhovanej zmeny je to, že v súčasnosti ustanovená maximálna 60-dňová doba na zaistenie veci nie je v praxi dostačujúca, pretože pri zaistení väčšieho množstva tovaru alebo vecí neumožňuje ich náležité posúdenie a také zistenie skutkového stavu, ktoré by umožňovalo kvalifikovane rozhodnúť o ďalšom zákonnom postupe pri nakladaní so zaistenou vecou. Navrhuje sa preto predĺžiť hornú hranicu doby zaistenia veci podľa zákona o FS zo 60 na 90 dní analogicky, ako je to v zákone č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov. Zároveň sa navrhuje oprávnenie na zaistenie veci ozbrojeným príslušníkom finančnej správy rozšíriť o situácie súvisiace s porušením povinností príslušníkmi finančnej správy pri výkone štátnej služby a zamestnancami finančného riaditeľstva pri výkone prác vo verejnom záujme alebo prác na základe dohôd podľa Zákonníka práce.
K bodu 30 (§ 54)
Navrhuje sa, aby oprávnenie použiť ochrannú kuklu mali aj osoby priamo nevykonávajúce služobný zákrok, ktoré sa však nachádzajú v mieste služobného zákroku a vykonávajú činnosti, ktoré priamo so služobným zákrokom súvisia.
K bodom 31 až 33 [§ 56 ods. 1 písm. g), § 63 a § 64 ods. 1 písm. e)]
Navrhované ustanovenia sa precizujú z dôvodu presnejšieho vyjadrenia donucovacieho prostriedku. Je potrebné konkretizovať, že pod hrozbou zbraňou sa rozumie namierenie strelnej zbrane, teda, že za takúto hrozbu nemožno považovať napr. držanie strelnej zbrane v ponose
4
alebo v puzdre. Pri doterajšej formulácii môže mať dotknutá osoba pocit hrozby strelnou zbraňou už len z toho, že ju má ozbrojený príslušník finančnej správy v puzdre na opasku.
K bodu 34 (§ 65 ods. 1)
Výpočet špeciálnych donucovacích prostriedkov a špeciálnych zbraní sa rozširuje o špeciálne výbušné predmety a špeciálne nálože, a to z dôvodu nutnosti prekonania odporu utvorenej prekážky a odpútania pozornosti nebezpečného páchateľa počas vykonávania služobného zákroku ozbrojeným príslušníkom finančnej správy.
K bodu 35 (§ 70)
Navrhuje sa terminologické zosúladenie s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý používa pojem osoba so zdravotným postihnutím. Zároveň ide o rozšírenie osobitnej skupiny osôb (napríklad o osoby so zjavným zmyslovým postihnutím), voči ktorej musí príslušník finančnej správy zmieriť intenzitu zákroku, t. j. použiť voči takejto osobe prioritne hmaty, chvaty a putá, ak útok takejto osoby bezprostredne neohrozuje jeho život a zdravie.
K bodu 36 (§ 71 ods. 6 a § 84 ods. 7)
Úprava v nadväznosti na úpravu § 113 ods. 6 a § 262 ods. 4 zákona o FS.
K bodu 37 (§ 71 ods. 9)
Predmetné ustanovenie sa navrhuje vypustiť ako nadbytočné, ktoré navyše spôsobuje neodôvodnené prekážky v aplikačnej praxi. Účelom je zamedziť situáciám, keď ozbrojeného príslušníka finančnej správy v riadiacej funkcii so zbraňou (hoci prezident finančnej správy určil, že dotknutá funkcia byť funkciou bez zbrane) nemôžu počas jeho neprítomnosti zastupovať podriadení z ním riadeného útvaru, keďže nie ozbrojenými príslušníkmi finančnej správy. Ozbrojeného príslušníka finančnej správy vo funkcii so zbraňou totiž môže v súlade s § 112 ods. 3 zákona o FS zastupovať iba ozbrojený príslušník finančnej správy. Poukazujeme pritom na skutočnosť, že predmetná zmena nebude mať žiaden vplyv na status dotknutého nadriadeného ako ozbrojeného príslušníka finančnej správy. Podľa § 71 ods. 6 zákona o FS totiž ozbrojený príslušník finančnej správy zostáva ozbrojeným príslušníkom finančnej správy aj, ak je neskôr zaradený do zálohy alebo ustanovený do funkcie inej, než je funkcia so zbraňou.
K bodu 38 (§ 74 ods. 1)
V záujme predídenia interpretačným problémov sa explicitne ustanovuje možnosť čerpať finančné prostriedky na služobné príjmy aj z iných zdrojov, ako je štátny rozpočet schválený na príslušný rok, napríklad finančné prostriedky z rôznych grantov, prostriedky Európskej únie a spolufinancovanie.
K bodu 39 [§ 74 ods. 6 písm. b)]
Ide o legislatívno-technickú úpravu nadväzujúcu na zmeny v § 79 ods. 2 písm. a), b) a e) zákona o FS.
K bodu 40 (§ 77 ods. 4)
Upravuje sa v nadväznosti na nový § 156a zákona o FS.
K bodu 41 (§ 78 ods. 4)
Ide o legislatívno-technickú úpravu nadväzujúcu na zmeny v § 79 ods. 2 písm. e) zákona o FS.
5
K bodom 42 až 44 [§ 79 ods. 2 písm. a), b) a e)]
Ustanovuje sa, že dočasná štátna služba je určená aj na dočasné obsadenie funkcie príslušníkov finančnej správy, ktorí čerpajú dovolenku nasledujúcu bezprostredne po čerpaní materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky. Vzhľadom na požiadavky aplikačnej praxe sa umožňuje prostredníctvom dočasnej štátnej služby riešiť aj situácie, keď je potrebné dočasne obsadiť funkciu príslušníka finančnej správy dočasne neschopného na výkon štátnej služby pre chorobu alebo úraz.
K bodu 45 (§ 79 ods. 4)
Ide o legislatívno-technickú úpravu nadväzujúcu na zmeny v § 79 ods. 2 písm. e) zákona o FS.
K bodu 46 [§ 87 ods. 2 písm. a)]
Navrhuje sa z dôvodu, že služobný pomer príslušníka finančnej správy nemusí byť ukončený, príslušník finančnej správy môže byť aj preložený, resp. prevedený, a obsadzovaná funkcia sa tak uvoľní v priebehu dvoch mesiacov.
K bodu 47 [§ 87 ods. 2 písm. b)]
Ide o legislatívno-technickú úpravu nadväzujúcu na zmeny v § 79 ods. 2 písm. a), b) a e) zákona o FS.
K bodu 48 (§ 95 ods. 3)
Navrhovaným ustanovením sa upravuje možnosť, aby neozbrojený príslušník finančnej správy pri prvom ustanovení do funkcie so zbraňou mohol byť vymenovaný do vyššej hodnosti než hodnosť, ktorá by zodpovedala doterajšej dobe trvania jeho služobného pomeru, ak pred prijatím do služobného pomeru vykonával činnosť v odbore, ktorý zodpovedá tejto funkcii so zbraňou.
K bodu 49 (§ 96 ods. 2)
Úprava v nadväznosti na úpravu § 113 ods. 6 a § 262 ods. 4 zákona o FS.
K bodu 50 (§ 97 ods. 5)
Legislatívno-technická úprava a oprava nesprávne uvedeného odseku.
K bodu 51 (§ 101 ods. 3)
Navrhovaná úprava reaguje na to, že medzi spracovaním a schválením služobného hodnotenia dochádza k časovému odstupu a vznikla by doba, počas ktorej by príslušník finančnej správy hodnotený nebol.
K bodu 52 (§ 101 ods. 6)
Vypúšťa sa ako nadbytočná povinnosť vykonať služobné hodnotenie vždy po uplynutí skúšobnej doby.
K bodu 53 (§ 105 ods. 8)
Ide o legislatívno-technickú úpravu nadväzujúcu na zmeny v § 79 ods. 2 písm. a), b) a e) zákona o FS.
K bodu 54 (§ 106 ods. 5)
Úprava v nadväznosti na nový § 156a zákona o FS.
K bodu 55 [§ 107 ods. 1 písm. i)]
6
Zmena sa navrhuje vzhľadom na to, že dôvodom preloženia alebo prevedenia príslušníka finančnej správy, ktorý je osobou blízkou inému príslušníkovi finančnej správy než svojmu nadriadenému, je splnenie kumulatívnej podmienky, že podlieha pokladničnej alebo účtovnej kontrole takejto blízkej osoby.
K bodom 56 a 57 [§ 107 ods. 1 písm. l) a m)]
Ide o legislatívno-technické úpravy nadväzujúce na zmeny v § 79 ods. 2 písm. a), b) a e) zákona o FS.
K bodu 58 (§ 107a)
Navrhované ustanovenie umožňuje aj príslušníkovi finančnej správy zúčastniť sa výberového konania. Upravuje sa aj situácia, keď sa v priebehu výberového konania skončí služobný pomer príslušníka finančnej správy. Žiadosť o zaradenie do výberového konania sa v tomto prípade bude považovať za žiadosť o prijatie. Zároveň sa upravuje postavenie príslušníka finančnej správy zaradeného v stálej štátnej službe, ktorý požiada o zaradenie do výberového konania na obsadenie funkcie v dočasnej štátnej službe.
K bodu 59 (§ 110a)
Navrhované ustanovenie zakotvuje nadriadenému možnosť, aby príslušníkovi finančnej správy umožnil výkon štátnej služby na inej adrese, ako je určené miesto výkonu štátnej služby, kde je príslušník finančnej správy zaradený na výkon štátnej služby. Takýto výkon štátnej služby sa nepovažuje za služobnú cestu (príslušníkovi finančnej správy nepatria náhrady). Toto ustanovenie sa týka aj ozbrojených príslušníkov finančnej správy aj neozbrojených príslušníkov finančnej správy.
K bodu 60 (§ 112 ods. 4)
Cieľom navrhovanej úpravy je vyjasniť otázku, komu je príslušník finančnej správy, ktorý je poverený na zastupovanie príslušníka finančnej správy v riadiacej funkcii počas jeho neprítomnosti alebo ktorý je poverený na výkon dočasne neobsadenej funkcie, povinný podať majetkové priznanie, resp. ktorý nadriadený spracuje a ktorý nadriadený schvaľuje jeho služobné hodnotenie.
K bodu 61 (§ 113 ods. 6)
Navrhovaným znením sa upravujú možnosti ustanovenia ozbrojeného príslušníka finančnej správy do funkcie ako neozbrojeného príslušníka finančnej správy; rovnako ako v platnom § 107 ods. 5 a § 108 je to naviazané na písomnú žiadosť, resp. písomný súhlas dotknutého príslušníka finančnej správy.
K bodu 62 (§ 114 ods. 1)
Navrhuje sa precizovať ustanovenie tým spôsobom, že za výkon štátnej služby v zahraničí sa považuje aj vyslanie príslušníka finančnej správy na výkon štátnej služby do medzinárodnej organizácie.
K bodu 63 [§ 115 ods. 1 písm. i)]
Ide o legislatívno-technickú úpravu nadväzujúcu na zmeny v § 79 ods. 2 písm. a), b) a e) zákona o FS.
K bodu 64 (§ 115 ods. 5)
Precizuje sa (berúc do úvahy vloženie nového odseku 7) legislatívny text pozitívnym vymedzením, ktorý príslušník finančnej správy zaradený do zálohy pre prechodne
7
nezaradených príslušníkov finančnej správy nárok na služobný plat vo výške 80 % naposledy priznaného služobného platu.
K bodu 65 (§ 115 ods. 7)
V súvislosti s vyslaním príslušníka finančnej správy na plnenie úloh podľa medzinárodnej zmluvy do medzinárodnej organizácie sa zodpovedajúcim spôsobom upravujú ustanovenia týkajúce sa zálohy pre prechodne nezaradených príslušníkov finančnej správy. Do zálohy pre prechodne nezaradených príslušníkov finančnej správy sa zaraďujú takí príslušníci finančnej správy, pri ktorých finančné riaditeľstvo záujem o pôsobenie v určitých medzinárodných organizáciách a vyšle ich tam. Príslušník finančnej správy bude môcť naďalej pôsobiť v medzinárodných organizáciách aj bez predmetného vyslania, napr. v prípadoch, keď finančná správa záujem na vyššie uvedenom vyslaní mať nebude alebo ak pôjde o medzinárodnú organizáciu, ktorej predmet činnosti nesúvisí s úlohami, ktoré plní finančná správa, a to za predpokladu prerušenia funkcie tohto príslušníka finančnej správy podľa § 116 ods. 4; v takom prípade bude ale príslušník finančnej správy zaradený do neplatenej zálohy. Zároveň sa upravuje, akým spôsobom sa určuje služobný plat príslušníkovi finančnej správy počas jeho zaradenia do zálohy pre prechodne nezaradených príslušníkov finančnej správy z uvedeného dôvodu.
K bodu 66 (§ 115 ods. 9)
Navrhovanou úpravou sa precizuje, kedy nemožno príslušníka finančnej správy zaradiť do zálohy pre prechodne nezaradených príslušníkov finančnej správy. Predmetné ustanovenie systematicky nadväzuje na § 258 ods. 2 zákona o FS.
K bodu 67 (§ 116 ods. 2)
Ide o legislatívno-technickú úpravu v nadväznosti na § 147 ods. 7 zákona o FS.
K bodu 68 [§ 116 ods. 2 písm. c)]
Navrhuje sa rozšíriť taxatívne stanovený okruh funkcií, počas výkonu ktorých sa výkon funkcie príslušníka finančnej správy prerušuje, aj o funkciu poslanca Európskeho parlamentu. Počas tohto prerušenia je príslušník finančnej správy zaradený do neplatenej zálohy.
K bodu 69 (§ 117 ods. 5)
Precizuje sa legislatívny text.
K bodu 70 (§ 117 ods. 10)
Ide o legislatívno-technickú úpravu nadväzujúcu na nový § 156a zákona o FS.
K bodu 71 [§ 119 ods. 1 písm. d)]
Precizuje sa legislatívny text.
K bodu 72 [§ 119 ods. 2 písm. s)]
Základné povinnosti príslušníka finančnej správy sa rozširujú o povinnosť dodržiavať nariadené karanténne opatrenie.
K bodom 73 a 74 (§ 119 ods. 2 písm. u) a ods. 3)
Medzi základné povinnosti príslušníka finančnej správy sa zakotvuje povinnosť podrobiť sa opakovanému psychologickému vyšetreniu, ak požiadal, ako aj povinnosť pre ozbrojeného príslušníka finančnej správy pravidelne sa zúčastňovať výcviku a previerok. Zároveň sa zakotvuje výnimka z povinnosti absolvovať previerku fyzickej zdatnosti, ktorá reflektuje
8
dosiahnutie stanovenej vekovej hranice ozbrojeného príslušníka finančnej správy, resp. ozbrojenej príslušníčky finančnej správy.
K bodu 75 (§ 119 ods. 10)
Navrhovanou úpravou sa dopĺňajú a upravujú výnimky zo zákazu vykonávania inej zárobkovej činnosti a zároveň sa vypúšťa obmedzenie výkonu znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti obsiahnuté v druhej vete predmetného ustanovenia.
K bodom 76 až 81 (§ 122 ods. 1 a 4 až 8)
Navrhovanou úpravou sa precizuje, že príslušníkom finančnej správy oprávneným vykonávať previerku dodržiavania služobnej disciplíny je príslušník finančnej správy zaradený na osobitnom útvare finančného riaditeľstva. Zároveň sa ustanovuje postup, ako zamedziť situáciám, keď by počas vykonávania previerky dodržiavania služobnej disciplíny mohlo byť ohrozené splnenie účelu prebiehajúceho trestného konania, ako aj úlohy uvedené v § 4 ods. 3 písm. y) alebo písm. aa) zákona o FS.
K bodu 82 (§ 123 ods. 8)
Navrhovanou úpravou sa vylúči možnosť nahradiť majetkové priznanie čestným vyhlásením, ak od podania posledného majetkového priznania uplynulo 5 rokov.
K bodu 83 (§ 143 ods. 5)
Situácie, počas ktorých nemožno nariadiť služobnú pohotovosť, sa dopĺňajú aj o karanténne opatrenie.
K bodu 84 [§ 146 písm. d)]
Navrhuje sa, aby sa ako čas výkonu štátnej služby pre vznik nároku na dovolenku posudzoval aj čas služobného voľna poskytnutého z dôvodu prekážok na strane služobného úradu.
K bodom 85 až 87 (§ 147 ods. 5, 6 a 8)
Navrhovanými ustanoveniami sa určuje, že nadriadený nemôže určiť čerpanie dovolenky ani počas nariadeného karanténneho opatrenia. Ak existujú výnimočné dôvody, pre ktoré si príslušník finančnej správy nemohol vyčerpať dovolenku ani do konca nasledujúceho roka, nevyčerpaná dovolenka (v rozsahu najviac 10 dní) sa mu poskytne v ďalšom kalendárnom roku. Zároveň sa upravuje poskytovanie dovolenky po dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby pre karanténne opatrenie.
K bodu 88 (§ 148 ods. 1)
Navrhovaná úprava rozširuje výpočet situácií, keď sa prerušuje dovolenka príslušníka finančnej správy, aj o karanténne opatrenie.
K bodu 89 (§ 153 ods. 1)
Ide o legislatívno-technickú úpravu nadväzujúcu na nový § 153a a § 156a zákona o FS.
K bodu 90 (§ 153a)
Cieľom navrhovaného znenia je ustanoviť poskytovanie služobného voľna s nárokom na služobný plat takému príslušníkovi finančnej správy, ktorý podľa výsledku psychologického vyšetrenia nie je duševne spôsobilý, resp. nie je spôsobilý vykonávať štátnu službu ako ozbrojený príslušník finančnej správy, a tým preklenúť čas do momentu, keď sa na závery týkajúce sa jeho duševnej spôsobilosti bude môcť prihliadať v súlade s § 120 ods. 6 zákona o FS.
9
K bodu 91 [§ 155 ods. 1 písm. d) druhý bod]
Navrhuje sa terminologické zjednotenie pojmu „zariadenia sociálnych služieb“ so zákonom č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
. Zároveň sa navrhuje možnosť sprevádzania dieťaťa rozšíriť na všetky typy škôl, nielen na „špeciálne školy“ vzhľadom na to, že inkluzívne vzdelávanie umožňuje deťom so zdravotným postihnutím vzdelávať sa aj v bežných typoch škôl.
K bodu 92 [§ 155 ods. 2 písm. b)]
Navrhuje sa zvýšenie veku dieťaťa z 10 rokov na 11 rokov pri poskytnutí služobného voľna s nárokom na služobný plat pri starostlivosti o dieťa. Úprava veku dieťaťa sa zosúlaďuje so všeobecnou právnou úpravou v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Zároveň sa aktualizuje terminológia tak, aby korešpondovala s príslušnou právnou úpravou.
K bodu 93 [§ 155 ods. 2 písm. c)]
Terminologická úprava textu.
K bodu 94 (§ 155 ods. 3)
Precizuje sa legislatívny text.
K bodu 95 (§ 155 ods. 4)
Navrhovaná úprava modifikuje zákon o FS tak, aby korešpondoval s príslušnou úpravou ošetrovania člena rodiny v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
K bodu 96 (§ 155 ods. 9)
Navrhované znenie ustanovuje, že neprítomnosť príslušníka finančnej správy sa ospravedlní po dobu dočasnej neprítomnosti aj z dôvodu karanténneho opatrenia.
K bodu 97 [§ 156 ods. 1 písm. d)]
Navrhovaný text sa vypúšťa z dôvodu, že na účely zákona o FS je tento stupeň vzdelania neopodstatnený.
K bodu 98 (§ 156 ods. 6)
Precizuje sa legislatívny text.
K bodu 99 (§ 156 ods. 9)
Precizuje sa legislatívny text.
K bodu 100 (§ 156a)
Navrhovaná úprava zakotvuje služobné voľno s nárokom na služobný plat, ak príslušník finančnej správy nemôže vykonávať štátnu službu z vážnych prevádzkových dôvodov na strane služobného úradu. Medzi takéto dôvody patrí napr. nahlásenie umiestnenia bomby v objekte finančnej správy, výpadok elektrického prúdu, oprava plynovodného alebo vodovodného potrubia a pod.
K bodu 101 (§ 157a)
10
Navrhované znenie ustanovuje dôsledky neospravedlnenej absencie príslušníka finančnej správy v službe. Zároveň sa vymedzujú aj ďalšie doby, ktoré sa považujú za neospravedlnenú neprítomnosť.
K bodu 102 (§ 167 ods. 3)
Precizuje sa legislatívny text tak, aby korešpondoval s odsekom 1 zmeny v osobnom príplatku závisia nielen od kvality, ale aj od množstva plnenia služobných úloh.
K bodu 103 (§ 171 ods. 4 a 5)
Ustanovuje sa, že právnou skutočnosťou, na ktorú sa viaže vznik nároku na príplatok za vedenie služobného motorového vozidla alebo jednostopového služobného motorového vozidla, špeciálneho vozidla alebo motorového člna, je uzatvorená dohoda o prechodnom používaní týchto vozidiel.
K bodu 104 (§ 173 ods. 4)
Navrhovaná úprava precizuje, že príplatok vo výške 51 eur 75 eur mesačne patrí príslušníkovi finančnej správy v prípade vykonávania činností zaradených do tretej kategórie a súčasne do štvrtej kategórie.
K bodu 105 (§ 183)
Precizuje sa legislatívny text.
K bodu 106 (§ 183 ods. 1)
Medzi príslušníkov finančnej správy, ktorým sa poskytuje zahraničný plat, sa zaraďuje aj príslušník finančnej správy, ktorý je vyslaný do zahraničia na plnenie úloh podľa medzinárodnej zmluvy do medzinárodnej organizácie.
K bodu 107 (§ 183 ods. 3)
Precizuje sa legislatívny text v súvislosti so zmenami v § 183 ods. 1 zákona o FS.
K bodu 108 (§ 183 ods. 4)
Z dôvodu nadbytočnosti sa vypúšťa odkaz na § 115 ods. 7 a zároveň úprava nadväzuje na nový § 153a a 156a zákona o FS.
K bodom 109 a 110 (§ 183 ods. 5 a 7)
Legislatívny text sa dopĺňa o vyslanie do zahraničia na plnenie úloh podľa medzinárodnej zmluvy do medzinárodnej organizácie.
K bodom 111 a 112 (§ 183 ods. 8 a 9)
Precizuje sa legislatívny text, keďže plnenie úloh v zahraničí v rámci mierových pozorovateľských misií alebo v rámci operácií civilného krízového manažmentu vedených medzinárodnými organizáciami, ktorých je Slovenská republika členom, alebo Európskou úniou, nie je výkonom štátnej služby.
K bodu 113 (§ 183 ods. 10)
Precizuje sa doterajší text a ako ďalší dôvod neposkytovania zahraničného príspevku sa dopĺňa karanténne opatrenie.
K bodu 114 (§ 183 ods. 11)
Precizuje sa legislatívny text.
11
K bodu 115 (§ 184 ods. 4)
Precizuje sa doterajší text tak, aby bolo jednoznačné, že príslušníkovi finančnej správy vyslanému na výkon štátnej služby v zahraničí alebo vyslanému na plnenie úloh podľa medzinárodnej zmluvy do medzinárodnej organizácie patria aj tie náhrady, ktoré zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje pri výkone práce v zahraničí.
K bodu 116 (§ 184 ods. 5 a 6)
Precizuje sa legislatívny text.
K bodu 117 (§ 192)
Navrhovaná úprava ustanovuje, že príslušníkovi finančnej správy patria náhrady ako pri služobnej ceste, ale len vtedy, ak ide o liečebno-preventívnu starostlivosť alebo o výkon fyzickej práce v prospech služobného úradu. Ak príslušník finančnej správy absolvuje preventívnu rehabilitáciu formou aktívneho odpočinku, náhrady mu nepatria.
K bodom 118 a 119 (§ 203 ods. 1 a 2)
Navrhovanou úpravou sa v § 203 ods. 1 a 2 vypúšťajú osobné ochranné pracovné prostriedky a ďalší materiál nevyhnutný na výkon štátnej služby z dôvodu, že tieto sa bezplatne poskytujú v rámci starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia príslušníkov finančnej správy pri výkone štátnej služby podľa § 209 ods. 2 písm. d) zákona o FS.
K bodu 120 (§ 203 ods. 11)
Spresňuje sa legislatívny text tak, aby bolo jasné, že doba materskej a rodičovskej dovolenky sa do doby rozhodnej pre vznik nároku na obnovu naturálnych náležitostí, resp. na peňažný príspevok, nezapočítava.
K bodu 121 (§ 204 ods. 7)
Navrhovaná úprava nahrádza pojem „služobný plat“ pojmom „služobný príjem“ vzhľadom na to, že služobný plat neobsahuje napríklad odmenu.
K bodu 122 (§ 204 ods. 9)
Návrhom sa zabezpečí, že ak sa príslušníkovi finančnej správy počas kalendárneho roka skončí služobný pomer (napr. končí mu dočasná štátna služba a bezprostredne mu vzniká nová dočasná štátna služba), na účely dôležitých osobných prekážok v štátnej službe sa nároky v rámci jedného kalendárneho roka započítavajú spolu tak, aby v kalendárnom roku čerpal takéto služobné voľno s nárokom na služobný plat len v takom počte dní, ako ustanovuje § 155 ods. 1 zákona o FS.
K bodu 123 [§ 209 ods. 2 písm. d)]
Ide o legislatívno-technickú úpravu textu, ktorá zjednocuje terminológiu používanú v rámci úpravy starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia príslušníkov finančnej správy pri výkone štátnej služby.
K bodu 124 (§ 220 ods. 7)
Ide o legislatívno-technické spresnenie doterajšieho znenia, aby bolo zrejmé, že poskytnutie preventívnej rehabilitácie nie je zlučiteľné s poskytnutím kúpeľnej starostlivosti bez ohľadu na právnu úpravu jej poskytnutia. Zároveň sa upravuje aj situácia, keď je príslušníkovi finančnej správy v priebehu kalendárneho roka najprv poskytnutá preventívna rehabilitácia a až následne mu je poskytnutá kúpeľná starostlivosť.
12
K bodu 125 (§ 221 ods. 1)
V súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania sa navrhuje ustanoviť zakázané činnosti len tehotným príslušníčkam finančnej správy, matkám príslušníčkam finančnej správy do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim príslušníčkam finančnej správy.
K bodu 126 (§ 229)
Návrhom sa zabezpečuje, aby služobný úrad a rovnako aj príslušník finančnej správy v dočasnej štátnej službe, ktorý dočasne obsadil funkciu príslušníčky finančnej správy alebo príslušníka finančnej správy, ktorí na materskej dovolenke alebo rodičovskej dovolenke, vedeli v primeranom časovom horizonte, že dotyčná príslušníčka finančnej správy, resp. príslušník finančnej správy, bude bezprostredne po skončení materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky čerpať ešte dovolenku.
K bodu 127 (§ 242 ods. 2)
Navrhuje sa precizovanie legislatívneho textu tak, aby bolo zrejmé, že nadriadený môže v dohode o náhrade škody s príslušníkom finančnej správy dohodnúť alebo v rozhodnutí povoliť náhradu škody aj v splátkach.
K bodu 128 (§ 257 ods. 4)
Vzhľadom na určité nejasnosti, ktoré sa vyskytli v aplikačnej praxi ohľadne otázky, kedy je o žiadosti rozhodnuté (kedy nastávajú účinky rozhodnutia), sa možnosť späťvzatia žiadosti viaže na moment oznámenia rozhodnutia.
K bodu 129 [§ 258 ods. 1 písm. p)]
Precizuje sa vnútorný odkaz na príslušné ustanovenie zákona o FS, t. j. na § 119 ods. 3 zákona o FS.
K bodu 130 (§ 258 ods. 4)
Vzhľadom na aplikačnú prax sa navrhuje možnosť prepustiť ozbrojeného príslušníka finančnej správy, ktorý po tom, čo stratil zdravotnú alebo duševnú spôsobilosť na výkon funkcie so zbraňou, odmietne dať súhlas s ustanovením do funkcie bez zbrane ako neozbrojený príslušník finančnej správy. V tomto prípade nemá zaradenie do zálohy žiadne opodstatnenie.
K bodu 131 (§ 261 ods. 1)
Medzi dôvody, počas ktorých nemôže byť príslušník finančnej správy prepustený zo služobného pomeru, sa zaraďuje aj doba karanténneho opatrenia.
K bodu 132 (§ 262 ods. 4)
Navrhovaným ustanovením sa upravuje možnosť zmeny statusu príslušníka finančnej správy, ktorý bol pred nezákonným skončením služobného pomeru ozbrojeným príslušníkom finančnej správy, na neozbrojeného príslušníka finančnej správy vždy len s jeho písomným súhlasom alebo na jeho písomnú žiadosť.
K bodu 133 (§ 264 ods. 2)
Navrhovaná úprava zjednodušuje doterajšie vyjadrenie skončenia služobného pomeru v dočasnej štátnej službe. Zároveň v súlade s úpravou v § 79 ods. 2 písm. a) a b) navrhovaná úprava reflektuje aj ďalšie trvanie dočasnej štátnej služby, počas ktorej si príslušníčka finančnej
13
správy, resp. príslušník finančnej správy, čerpajú dovolenku bezprostredne nadväzujúcu na skončenie materskej/rodičovskej dovolenky 226 ods. 1) alebo na skončenie rodičovskej dovolenky 226 ods. 2). Zároveň sa úprava dopĺňa o skončenie dočasnej štátnej služby príslušníka finančnej správy, ktorý vykonával funkciu, do ktorej bol skôr ustanovený príslušník finančnej správy dočasne neschopný na výkon štátnej služby pre chorobu alebo úraz.
K bodu 134 (§ 270 ods. 2)
Vzhľadom na problémy aplikačnej praxe sa explicitne ustanovuje, že v situáciách subsumovateľných pod predmetný odsek sa za posledný priznaný plat neozbrojeného príslušníka finančnej správy bude považovať služobný plat podľa § 107 ods. 11 zákona o FS (ak mu taký plat patrí), ktorý zodpovedá výške služobného platu príslušníka finančnej správy pred jeho prevedením alebo preložením.
K bodu 135 (§ 271 ods. 8)
Navrhovanou úpravou sa precizuje splnomocňovacie ustanovenie.
K bodom 136 až 141 (§ 278)
V nadväznosti na požiadavky aplikačnej praxe sa upravuje diapazón vzťahov, o ktorých sa bude rozhodovať podľa § 278 a nasl. zákona o FS. Zároveň sa precizuje text § 278 vo vzťahu ku konaniu, v ktorom sa prejednáva disciplinárne previnenie alebo priestupok príslušníka finančnej správy.
K bodu 142 (§ 283 ods. 3)
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s novou úpravou § 278 ods. 1 písm. d) a e) zákona o FS.
K bodu 143 (§ 289)
Dopĺňa sa ďalší dôvod na zastavenie konania – prekážka res iudicata.
K bodom 144 a 145 (§ 293 ods. 7 a § 294 ods. 1)
Precizuje sa moment, od ktorého začína plynúť lehota na autoremedúru, resp. na predloženie odvolania odvolaciemu orgánu, ako aj lehota na rozhodnutie odvolacieho orgánu.
K bodu 146 (§ 296 ods. 3)
Z hľadiska právnej istoty sa spresňuje ustanovenie o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania.
K bodu 147 (§ 303 ods. 1)
Berúc do úvahy povahu predmetného ustanovenia nie je v danom momente adekvátne vydávať rozhodnutie zamýšľaný cieľ bude uspokojivo dosiahnutý uzavretím dohody s príslušníkom finančnej správy.
K bodu 148 (§ 308 ods. 4)
Ustanovuje sa, že lehota na podanie odvolania, resp. návrhu na obnovu konania, je zachovaná aj, ak je predmetné podanie adresované príslušnému nadriadenému odovzdané na poštovú prepravu.
K bodu 149 (§ 320a)
Predmetné ustanovenie zabezpečuje, že na účely § 78, § 79 a § 96 sa predchádzajúci služobný pomer colníka, resp. štátnozamestnanecký pomer v služobnom úrade finančné riaditeľstvo,
14
bude považovať za predchádzajúci služobný pomer podľa zákona o FS. Zároveň sa na rovnaké účely ustanovuje aj uznanie príslušných kvalifikačných predpokladov a výsledkov služobného hodnotenia.
K bodu 150 (§ 331b)
Prechodné ustanovenie týkajúce sa úpravy zaistenia veci a vyslania príslušníka finančnej správy do zahraničia.
K bodom 151 a 152 (príloha č. 4)
V súlade s § 73 ods. 3 v spojení s § 165 zákona o FS sa ustanovením príplatku za riadenie v prílohe č. 4 pre funkciu zástupcu vedúceho oddelenia na colných úradoch a pre funkciu zástupcu vedúceho oddelenia na daňových úradoch vytvára legálny základ pre vytvorenie týchto riadiacich funkcií v rámci organizačnej štruktúry colných úradov a daňových úradov.
K čl. II (zákon č. 483/2001 Z. z.)
K bodom 1 a 2
Navrhuje sa novelizovať § 91 ods. 4 písm. s) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách takým spôsobom, že okrem Kriminálneho úradu finančnej správy banka alebo pobočka zahraničnej banky podáva správu o náležitostiach, ktoré predmetom bankového tajomstva a týkajúce sa ich klienta, aj na písomné vyžiadanie finančného riaditeľstva. Uvedenú správu je finančné riaditeľstvo oprávnené žiadať z dôvodu vykonávania odhaľovania a dokumentovania trestnej činnosti príslušníkov finančnej správy pri výkone štátnej služby a zamestnancov finančného riaditeľstva pri výkone prác vo verejnom záujme alebo prác na základe dohôd podľa Zákonníka práce.
K čl. III (zákon č. 328/2002 Z. z.)
K bodom 1 a 2
V súvislosti s navrhovanými zmenami v zákone o FS sa mení aj § 106 ods. 1 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov tak, aby reflektoval novú úpravu v § 113 ods. 6 a § 262 ods. 4 zákona o FS.
K čl. IV (zákon č. 461/2003 Z. z.)
K bodu 1
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na vypustenie odseku 9 v § 71 zákona o FS.
K bodom 2 a 3
Navrhovaná zmena v § 113 a 262 zákona o FS upravuje možnosť ustanovenia ozbrojeného príslušníka finančnej správy do funkcie ako neozbrojeného príslušníka finančnej správy na písomnú žiadosť, resp. písomný súhlas dotknutého príslušníka finančnej správy, ako aj možnosť zmeny statusu príslušníka finančnej správy, ktorý bol pred nezákonným skončením služobného pomeru ozbrojeným príslušníkom finančnej správy, na neozbrojeného príslušníka finančnej správy s jeho písomným súhlasom alebo na jeho písomnú žiadosť. Vzhľadom na to, že sa na neozbrojených príslušníkov finančnej správy vzťahuje zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, je potrebné túto navrhovanú zmenu reflektovať aj v tomto zákone, a to ustanovením situácií uvedených v § 113 a 262 zákona o FS ako skutočností, ktoré zakladajú vznik povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia a povinného poistenia v nezamestnanosti. Zároveň sa upravuje znenie poznámky pod čiarou.
K čl. V (zákon č. 647/2007 Z. z.)
15
Navrhuje sa novelizovať § 9 ods. 3 písm. b) zákona č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch - rozšíriť výpočet osôb, ktorým Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vydáva diplomatický pas, aj o pridelenca finančnej správy (aby pridelenci finančnej správy mali rovnakú možnosť a podmienky získať diplomatický pas ako policajní pridelenci, napr. pri vyslaní do Europolu).
K čl. VI (zákon č. 30/2019 Z. z.)
K bodom 1 a 2
Vzhľadom na to, že ozbrojení príslušníci finančnej správy tvoria ozbrojený zbor a nie ozbrojený bezpečnostný zbor, vypúšťa sa kompetencia Kriminálneho úradu finančnej správy a colných úradov týkajúca sa ochrany osôb poverených výkonom štátneho dozoru nad prevádzkovaním hazardných hier, propagovaním hazardných hier a nad súvisiacimi činnosťami v rozsahu vymedzenom zákonom č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách pri výkone takéhoto dozoru. Zároveň sa upravuje znenie poznámky pod čiarou.
K čl. VII
Navrhuje sa, aby zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2022 okrem ustanovení týkajúcich sa nových kompetencií finančného riaditeľstva v oblasti vyšetrovania a systematicky prepojených ustanovení, ktoré majú nadobudnúť účinnosť 1. júna 2022.
Bratislava 7. júla 2021
Eduard Heger v. r.
predseda vlády Slovenskej republiky
Igor Matovič v. r.
podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky