Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Ministerstvo financií Slovenskej republiky predkladá na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún december 2021 návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Dôvodom vypracovania uvedeného návrhu zákona je najmä na základe poznatkov z aplikačnej praxe novelizovať na jednej strane niektoré ustanovenia, ktoré sa týkajú pôsobnosti orgánov finančnej správy, resp. oprávnení ozbrojených príslušníkov finančnej správy. Návrhom zákona dochádza k presunu kompetencie v oblasti vyšetrovania a skráteného vyšetrovania trestných činov príslušníkov finančnej správy a zamestnancov finančného riaditeľstva z Kriminálneho úradu finančnej správy na Finančné riaditeľstvo SR, precizuje sa úprava príslušnosti Úradu pre vybrané hospodárske subjekty, posilňujú sa kompetencie a oprávnenia Kriminálneho úradu finančnej správy v boji proti nedovolenému obchodovaniu medzi členskými štátmi Európskej únie s omamnými a psychotropnými látkami a so zbraňami a ustanovuje sa oprávnenie príslušníka finančnej správy na snímanie identifikačných znakov (napr. daktyloskopické odtlačky).
Na strane druhej je potrebné novelizovať aj ustanovenia týkajúce sa služobného pomeru príslušníkov finančnej správy. Ide napríklad o zavedenie ďalšej možnosti vykonávať dočasnú štátnu službu, ďalej o výberové konanie a s tým súvisiace osobitné ustanovenie, ak sa do výberového konania prihlási okrem občana aj príslušník finančnej správy, o úpravu ustanovení týkajúcich sa zálohy pre prechodne nezaradených príslušníkov finančnej správy. Zakotvuje sa aj možnosť výkonu štátnej služby na inej adrese, ako je miesto výkonu štátnej služby, zosúlaďuje sa vek dieťaťa so všeobecnou právnou úpravou (11 rokov) pri poskytnutí služobného voľna s nárokom na služobný plat a precizujú sa ustanovenia tak, aby reflektovali súčasnú situáciu a zohľadňovali vyhlásenie karanténnych opatrení. Návrhom zákona dotknuté aj niektoré ustanovenia týkajúce sa konania vo veciach služobného pomeru.
Novelou zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa umožňuje Finančnému riaditeľstvu SR pri odhaľovaní a dokumentovaní trestnej činnosti príslušníkov finančnej správy pri výkone ich činnosti požiadať banku o správu ohľadom náležitostí, ktoré predmetom bankového tajomstva jej klienta. V nadväznosti na rozšírenie možností pre ozbrojených príslušníkov finančnej správy, aby sa na základe vlastného rozhodnutia mohli stať neozbrojenými príslušníkmi finančnej správy, sa korešpondujúcim spôsobom navrhuje novelizovať zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 461/2003 Z . z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Novelou zákona č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa medzi osoby, ktorým Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vydáva diplomatický pas, zaraďuje aj pridelenec finančnej správy. Návrhom zákona zároveň dochádza k úprave vo vymedzení orgánu príslušného podľa zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách poskytovať ochranu osobám v súvislosti s výkonom štátneho dozoru nad prevádzkovaním hazardných hier.
Návrh zákona predpokladá negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy a pozitívne sociálne vplyvy, nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie, vplyv na životné prostredie, na
informatizáciu spoločnosti, na služby verejnej správy pre občana a na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Návrh zákona bol predmetom predbežného pripomienkového konania v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov. Stála pracovná komisia Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadrila nesúhlasné stanovisko s odporúčaním na jeho dopracovanie podľa pripomienok uvedených v bode II stanoviska. V zmysle tohto stanoviska bola upravená doložka vybraných vplyvov a bola doplnená analýza sociálnych vplyvov.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, s inými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Navrhuje sa, aby zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2022 okrem ustanovení týkajúcich sa nových kompetencií Finančného riaditeľstva SR v oblasti vyšetrovania a systematicky prepojených ustanovení, ktoré majú nadobudnúť účinnosť 1. júna 2022.