VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanieČíslo: UV-12758/2021
Národnej rady Slovenskej republiky
621
VLÁDNY NÁVRH
Zákon,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
___________________________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladá:
Eduard Heger
predseda vlády Slovenskej republiky
Bratislava júl 2021