1
N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VIII. volebné obdobie
N á v r h
skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
n a p r i j a t i e
uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa vyjadruje podpora všetkým menšinám a komunitám žijúcim na Slovensku
_________________________________________________________________________
P r e d k l a d a j ú :
Materiál obsahuje:
Kristián Čekovský v.r.
Juraj Krúpa v.r.
Andrej Stančík v.r.
Anna Mierna v.r.
Jarmila Vaňová v.r.
Róbert Halák v.r.
Monika Kozelová v.r.
Jaromír Šíbl v.r.
Peter Pollák v.r.
Romana Tabák v.r.
Martina Brisudová v.r.
Miroslav Žiak v.r.
Ján Mičovský v.r.
Ján Benčík v.r.
Janka Bittó Cigániková v.r.
Vladimíra Marcinková v.r.
1. Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky
2. Odôvodnenie
.
2
Bratislava júl 2021
(Návrh)
UZNESENIE
Národnej rady Slovenskej republiky
Z.........2021
ktorým sa vyjadruje podpora všetkým menšinám a komunitám žijúcim na Slovensku
Národná rada Slovenskej republiky
A. so zreteľom na Ústavu Slovenskej republiky, Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, Chartu Organizácie spojených národov, Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie a ďalšie medzinárodné dokumenty zaoberajúce sa ochranou ľudských práv, ktorými je Slovenská republika viazaná,
B. pripomína, že základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, alebo iné postavenie. Slovenská republika je preto povinná ich dodržiavať a chrániť v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a zákonmi Slovenskej republiky, ako aj s medzinárodným právom,
keďže právo na rovnaké zaobchádzanie a nediskrimináciu je základné právo a malo by sa rešpektovať,
keďže Slovenská republika prijala v rámci medzinárodného práva záväzok a povinnosť dodržiavať, zaručovať, chrániť a napĺňať základné práva,
3
C. vyjadruje hlboké znepokojenie nad verbálnymi i legislatívnymi pokusmi obmedzovať práva a slobody rôznych skupín ľudí na základe rasy, pohlavia, náboženského vyznania a sexuálnej orientácie,
keďže útoky na základné práva založené na príslušnosti k rase, pohlaviu, z dôvodov náboženského vyznania a sexuálnej orientácie, predstavujú vážnu hrozbu pre dodržiavanie ľudských práv a slobôd,
keďže pretrváva stigmatizácia niektorých menšín a komunít, založená na príslušnosti k rase, pohlaviu, z dôvodov náboženského vyznania a sexuálnej orientácie,
D. dôrazne odsudzuje akúkoľvek diskrimináciu menšín a komunít, a tiež útoky na ich základné práva a slobody orgánmi verejnej moci, vrátane nenávistných prejavov,
keďže ľudia môžu byť vystavení viacnásobnej a prierezovej diskriminácii; keďže politiky zamerané na jednu príčinu diskriminácie by mali venovať pozornosť situácii osobitných skupín, ktoré obeťami viacnásobnej diskriminácie, ktorá môže byť okrem iného založená na rase, pohlaví, ich náboženskom vyznaní, sexuálnej orientácii, alebo zdravotnom postihnutí,
E.vyzýva zodpovedné orgány a inštitúcie Slovenskej republiky, aby monitorovali prejavy nenávisti vo verejnom priestore, vrátane prejavov volených zástupcov voči právam menšín a v súlade so zákonmi Slovenskej republiky posilňovali opatrenia na ich elimináciu vo verejnom priestore,
F.ukladá predsedovi NR SR doručiť uznesenie Vláde SR na vedomie.
Odôvodnenie:
Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát, ktorý zaručuje práva a osobné slobody bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru či sexuálnu orientáciu jednotlivca. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.
Napriek tomu niektoré vyjadrenia, ale aj konkrétne legislatívne návrhy volených zástupcov v Národnej rade Slovenskej republiky vzbudzujú u niektorých menšín a komunít pocity
4
neistoty, či dokonca obáv. Do spoločnosti sa takto vnáša nepokoj, rozdeľovanie a prehlbujú sa ideologické rozdiely. Výsledkom je vzájomné urážanie sa naprieč sociálnymi a hodnotovými svetmi. Cieľom politiky by však malo byť ľudí spájať, vzájomne sa rešpektovať a vytvárať im vhodné podmienky pre život na Slovensku.
Predpokladom ďalšieho riadneho fungovania Národnej rady SR je rešpekt k odlišnostiam, ktoré v spoločnosti existujú. Úlohou poslancov je zastupovať všetkých občanov bez rozdielu.
Len tak dokážeme ďalej pripravovať a schvaľovať zákony, ktoré Slovensko posunú dopredu v rámci napĺňania záväzkov vyplývajúcich z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2021 2024 na zefektívnenie a skvalitnenie systému podpory na ochranu ľudských práv v Slovenskej republike.