NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD-960/2021
893
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 25. júla 2021
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana Slobodu, Jána Krošláka a Igora Kašpera na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 564)
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní uvedeného návrhu zákona v druhom a treťom čítaní
s c h v a ľ u j e
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana Slobodu, Jána Krošláka a Igora Kašpera na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v predloženom znení.
Predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
v z. Gábor G r e n d e l v. r.
Overovatelia:
Peter D o b e š v. r.
Eduard K o č i š v. r.