NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD-1283/2021
891
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 25. júla 2021
k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miloša Svrčeka na vydanie zákona o podpore štátneho nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 619) – prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
A.r o z h o d l a, ž e
prerokuje uvedený návrh zákona v druhom čítaní;
B.p r i d e ľ u j e
tento návrh zákona na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci;
C.u r č u j e
ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní vo výboroch do 13. septembra 2021 a v gestorskom výbore do 14. septembra 2021.
.
Predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
v z. Gábor G r e n d e l v. r.
Overovatelia:
Peter D o b e š v. r.
Eduard K o č i š v. r.