Predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Bratislava 23. júla 2021
Číslo: PREDS-183/2021
P O Z V Á N K A
Podľa čl. 83 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, § 17 ods. 2 a § 109 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na žiadosť poslancov zvolávam 36. schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky.
Schôdza sa bude konať v rokovacej sále Národnej rady Slovenskej republiky, Námestie Alexandra Dubčeka 1, Bratislava
po skončení 35. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.
Poslanci na schôdzi žiadajú prerokovať
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Romanovi Mikulcovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (tlač 628).
Boris K o l l á r v. r.