PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo:CRD- 653/2021, 1280/2021,
1283/2021, 1285/2021
642
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 21. júla 2021
o pozmenení lehoty na pridelenie návrhov zákonov výborom Národnej rady Slovenskej republiky
P o z m e ň u j e m
svoje rozhodnutie z 19. apríla 2021 č. 533 (tlač 517) a rozhodnutia zo 7. júla 2021 č. 631 (tlač 615), č. 635 (tlač 619) a č. 637 (tlač 611) tak, že
u r č u j e m lehotu na prerokovanie
návrhov zákonov v druhom čítaní vo výboroch do 13. septembra 2021 a
v gestorských výboroch do 14. septembra 2021.
v z. Gábor G r e n d e l v. r.