1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A.Všeobecná časť
Vláda Slovenskej republiky predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
Cieľom návrhu je presun dvoch konkrétnych kompetencií Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na Pôdohospodársku platobnú agentúru (ďalej len „agentúra“), ktoré súvisia s administráciou dielov pôdnych blokov: prideľovanie identifikačného čísla dielom pôdnych blokov a vedenie ich evidencie a zároveň zabezpečovanie cyklickej obnovy dielov pôdnych blokov a systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov vrátane aktualizácie ich registrov. Uvedené činnosti neoddeliteľnou zložkou integrovaného systému 2 ods. 1 zákona č. 280/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov), prostredníctvom ktorého sa poskytujú priame podpory a podpory organizácie trhov zo zdrojov Európskej únie, ktoré môže poskytovať iba akreditovaná agentúra, ktorá nad týmito činnosťami plnú kontrolu. Z dôvodu nadchádzajúceho konania o udelení alebo odňatí akreditácie agentúre je nevyhnutne potrebné, aby agentúra získala čo najskôr zákonnú kompetenciu na výkon uvedených činností. Navrhnutý dátum účinnosti 1. september 2021 je najneskorším termínom, ktorý je nevyhnutný na začatie a riadny priebeh konania o udelení alebo odňatí akreditácie agentúre.
Ak by agentúra nemala kompetenciu na výkon uvedených činností, neboli by zabezpečené funkcie integrovaného systému, v čoho dôsledku by nebolo možné udeliť agentúre akreditáciu a agentúra by nemohla poskytovať priame podpory a podpory organizácie trhov zo zdrojov Európskej únie, čím by žiadateľom o priame podpory a podpory organizácie trhov nebolo možné poskytovať prostriedky zo zdrojov Európskej únie a v dôsledku toho by sektor pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v Slovenskej republike utrpel hospodársku škodu vo výške viac ako 500 mil. eur ročne.
Návrh zákona nebude vplyv na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti, na služby verejnej správy pre občana ani na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
2
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
2.Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
3.Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:
a)v primárnom práve
Zmluva o fungovaní Európskej únie, čl. 38 až 44 a čl. 107 až 109,
b)v sekundárnom práve
-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondupre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. L 347, 20.12.2013) v platnom znení, gestor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES), č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES)č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. L 347, 20.12.2013)v platnom znení, gestor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. L 347, 20.12.2013) v platnom znení, gestor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami,a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES)č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. L 347, 20.12.2013) v platnom znení, gestor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 510/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú obchodné opatrenia uplatniteľné na určitý tovar vznikajúci spracovaním poľnohospodárskych výrobkov, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 1216/2009 a (ES) č. 614/2009 (Ú. v. L 150, 20.5.2014), gestor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15. mája 2014o Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady
3
(ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011 (Ú. v. L 149, 20.5.2014) v platnom znení, gestor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1144/2014 z 22. októbra 2014o informačných a propagačných akciách týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 3/2008 (Ú. v. L 317, 4.11.2014), gestor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
-delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, zábezpeky a používanie eura (Ú. v. L 255, 28.8.2014) v platnom znení, gestor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
-delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 640/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na integrovaný administratívny a kontrolný systém, podmienky zamietnutia alebo odňatia platieb a administratívne sankcie uplatniteľné na priame platby, podporné nariadenia na rozvoj vidieka a krížové plnenie (Ú. v. L 181, 20.6.2014) v platnom znení, gestor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
-nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. L 187, 26.6.2014) v platnom znení, gestor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
-vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 809/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj vidieka a krížovým plnením (Ú. v. L 227, 31.7.2014) v platnom znení, gestor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
-vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 908/2014 zo 6. augusta 2014 , ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)č. 1306/2013 vzhľadom na platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, pravidlá kontroly, zábezpeky a transparentnosť (Ú. v. L 255, 28.8.2014) v platnom znení, gestor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
-vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1150 z 15. apríla 2016, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 pokiaľ ide o vnútroštátne podporné programy v sektore vinohradníctva a vinárstva (Ú. v. L 190, 15.7.2016) v platnom znení, gestor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
-vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/39 z 3. novembra 2016 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v súvislosti s pomocou Únie na dodávanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach (Ú. v. L 5, 10.1.2017) v platnom znení, gestor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
-vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/892 z 13. marca 2017, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny
4
(Ú. v. L 138, 25.5.2017) v platnom znení, gestor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
-delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1183 z 20. apríla 2017 o doplnení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 s ohľadom na poskytovanie informácií a predkladanie dokumentov Komisii (Ú. v. EÚ L 171, 4.7.2017), gestor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
-vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1185 z 20. apríla 2017, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o poskytovanie informácií a predkladanie dokumentov Komisii, a ktorým sa menia a zrušujú viaceré nariadenia Komisie (Ú. v. EÚ L 171, 4.7.2017) v platnom znení, gestor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
-vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1746 z 1. októbra 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/1185, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o poskytovanie informácií a predkladanie dokumentov Komisii (Ú. v. L 268, 22.10.2019), gestor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)lehota na prebranie príslušného právneho aktu Európskej únie, príp. aj osobitná lehota účinnosti jeho ustanovení:
bezpredmetné
b)informácia o začatí konania v rámci „EÚ Pilot“ alebo o začatí postupu Európskej komisie, alebo o konaní Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom znení, spolu s uvedením konkrétnych vytýkaných nedostatkov a požiadaviek na zabezpečenie nápravy so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie:
Proti Slovenskej republike nebolo začaté žiadne z uvedených konaní.
c)informácia o právnych predpisoch, v ktorých uvádzané právne akty Európskej únie prebrané, spolu s uvedením rozsahu ich prebrania, príp. potreby prijatia ďalších úprav:
bezpredmetné.
5.Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:
úplne
5
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“).
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Termín začiatku a ukončenia PPK
- - -
Predpokladaný termín predloženia na pripomienkové konanie
- - -
Predpokladaný termín začiatku a ukončenia ZP**
- - -
Predpokladaný termín predloženia na rokovanie vlády SR*
júl 2021
2.Definovanie problému
Uveďte základné problémy, ktoré dôvodom vypracovania predkladaného materiálu (dôvody majú presne poukázať na problém, ktorý existuje a je nutné ho predloženým materiálom riešiť).
Potreba presunu dvoch konkrétnych kompetencií ministerstva na agentúru, ktoré súvisia s administráciou dielov pôdnych blokov: prideľovanie identifikačného čísla dielom pôdnych blokov a vedenie ich evidencie a zároveň zabezpečovanie cyklickej obnovy dielov pôdnych blokov a systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov vrátane aktualizácie ich registrov. Uvedené činnosti neoddeliteľnou zložkou integrovaného systému 2 ods. 1 zákona č. 280/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov), prostredníctvom ktorého sa poskytujú priame podpory a podpory organizácie trhov zo zdrojov Európskej únie, ktoré môže poskytovať iba akreditovaná agentúra, ktorá má nad týmito činnosťami plnú kontrolu..
3.Ciele a výsledný stav
Uveďte hlavné ciele predkladaného materiálu (aký výsledný stav má byť prijatím materiálu dosiahnutý, pričom dosiahnutý stav musí byť odlišný od stavu popísaného v bode 2. Definovanie problému).
Z dôvodu nadchádzajúceho konania o udelení alebo odňatí akreditácie agentúre je nevyhnutne potrebné, aby agentúra získala čo najskôr zákonnú kompetenciu na výkon uvedených činností. Navrhnutý dátum účinnosti 1. september 2021 je najneskorším termínom, ktorý je nevyhnutný na začatie a riadny priebeh konania o udelení alebo odňatí akreditácie agentúre.
4.Dotknuté subjekty
Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny predkladaného materiálu dotknú priamo aj nepriamo:
agentúra, ministerstvo
5.Alternatívne riešenia
Aké alternatívne riešenia vedúce k stanovenému cieľu boli identifikované a posudzované pre riešenie definovaného problému?
Nezvažujú sa alternatívne riešenia, neexistujú.
Nulový variant - uveďte dôsledky, ku ktorým by došlo v prípade nevykonania úprav v predkladanom materiáli a alternatívne riešenia/spôsoby dosiahnutia cieľov uvedených v bode 3.
Nulový variant: ak by agentúra nemala kompetenciu na výkon uvedených dvoch činností, neboli by zabezpečené funkcie integrovaného systému. V dôsledku toho by nebolo možné udeliť agentúre akreditáciu. Agentúra bez akreditácie by nemohla poskytovať priame podpory a podpory organizácie trhov zo zdrojov Európskej únie. To znamená, že žiadateľom o priame podpory a podpory organizácie trhov nebude možné poskytovať prostriedky zo zdrojov Európskej únie, v čoho dôsledku utrpí sektor pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v Slovenskej republike hospodársku škodu vo výške viac ako 500 mil. eur. Uvedené bude mať negatívny následok aj na ďalší rok, resp. roky, na ktoré bude Európska únia poskytovať prostriedky pre Slovenskú republiku na účely poskytovania priame podpory a podpory organizácie trhov priamych podpôr a podpôr organizácie trhov, keďže výška týchto prostriedkov bude určovaná podľa výšky čerpania z predchádzajúceho roku. Výpadok čerpania v
6
predchádzajúcom roku teda bude znamenať adekvátne zníženie prostriedkov zo zdrojov Európskej únie aj v nasledujúcom roku, čím sektor pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v Slovenskej republike utrpí hospodársku škodu i v nasledujúcom roku, resp. rokoch
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
7.Transpozícia práva EÚ
Uveďte, v ktorých konkrétnych ustanoveniach (paragrafy, články, body, atď.) ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ (tzv. goldplating) spolu s odôvodnením opodstatnenosti presahu.
nie
8.Preskúmanie účelnosti
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti predkladaného materiálu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
Každoročne v rámci správy predkladanej ministerstvom podľa § 5 ods. 3 písm. d) zákona č. 280/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** vyplniť iba v prípade, ak sa záverečné posúdenie vybraných vplyvov uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. jednotnej metodiky.
9.Vybrané vplyvy materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy,
v prípade identifikovaného negatívneho
vplyvu
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Mechanizmus znižovania byrokracie
a nákladov sa uplatňuje:
Áno
Nie
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
V prípade potreby uveďte doplňujúce informácie k identifikovaným vplyvom a ich analýzam. Informácie v tejto časti slúžia na zhrnutie vplyvov a nie ako náhrada za vypracovanie príslušných analýz vybraných vplyvov.
11.Kontakt na spracovateľa
Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvov.
Ing. Peter Bognár,
peter.bognar@land.gov.sk
; GR sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb, MPRV SR , tel.
č.: 0910/819 540
Mgr. Martin Illáš,
martin.illas@land.gov.sk
; pov. výk. funk. GR sekcie legislatívy, MPRV SR, tel. č.: 02 /59
266 404
12.Zdroje
Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri príprave materiálu a vypracovávaní doložky, analýz vplyvov vychádzali. V prípade nedostupnosti potrebných dát pre spracovanie relevantných analýz vybraných vplyvov, uveďte danú skutočnosť.
agentúra
7
13.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov z PPK č. ..........
(v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 8.1 Jednotnej metodiky)
Súhlasné
Súhlasné s návrhom na dopracovanie
Nesúhlasné
Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením:
14.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov zo záverečného posúdenia č. .......... (v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. Jednotnej metodiky)
Súhlasné
Súhlasné s návrhom na dopracovanie
Nesúhlasné
Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením:
8
B. Osobitná časť
K čl. I
K bodom 1, 2 a 4
Navrhuje sa presun dvoch konkrétnych kompetencií ministerstva na agentúru. Ide o činnosti súvisiace s administráciou dielov pôdnych blokov: po prvé je to prideľovanie identifikačného čísla dielom pôdnych blokov a vedenie ich evidencie a pod druhé je to zabezpečovanie cyklickej obnovy dielov pôdnych blokov a systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov vrátane aktualizácie ich registrov.
Obe uvedené činnosti neoddeliteľnou zložkou integrovaného systému 2 ods. 1 zákona č. 280/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov), prostredníctvom ktorého sa poskytujú priame podpory a podpory organizácie trhov zo zdrojov Európskej únie vo výške viac ako 500 mil. eur ročne. Tieto prostriedky môže poskytovať iba akreditovaná právnická osoba, ktorá nad týmito činnosťami plnú kontrolu. V Slovenskej republike je touto právnickou osobou agentúra podľa § 17 ods. 1 zákona č. 280/2017 Z. z. Uvedené vyplýva z čl. 68 ods. 1 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES), č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. L 347, 20.12.2013) v platnom znení. Podľa čl. 67 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení sa integrovaný administratívny a kontrolný systém uplatňuje na režimy priame platby z EPZF a neprojektové podpory z EPFRV.
Uvedené činnosti patria v súčasnosti do kompetencie ministerstva. Z auditu Európskej komisie (referenčné značky konania AA/2020/014/SK/RLF AA/2019/031/SK/RPRECOL-R) vyplynuli pochybnosti o súlade s prílohou č. 1 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 907/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, zábezpeky a používanie eura (Ú. v. L 255, 28.8.2014) v platnom znení vo vzťahu k systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov. Výsledkom je záver, že zodpovednosť za systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov patrí agentúre aj napriek ustanoveniam § 5 ods. 3 zákona č. 280/2017 Z. z..
Uvedené činnosti patria v súčasnosti do kompetencie ministerstva. Avšak vzhľadom na potrebu efektívneho, hospodárneho, nezávislého a transparentného fungovania integrovaného systému ako aj na účely splnenia podmienok na udelenie akreditácie agentúre je potrebné, aby agentúra sama disponovala kompetenciou na výkon uvedených činností. Agentúra, ktorá sama priamo využíva evidenciu dielov pôdnych blokov, bude zároveň sama tento register viesť, vytvárať a zodpovedať zaň bez zbytočnej komplikácie, ktorú dnes predstavuje výkon týchto činností v pôsobnosti inej organizácie, t. j. ministerstva.
V krátkom čase vstúpi agentúra do procesu, ktorého výsledkom bude udelenie alebo odňatie akreditácie 5 ods. 2 písm. d) zákona č. 280/2017 Z. z.], ktorý sa skončí najneskôr 15. októbra 2021. Z dôvodu nadchádzajúceho konania o udelení alebo odňatí akreditácie agentúre je nevyhnutne potrebné, aby agentúra získala čo najskôr zákonnú kompetenciu na výkon uvedených dvoch činností.
V opačnom, prípade, t. j. ak by agentúra nemala kompetenciu na výkon uvedených dvoch činností, neboli by zabezpečené funkcie integrovaného systému. V dôsledku toho by nebolo možné udeliť agentúre akreditáciu. Agentúra bez akreditácie by nemohla poskytovať priame podpory a podpory organizácie trhov zo zdrojov Európskej únie. To znamená, že žiadateľom o priame podpory a podpory organizácie trhov nebude možné poskytovať prostriedky zo zdrojov Európskej únie, v čoho dôsledku utrpí sektor pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v Slovenskej republike hospodársku škodu vo výške viac ako 500 mil. eur. Uvedené bude mať negatívny následok aj na ďalší rok, resp. roky, na ktoré bude Európska únia poskytovať prostriedky pre
9
Slovenskú republiku na účely poskytovania priame podpory a podpory organizácie trhov priamych podpôr a podpôr organizácie trhov, keďže výška týchto prostriedkov bude určovaná podľa výšky čerpania z predchádzajúceho roku. Výpadok čerpania v predchádzajúcom roku teda bude znamenať adekvátne zníženie prostriedkov zo zdrojov Európskej únie aj v nasledujúcom roku, čím sektor pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v Slovenskej republike utrpí hospodársku škodu i v nasledujúcom roku, resp. rokoch.
K bodom 3, 5 a 6
Legislatívno-technická úprava vnútorných odkazov vyvolaná úpravami v ostatných novelizačných bodoch.
K čl. II
Dátum nadobudnutia účinnosti zákona je navrhnutý na 1. septembra 2021. Ide o dátum, na ktorý je termínovaný proces organizačného presunu uvedených kompetencií na agentúru, ktorý je pripravený v rámci činnosti ministerstva ako riadiaceho orgánu. Ide o najneskorší termín, ktorý je nevyhnutný na začatie a riadny priebeh konania o udelení alebo odňatí akreditácie agentúre.
Bratislava, 14. júla 2021
Eduard Heger v. r.
predseda vlády
Slovenskej republiky
Samuel Vlčan v. r.
minister pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky