NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
623
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z ...... 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 113/2018 Z. z. a zákona č. 154/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 5 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až i) sa označujú ako písmená b) až h).
2.V § 5 ods. 3 sa vypúšťa písmeno f).
Doterajšie písmená g) a h) sa označujú ako písmená f) a g).
3.V § 6 ods. 1, ods. 2 písm. a), ods. 3 písm. a) a § 7 ods. 1 sa slová „písm. i)“ nahrádzajú slovami „písm. g)“.
4.V § 10 sa odsek 1 dopĺňa písmenami s) a t), ktoré znejú:
„s) prideľuje identifikačné číslo dielom pôdnych blokov a vedie ich evidenciu,
t) zabezpečuje cyklickú obnovu dielov pôdnych blokov a systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov vrátane aktualizácie ich registrov.“.
5.V § 40 ods. 2 písm. a) sa slová „§ 5 ods. 3 písm. g)“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 1 písm. t)“.
6.V § 40 ods. 3 sa slová „§ 5 ods. 3 písm. b)“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 1 písm. s)“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2021.