N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VIII. volebné obdobie
N á v r h
Ú s t a v n ý z á k o n
z.............2021,
ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky
č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:
Čl. I
Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z. z., ústavného zákona č. 9/1999 Z. z., ústavného zákona č. 90/2001 Z. z. (úplné znenie Ústavy SR ), ústavného zákona 140/2004 Z. z., ústavného zákona č. 323/2004 Z. z., ústavného zákona č. 463/2005 Z. z., ústavného zákona č. 92/2006 Z. z., ústavného zákona č. 210/2006 Z. z., ústavného zákona č. 100/2010 Z. z., ústavného zákona č. 356/2011 Z. z., ústavného zákona č. 232/2012 Z. z., ústavného zákona č. 161/2014 Z. z., ústavného zákona č. 306/2014 Z. z., ústavného zákona č. 427/2015 Z. z., ústavného zákona č. 44/2017 Z. z., ústavného zákona 71/2017 Z. z., ústavného zákona č. 137/2017 Z. z., nálezu Ústavného súdu SR č. 40/2019 Z. z., ústavného zákona č. 99/2019 Z. z. a ústavného zákona č. 422/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V Čl. 93 sa dopĺňa nový odsek 2, ktorý znie: „(2) Referendom možno skrátiť volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky.“
Odseky 2 a 3 sa prečíslujú na odseky 3 a 4.
2.V Čl. 98 odsek 2 znie: „Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky v Zbierke zákonov Slovenskej republiky rovnako ako zákon.“
3.V Čl. 98 sa dopĺňa nový odsek 3, ktorý znie: „(3) Ak je platným výsledkom referenda skrátenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky, volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky končí dňom uverejnenia návrhu prijatého v referende v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlási voľby do Národnej rady Slovenskej republiky do siedmich dní od uverejnenia návrhu prijatého v referende v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.“
Čl. II
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2021.
D ô v o d o v á s p r á v a
A.Všeobecná časť
Skupina poslancov NR SR predkladá návrh na prijatie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava SR. Cieľom predkladanej novelizácie je reagovať na rozhodnutie Ústavného súdu SR zo 7. júla 2021 o ústavnosti predmetu referenda, vyhlásenie ktorého žiada petícia podpísaná takmer 600 tisíc občanmi SR.
Navrhovaná zmena Ústavy SR spočíva predovšetkým v doplnení Čl. 93 Ústavy SR o priamu možnosť skrátiť volebné obdobie NR SR referendom. Pokiaľ by platným výsledkom takéhoto referenda bolo rozhodnutie predpísaného počtu občanov SR skrátiť volebné obdobie NR SR, volebné obdobie by skončilo v deň uverejnenia platného výsledku referenda v Zbierke zákonov SR. Rovnako sa navrhuje zaradiť do Ústavy SR povinnosť predsedu NR SR vyhlásiť voľby do NR SR do siedmich dní od uverejnenia platného výsledku referenda v Zbierke zákonov SR.
Návrh ústavného zákona je v súlade s Ústavou SR, inými ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami a medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom EÚ.
Návrh ústavného zákona nemá žiadny vplyv na rozpočet verejnej správy, samosprávy, na podnikateľské prostredie, na životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, na služby verejnej správy, ani žiadne sociálne vplyvy.
B.Osobitná časť
K Čl. I, bodu 1. návrhu
Navrhuje sa priamo do Článku 93 Ústavy SR zaradiť nový odsek 2, ktorý explicitne umožňuje konanie referenda aj o skrátení volebného obdobia NR SR.
K bodu 2. návrhu
Upresňuje sa doterajšie znenie Čl. 98 ods. 2 Ústavy, ktoré môže vyvolávať rozdielne interpretácie. Navrhuje sa priamo do textu Ústavy SR zakotviť povinnosť pre predsedu NR SR zabezpečiť zverejnenie platného výsledku referenda v Zbierke zákonov SR. Novým znením tohto odseku sa zvýrazňuje záväznosť platného výsledku referenda.
K bodu 3. návrhu
Do Čl. 98 sa navrhuje zaradiť nový odsek 3, ktorý jednoznačne ustanovuje záväznosť a priamu účinnosť platného výsledku referenda o skrátení volebného obdobia NR SR. Takýto platný výsledok by mal za následok automatické ukončenie daného volebného obdobia, a to dňom, kedy je platný výsledok referenda zverejnený v Zbierke zákonov SR. Súčasne sa ukladá predsedovi NR SR, aby v takomto prípade vyhlásil nové parlamentné voľby, a to do siedmich dní od zverejnenia výsledku referenda v Zbierke zákonov SR. Lehota siedmich dní sa určuje analogicky s lehotou, kedy musia byť vyhlásené parlamentné voľby po rozpustení NR SR z dôvodu neúspešného ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta SR.
K Čl. II
Účinnosť sa navrhuje dňom 1. septembra 2021, a to vzhľadom na pravdepodobnosť skráteného konania o tomto návrhu ústavného zákona.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1.Predkladateľ návrhu zákona: skupina poslancov NR SR
2.Názov návrhu zákona: Návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
3.Problematika návrhu zákona nie je upravená v práve Európskej únie ani obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie. Body 4., 5., 6. formulára doložky zlučiteľnosti sú preto bezpredmetné.
DOLOŽKA VYBRANÝCH VPLYVOV
Názov materiálu: Návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
Vplyvy:
1.Vplyvy na rozpočet verejnej správy – žiadne.
2.Vplyvy na podnikateľské prostredie – žiadne.
3.Sociálne vplyvy (vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť) – žiadne.
4.Vplyvy na životné prostredie- žiadne.
5.Vplyvy na informatizáciu spoločnosti – žiadne.