PREDKLADACIA SPRÁVA
Na základe § 4 zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, sa predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky Informácia o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2021 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2021. Na základe tohto ustanovenia vláda Slovenskej republiky povinnosť informovať Národnú radu Slovenskej republiky o aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky, vydaných podľa tohto zákona v uplynulom období a o ďalšom zámere ich prijímania v nasledujúcom období.
Príloha č. 1 informácie obsahuje zoznam vydaných aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2021.
Príloha č. 2 informácie obsahuje názvy návrhov aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky, ktoré vláda Slovenskej republiky predpokladá prijať v II. polroku 2021.