Informácia o vydaných aproximačných nariadeniach
vlády Slovenskej republiky
v I. polroku 2021 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2021
Informácia o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2021 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2021 sa predkladá na základe § 4 zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 19/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov“).
Aproximačné nariadenia vlády vydávané na základe ústavnej delegácie, ktorá je obsiahnutá v článku 120 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého: „Ak tak ustanoví zákon, vláda je oprávnená vydávať nariadenia aj na vykonanie Európskej dohody o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej a na vykonanie medzinárodných zmlúv podľa čl. 7 ods. 2“. Bližšie podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády na základe ústavného splnomocnenia upravené v zákone č. 19/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Týmito podmienkami predovšetkým oblasti (13), v ktorých je vláda Slovenskej republiky oprávnená vydávať aproximačné nariadenia vlády, ale aj legislatívno-technické podmienky ich vydávania a forma kontroly vlády Slovenskej republiky Národnou radou Slovenskej republiky pri vydávaní aproximačných nariadení vlády.
Národná rada Slovenskej republiky vykonáva kontrolu vlády Slovenskej republiky predovšetkým prerokovaním a schvaľovaním informácie o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky. Povinnosť vlády Slovenskej republiky polročne informovať Národnú radu Slovenskej republiky o vydaných aproximačných nariadeniach za uplynulý polrok a o ďalšom zámere ich prijímania v nasledujúcom období vyplýva priamo zo zákona č. 19/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Z uvedeného zákona vyplýva, že Národná rada Slovenskej republiky môže po prerokovaní informácie o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky požiadať vládu Slovenskej republiky, aby právnu úpravu navrhovanú vo forme aproximačného nariadenia predložila ako vládny návrh zákona.
Predkladaná Informácia o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky obsahuje dve prílohy. Príloha č. 1 obsahuje zoznam vydaných aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2021. Celkovo ide o 3 aproximačné nariadenia vlády Slovenskej republiky. Príloha č. 2 obsahuje názvy návrhov aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky, ktoré vláda hodlá prijať v II. polroku 2021. Zoznam obsahuje celkovo 6 návrhov aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky, o ktorých informovali príslušné ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy. Európska únia prijíma priebežne buď nové právne akty, alebo akty, ktoré menia a dopĺňajú existujúce právne záväzné normy, pričom termíny ukončenia ich transpozície a implementácie v mnohých prípadoch veľmi krátke. Preto môže nastať situácia, kedy bude potrebné pripraviť v II. polroku 2021 nový vnútroštátny právny predpis, aj nad rámec zámeru obsiahnutého v prílohe č. 2 k tejto informácii.