VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
_____________________________________________________________________
Materiál na rokovanie Číslo: UV-12517/2021
Národnej rady
Slovenskej republiky
616
Informácia
o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2021
a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2021
_____________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
berie na vedomie
Informáciu o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2021 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády SR v II. polroku 2021
Predkladá:
Eduard Heger, v.r.
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava 7. júla 2021