NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD-1003/2021
854
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 29. júna 2021
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pellegriniho, Richarda Rašiho, Matúša Šutaj Eštoka a Jána Blcháča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákonč. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 579) prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní uvedeného návrhu zákona v prvom čítaní
r o z h o d l a, ž e
podľa § 73 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
nebude pokračovať v rokovaní o tomto návrhu zákona.
Boris K o l l á r v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Peter D o b e š v. r.
Eduard K o č i š v. r.