1
z 2. júla 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 77/1998 Z. z., zákona č. 86/2000 Z. z., zákona č. 138/2002 Z. z., zákona č. 100/2003 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 360/2004 Z. z., zákona č. 253/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 320/2005 Z. z., zákona č. 261/2006 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 38/2010 Z. z., zákona č. 153/2011 Z. z., zákona č. 187/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 236/2012 Z. z., zákona č. 296/2012 Z. z., zákona č. 330/2012 Z. z., zákona č. 309/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 399/2015 Z. z., zákona č. 1/2017 Z. z., zákona č. 55/2017 Z. z., zákona č. 217/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 318/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 241/2020 Z. z. a zákona č. 423/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. § 19 znie:
§ 19
Z verejnej schôdze národnej rady uskutočňuje Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária“) verejne dostupný audiovizuálny prenos. Zverejnenie vystúpenia poslanca na verejnej schôdzi národnej rady nemožno obmedziť.“.
2. V § 26 ods. 4 sa slová „Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária“)“ nahrádzajú slovami „kancelária“.
2
3.V § 48 ods. 1 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane ich náhradníkov“.
4.V § 48 ods. 2 sa za slová „overovateľov výboru“ vkladajú slová „vrátane ich náhradníkov“.
5.V § 50 ods. 1 sa v zátvorke za slová „§ 57 ods. 3“ vkladá čiarka a slová „§ 58 ods. 2“.
6. § 51 znie:
§ 51
Z verejnej schôdze výboru uskutočňuje kancelária verejne dostupný audiovizuálny prenos. Zverejnenie vystúpenia poslanca na verejnej schôdzi výboru nemožno obmedziť.“.
7. V § 58 odsek 2 znie:
„(2) Rokovanie výboru pre nezlučiteľnosť funkcií je verejné s výnimkou konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa osobitného predpisu.47a) Účastníci konania, ich zástupcovia, zúčastnené osoby, zástupcovia dotknutých orgánov a ďalšie osoby, ktoré boli na príslušnú schôdzu tohto výboru predvolané, majú právo zúčastniť sa rokovania k príslušnému bodu programu schôdze; iné osoby sa môžu na neverejných schôdzach výboru pre nezlučiteľnosť funkcií zúčastniť len so súhlasom výboru.“.
8. § 59 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f) plní ďalšie úlohy, ak to ustanovuje osobitný zákon.49b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 49b znie:
49b) Napríklad § 63 ods. 21 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.“.
9. Text § 59 sa označuje ako odsek 1 a § 59 sa dopĺňa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Ústavnoprávny výbor si zriaďuje Komisiu pre tvorbu práva ako svoj odborný poradný a konzultačný orgán. Členovi Komisie pre tvorbu práva okrem poslanca patrí odmena. Podrobnosti o zložení, úlohách a rokovaní Komisie pre tvorbu práva upraví štatút, ktorý schvaľuje ústavnoprávny výbor.“.
10. Za § 60 sa vkladá § 60a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 60a
Rokovanie výborov počas mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu
(1) Verejná schôdza výboru sa počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo aj v čase vojny, vojnového stavu alebo výnimočného stavu, ak činnosť
3
nevykonáva Parlamentná rada Slovenskej republiky podľa osobitného zákona84aa) (ďalej len „krízová situácia“), môže uskutočniť aj prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie, ktoré slúžia na prenos obrazu a zvuku (ďalej len „online forma“), a to na základe rozhodnutia predsedu výboru alebo ak o to požiada aspoň tretina členov výboru najneskôr 48 hodín pred začiatkom zvolanej schôdze výboru. Predseda oznámi svoje rozhodnutie podľa prvej vety členom výboru najneskôr 24 hodín pred začiatkom zvolanej schôdze výboru. Podrobnosti rokovania počas krízovej situácie si výbor upraví v podrobnejších pravidlách svojho rokovania.
(2)Verejná spoločná schôdza výborov podľa § 56 sa počas krízovej situácie môže uskutočniť aj online formou, a to na základe návrhu predsedu určeného gestorského výboru a po dohode s ostatnými predsedami výborov, ktoré majú rokovať na spoločnej schôdzi, alebo ak o to požiada aspoň tretina poslancov, ktorí členmi výborov, ktoré majú rokovať na spoločnej schôdzi. Predsedovia výborov, ktoré majú rokovať na spoločnej schôdzi, oznámia svoju dohodu podľa prvej vety členom výborov, ktoré majú rokovať na spoločnej schôdzi, najneskôr 24 hodín pred začiatkom zvolanej spoločnej schôdze výborov. Členovia výborov, ktoré majú rokovať na spoločnej schôdzi, môžu požiadať o konanie spoločnej schôdze výborov podľa prvej vety najneskôr 48 hodín pred začiatkom zvolanej spoločnej schôdze výborov.
(3) Člen výboru sa považuje za prítomného na schôdzi výboru konanej podľa odseku 1 svojou účasťou v určenej rokovacej miestnosti výboru alebo účasťou na schôdzi výboru online formou.
(4)Navrhovateľ a iné osoby sa zúčastňujú na schôdzi výboru konanej podľa odseku 1 účasťou v určenej rokovacej miestnosti výboru alebo účasťou na schôdzi výboru online formou.
(5) Na rokovanie výboru podľa odseku 1 počas krízovej situácie sa ustanovenia § 52 až 56 použijú rovnako.“.
11. Doterajší text § 61 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Rokovanie komisie sa počas krízovej situácie môže uskutočniť aj online formou, a to na základe rozhodnutia predsedu komisie. Predseda komisie oznámi svoje rozhodnutie členom komisie najneskôr 48 hodín pred začiatkom zvolaného rokovania komisie. Za rokovanie komisie online formou sa rozumie aj také rokovanie, na ktorom sa časť členov komisie zúčastňuje online formou a časť členov komisie je prítomná v rokovacej miestnosti komisie.“.
12. V § 143 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „Kancelária sa na účely ochrany a spracúvania osobných údajov považuje za prevádzkovateľa podľa osobitných predpisov.84ab) Osobné údaje osôb prítomných na rokovaní orgánov národnej rady sa spracúvajú v rozsahu meno, priezvisko, pracovné alebo iné zaradenie, hlas a obrazová podobizeň. Kancelária prevádzkuje na webovom sídle národnej rady verejne dostupný archív, v ktorom trvalo prístupné verejne dostupné
4
audiovizuálne záznamy z verejnej schôdze národnej rady a výboru vyhotovené podľa § 19 a 51.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 84ab znie:
84ab) Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016) v platnom znení.“.
13. § 146 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa v čase medzi konaním schôdzí národnej rady vyskytne pochybnosť o postupe podľa tohto zákona, rozhoduje v jednotlivých prípadoch predseda národnej rady; pred rozhodnutím si môže vyžiadať stanovisko ústavnoprávneho výboru.“.
14. § 149 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Podrobnosti o odmeňovaní členov Komisie pre tvorbu práva ústavnoprávneho výboru (§ 59 ods. 2) upraví národná rada uznesením.“.
15. Za § 150d sa vkladá § 150e, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 150e
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2021
Kancelária zabezpečí rokovanie výboru podľa § 60a najneskôr od 1. októbra 2021. Verejná schôdza výboru podľa § 60a sa môže uskutočniť po tom, ako si výbor upraví v podrobnejších pravidlách rokovania výboru podrobnosti rokovania online formou.“.
5
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2021.
prezidentka Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda vlády Slovenskej republiky