1
TABUĽKA ZHODY
k návrhu zákona o podpore štátneho nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Názov smernice:
Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v platnom znení
Smernica EÚ
Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v platnom znení
Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh zákona o podpore štátneho nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transpozície
Číslo
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Čl. 98 ods. 1
ods. 2
ods. 3
1. Členské štáty môžu uplatňovať buď jednu alebo dve znížené sadzby.
2. Znížené sadzby sa uplatňujú len na dodania tovaru a poskytovania služieb, ktoré patria do kategórií uvedených v prílohe III.
Znížené sadzby sa neuplatňujú na služby uvedené v článku 56 ods. 1 písm. k).
3. Pri uplatňovaní znížených sadzieb uvedených v odseku 1 na kategórie tovarov môžu členské štáty použiť kombinovanú nomenklatúru s cieľom presne vymedziť dotknutú kategóriu.
D
návrh zákona
Čl. V
bod 1
1.V § 27 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)Druhá znížená sadzba dane 5 % zo základu dane sa uplatňuje na:
a)dodanie stavby, vrátane stavebného pozemku, na ktorom stavba alebo časť stavby stojí, ktorá spĺňa podmienky stavby štátom podporovaného nájomného bývania 6ag ) v rámci sociálnej politiky štátu a prijímateľom plnenia je prenajímateľ bytu štátom podporovaného nájomného bývania 6ah) , ktorý uzatvorenú zmluvu o prevádzke bytového domu štátom podporovaného nájomného bývania, v ktorom je táto stavba špecifikovaná 6ai ), okrem dodania nebytových priestorov, ktoré budú slúžiť pre účely obchodu a poskytovania služieb,
b)obnovu a prestavbu stavieb vrátane stavebných a montážnych prác na stavbe, ktorá je vo vlastníctve
Ú
2
prenajímateľa bytu štátom podporovaného nájomného bývania6ah )a ktorý je aj prijímateľom týchto plnení, okrem obnovy a prestavby stavieb vrátane stavebných a montážnych prác, ktoré sa vzťahujú na nebytové priestory, ktoré budú slúžiť pre účely obchodu a poskytovania služieb.“
Čl. 99 ods. 1
ods. 2
1. Znížené sadzby sa stanovia ako percento základu dane, ktoré nesmie byť nižšie ako 5 %.
2. Každá znížená sadzba sa stanoví tak, aby výška DPH vyplývajúca z uplatnenia takejto sadzby umožnila za bežných okolností úplné odpočítanie DPH odpočítateľnej v súlade s ustanoveniami článkov 167 171 a článkov 173 až 177.
D
návrh zákona
Čl. V
bod 1
2.V § 27 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)Druhá znížená sadzba dane 5 % zo základu dane sa uplatňuje na:
c)dodanie stavby, vrátane stavebného pozemku, na ktorom stavba alebo časť stavby stojí, ktorá spĺňa podmienky stavby štátom podporovaného nájomného bývania 6ag ) v rámci sociálnej politiky štátu a prijímateľom plnenia je prenajímateľ bytu štátom podporovaného nájomného bývania 6ah) , ktorý uzatvorenú zmluvu o prevádzke bytového domu štátom podporovaného nájomného bývania, v ktorom je táto stavba špecifikovaná 6ai ), okrem dodania nebytových priestorov, ktoré budú slúžiť pre účely obchodu a poskytovania služieb,
d)obnovu a prestavbu stavieb vrátane stavebných a montážnych prác na stavbe, ktorá je vo vlastníctve prenajímateľa bytu štátom podporovaného nájomného bývania6ah )a ktorý je aj prijímateľom týchto plnení, okrem obnovy a prestavby stavieb vrátane stavebných a montážnych prác, ktoré sa vzťahujú na nebytové priestory, ktoré budú slúžiť pre účely obchodu a poskytovania služieb.“
Ú