Príloha č. 8
1
Analýza vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Vplyvy na rodinné prostredie, vzájomnú súdržnosť členov rodiny, výchovu detí, práva rodičov voči deťom, základné zásady zákona o rodine, uzavieranie manželstva a na disponibilný príjem domácností viacdetných rodín
8.1 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na rodinné prostredie a špecifikujte pozitívne/negatívne vplyvy na rodinné prostredie.
8.1.1 Spôsobí navrhovaná právna úprava zmenu rodinného prostredia? Ak áno, v akom rozsahu? Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu, prípadne dôvod chýbajúcej kvantifikácie.
Navrhovaná právna úprava má za cieľ zmenu rodinného prostredia u vybraných socio-ekonomických skupín obyvateľstva z nestabilného na stabilné z dôvodu lepšej cenovej dostupnosti bývania a zvýšenia pracovnej mobility.
8.1.2 Môže dôjsť navrhovanou právnou úpravou k narušeniu zdravého rodinného prostredia?
Nie. Navrhovaná úprava bude mať pozitívny vplyv z dôvodu zníženia ekonomického tlaku na rodinu.
8.1.3 Má navrhovaná právna úprava vplyv na demografický rast? Ak áno, aký je vplyv vzhľadom k úrovni záchovnej hodnoty populácie?
Predpokladáme pozitívny vplyv na demografický rast. Vyčíslenie nie je možné z dôvodu kombinácie rôznych faktorov. Z dôvodu dostupnejšieho bývania sa zníži vplyv externých faktorov na rozhodovanie o počte potomkov v nadväznosti na kvalitatívne a kvantitatívne zvýšenie dostupného bývania.
8.1.4 Má navrhovaná právna úprava vplyv na odstraňovanie prekážok, ktoré bránia pracujúcim rodičom dosiahnuť želaný počet detí?
Odstránenie finančných prekážok – regulované nájomné vrátane príspevku na bývanie zo strany zamestnávateľa odbúra ekonomický tlak na rodiny a umožní im mať takí počet detí, aký si želajú.
8.1.5 Má navrhovaná právna úprava vplyv na množstvo času alebo príležitostí pre rodičov alebo pre deti na realizáciu rodinného života?
Predpokladáme, že dostupné bývanie v blízkosti zamestnania môže mať pozitívny vplyv na spoločné trávenie času rodičov s deťmi.
8.1.6 Má navrhovaná právna úprava vplyv na prenikanie látkových alebo nelátkových závislostí do rodín?
Nerelevatné.
Príloha č. 8
2
8.2 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na vzájomnú súdržnosť členov rodiny.
8.2.1 Má navrhovaná právna úprava vplyv na vzájomnú súdržnosť členov rodiny? Ak áno, aký? Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu, prípadne dôvod chýbajúcej kvantifikácie.
Vplyv nie je kvantifikovateľný.
8.2.2 Má navrhovaná právna úprava vplyv na posilňovanie väzieb medzi členmi rodiny?
Vplyv nie je kvantifikovateľný.
8.2.3 Má navrhovaná právna úprava vplyv na obnovovanie alebo záchranu rodín?
Vplyv nie je kvantifikovateľný.
8.2.4 Má navrhovaná právna úprava vplyv na vznik či pretrvávanie konfliktov medzi členmi rodiny?
Predpokladáme pozitívny dopad v tejto oblasti, nakoľko zníženie ekonomického tlaku na rodiny a dostupnosť dostatočne vybaveného bývania sa prejaví v znížení konfliktov medzi členmi rodín.
8.2.5 Má navrhovaná právna úprava vplyv na rozpad rodín?
Nie, predpokladáme pozitívny dopad z dôvodu zvýšenej finančnej stability rodín a zabezpečenia potreby bývania v cenovo dostupných bytoch.
8.2.6 Má navrhovaná právna úprava vplyv na poskytovanie pomoci pri odkázanosti niektorého z členov rodiny na pomoc?
Nie je relevantné.
8.3 Identifikujte a popíšte vplyvy na výchovu detí.
8.3.1 Má navrhovaná právna úprava vplyv na výchovu detí? Ak áno, aký?
Nerelevantné.
8.3.2 Má navrhovaná právna úprava vplyv na výchovu detí v rodinách?
Nerelevantné.
Príloha č. 8
3
8.3.3 Má navrhovaná právna úprava vplyv na výchovu detí k manželstvu a rodičovstvu?
Nerelevantné.
8.4 Identifikujte a popíšte vplyvy na práva rodičov voči deťom.
8.4.1 Má navrhovaná právna úprava vplyv na práva alebo zodpovednosť rodičov voči deťom? Ak áno, aký?
Nerelevantné.
8.5 Identifikujte a popíšte vplyvy na základné zásady zákona o rodine.
8.5.1 Má navrhovaná právna úprava vplyv na chránené záujmy obsiahnuté v základných zásadách zákona o rodine? Ak áno, aký?
Predkladaný materiál je v súlade so základnými zásadami v zmysle zákona o rodine.
8.6 Identifikujte a popíšte vplyvy na uzavieranie manželstva.
8.6.1 Má navrhovaná právna úprava vplyv na uzavieranie manželstva? Ak áno, aký?
Pozitívny vplyv nekvantifikovateľný.
8.6.2 Má navrhovaná právna úprava vplyv na preferovaný čas vstupu do manželstva?
Pozitívny vplyv nekvantifikovateľný.
8.6.3 Má navrhovaná právna úprava vplyv na informovanosť ohľadom povahy manželstva a záväzkov medzi manželmi a založenia rodiny?
Pozitívny vplyv nekvantifikovateľný.
8.6.4 Má navrhovaná právna úprava vplyv na predchádzanie rozpadom manželstiev?
Nerelevantné.
8.7 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na disponibilný príjem domácností viacdetných rodín.
8.7.1 Má navrhovaná právna úprava vplyv na disponibilný príjem domácností viacdetných rodín? Ak áno, špecifikujte tento vplyv s prihliadnutím na počet detí v rodine, ich špeciálne potreby vzhľadom k veku, zdravotnému stavu a prípadne iným okolnostiam. Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu, prípadne dôvod chýbajúcej kvantifikácie.
Príloha č. 8
4
Pozitívny vplyv z dôvodu nižších nákladov na bývanie a potencionálneho príspevku zo strany zamestnávateľa. Nekvantifikovateľný z dôvodu chýbajúcich štatistických údajov o príjmoch domácností (existuje prieskum EU SILC 2019 - Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností v SR).