Príloha č. 2
1
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
r
r + 1
r + 2
r + 3
Príjmy verejnej správy celkom
3 516 997
16 767 574
22 598 859
32 980 302
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
3 516 997
16 767 574
22 598 859
32 980 302
Rozpočtové prostriedky
3 516 997
16 767 574
22 598 859
32 980 302
EÚ zdroje
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
1 756 640
1 756 640
1 756 640
1 756 640
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
1 756 640
1 756 640
1 756 640
1 756 640
Rozpočtové prostriedky
1 756 640
1 756 640
1 756 640
1 756 640
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
10
10
10
10
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
Príloha č. 2
2
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
243 360
243 360
243 360
243 360
- vplyv na ŠR
243 360
243 360
243 360
243 360
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
0
0
0
0
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
1 516 997
14 767 574
20 598 859
30 980 302
Príloha č. 2
1
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Návrh bude financovaný rozpočtovými opatreniami.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Akú problematiku návrh rieši? Kto bude návrh implementovať? Kde sa budú služby poskytovať?
Na Slovensku aktuálne chýba približne 220 tisíc bytov (toto číslo reflektuje očakávané zmeny v štruktúre obyvateľstva, t.z. vývoj počtu cenzových domácností a demografický vývoj). Fyzický nedostatok bytového fondu je spôsobený pružnosťou stavebného priemyslu reagovať na neustále rastúci dopyt po bývaní, ktorý brzdí zastaraný stavebný zákon a dĺžka získania stavebného povolenia. S neustálym rastom cien nehnuteľností a sprísňovaním podmienok na hypotekárnom trhu však narastá skupina obyvateľov, ktorí si aj napriek trvalému príjmu nie schopní zabezpečiť vlastné bývanie (v podobe hypotéky alebo komerčného nájmu), resp. táto forma bývania predstavuje z dlhodobého hľadiska neúnosné finančné zaťaženie domácnosti. Na základe vyššie uvedeného sme zadefinovali nasledovné hlavné problémy:
fyzická a cenová dostupnosť bytov a bývania samotného,
nedostatočný bytový fond a chýbajúce nájomné bývanie,
rapídny nárast výšky nájomného,
nízka mobilita pracovnej sily,
negatívny dopad na sociálny a rodinný život mladých ľudí.
2.2.2. Charakteristika návrhu:
zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
X kombinovaný návrh
iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 2
Príloha č. 2
2
Odhadované objemy
Objem aktivít
r
r + 1
r + 2
r + 3
Indikátor výstavby nájomných bytov
0
1 500
2 000
2 500
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Uveďte najdôležitejšie výpočty, ktoré boli použité na stanovenie vplyvov na príjmy a výdavky, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ by mal jasne odlíšiť podklady od kapitol a organizácií, aby bolo jasne vidieť základ použitý na výpočty.
V rámci projektu „Štátom podporované nájomné bývanie“ plánuje štát vytvoriť s pomocou súkromného sektora vznik minimálne 10,000 nájomných bytov v priebehu najbližších 5 rokov (2022 – 2026).
Podpora dostupného nájomného bývania je legitímny nástroj sociálnej politiky štátu. Tento cieľ je možné dosiahnuť viacerými spôsobmi a jedným z nich je úprava koncepcie v daňovej oblasti, ktorý zabezpečí jasné pravidlá a atraktívne podmienky pre vstup súkromného sektora do financovania a realizácie výstavby bytových domov určených na štátom podporované nájomné bývanie.
Pri výpočtoch sme vychádzali z predpokladu, že percento bytov, ktoré by sa postavili aj bez systému štátom podporovaného nájomného bývania je približne 20% z predpokladaného celkového objemu bytov postavených v rámci projektu štátom podporovaného nájomného bývania.
Príloha č. 2
3
Tabuľka č. 3
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
r
r + 1
r + 2
r + 3
poznámka
Daňové príjmy (100)1
3 516 997
16 767 574
22 598 859
32 980 302
Nedaňové príjmy (200)1
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
3 516 997
16 767 574
22 598 859
32 980 302
Príloha č. 2
4
Tabuľka č. 4
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
r
r + 1
r + 2
r + 3
poznámka
Bežné výdavky (600)
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
180 000
180 000
180 000
180 000
Agentúra: zamestnanci
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
63 360
63 360
63 360
63 360
Agentúra
Tovary a služby (630)2
1 756 640
1 756 640
1 756 640
1 756 640
Agentúra: vybavenie a prevádzka
Bežné transfery (640)2
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
Agentúra
Príloha č. 2
5
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
r
r + 1
r + 2
r + 3
poznámka
Počet zamestnancov celkom
10
10
10
10
Agentúra
z toho vplyv na ŠR
10
10
10
10
Agentúra
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
243 360
243 360
243 360
243 360
Agentúra
z toho vplyv na ŠR
243 360
243 360
243 360
243 360
Agentúra
Osobné výdavky celkom (v eurách)
243 360
243 360
243 360
243 360
Agentúra
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
180 000
180 000
180 000
180 000
Agentúra
z toho vplyv na ŠR
180 000
180 000
180 000
180 000
Agentúra
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
63 360
63 360
63 360
63 360
Agentúra
z toho vplyv na ŠR
63 360
63 360
63 360
63 360
Agentúra
Poznámky:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.
Príloha č. 2
6