DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
k návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona:
Poslanec národnej rady Slovenskej republiky Miloš Svrček
2.Názov návrhu zákona:
Návrh zákona o podpore štátneho nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3.Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:
a) v primárnom práve: čl. 110 až 113 (Daňové ustanovenia) Zmluvy o fungovaní Európskej únie
b) v sekundárnom práve:
Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006) v platnom znení, gestor: Ministerstvo financií SR
c) v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie: nie je
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a) uviesť lehotu na prebranie príslušného právneho aktu Európskej únie, príp. aj
osobitnú lehotu účinnosti jeho ustanovení:
1. január 2008
b) uviesť informáciu o začatí konania v rámci „EÚ Pilot“ alebo o začatí postupu
Európskej komisie, alebo o konaní Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej
republike podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom
znení, spolu s uvedením konkrétnych vytýkaných nedostatkov a požiadaviek na
zabezpečenie nápravy:
predmetné konania neboli začaté
c) uviesť informáciu o právnych predpisoch, v ktorých sú uvádzané právne akty
Európskej únie už prebrané, spolu s uvedením rozsahu ich prebrania, príp. potreby
prijatia ďalších úprav:
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty- úplne
5. Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:
úplne