Príloha č. 1
1
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Zákon o podpore štátneho nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
JUDr. Miloš Svrček, PhD., LL.M.
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na pripomienkové konanie
Predpokladaný termín začiatku a ukončenia ZP**
Predpokladaný termín predloženia na rokovanie vlády SR*
2.Definovanie problému
Na Slovensku aktuálne chýba približne 220 tisíc bytov (toto číslo reflektuje očakávané zmeny v štruktúre obyvateľstva, t.z. vývoj počtu cenzových domácností a demografický vývoj). Fyzický nedostatok bytového fondu je spôsobený pružnosťou stavebného priemyslu reagovať na neustále rastúci dopyt po bývaní, ktorý brzdí zastaraný stavebný zákon a dĺžka získania stavebného povolenia. S neustálym rastom cien nehnuteľností a sprísňovaním podmienok na hypotekárnom trhu však narastá skupina obyvateľov, ktorí si aj napriek trvalému príjmu nie schopní zabezpečiť vlastné bývanie (v podobe hypotéky alebo komerčného nájmu), resp. táto forma bývania predstavuje z dlhodobého hľadiska neúnosné finančné zaťaženie domácnosti. Na základe vyššie uvedeného sme zadefinovali nasledovné hlavné problémy:
fyzická a cenová dostupnosť bytov a bývania samotného,
nedostatočný bytový fond a chýbajúce nájomné bývanie,
rapídny nárast výšky nájomného,
nízka mobilita pracovnej sily,
negatívny dopad na sociálny a rodinný život mladých ľudí.
3.Ciele a výsledný stav
1.Garancia
Štátom garantovaná výška nájomného (o cca 30% nižšia ako komerčné nájomné)
Stabilný systém na 25 rokov
Dôraz na transparentnosť pravidiel a kvalitu nájomných bytov s garanciou štátu
Štát ako garant pre obyvateľov
2.Efektívnosť
Zabezpečenie veľkého počtu nájomných bytov s garanciou štátu v krátkom čase – predpoklad cca 10,000 bytov v priebehu piatich rokov,
Transparentný a efektívny legislatívny rámec
Jednoduchý a efektívny systém dodania
3.Stabilita
Dôveryhodný a predvídateľný ekosystém
Jasné a atraktívne podmienky pre vstup súkromného sektora
Zvýšenie mobility cez možnosť rezortov prispievať znevýhodneným skupinám alebo vybraným povolaniam
Možnosť zamestnávateľov poskytovať podporné schémy oslobodené od dane a odvodov
4.Transparentnosť
Minimálne zaťaženie štátneho rozpočtu
Minimalizácia korupčného prostredia
Dostupné bývanie pre nižšiu a strednú príjmovú vrstvu obyvateľstva
Príloha č. 1
2
4.Dotknuté subjekty
novovytvorená Agentúra na podporu štátneho nájomného bývania
subjekty kolektívneho investovania (najmä DSS, DDS, realitné fondy)
finančné inštitúcie
občania
mestá a obce
ŠFRB
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo financií SR
NBS
stavebné a developerské spoločnosti
veľkoobchod a maloobchod
správcovské spoločnosti
zamestnávatelia poskytujúci príspevok na štátom podporované nájomné bývanie
5.Alternatívne riešenia
Sociálne bývanie:
Bytový fond vo vlastníctve obce alebo VÚC
Možné zdroje financovania:
ŠFRB úver
MDV SR dotácia
vlastné zdroje
(Financovanie je kombináciou dvoch alebo všetkých troch alternatív.)
Pravidlá prideľovania dané:
legislatívne (pre dotované bytové jednotky),
vlastnou sociálnou politikou obce (bytové jednotky z vlastných zdrojov).
Pravidlá najmä:
príjmový strop,
príslušnosť k znevýhodnenej alebo zraniteľnej skupine alebo k záujmovej skupine.
Komerčné nájomné bývanie:
Nájomný bytový fond je veľmi malý (nízka ponuka)
podmienky (vrátane ceny) sú trhové
výbere nájomcu spomedzi záujemcov rozhoduje prenajímateľ, tzn.:
nízko-príjmové a niektoré stredno-príjmové domácnosti neuspejú v „súťaži“ na komerčnom trhu nájmu bytov a / alebo
náklady domácností na bývanie sa dostávajú nad hranicu primeranosti.
Bývanie v súkromnom vlastníctve:
Sprísnené podmienky pre hypotekárne úvery:
„zastropovaná“ výška úveru,
potrebné vlastné zdroje kupujúceho (aspoň 10 20% z hodnoty pri zabezpečení úveru obstarávanou nehnuteľnosťou).
Nárast cien nehnuteľností, pri nižšom tempe rastu priemerných miezd spôsobuje, že:
náklady domácností na bývanie sa dostávajú nad hranicu primeranosti alebo
úver potrebný na primeranú nehnuteľnosť je pre domácnosť nedosiahnuteľný.
Nájomné bývanie s regulovanou cenou absentuje:
Vlastnícka štruktúra bytového fondu ako výsledok privatizácie bytového fondu po roku 1990:
Osobné vlastníctvo 90,5%
Byty vo verejnom nájomnom sektore 3%
Byty vo vlastníctve družstiev 3,5%
Byty v súkromnom nájomnom sektore 3%
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Predpokladá sa prijatie vykonávacieho nariadenie vlády, ktorým sa určia kritéria:
ktoré budú musieť splniť nájomcovia za účelom získania nájmu v byte štátom podporovaného nájomného bývania,
určenia výšky regulovaného nájomného
Príloha č. 1
3
7.Transpozícia práva EÚ
Bezpredmetné
8.Preskúmanie účelnosti
Preskúmanie účelnosti navrhovaného predpisu bude vykonávané priebežne po nadobudnutí jeho účinnosti, najneskôr pri príprave prípadného návrhu novelizácie predloženej právnej úpravy.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** vyplniť iba v prípade, ak sa záverečné posúdenie vybraných vplyvov uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. jednotnej metodiky.
9.Vybrané vplyvy materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy,
v prípade identifikovaného negatívneho
vplyvu
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Mechanizmus znižovania byrokracie
a nákladov sa uplatňuje:
Áno
Nie
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
11.Kontakt na spracovateľa
milos_svrcek@nrsr.sk
12.Zdroje
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny
NBS
Štatistický úrad SR
Ministerstvo dopravy a výstavby
konzultácie s dotknutými subjektami
spolupráca s odborníkmi
zaužívané postupy v segmente nájomného bývania v iných členských štátoch Európskej únie
Príloha č. 1
4
13.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov z PPK č. ..........
(v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 8.1 Jednotnej metodiky)
Súhlasné
Súhlasné s návrhom na dopracovanie
Nesúhlasné
Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením:
14.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov zo záverečného posúdenia č. .......... (v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. Jednotnej metodiky)
Súhlasné
Súhlasné s návrhom na dopracovanie
Nesúhlasné
Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením: