Dôvodová správa
I.Všeobecná časť
Poslanec NR SR a člen hnutia REPUBLIKA Miroslav Urban predkladá do Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú viaceré zákony s cieľom zlepšenia ochrany detí a neplnoletých osôb pred hrozbou pedofílie a čoraz agresívnejšej LGBTI propagandy.
Vzorom pre tento návrh zákona je tzv. „Orbánov zákon“, ktorý bol úspešne prijatý v Maďarsku.
Po vzore zákona schváleného v Maďarsku sa navrhuje najmä to, aby:
1)Na školách, v škôlkach či v zariadeniach sociálnej starostlivosti nemohla byť neplnoletým osobám prezentovaná LGBT ideológia, či iné ideológie nabádajúce k zmene pohlavia.
2)Médiá a iní poskytovatelia audiovizuálneho obsahu nemohli reklamovať a ani vysielať obsah dostupný neplnoletým osobám, ktorý by mohol narúšať ich duševný a morálny vývoj – napríklad pornografiu, zmeny pohlavia, homosexualitu či prehnané násilie.
3)Sociálnych pracovníkov či učiteľov nemohli robiť osoby, ktoré boli odsúdené za pedofíliu či iné závažné trestné činy proti morálke.
4)Štát, rodičia a každý, kto sa podieľa na výchove povinne chránili právo detí na vlastnú rodovú identitu podľa ich pohlavia pri narodení.
Čoraz agresívnejšia propagácia obsahu, ktorý schvaľuje a normalizuje rôzne odchýlky (napr. LGBT agendu či zmenu pohlavia), môže mať za následok vážne ohrozenie duševného vývoja a zdravia neplnoletých, ktorí nedokážu takýto obsah prijímať racionálne a kriticky.
V záujme ochrany práv detí na vlastnú rodovú identitu určenú ich pohlavím pri narodení je preto nutné obmedziť dostupnosť škodlivého obsahu pre neplnoletých. Ide najmä o zákaz reklám, ktoré obsahujú pornografiu, a ktoré priamo alebo nepriamo propagujú a normalizujú zmenu pohlavia, homosexualitu a iné odchýlky od rodovej identity určenej pri narodení. Cieľom tohto obmedzenia je zabezpečiť, aby maloletí nemohli audiovizuálny obsah s takýmto posolstvom počuť ani vidieť a nemohli ním byť akýmkoľvek spôsobom ovplyvňovaní alebo konfrontovaní.
Zákon venuje osobitnú pozornosť ochrane mravnosti detí a mládeže vo výchovno-vzdelávacom procese, t.j. pri vyučovaní o sexualite, sexuálnej orientácii a sexuálnom vývoji. Účelom tejto novely je taktiež zabrániť indoktrinácii výchovno-vzdelávacieho procesu LGBTI propagandou. Výchovno-vzdelávací proces nesmie byť zameraný na akúkoľvek propagáciu odchýlky od rodovej identity určenej pri narodení, zmenu pohlavia alebo podporu homosexuality.
Pre účinnú ochranu detí pred zneužívaním je taktiež nutné zakázať uzatváranie pracovno-právnych vzťahov s osobami, ktoré prichádzajú v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu do kontaktu s neplnoletými osobami, a ktoré boli v minulosti odsúdené za pedofíliu či spáchanie iných trestných činov proti mravnosti a morálke.
Ochrana detí a zabezpečenie ich zdravého duševného a morálneho vývoja je povinnosťou nielen rodičov, ale aj štátu. Predkladaná novela zákona preto ustanovuje povinnosť rodičov a štátu
chrániť deti, ich práva a právom chránené záujmy, súčasťou ktorých je aj právo na rodovú identitu jednotlivca podľa pohlavia pri narodení.
II.Osobitná časť
K článku 1
Za účelom ochrany detí pred stupňujúcou sa LGBTI propagandou sa ustanovuje povinnosť zodpovedných osôb uvedených v ustanovení § 7a zákona zabrániť výkonu opatrení podľa tohto zákona osobe, ktorá bola právoplatne odsúdená za trestný čin explicitne vymenovaný v § 7a a ktorá pri výkone týchto opatrení prichádza do priameho (osobného) kontaktu s osobou mladšou ako 18 rokov.
Rovnako sa ustanovuje povinnosť štátu chrániť deti a ich práva a právom chránené záujmy, súčasťou ktorých je aj právo na identitu jednotlivca podľa pohlavia narodenia.
V tejto súvislosti a s dôrazom na podporu zdravého psychického, fyzického a sociálneho vývinu sa zakazuje pornografia alebo akýkoľvek obsah zobrazujúci sexualitu alebo podporujúcu odchýlku od rodovej identity určenej pri narodení, LGBTI alebo zmenu pohlavia pre osoby mladšie ako 18 rokov.
V prípade porušenia tejto povinnosti príslušný orgán uloží osobe, ktorá túto povinnosť porušila, finančnú sankciu do 10 000 Eur.
V prípade, ak sa jedná o výkon opatrení podľa tohto zákona, ktoré v čase nadobudnutia právoplatnosti prebiehajú, je osoba podľa § 7a povinná splniť si ustanovenú povinnosť do 30. júna 2022.
K článku 2
Ustanovuje sa obmedzenie z výkonu samostatnej praxe sociálneho pracovníka, ktorý prichádza do priameho kontaktu s osobou mladšou ako 18 rokov a ktorý bol v minulosti právoplatne odsúdený za trestný čin explicitne uvedený v § 7 ods. 5 zákona.
K článku 3
Ustanovuje sa povinnosť rodičov a každého, kto sa podieľa na výkone rodičovských práv a povinností, chrániť práva dieťaťa na vlastnú rodovú identitu určenú pri narodení.
K článku 4
S cieľom ochrany detí pred stupňujúcou sa LGBTI propagandou sa zakazuje reklama alebo akákoľvek prezentácia sexuality propagujúca odchýlku od rodovej identity určenej pri narodení, zmenu pohlavia alebo homosexualitu pre osoby mladšie ako osemnásť rokov.
K článku 5
Ustanovuje sa povinnosť vysielateľa zabezpečiť, aby sa nevysielali programy alebo iné zložky programovej služby, ktoré môžu narušiť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých, najmä také, ktoré obsahujú pornografiu, sexualitu propagujúcu odchýlku od rodovej identity určenej pri narodení, zmenu pohlavia, homosexualitu alebo hrubé, neodôvodnené násilie.
Rovnako sa tak ustanovuje povinnosť poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie zabezpečiť, aby audiovizuálna mediálna služba na požiadanie a všetky jej zložky, ktoré môžu narušiť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých, najmä také, ktoré obsahujú pornografiu, sexualitu propagujúcu odchýlku od rodovej identity určenej pri narodení, zmenu pohlavia, homosexualitu alebo hrubé, neodôvodnené násilie, boli sprístupnené iba takým spôsobom, aby maloletí nemohli takúto audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie a všetky jej zložky za bežných okolností počuť ani vidieť.
K článku 6
Venuje sa osobitná pozornosť ochrane mravnosti detí a mládeže pri vyučovacom procese súčasťou ktorého je vzdelávanie o sexualite, sexuálnej orientácii a sexuálnom vývoji. Výchovno-vzdelávací proces nesmie byť zameraný na odchýlku od rodovej identity určenej pri narodení, zmenu pohlavia a podporu homosexuality.
K článku 7
Ustanovuje sa nová povinnosť zamestnávateľa, ktorý vzdeláva, dohliada, stará sa, ošetruje alebo akýmkoľvek spôsobom prichádza do priameho kontaktu s osobou mladšou ako osemnásť rokov alebo poskytuje služby spojené s oddychom, zábavou alebo športom osobe mladšej ako osemnásť rokov pred uzatvorením pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu preveriť, či táto osoba, ktorou plánuje zatvoriť pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah a ktorá by pri výkone pracovných úloh prichádzala do priameho kontaktu s osobou mladšou ako osemnásť rokov nebola v minulosti právoplatne odsúdená za trestný čin explicitne uvedený v § 41 ods. 10 zákona. Pracovnoprávny vzťah tak môže zamestnávateľ uzatvoriť len s osobou, ktorá spĺňa podmienku podľa predchádzajúcej vety.
V prípade, ak túto povinnosť zamestnávateľ nespĺňa a čase nadobudnutia právoplatnosti tohto zákona takúto osobu zamestnáva, je povinný s touto osobou ukončiť pracovnoprávny vzťah bezodkladne, najneskôr do 30. júna 2022.
K článku 8
Navrhuje sa účinnosť od 1. januára 2022.