Dôvodová správa
Všeobecná časť
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky vypracovalo návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako iniciatívny materiál.
Novelizáciou zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa upravujú ustanovenia týkajúce sa poverovania právnických osôb vyplývajúce z aplikačnej praxe a prispôsobujú sa zaužívaným postupom v iných členských štátoch.
Návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, vplyv na informatizáciu spoločnosti, sociálny vplyv, vplyv na služby verejnej správy pre občana, životné prostredie, ani na podnikateľské prostredie.
Návrh zákona sa nepredkladá do vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, inými zákonmi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
💧 Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Termín začiatku a ukončenia PPK
Začiatok:
Ukončenie:
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
apríl 2021
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
jún 2021
2. Definícia problému
Uveďte základné problémy, na ktoré navrhovaná regulácia reaguje.
Prispôsobenie podmienok poverovania právnických osôb požiadavkám vykonávacieho nariadenia (EU) č. 402/2013 z 30. apríla 2013 o spoločnej bezpečnostnej metóde hodnotenia a posudzovania rizík, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 352/2009, vykonávacieho nariadenia Komisie (EU) 2019/779 zo 16. mája 2019, ktorým sa stanovujú podrobné ustanovenia o systéme certifikácie subjektov zodpovedných za údržbu vozidiel podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/798 a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (EU) č. 445/2011 a aplikačnej praxi.
3. Ciele a výsledný stav
Uveďte hlavné ciele navrhovaného predpisu (aký výsledný stav chcete reguláciou dosiahnuť).
Zosúladenie a zjednodušenie podmienok poverovania právnických osôb s právom EU.
4. Dotknuté subjekty
Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny návrhu dotknú priamo aj nepriamo:
Subjekty ECM a právnické osoby, ktoré vykonávajú posudzovanie zhody subsystémov s vnútroštátnym právom.
5. Alternatívne riešenia
Aké alternatívne riešenia boli posudzované?
Uveďte, aké alternatívne spôsoby na odstránenie definovaného problému boli identifikované a posudzované.
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? Áno 💧 Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
7. Transpozícia práva EÚ
Uveďte, v ktorých ustanoveniach ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ spolu s odôvodnením.
V žiadnom.
8. Preskúmanie účelnosti**
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
10. Poznámky
V prípade potreby uveďte doplňujúce informácie k návrhu.
11. Kontakt na spracovateľa
Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvov
JUDr. Andrea Horváthová, odbor štátnej železničnej správy, andrea.horvathova@mindop.sk, tel.: 02/59494479
12. Zdroje
Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri vypracovávaní doložky, príp. analýz vplyvov vychádzali.
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Uveďte stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov, ktoré Vám bolo zaslané v rámci predbežného pripomienkového konania
Doložka zlučiteľnosti
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
2.Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:
a) v primárnom práve - v tretej časti Hlave VI čl. 90 a 91 a Hlave XVI Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
b) v sekundárnom práve vo vykonávacom nariadení (EÚ) č. 402/2013 z 30. apríla 2013 o spoločnej bezpečnostnej metóde hodnotenia a posudzovania rizík, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 352/2009 (Ú. v. L 121, 3. 5. 2013) v platnom znení, vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2019/779 zo 16. mája 2019, ktorým sa stanovujú podrobné ustanovenia o systéme certifikácie subjektov zodpovedných za údržbu vozidiel podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 445/2011 (Ú. v. L 139I, 27. 05. 2019) v platnom znení, delegovanom rozhodnutí Komisie (EÚ) 2017/2075 zo 4. septembra 2017, ktorým sa nahrádza príloha VII k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor (Ú. v. EÚ L 295, 14. 11. 2017
Gestor: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
c) v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie - nie je obsiahnutý.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)uviesť lehotu na prebranie príslušného právneho aktu Európskej únie, príp. aj osobitnú lehotu účinnosti jeho ustanovení,
Bezpredmetné.
b) uviesť informáciu o začatí konania v rámci „EÚ Pilot“ alebo o začatí postupu Európskej komisie, alebo o konaní Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom znení, spolu s uvedením konkrétnych vytýkaných nedostatkov a požiadaviek na zabezpečenie nápravy so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie,
Nebolo začaté konanie.
c) uviesť informáciu o právnych predpisoch, v ktorých uvádzané právne akty Európskej únie už prebrané, spolu s uvedením rozsahu ich prebrania, príp. potreby prijatia ďalších úprav.
Bezpredmetné.
5.Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:
Úplne.
Osobitná časť
Čl. I
K bodom 1 a 2
Úpravou ustanovenia sa zosúlaďuje lehota na prijatie žiadostí o pridelenie kapacity s delegovaným rozhodnutím Komisie (EÚ) 2017/2075 zo 4. septembra 2017, ktorým sa nahrádza príloha VII k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor (ďalej len „rozhodnutie 2017/2075“) v nadväznosti na prípravu nového systému tvorby cestovných poriadkov. Rozhodnutie 2017/2075 je v tejto otázke ale všeobecné, neurčuje konkrétnu lehotu, ustanovuje len, že sa nesmie skončiť skôr ako 12 mesiacov pred zmenou cestovného poriadku a preto je ustanovenie rozhodnutia 2017/2075 v praxi nevykonateľné. Konkrétnu lehotu teda určuje manažér infraštruktúry v podmienkach používania železničnej siete a pri jej určovaní rešpektuje pravidlo, že sa nesmie skončiť skôr ako 12 mesiacov pred zmenou cestovného poriadku. V prípade žiadostí, ktoré predložené v lehote určenej manažérom infraštruktúry na predkladanie žiadosti o pridelenie kapacity infraštruktúry, je manažér infraštruktúry povinný vyhovieť každej žiadosti, ak to kapacita infraštruktúry dovoľuje. Ak nie je dostupná dostatočná kapacita, manažér infraštruktúry rokuje so žiadateľmi v rámci koordinácie. V rámci tejto koordinácie sa napríklad navrhuje žiadateľom odlišná kapacita ako alternatíva k ich požadovanej. Ak nie je možné žiadateľom vyhovieť ani po koordinácií, je infraštruktúra vyhlásená za preťaženú a kapacita je prideľovaná podľa nastavených priorít. V prípade žiadostí doručených po určenej lehote, manažér infraštruktúry len posúdi žiadosti, a v prípade, ak je voľná kapacita, žiadosti vyhovie. Ak kapacita nie je voľná, manažér infraštruktúry nemusí postupovať podľa § 45 a nasl.
K bodu 3
V súlade s čl. 7 vykonávacieho nariadenia (EU) č. 402/2013 z 30. apríla 2013 o spoločnej bezpečnostnej metóde hodnotenia a posudzovania rizík, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 352/2009 v platnom znení je potrebné Železničnej agentúre Európskej únie nahlásiť zmenu spôsobu splnomocnenia certifikačných orgánov na výkon činnosti súvisiace s údržbou železničných koľajových vozidiel (ďalej len „certifikačný orgán ECM“) z uznávania na akreditáciu, nakoľko od januára 2020 v Slovenskej republike existuje subjekt, ktorý akredituje orgány posudzovania zhody pre túto činnosť v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/779. Kompetencia uznávania certifikačných orgánov ECM je z uvedeného dôvodu nadbytočná a duplicitná.
K bodu 4
Účelom úpravy ustanovenia je odstránenie dvojakého oprávňovania právnických osôb na vykonávanie postupov posudzovania zhody s vnútroštátnymi predpismi podľa § 72 ods. 4 zákona o dráhach, ktoré v súčasnosti formu poverenia vydávaného ministerstvom a zároveň autorizácie udeľovanej Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.
K bodu 5
Úpravou ustanovenia sa špecifikuje poverovanie posudzovania zhody s vnútroštátnymi predpismi podľa § 72 ods. 4 zákona o dráhach aj pri iných subsystémoch ako vozidlách.
Čl. II
Ustanovením sa navrhuje účinnosť zákona s prihliadnutím na dĺžku legislatívneho procesu.
Bratislava 09. júna 2021
Eduard Heger v.r.
predseda vlády Slovenskej republiky
Andrej Doležal v.r.
minister dopravy a výstavby
Slovenskej republiky