NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
603
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z ...................... 2021,
ktorým sa mení zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 393/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 432/2013 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 282/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 316/2016 Z. z., zákona č. 351/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 288/2018 Z. z., zákona č. 55/2019 Z. z., zákona č. 146/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 90/2020 Z. z. a zákona č. 311/2020 Z. z. sa mení takto:
1. V § 37 ods. 1 prvej vete a § 44 ods. 2 písm. d) sa slovo „podávanie“ nahrádza slovom „prijatie“.
2. V § 44 ods. 2 písmeno b) znie:
„b) lehotu na prijatie žiadostí o pridelenie kapacity, ktoré sa majú zapracovať do cestovného poriadku, určí manažér infraštruktúry v podmienkach používania železničnej siete tak, aby táto lehota neskončila skôr ako 12 mesiacov pred zmenou cestovného poriadku; manažér infraštruktúry posúdi aj žiadosti doručené po určenej lehote,“.
3. V § 77 ods. 5 úvodnej vete sa slová „Poverená právnická osoba“ nahrádzajú slovami „Právnická osoba akreditovaná podľa osobitného predpisu,28e)“.
4. § 81b znie:
㤠81b
(1) Postupy posudzovania zhody subsystémov s vnútroštátnymi predpismi podľa § 72 ods. 4 vykonáva poverená právnická osoba 102 ods. 1 písm. q) šiesty bod) akreditovaná podľa osobitného predpisu.28e)
2
(2) Poverená právnická osoba podľa odseku 1 je povinná
a) vykonávať posudzovanie zhody v súlade s postupmi posudzovania zhody s vnútroštátnymi predpismi podľa § 72 ods. 4,
b) oznamovať bezpečnostnému orgánu informácie o zmenách týkajúcich sa udelenej akreditácie podľa osobitného predpisu,28g)
c) poskytnúť agentúre a bezpečnostnému orgánu dokument posúdenia zhody o overení subsystémov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28g znie:
28g) § 6 ods. 2 písm. f) zákona č. 505/2009 Z. z.“.
5. V § 102 ods. 1 písm. q) šiesty bod znie:
„6. posudzovaním zhody subsystémov s vnútroštátnymi predpismi,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 31a sa vypúšťa.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2021.