VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: UV- 10292/2021
Národnej rady Slovenskej republiky
603
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON,
ktorým sa mení zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s ch v a ľ u j e
vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predkladá:
Eduard Heger
predseda vlády Slovenskej republiky
Bratislava, jún 2021