1
TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu s právom Európskej únie
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2014/24/EÚ Z 26. FEBRUÁRA 2014 O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A O ZRUŠENÍ SMERNICE 2004/18/ES (Ú. V. EÚ L 94, 28. 3. 2014) V ZNENÍ DELEGOVANÉHO NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2015/2170 Z 24.
NOVEMBRA 2015 (Ú. V. EÚ L 307, 25. 11. 2015)
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „NZ“)
Zákon č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „Zákon č. 343/2015 Z. z.“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O, V, P)
Text
Spôsob
transp.
Č.
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text
Zho
-da
Poznámky
Č: 1
O: 1
Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti
Touto smernicou sa ustanovujú pravidlá postupov obstarávania vykonávaných verejnými obstarávateľmi, pokiaľ ide o verejné zákazky, ako aj súťaže návrhov, ktorých predpokladaná hodnota nie je nižšia ako finančný limit stanovený v článku 4.
N
Zákon č. 343/2015 Z. z.
NZ
§: 1
O: 1
§: 5 ods. 1
Čl. I bod 11
(1)Tento zákon upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie koncesií na stavebné práce, zadávanie koncesií na služby a správu vo verejnom obstarávaní.
§ 5
Finančné limity
(1)Zákazka je nadlimitná, podlimitná alebo s nízkou hodnotou v závislosti od jej predpokladanej hodnoty.
V § 5 odsek 2 znie:
„(2) Nadlimitná zákazka je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota sa rovná alebo je vyššia než finančný limit podľa
a)čl. 4 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. L 94, 28. 3. 2014) v platnom znení (ďalej len „smernica (EÚ) 2014/24“), ak ide o verejného obstarávateľa
1.podľa § 7 ods. 1 písm. a) a o zákazku na dodanie tovaru alebo zákazku na poskytnutie služby okrem zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1,
2.na úseku obrany a o zákazku na dodanie tovaru uvedeného v prílohe III smernice (EÚ) 2014/24,
b) čl. 4 písm. c) smernice (EÚ) 2014/24, ak ide o verejného obstarávateľa
1.podľa § 7 ods. 1 písm. b) e) a o zákazku na dodanie tovaru alebo zákazku na poskytnutie služby okrem zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1,
2.na úseku obrany a o zákazku na dodanie tovaru neuvedeného v prílohe III smernice (EÚ) 2014/24,
c) čl. 4 písm. d) smernice (EÚ) 2014/24, ak ide o verejného obstarávateľa a o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1,
Ú
2
NZ
Zákon č. 343/2015 Z. z.
Čl.I bod 12
§:5 ods. 4
d)čl. 15 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (Ú. v. L 94, 28. 3. 2014) v platnom znení (ďalej len „smernica (EÚ) 2014/25“), ak ide o obstarávateľa a o zákazku na dodanie tovaru alebo zákazku na poskytnutie služby okrem zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1,
e) čl. 15 písm. c) smernice (EÚ) 2014/25, ak ide o obstarávateľa a o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1,
f) čl. 8 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES z 13. júla 2009 o koordinácii postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti a o zmene a doplnení smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES (Ú. v. L 216, 208. 2009) v platnom znení (ďalej len „smernica (ES) 2009/81“), ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorej predmetom je dodanie tovaru alebo poskytnutie služby,
g)čl. 4 písm. a) smernice (EÚ) 2014/24, ak ide o verejného obstarávateľa a o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,
h)čl. 15 písm. b) smernice (EÚ) 2014/25, ak ide o obstarávateľa a o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,
i)čl. 8 písm. b) smernice (ES) 2009/81, ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác.“.
V § 5 odsek 3 znie:
„(3) Podlimitná civilná zákazka zadávaná verejným obstarávateľom je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 a súčasne rovnaká alebo vyššia ako
a) 100 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru okrem potravín a zákazku na poskytnutie služby okrem služby uvedenej v
prílohe č. 1
zadávanú verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. a),
b) 180 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru okrem potravín a zákazku na poskytnutie služby okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 zadávanú verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) až e),
c) 400 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v
prílohe
č. 1
,
d) 300 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.“.
(4)Civilná zákazka s nízkou hodnotou zadávaná verejným obstarávateľom je
a)zákazka na dodanie tovaru okrem potravín, zákazka na poskytnutie služby alebo zákazka na uskutočnenie stavebných prác, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit uvedený v odseku 3 a súčasne rovnaká alebo vyššia ako 5 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok,
b)zákazka na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny a ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 a zároveň rovnaká alebo vyššia ako 5 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas
3
NZ
Zákon č. 343/2015 Z. z.
NZ
Zákon č. 343/2015 Z. z.
NZ
Zákon č. 343/2015 Z. z.
Čl. I bod 13
§:5 ods. 5
Čl. I bod 14
§:5 ods. 6
Čl. I bod 15
§: 5 ods. 8
platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.
V § 5 ods. 4 písm. a) a b) sa slová „5 000 eur“ nahrádzajú slovami „10 000 eur“.
(5)Podlimitná zákazka v oblasti obrany a bezpečnosti je zákazka zadávaná verejným obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 a súčasne rovnaká alebo vyššia ako
a)260 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru a zákazku na poskytnutie služby,
b)800 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.
V § 5 ods. 5 písm. a) sa slová „260 000 eur“ nahrádzajú slovami „300 000 eur“.
(6)Koncesia je nadlimitná alebo podlimitná v závislosti od jej predpokladanej hodnoty.
V § 5 odsek 7 znie:
„(7) Nadlimitná koncesia je koncesia, ktorej predpokladaná hodnota sa rovná alebo je vyššia ako finančný limit podľa čl. 8 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií (Ú. v. EÚ L 94, 28. 3. 2014) v platnom znení.”.
(8)Podlimitná koncesia je koncesia zadávaná verejným obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 7.
Č: 4
V: 1 P: a)
Táto smernica sa uplatňuje na obstarávania, ktorých predpokladaná hodnota bez dane z pridanej hodnoty (DPH) sa rovná alebo je vyššia ako tieto finančné limity:
5 225 000 EUR pre verejné zákazky na uskutočnenie stavebných prác
N
Zákon č. 343/2015 Z. z
NZ
§: 5 ods. 1
Čl. I bod 11
§ 5
Finančné limity
(1)Zákazka je nadlimitná, podlimitná alebo s nízkou hodnotou v závislosti od jej predpokladanej hodnoty.
V § 5 odsek 2 znie:
„(2) Nadlimitná zákazka je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota sa rovná alebo je vyššia než finančný limit podľa
a)čl. 4 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. L 94, 28. 3. 2014) v platnom znení (ďalej len „smernica (EÚ) 2014/24“), ak ide o verejného obstarávateľa
3.podľa § 7 ods. 1 písm. a) a o zákazku na dodanie tovaru alebo zákazku na poskytnutie služby okrem zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1,
4.na úseku obrany a o zákazku na dodanie tovaru uvedeného v prílohe III smernice (EÚ) 2014/24,
b) čl. 4 písm. c) smernice (EÚ) 2014/24, ak ide o verejného obstarávateľa
3.podľa § 7 ods. 1 písm. b) e) a o zákazku na dodanie tovaru alebo zákazku na poskytnutie služby
Ú
4
NZ
Zákon č. 343/2015 Z. z
Čl.I bod 12
§:5 ods. 4
okrem zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1,
4.na úseku obrany a o zákazku na dodanie tovaru neuvedeného v prílohe III smernice (EÚ) 2014/24,
c) čl. 4 písm. d) smernice (EÚ) 2014/24, ak ide o verejného obstarávateľa a o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1,
d)čl. 15 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (Ú. v. L 94, 28. 3. 2014) v platnom znení (ďalej len „smernica (EÚ) 2014/25“), ak ide o obstarávateľa a o zákazku na dodanie tovaru alebo zákazku na poskytnutie služby okrem zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1,
e) čl. 15 písm. c) smernice (EÚ) 2014/25, ak ide o obstarávateľa a o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1,
f) čl. 8 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES z 13. júla 2009 o koordinácii postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti a o zmene a doplnení smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES (Ú. v. L 216, 208. 2009) v platnom znení (ďalej len „smernica (ES) 2009/81“), ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorej predmetom je dodanie tovaru alebo poskytnutie služby,
g)čl. 4 písm. a) smernice (EÚ) 2014/24, ak ide o verejného obstarávateľa a o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,
h)čl. 15 písm. b) smernice (EÚ) 2014/25, ak ide o obstarávateľa a o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,
j)čl. 8 písm. b) smernice (ES) 2009/81, ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác.“.
V § 5 odsek 3 znie:
„(3) Podlimitná civilná zákazka zadávaná verejným obstarávateľom je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 a súčasne rovnaká alebo vyššia ako
a) 100 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru okrem potravín a zákazku na poskytnutie služby okrem služby uvedenej v
prílohe č. 1
zadávanú verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. a),
b) 180 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru okrem potravín a zákazku na poskytnutie služby okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 zadávanú verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) až e),
c) 400 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v
prílohe
č. 1
,
d) 300 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.“.
(4)Civilná zákazka s nízkou hodnotou zadávaná verejným obstarávateľom je
a)zákazka na dodanie tovaru okrem potravín, zákazka na poskytnutie služby alebo zákazka na uskutočnenie stavebných prác, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit uvedený v odseku 3 a
5
NZ
Zákon č. 343/2015 Z. z
NZ
Zákon č. 343/2015 Z. z
NZ
Zákon č. 343/2015 Z. z
Čl. I bod 13
§:5 ods. 5
Čl. I bod 14
§:5 ods. 6
Čl. I bod 15
§: 5 ods. 8
súčasne rovnaká alebo vyššia ako 5 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok,
b)zákazka na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny a ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 a zároveň rovnaká alebo vyššia ako 5 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.
V § 5 ods. 4 písm. a) a b) sa slová „5 000 eur“ nahrádzajú slovami „10 000 eur“.
(5)Podlimitná zákazka v oblasti obrany a bezpečnosti je zákazka zadávaná verejným obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 a súčasne rovnaká alebo vyššia ako
a)260 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru a zákazku na poskytnutie služby,
b)800 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.
V § 5 ods. 5 písm. a) sa slová „260 000 eur“ nahrádzajú slovami „300 000 eur“.
(6)Koncesia je nadlimitná alebo podlimitná v závislosti od jej predpokladanej hodnoty.
V § 5 odsek 7 znie:
„(7) Nadlimitná koncesia je koncesia, ktorej predpokladaná hodnota sa rovná alebo je vyššia ako finančný limit podľa čl. 8 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií (Ú. v. EÚ L 94, 28. 3. 2014) v platnom znení.”.
(8)Podlimitná koncesia je koncesia zadávaná verejným obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 7
6
Č: 4
V: 1 P: b)
135 000 EUR pre verejné zákazky na dodanie tovaru a poskytnutie služieb zadané ústrednými orgánmi štátnej správy a pre súťaže návrhov organizované týmito orgánmi; v prípade verejných zákaziek na dodanie tovaru zadaných verejnými obstarávateľmi pôsobiacimi v oblasti obrany tento finančný limit platí len pre zákazky, ktoré sa vzťahujú na výrobky uvedené v prílohe III;
N
Zákon č. 343/2015 Z. z
NZ
§: 5 ods. 1
Čl. I bod 11
§ 5
Finančné limity
(1)Zákazka je nadlimitná, podlimitná alebo s nízkou hodnotou v závislosti od jej predpokladanej hodnoty.
V § 5 odsek 2 znie:
„(2) Nadlimitná zákazka je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota sa rovná alebo je vyššia než finančný limit podľa
a)čl. 4 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. L 94, 28. 3. 2014) v platnom znení (ďalej len „smernica (EÚ) 2014/24“), ak ide o verejného obstarávateľa
5.podľa § 7 ods. 1 písm. a) a o zákazku na dodanie tovaru alebo zákazku na poskytnutie služby okrem zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1,
6.na úseku obrany a o zákazku na dodanie tovaru uvedeného v prílohe III smernice (EÚ) 2014/24,
b) čl. 4 písm. c) smernice (EÚ) 2014/24, ak ide o verejného obstarávateľa
5.podľa § 7 ods. 1 písm. b) e) a o zákazku na dodanie tovaru alebo zákazku na poskytnutie služby okrem zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1,
6.na úseku obrany a o zákazku na dodanie tovaru neuvedeného v prílohe III smernice (EÚ) 2014/24,
c) čl. 4 písm. d) smernice (EÚ) 2014/24, ak ide o verejného obstarávateľa a o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1,
d)čl. 15 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (Ú. v. L 94, 28. 3. 2014) v platnom znení (ďalej len „smernica (EÚ) 2014/25“), ak ide o obstarávateľa a o zákazku na dodanie tovaru alebo zákazku na poskytnutie služby okrem zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1,
e) čl. 15 písm. c) smernice (EÚ) 2014/25, ak ide o obstarávateľa a o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1,
f) čl. 8 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES z 13. júla 2009 o koordinácii postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti a o zmene a doplnení smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES (Ú. v. L 216, 208. 2009) v platnom znení (ďalej len „smernica (ES) 2009/81“), ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorej predmetom je dodanie tovaru alebo poskytnutie služby,
g)čl. 4 písm. a) smernice (EÚ) 2014/24, ak ide o verejného obstarávateľa a o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,
h)čl. 15 písm. b) smernice (EÚ) 2014/25, ak ide o obstarávateľa a o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,
Ú
7
NZ
Zákon č. 343/2015 Z. z
NZ
Zákon č. 343/2015 Z. z
NZ
Zákon č. 343/2015 Z. z
NZ
Čl.I bod 12
§:5 ods. 4
Čl. I bod 13
§:5 ods. 5
Čl. I bod 14
§:5 ods. 6
Čl. I bod 15
k)čl. 8 písm. b) smernice (ES) 2009/81, ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác.“.
V § 5 odsek 3 znie:
„(3) Podlimitná civilná zákazka zadávaná verejným obstarávateľom je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 a súčasne rovnaká alebo vyššia ako
a) 100 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru okrem potravín a zákazku na poskytnutie služby okrem služby uvedenej v
prílohe č. 1
zadávanú verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. a),
b) 180 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru okrem potravín a zákazku na poskytnutie služby okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 zadávanú verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) až e),
c) 400 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v
prílohe
č. 1
,
d) 300 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.“.
(4)Civilná zákazka s nízkou hodnotou zadávaná verejným obstarávateľom je
a)zákazka na dodanie tovaru okrem potravín, zákazka na poskytnutie služby alebo zákazka na uskutočnenie stavebných prác, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit uvedený v odseku 3 a súčasne rovnaká alebo vyššia ako 5 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok,
b)zákazka na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny a ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 a zároveň rovnaká alebo vyššia ako 5 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.
V § 5 ods. 4 písm. a) a b) sa slová „5 000 eur“ nahrádzajú slovami „10 000 eur“.
(5)Podlimitná zákazka v oblasti obrany a bezpečnosti je zákazka zadávaná verejným obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 a súčasne rovnaká alebo vyššia ako
a)260 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru a zákazku na poskytnutie služby,
b)800 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.
V § 5 ods. 5 písm. a) sa slová „260 000 eur“ nahrádzajú slovami „300 000 eur“.
(6)Koncesia je nadlimitná alebo podlimitná v závislosti od jej predpokladanej hodnoty.
V § 5 odsek 7 znie:
„(7) Nadlimitná koncesia je koncesia, ktorej predpokladaná hodnota sa
8
Zákon č. 343/2015 Z. z
§: 5 ods. 8
rovná alebo je vyššia ako finančný limit podľa čl. 8 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií (Ú. v. EÚ L 94, 28. 3. 2014) v platnom znení.”.
(8)Podlimitná koncesia je koncesia zadávaná verejným obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 7
Č: 4
V: 1 P: c)
209 000 EUR pre verejné zákazky na dodanie tovaru a poskytnutie služieb zadané orgánmi štátnej správy na nižšej ako ústrednej úrovni a pre súťaže návrhov organizované týmito orgánmi; uvedený finančný limit platí aj pre verejné zákazky na dodanie tovaru zadané ústrednými orgánmi štátnej správy pôsobiacimi v oblasti obrany, ak sa tieto zákazky vzťahujú na výrobky, ktoré nie sú uvedené v prílohe III;
N
Zákon č. 343/2015 Z. z
NZ
§: 5 ods. 1
Čl. I bod 11
§ 5
Finančné limity
(1)Zákazka je nadlimitná, podlimitná alebo s nízkou hodnotou v závislosti od jej predpokladanej hodnoty.
V § 5 odsek 2 znie:
„(2) Nadlimitná zákazka je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota sa rovná alebo je vyššia než finančný limit podľa
a)čl. 4 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. L 94, 28. 3. 2014) v platnom znení (ďalej len „smernica (EÚ) 2014/24“), ak ide o verejného obstarávateľa
7.podľa § 7 ods. 1 písm. a) a o zákazku na dodanie tovaru alebo zákazku na poskytnutie služby okrem zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1,
8.na úseku obrany a o zákazku na dodanie tovaru uvedeného v prílohe III smernice (EÚ) 2014/24,
b) čl. 4 písm. c) smernice (EÚ) 2014/24, ak ide o verejného obstarávateľa
7.podľa § 7 ods. 1 písm. b) e) a o zákazku na dodanie tovaru alebo zákazku na poskytnutie služby okrem zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1,
8.na úseku obrany a o zákazku na dodanie tovaru neuvedeného v prílohe III smernice (EÚ) 2014/24,
c) čl. 4 písm. d) smernice (EÚ) 2014/24, ak ide o verejného obstarávateľa a o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1,
d)čl. 15 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (Ú. v. L 94, 28. 3. 2014) v platnom znení (ďalej len „smernica (EÚ) 2014/25“), ak ide o obstarávateľa a o
Ú
9
NZ
Zákon č. 343/2015 Z. z
NZ
Čl.I bod 12
§:5 ods. 4
Čl. I bod 13
zákazku na dodanie tovaru alebo zákazku na poskytnutie služby okrem zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1,
e) čl. 15 písm. c) smernice (EÚ) 2014/25, ak ide o obstarávateľa a o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1,
f) čl. 8 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES z 13. júla 2009 o koordinácii postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti a o zmene a doplnení smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES (Ú. v. L 216, 208. 2009) v platnom znení (ďalej len „smernica (ES) 2009/81“), ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorej predmetom je dodanie tovaru alebo poskytnutie služby,
g)čl. 4 písm. a) smernice (EÚ) 2014/24, ak ide o verejného obstarávateľa a o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,
h)čl. 15 písm. b) smernice (EÚ) 2014/25, ak ide o obstarávateľa a o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,
l)čl. 8 písm. b) smernice (ES) 2009/81, ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác.“.
V § 5 odsek 3 znie:
„(3) Podlimitná civilná zákazka zadávaná verejným obstarávateľom je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 a súčasne rovnaká alebo vyššia ako
a) 100 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru okrem potravín a zákazku na poskytnutie služby okrem služby uvedenej v
prílohe č. 1
zadávanú verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. a),
b) 180 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru okrem potravín a zákazku na poskytnutie služby okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 zadávanú verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) až e),
c) 400 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v
prílohe
č. 1
,
d) 300 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.“.
(4)Civilná zákazka s nízkou hodnotou zadávaná verejným obstarávateľom je
a)zákazka na dodanie tovaru okrem potravín, zákazka na poskytnutie služby alebo zákazka na uskutočnenie stavebných prác, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit uvedený v odseku 3 a súčasne rovnaká alebo vyššia ako 5 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok,
b)zákazka na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny a ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 a zároveň rovnaká alebo vyššia ako 5 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.
V § 5 ods. 4 písm. a) a b) sa slová „5 000 eur“ nahrádzajú slovami „10 000 eur“.
10
Zákon č. 343/2015 Z. z
NZ
Zákon č. 343/2015 Z. z
NZ
Zákon č. 343/2015 Z. z
§:5 ods. 5
Čl. I bod 14
§:5 ods. 6
Čl. I bod 15
§: 5 ods. 8
(5)Podlimitná zákazka v oblasti obrany a bezpečnosti je zákazka zadávaná verejným obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 a súčasne rovnaká alebo vyššia ako
a)260 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru a zákazku na poskytnutie služby,
b)800 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.
V § 5 ods. 5 písm. a) sa slová „260 000 eur“ nahrádzajú slovami „300 000 eur“.
(6)Koncesia je nadlimitná alebo podlimitná v závislosti od jej predpokladanej hodnoty.
V § 5 odsek 7 znie:
„(7) Nadlimitná koncesia je koncesia, ktorej predpokladaná hodnota sa rovná alebo je vyššia ako finančný limit podľa čl. 8 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií (Ú. v. EÚ L 94, 28. 3. 2014) v platnom znení.”.
(8)Podlimitná koncesia je koncesia zadávaná verejným obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 7
Č: 4
V: 1 P: d)
750 000 EUR pre verejné zákazky na poskytnutie sociálnych a iných osobitných služieb uvedených v prílohe XIV.
N
Zákon č. 343/2015 Z. z
NZ
§: 5 ods. 1
Čl. I bod 11
§ 5
Finančné limity
(1)Zákazka je nadlimitná, podlimitná alebo s nízkou hodnotou v závislosti od jej predpokladanej hodnoty.
V § 5 odsek 2 znie:
„(2) Nadlimitná zákazka je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota sa rovná alebo je vyššia než finančný limit podľa
a)čl. 4 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. L 94, 28. 3. 2014) v platnom znení (ďalej len „smernica (EÚ) 2014/24“), ak ide o verejného obstarávateľa
9.podľa § 7 ods. 1 písm. a) a o zákazku na dodanie tovaru alebo zákazku na poskytnutie služby okrem zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1,
10.na úseku obrany a o zákazku na dodanie tovaru uvedeného v prílohe III smernice (EÚ) 2014/24,
b) čl. 4 písm. c) smernice (EÚ) 2014/24, ak ide o verejného obstarávateľa
9.podľa § 7 ods. 1 písm. b) e) a o zákazku na dodanie tovaru alebo zákazku na poskytnutie služby okrem zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1,
10.na úseku obrany a o zákazku na dodanie tovaru neuvedeného v prílohe III smernice (EÚ) 2014/24,
c) čl. 4 písm. d) smernice (EÚ) 2014/24, ak ide o verejného obstarávateľa a o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1,
Ú
11
NZ
Zákon č. 343/2015 Z. z
Čl.I bod 12
§:5 ods. 4
d)čl. 15 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (Ú. v. L 94, 28. 3. 2014) v platnom znení (ďalej len „smernica (EÚ) 2014/25“), ak ide o obstarávateľa a o zákazku na dodanie tovaru alebo zákazku na poskytnutie služby okrem zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1,
e) čl. 15 písm. c) smernice (EÚ) 2014/25, ak ide o obstarávateľa a o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1,
f) čl. 8 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES z 13. júla 2009 o koordinácii postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti a o zmene a doplnení smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES (Ú. v. L 216, 208. 2009) v platnom znení (ďalej len „smernica (ES) 2009/81“), ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorej predmetom je dodanie tovaru alebo poskytnutie služby,
g)čl. 4 písm. a) smernice (EÚ) 2014/24, ak ide o verejného obstarávateľa a o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,
h)čl. 15 písm. b) smernice (EÚ) 2014/25, ak ide o obstarávateľa a o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,
m)čl. 8 písm. b) smernice (ES) 2009/81, ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác.“.
V § 5 odsek 3 znie:
„(3) Podlimitná civilná zákazka zadávaná verejným obstarávateľom je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 a súčasne rovnaká alebo vyššia ako
a) 100 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru okrem potravín a zákazku na poskytnutie služby okrem služby uvedenej v
prílohe č. 1
zadávanú verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. a),
b) 180 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru okrem potravín a zákazku na poskytnutie služby okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 zadávanú verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) až e),
c) 400 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v
prílohe
č. 1
,
d) 300 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.“.
(4)Civilná zákazka s nízkou hodnotou zadávaná verejným obstarávateľom je
a)zákazka na dodanie tovaru okrem potravín, zákazka na poskytnutie služby alebo zákazka na uskutočnenie stavebných prác, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit uvedený v odseku 3 a súčasne rovnaká alebo vyššia ako 5 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok,
b)zákazka na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny a ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 a zároveň rovnaká alebo vyššia ako 5 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas
12
NZ
Zákon č. 343/2015 Z. z
NZ
Zákon č. 343/2015 Z. z
NZ
Zákon č. 343/2015 Z. z
Čl. I bod 13
§:5 ods. 5
Čl. I bod 14
§:5 ods. 6
Čl. I bod 15
§: 5 ods. 8
platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.
V § 5 ods. 4 písm. a) a b) sa slová „5 000 eur“ nahrádzajú slovami „10 000 eur“.
(5)Podlimitná zákazka v oblasti obrany a bezpečnosti je zákazka zadávaná verejným obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 a súčasne rovnaká alebo vyššia ako
a)260 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru a zákazku na poskytnutie služby,
b)800 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.
V § 5 ods. 5 písm. a) sa slová „260 000 eur“ nahrádzajú slovami „300 000 eur“.
(6)Koncesia je nadlimitná alebo podlimitná v závislosti od jej predpokladanej hodnoty.
V § 5 odsek 7 znie:
„(7) Nadlimitná koncesia je koncesia, ktorej predpokladaná hodnota sa rovná alebo je vyššia ako finančný limit podľa čl. 8 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií (Ú. v. EÚ L 94, 28. 3. 2014) v platnom znení.”.
(8)Podlimitná koncesia je koncesia zadávaná verejným obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 7
Č: 5
O: 1
Výpočet predpokladanej hodnoty obstarávania sa zakladá na celkovej splatnej sume bez DPH podľa predpokladov verejného obstarávateľa vrátane akýchkoľvek opcií a všetkých obnovení zákaziek, ako sa výslovne uvádza v súťažných podkladoch.
Ak verejný obstarávateľ udeľuje záujemcom alebo uchádzačom ceny alebo poskytuje platby, zohľadní ich pri výpočte predpokladanej hodnoty obstarávania.
N
Zákon č. 343/2015 Z. z.
NZ
Zákon č. 343/2015 Z. z.
§: 6
O: 1
Čl. I bod 16
§: 6
O: 2
(1)Predpokladaná hodnota zákazky sa určuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty s cieľom ustanovenia postupu verejného obstarávania podľa finančných limitov. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ určia predpokladanú hodnotu zákazky na základe údajov a informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky. Ak nemá verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ údaje podľa druhej vety k dispozícii, určí predpokladanú hodnotu na základe údajov získaných prieskumom trhu s požadovaným plnením, prípravnou trhovou konzultáciou alebo na základe údajov získaných iným vhodným spôsobom. Predpokladaná hodnota zákazky je platná v čase odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenia použitého ako výzva na súťaž na uverejnenie; ak sa uverejnenie takého oznámenia nevyžaduje, predpokladaná hodnota je platná v čase začatia postupu zadávania zákazky..
V § 6 ods. 1 sa za slová „prípravnou trhovou konzultáciou“ dopĺňa čiarka a vkladajú slová „použitím systému sledovania vývoja cien podľa § 13 ods. 2 písm. d)“.
(2)Do predpokladanej hodnoty zákazky verejný obstarávateľ a obstarávateľ zahrnú aj
a)hodnotu opakovaných plnení, ak sa plánujú zabezpečiť,
b)všetky formy opcií a všetky obnovenia zákazky,
c)ceny a odmeny, ktoré sa poskytnú uchádzačom alebo účastníkom súťaže návrhov (ďalej len „účastník“),
d)predpokladanú hodnotu tovaru alebo služieb, ktoré verejný obstarávateľ a
Ú
13
obstarávateľ poskytnú dodávateľovi v súvislosti so zákazkou na uskutočnenie
stavebných prác, ak sú potrebné na uskutočnenie stavebných prác.
Č: 5
O: 13
Pokiaľ ide o verejné zákazky na poskytnutie služieb, vychádza sa pri výpočte predpokladanej hodnoty zákazky, keď to prichádza do úvahy, z tejto hodnoty:
a)poisťovacie služby: splatné poistné a ostatné formy odmien;
b)bankové a ostatné finančné služby: poplatky, splatné provízie, úroky a ostatné formy odmien;
c)zákazky zahŕňajúce vypracovanie návrhov: poplatky, splatné provízie
N
Zákon č. 343/2015 Z. z
NZ
Zákon č. 343/2015Z. z.
§ 6
O: 8
Čl. I bod 17
§ 6
O: 9
(8) Do predpokladanej hodnoty zákazky na poskytnutie služby sa zahrnie, ak ide
a)o poisťovacie služby, aj splatné poistné a ostatné formy odmien,
b)o bankové služby a iné finančné služby, aj poplatky, provízie, úroky a iné výdavky súvisiace so službami a ostatné formy odmien,
c)o súťaž návrhov, aj udelené ceny za návrhy a udelené odmeny účastníkom.
V § 6 ods. 8 písm. b) sa vypúšťajú slová „a iné výdavky súvisiace so službami“.
(9) Do predpokladanej hodnoty zákazky na poskytnutie služby, ktorá neudáva celkovú cenu, ak ide o
a)zmluvu uzavretú na určitý čas rovnaký alebo kratší ako 48 mesiacov, sa zahrnie celková predpokladaná hodnota zákazky počas platnosti zmluvy,
b)zmluvu uzavretú na určitý čas dlhší ako 48 mesiacov alebo ak ide o zmluvu uzavretú na neurčitý čas, sa zahrnie 48-násobok mesačnej platby.
Ú
Č: 12
O: 1
Verejná zákazka, ktorú verejný obstarávateľ zadal právnickej osobe, ktorá sa spravuje súkromným alebo verejným právom, nepatrí do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, ak sú splnené všetky tieto podmienky:
a)verejný obstarávateľ vykonáva nad príslušnou právnickou osobou kontrolu podobnú kontrole, akú vykonáva nad vlastnými organizačnými zložkami;
b)viac ako 80 % činností kontrolovanej právnickej osoby sa vykonáva
N
Zákon č. 343/2015 Z. z.
§: 1
O: 4
(4) Tento zákon sa nevzťahuje na civilnú zákazku alebo koncesiu zadávanú verejným obstarávateľom právnickej osobe, ktorá spĺňa tieto požiadavky:
a)verejný obstarávateľ vykonáva nad právnickou osobou kontrolu obdobnú kontrole, akú vykonáva nad vlastnými organizačnými zložkami,
b)viac ako 80% činností kontrolovanej právnickej osoby sa vykonáva pri plnení úloh, ktorými ju poveril kontrolujúci verejný obstarávateľ alebo iné právnické osoby kontrolované týmto verejným obstarávateľom a
c)v kontrolovanej právnickej osobe nie je žiadna priama účasť súkromného kapitálu.
Ú
14
pri plnení úloh, ktorými ju poveril kontrolujúci verejný obstarávateľ alebo iné právnické osoby kontrolované týmto verejným obstarávateľom, a
c) v kontrolovanej právnickej osobe nie je žiadna priama účasť súkromného kapitálu s výnimkou nekontrolných a neblokujúcich foriem súkromnej kapitálovej účasti vyžadovaných na základe ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov v súlade so Zmluvami, ktorými sa nevykonáva rozhodný vplyv na kontrolovanú právnickú osobu.
Verejný obstarávateľ sa považuje za vykonávajúceho nad právnickou osobou kontrolu podobnú tej, ktorú vykonáva nad vlastnými organizačnými zložkami v zmysle prvého pododseku písm. a), ak rozhodujúci vplyv na strategické ciele, ako aj významné rozhodnutia kontrolovanej právnickej osoby. Takúto kontrolu môže vykonávať aj iná
právnická osoba, ktorú samotnú rovnakým spôsobom kontroluje verejný obstarávateľ.
NZ
Zákon č. 343/2015 Z. z.
Čl. I bod 1
§: 1
O: 6
V § 1 ods. 4 písm. c), ods. 5 písm. c), ods. 7 a ods. 8 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem nekontrolných a neblokujúcich foriem súkromnej kapitálovej účasti vyžadovaných na základe ustanovení právnych predpisov v súlade so Zmluvou o Európskej únii a Zmluvou o fungovaní Európskej únie, ktorými sa nevykonáva rozhodujúci vplyv na kontrolovanú právnickú osobu.
(6) Verejný obstarávateľ sa považuje za osobu vykonávajúcu kontrolu nad právnickou osobou obdobnú tej, akú vykonáva nad vlastnými organizačnými zložkami podľa odseku 4 písm. a) a odseku 5 písm. a), ak rozhodujúci vplyv na strategické ciele, ako aj významné rozhodnutia kontrolovanej právnickej osoby. Kontrolu podľa prvej vety môže vykonávať aj iná právnická osoba, ktorú rovnakým spôsobom kontroluje verejný obstarávateľ.
Č: 12
O: 2
Odsek 1 sa uplatňuje aj vtedy, ak kontrolovaná právnická osoba, ktorá je verejným obstarávateľom, zadá zákazku svojmu kontrolujúcemu verejnému obstarávateľovi alebo inej právnickej osobe kontrolovanej tým istým verejným obstarávateľom, za predpokladu, že v právnickej osobe, ktorej sa zadáva verejná zákazka, nie je žiadna priama účasť súkromného kapitálu s výnimkou nekontrolných a neblokujúcich foriem súkromnej kapitálovej účasti vyžadovaných na základe vnútroštátnych právnych
predpisov v súlade so Zmluvami, ktorými sa nevykonáva rozhodný vplyv na kontrolovanú právnickú osobu.
N
Zákon č. 343/2015 Z. z
NZ
§: 1
O: 7
Čl. I bod 1
(7)Tento zákon sa nevzťahuje na civilnú zákazku alebo koncesiu, ak kontrolovaná právnická osoba, ktorá je verejným obstarávateľom, zadá túto zákazku alebo koncesiu svojmu kontrolujúcemu verejnému obstarávateľovi alebo inej právnickej osobe kontrolovanej tým istým verejným obstarávateľom, ak v právnickej osobe, ktorej sa zadáva táto zákazka alebo koncesia, nie je žiadna priama účasť súkromného kapitálu.
V § 1 ods. 4 písm. c), ods. 5 písm. c), ods. 7 a ods. 8 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem nekontrolných a neblokujúcich foriem súkromnej kapitálovej účasti vyžadovaných na základe ustanovení právnych predpisov v súlade so Zmluvou o Európskej únii a Zmluvou o fungovaní Európskej únie, ktorými sa nevykonáva rozhodujúci vplyv na kontrolovanú právnickú osobu
Ú
Č: 12
O: 3
Verejný obstarávateľ, ktorý nad právnickou osobou, ktorá sa spravuje súkromným alebo verejným právom, nevykonáva kontrolu v zmysle odseku 1, môže napriek tomu zadať verejnú zákazku uvedenej právnickej osobe bez uplatnenia tejto smernice, ak splnené všetky tieto podmienky:
a)verejný obstarávateľ vykonáva spoločne s inými verejnými obstarávateľmi kontrolu nad uvedenou právnickou osobou, ktorá je podobná kontrole, akú vykonávajú nad vlastnými organizačnými zložkami;
b)viac ako 80 % činností danej právnickej osoby sa vykonáva pri plnení úloh, ktorými ju poverili kontrolujúci verejní obstarávatelia alebo iné právnické osoby kontrolované tými istými verejnými obstarávateľmi, a
c)v kontrolovanej právnickej osobe nie je žiadna priama účasť súkromného kapitálu s výnimkou nekontrolných a neblokujúcich foriem súkromnej kapitálovej účasti vyžadovaných na základe ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov v súlade so Zmluvami, ktorými sa nevykonáva rozhodný vplyv na kontrolovanú právnickú osobu..
Na účely prvého pododseku písm. a) vykonávajú verejní obstarávatelia
spoločnú kontrolu nad právnickou osobou, ak splnené všetky tieto podmienky:
N
Zákon č. 343/2015 Z. z
NZ
Zákon č. 343/2015 Z. z.
§: 1
O: 8
Čl. I bod 1
§: 1
O: 9
(8) Tento zákon sa nevzťahuje na civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorú verejný obstarávateľ zadáva právnickej osobe, nad ktorou nevykonáva kontrolu podľa odseku 4, ak sú splnené tieto podmienky:
a)verejný obstarávateľ vykonáva spoločne s inými verejnými obstarávateľmi kontrolu nad touto právnickou osobou, ktorá je obdobná kontrole, akú vykonávajú nad vlastnými organizačnými zložkami,
b)viac ako 80% činností danej právnickej osoby sa vykonáva pri plnení úloh, ktorými ju poverili kontrolujúci verejní obstarávatelia alebo iné právnické osoby kontrolované tými istými verejnými obstarávateľmi a
c)v kontrolovanej právnickej osobe nie je žiadna priama účasť súkromného kapitálu.
V § 1 ods. 4 písm. c), ods. 5 písm. c), ods. 7 a ods. 8 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem nekontrolných a neblokujúcich foriem súkromnej kapitálovej účasti vyžadovaných na základe ustanovení právnych predpisov v súlade so Zmluvou o Európskej únii a Zmluvou o fungovaní Európskej únie, ktorými sa nevykonáva rozhodujúci vplyv na kontrolovanú právnickú osobu
(9) O spoločnú kontrolu podľa odseku 8 písm. a) ide, ak sú splnené tieto podmienky:
a) orgány kontrolovanej právnickej osoby s rozhodovacími právomocami pozostávajú zo zástupcov všetkých zúčastnených verejných obstarávateľov;
jednotliví zástupcovia môžu zastupovať niekoľkých alebo všetkých zúčastnených verejných obstarávateľov,
Ú
15
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O, V, P)
Text
Spôsob
transp.
Č.
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text
Zho
-da
Poznámky
i)orgány kontrolovanej právnickej osoby s rozhodovacími právomocami pozostávajú zo zástupcov všetkých zúčastnených verejných obstarávateľov; jednotliví zástupcovia môžu zastupovať niekoľkých alebo všetkých zúčastnených verejných obstarávateľov;
ii)títo verejní obstarávatelia môžu spoločne vykonávať rozhodujúci vplyv na strategické ciele a významné rozhodnutia kontrolovanej právnickej osoby, a
iii)kontrolovaná právnická osoba nesleduje žiadne záujmy, ktoré v rozpore so záujmami kontrolujúcich verejných obstarávateľov.
b)zúčastnení verejní obstarávatelia môžu spoločne vykonávať rozhodujúci vplyv na strategické ciele a významné rozhodnutia kontrolovanej právnickej osoby a
c)kontrolovaná právnická osoba nesleduje žiadne záujmy, ktoré sú v rozpore so záujmami kontrolujúcich verejných obstarávateľov.
16
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O, V, P)
Text
Spôsob
transp.
Č.
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text
Zho
-da
Poznámky
Č: 13
Táto smernica sa uplatňuje na zadávanie týchto zákaziek:
a) zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, na ktoré verejní obstarávatelia prispievajú priamo vo výške viac ako 50 % a ktorých predpokladaná hodnota bez DPH sa rovná alebo je vyššia ako 5 186 000 EUR, ak tieto zákazky zahŕňajú jednu z týchto činností:
i)stavebno-inžinierske činnosti uvedené v prílohe II,
ii)stavebné práce na nemocniciach, zariadeniach určených na šport, rekreáciu a voľný čas, školských a univerzitných budovách a budovách, ktoré sa využívajú na administratívne účely;
b) zákaziek na poskytnutie služieb, na ktoré verejní obstarávatelia prispievajú priamo vo výške viac ako 50 % a ktorých predpokladaná hodnota bez DPH sa rovná alebo je vyššia ako 207 000 EUR a ktoré spojené so zákazkou na uskutočnenie stavebných prác uvedených pod písmenom a).
Verejní obstarávatelia poskytujúci príspevky uvedené v prvom pododseku písm. a) a b) zaistia súlad s touto smernicou, ak sami nezadávajú zákazku, na ktorú sa prispieva, alebo ak takúto zákazku zadávajú pre iné subjekty a v ich mene.
N
NZ
Čl. I bod 19
§: 8
§ 8 znie:
㤠8
Osoba, ktorá nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom, je povinná postupovať ako verejný obstarávateľ, ak jej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50 % finančných prostriedkov na zákazku, ak predpokladaná hodnota zákazky sa rovná alebo je vyššia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 a ide o zákazku na
a)uskutočnenie stavebných prác, alebo
b)poskytnutie služieb, ktoré sú spojené so zákazkou podľa písm. a).“.
Ú
17
Č: 22
O: 1
Členské štáty zabezpečia, aby sa celá komunikácia a výmena informácií na základe tejto smernice, najmä elektronické predkladanie, uskutočňovala s použitím elektronických prostriedkov komunikácie v súlade s požiadavkami tohto článku. Nástroje a zariadenia, ktoré sa majú
používať na komunikáciu elektronickými prostriedkami, ako aj ich
N
Zákon č. 343/2015 Z. z
§: 20
O: 1
(1) Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov, ak tento zákon neustanovuje inak. Nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu, ako aj ich technické charakteristiky nesmú byť diskriminačné, musia byť
všeobecne dostupné a prepojiteľné so všeobecne používanými produktmi
Ú
technické parametre nediskriminačné, všeobecne dostupné a interoperabilné so všeobecne používanými produktmi IKT a neobmedzujú prístup hospodárskych subjektov k postupu obstarávania.
Bez ohľadu na prvý pododsek nie verejní obstarávatelia povinní vyžadovať v procese predkladania elektronické prostriedky komunikácie v týchto situáciách:
a)ak by si v dôsledku špecializovanej povahy obstarávania používanie elektronických prostriedkov komunikácie vyžadovalo osobitné nástroje, zariadenia alebo formáty súborov, ktoré nie všeobecne dostupné alebo ktoré nie sú podporované bežne dostupnými aplikáciami;
b)aplikácie podporujúce formáty súborov, ktoré vhodné na opis ponúk, používajú formáty súborov, pri ktorých nie je možné používať žiadne iné otvorené alebo bežne dostupné aplikácie, alebo sa na ne vzťahuje schéma udeľovania licencií a verejný obstarávateľ ich nemôže sprístupniť na prevzatie alebo používanie na diaľku;
c)používanie prostriedkov elektronickej komunikácie by si vyžadovalo špecializované kancelárske zariadenie, ktoré verejní obstarávatelia nemajú bežne k dispozícii;
d)súťažné podklady si vyžadujú predloženie fyzických modelov alebo modelov v pomernej veľkosti, ktoré nemožno zaslať použitím elektronických prostriedkov.
Pokiaľ ide o komunikáciu, v prípade ktorej sa podľa druhého pododseku nepoužívajú elektronické prostriedky komunikácie, komunikácia sa uskutočňuje poštou alebo iným vhodným doručovateľom alebo kombináciou pošty alebo iného vhodného doručovateľa a elektronických prostriedkov.
Bez ohľadu na prvý pododsek tohto odseku nie verejní obstarávatelia povinní vyžadovať elektronické prostriedky komunikácie v procese predkladania, ak je použitie iných prostriedkov komunikácie ako elektronické prostriedky nevyhnutné z dôvodu narušenia bezpečnosti elektronických prostriedkov komunikácie alebo z dôvodu ochrany osobitne citlivej povahy informácií, ktoré si vyžadujú takú vysokú úroveň ochrany, že ju nemožno náležite zabezpečiť použitím elektronických nástrojov a zariadení, ktoré bežne dostupné hospodárskym subjektom alebo im môžu byť sprístupnené alternatívnymi prostriedkami prístupu v zmysle odseku 5.
Povinnosťou verejných obstarávateľov vyžadujúcich v súlade s druhým pododsekom tohto odseku v procese predkladania iné prostriedky komunikácie ako elektronické prostriedky je, aby uviedli dôvody tejto požiadavky v individuálnej správe