TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií (Ú. v. L 94, 28. 3. 2014) v znení delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2172 z 24. novembra 2015 (Ú. v. L 307, 25. 11. 2015)
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. . o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „NZ“)
Zákon č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov(ďalej len „Zákon č. 343/2015 Z. z.“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O, V, P)
Text
Spôsob
transp.
Č.
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text
Zho
-da
Poznámky
Č: 3
Zásada rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie a transparentnosti
N
Zákon č.
§: 1
(13) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie nesmú zadať zákazku, koncesiu
Ú
O: 1
343/2015 Z. z
O: 13
alebo použiť súťaž návrhov podľa odsekov 2 až 12 s cieľom vyhnúť sa použitiu
Verejní obstarávatelia a obstarávatelia zaobchádzajú s hospodárskymi
postupov a pravidiel podľa tohto zákona.
subjektmi rovnako a nediskriminačne a konajú transparentne a primerane.
NZ
Čl. I bod 18
§: 6
O:16
V § 6 odsek 16 znie
„(16) Zákazku, koncesiu alebo súťaž návrhov nemožno rozdeliť ani zvoliť spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty s cieľom
a)znížiť predpokladanú hodnotu pod finančné limity podľa tohto zákona,
b)vyhnúť sa zverejneniu oznámenia alebo výzvy podľa tohto zákona, alebo
c)vyhnúť sa podaniu námietok podľa § 170 ods. 7.“.
Návrh postupu udeľovania koncesie, vrátane stanovenia predpokladanej
hodnoty, sa nesmie robiť so zámerom vylúčiť ho z rozsahu pôsobnosti
tejto smernice alebo neprimerane zvýhodniť či znevýhodniť niektoré
hospodárske subjekty alebo niektoré stavebné práce, tovar alebo služby.
§: 10
(2) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia dodržať princíp rovnakého
O: 2, 3
zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp
transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti.
(3) Príprava a zadávanie zákaziek, koncesií a súťaže návrhov vrátane ich klasifikácie podľa
§ 5 ods. 1
sa nesmú realizovať so zámerom nedovoleného
uplatnenia výnimky z tohto zákona alebo narušenia hospodárskej súťaže bezdôvodným zvýhodnením alebo znevýhodnením určitých hospodárskych subjektov. Verejní obstarávatelia a obstarávatelia sú povinní prijať potrebné opatrenia na zabezpečenie primeraného a včasného plnenia svojich úloh, ktoré vyplývajú z osobitných predpisov
32a)
a ktoré sú zároveň v súlade s pravidlami
verejného obstarávania.
Zákon č. 343/2015 Z. z.
§: 102
(12) Koncesie sa udeľujú na základe objektívnych kritérií, ktoré sú v súlade so
O: 12
zásadami rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie a transparentnosti a ktorými
sa zaistí, že sa ponuky posudzujú v podmienkach hospodárskej súťaže, čo
verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi umožní určiť celkovú
hospodársku výhodu. Kritériá na vyhodnotenie ponúk sú spojené s predmetom
koncesie a nedávajú verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi
neobmedzenú voľnosť výberu. Kritériá na vyhodnotenie ponúk môžu zahŕňať environmentálne a sociálne požiadavky a požiadavky súvisiace s inováciou. Kritériá na vyhodnotenie ponúk sprevádzané požiadavkami, ktoré umožňujú účinné overenie informácií, ktoré uchádzači poskytli. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ overia, či ponuky riadne spĺňajú kritériá na vyhodnotenie ponúk.
§: 105
O: 2
(2) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uverejnia predbežné oznámenie
o koncesii na sociálne služby a iné osobitné služby; pri zadávaní koncesie na služby uvedené v prílohe č. 1 dodržiava princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti
a princíp proporcionality.
Č: 8
O: 1
Finančný limit a metódy výpočtu predpokladanej hodnoty koncesií
Táto smernica sa vzťahuje na koncesie, ktorých hodnota sa rovná alebo je vyššia ako 5 225 000 EUR.
N
Zákon č. 343/2015 Z. z.
NZ
§: 5 ods. 1
Čl. I bod 11
§: 5 ods. 2
§ 5
Finančné limity
(1)Zákazka je nadlimitná, podlimitná alebo s nízkou hodnotou v závislosti od jej predpokladanej hodnoty.
V § 5 odsek 2 znie:
„(2) Nadlimitná zákazka je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota sa rovná alebo je vyššia než finančný limit podľa
a)čl. 4 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. L 94, 28. 3. 2014) v platnom znení (ďalej len „smernica (EÚ) 2014/24“), ak ide o verejného obstarávateľa
1.podľa § 7 ods. 1 písm. a) a o zákazku na dodanie tovaru alebo zákazku na poskytnutie služby okrem zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1,
2.na úseku obrany a o zákazku na dodanie tovaru uvedeného v prílohe III smernice (EÚ) 2014/24,
b) čl. 4 písm. c) smernice (EÚ) 2014/24, ak ide o verejného obstarávateľa
1.podľa § 7 ods. 1 písm. b) e) a o zákazku na dodanie tovaru alebo zákazku na poskytnutie služby okrem zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1,
2.na úseku obrany a o zákazku na dodanie tovaru neuvedeného v prílohe III smernice (EÚ) 2014/24,
c) čl. 4 písm. d) smernice (EÚ) 2014/24, ak ide o verejného obstarávateľa a o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1,
d)čl. 15 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (Ú. v. L 94, 28. 3. 2014) v platnom znení (ďalej len „smernica (EÚ) 2014/25“), ak ide o obstarávateľa a o zákazku na dodanie tovaru alebo zákazku na poskytnutie služby okrem zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1,
e) čl. 15 písm. c) smernice (EÚ) 2014/25, ak ide o obstarávateľa a o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1,
f) čl. 8 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES z 13. júla 2009 o koordinácii postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti a o zmene a doplnení smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES (Ú. v. L 216, 208. 2009) v platnom znení (ďalej len „smernica (ES) 2009/81“), ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorej predmetom je dodanie tovaru alebo poskytnutie služby,
g)čl. 4 písm. a) smernice (EÚ) 2014/24, ak ide o verejného obstarávateľa a o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,
h)čl. 15 písm. b) smernice (EÚ) 2014/25, ak ide o obstarávateľa a o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,
Ú
NZ
Zákon č. 343/2015 Z. z. +
NZ
Čl. I bod 12
§: 5 ods. 3
§: 5 ods. 4
Čl. I bod 13
§: 5 ods. 5
Čl. I bod 14
§: 5 ods. 6
Čl. I bod 15
§: 5 ods. 8
i)čl. 8 písm. b) smernice (ES) 2009/81, ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác.“.
V § 5 odsek 3 znie:
„(3) Podlimitná civilná zákazka zadávaná verejným obstarávateľom je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 a súčasne rovnaká alebo vyššia ako
a) 100 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru okrem potravín a zákazku na poskytnutie služby okrem služby uvedenej v
prílohe č. 1
zadávanú verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. a),
b) 180 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru okrem potravín a zákazku na poskytnutie služby okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 zadávanú verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) až e),
c) 400 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v
prílohe č. 1
,
d) 300 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.“.
.
(4)Civilná zákazka s nízkou hodnotou zadávaná verejným obstarávateľom je
a)zákazka na dodanie tovaru okrem potravín, zákazka na poskytnutie služby alebo zákazka na uskutočnenie stavebných prác, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit uvedený v odseku 3 a súčasne rovnaká alebo vyššia ako 5 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok,
b)zákazka na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny a ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 a zároveň rovnaká alebo vyššia ako 5 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.
V § 5 ods. 4 písm. a) a b) sa slová „5 000 eur“ nahrádzajú slovami „10 000 eur“.
(5)Podlimitná zákazka v oblasti obrany a bezpečnosti je zákazka zadávaná verejným obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 a súčasne rovnaká alebo vyššia ako
a)260 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru a zákazku na poskytnutie služby,
b)800 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.
V § 5 ods. 5 písm. a) sa slová „260 000 eur“ nahrádzajú slovami „300 000 eur“.
(6)Koncesia je nadlimitná alebo podlimitná v závislosti od jej predpokladanej hodnoty.
V § 5 odsek 7 znie:
„(7) Nadlimitná koncesia je koncesia, ktorej predpokladaná hodnota sa rovná alebo je vyššia ako finančný limit podľa čl. 8 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií (Ú. v. EÚ L 94, 28. 3. 2014) v platnom znení.”.
(8)Podlimitná koncesia je koncesia zadávaná verejným obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 7.
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O, V, P)
Text
Spôsob
transp.
Č.
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text
Zho
-da
Poznámky
Č: 17
O: 1
Koncesie medzi subjektmi v rámci verejného sektora
Koncesia, ktorú udelil verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uvedený v článku 7 ods. 1 písm. a) právnickej osobe, ktorá sa spravuje súkromným alebo verejným právom, nepatrí do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, ak sú splnené tieto podmienky:
a)verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vykonáva nad príslušnou právnickou osobou kontrolu podobnú kontrole, akú vykonáva nad vlastnými organizačnými zložkami;
b)viac ako 80 % činností kontrolovanej právnickej osoby sa vykonáva pri plnení úloh, ktorými ju poveril kontrolujúci verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ alebo iné právnické osoby kontrolované týmto verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, a
c)v kontrolovanej právnickej osobe nie je žiadna priama účasť súkromného kapitálu s výnimkou nekontrolných a neblokujúcich foriem súkromnej kapitálovej účasti, ktorými sa nevykonáva rozhodný vplyv na kontrolovanú právnickú osobu, vyžadovaných na základe ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov v súlade so zmluvami.
N
Zákon č. 343/2015 Z. z
NZ
§: 1
O: 4
Čl. I bod 1
(4)(4)Tento zákon sa nevzťahuje na civilnú zákazku alebo koncesiu zadávanú verejným obstarávateľom právnickej osobe, ktorá spĺňa tieto požiadavky:
a)verejný obstarávateľ vykonáva nad právnickou osobou kontrolu obdobnú kontrole, akú vykonáva nad vlastnými organizačnými zložkami,
b)viac ako 80% činností kontrolovanej právnickej osoby sa vykonáva pri plnení úloh, ktorými ju poveril kontrolujúci verejný obstarávateľ alebo iné právnické osoby kontrolované týmto verejným obstarávateľom a
c)v kontrolovanej právnickej osobe nie je žiadna priama účasť súkromného kapitálu.
V § 1 ods. 4 písm. c), ods. 5 písm. c), ods. 7 a ods. 8 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem nekontrolných a neblokujúcich foriem súkromnej kapitálovej účasti vyžadovaných na základe ustanovení právnych predpisov v súlade so Zmluvou o Európskej únii a Zmluvou o fungovaní Európskej únie, ktorými sa nevykonáva rozhodujúci vplyv na kontrolovanú právnickú osobu“.
Ú
Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uvedený v článku 7 ods. 1 písm.
a) sa považuje za verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa vykonávajúceho nad právnickou osobou kontrolu podobnú tej, akú vykonáva nad vlastnými organizačnými zložkami v zmysle prvého pododseku písm. a) tohto odseku, ak rozhodujúci vplyv na strategické ciele, ako aj na významné rozhodnutia kontrolovanej právnickej osoby. Uvedenú kontrolu môže vykonávať aj iná právnická osoba, ktorú samotnú rovnakým spôsobom kontroluje verejný obstarávateľ alebo
obstarávateľ.
Zákon č. 343/2015 Z. z.
§ 1 ods. 6
(6) Verejný obstarávateľ sa považuje za osobu vykonávajúcu kontrolu nad právnickou osobou obdobnú tej, akú vykonáva nad vlastnými organizačnými zložkami podľa odseku 4 písm. a) a odseku 5 písm. a), ak rozhodujúci vplyv na strategické ciele, ako aj významné rozhodnutia kontrolovanej právnickej osoby. Kontrolu podľa prvej vety môže vykonávať aj iná právnická osoba, ktorú
rovnakým spôsobom kontroluje verejný obstarávateľ.
Č: 17
Odsek 1 sa uplatňuje aj vtedy, ak kontrolovaná právnická osoba, ktorá je
N
Zákon č.
§: 1
(7) Tento zákon sa nevzťahuje na civilnú zákazku alebo koncesiu, ak
Ú
O: 2
verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom uvedeným v článku 7
343/2015 Z. z
O: 7
kontrolovaná právnická osoba, ktorá je verejným obstarávateľom, zadá túto
ods. 1 písm. a), udelí koncesiu svojmu kontrolujúcemu verejnému
zákazku alebo koncesiu svojmu kontrolujúcemu verejnému obstarávateľovi alebo
obstarávateľovi alebo obstarávateľovi alebo inej právnickej osobe
inej právnickej osobe kontrolovanej tým istým verejným obstarávateľom, ak v
kontrolovanej tým istým verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom,
právnickej osobe, ktorej sa zadáva táto zákazka alebo koncesia, nie je žiadna
za predpokladu, že v právnickej osobe, ktorej sa udeľuje verejná
priama účasť súkromného kapitálu.
koncesia, nie je žiadna priama účasť súkromného kapitálu s výnimkou
NZ
Čl. I bod 1
V § 1 ods. 4 písm. c), ods. 5 písm. c), ods. 7 a ods. 8 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem nekontrolných a neblokujúcich foriem súkromnej kapitálovej účasti vyžadovaných na základe ustanovení právnych predpisov v súlade so Zmluvou o Európskej únii a Zmluvou o fungovaní Európskej únie, ktorými sa nevykonáva rozhodujúci vplyv na kontrolovanú právnickú osobu“.
nekontrolných a neblokujúcich foriem súkromnej kapitálovej účasti,
ktorými sa nevykonáva rozhodný vplyv na kontrolovanú právnickú
osobu, vyžadovaných na základe vnútroštátnych právnych predpisov v
súlade so zmluvami.
Č: 17
Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uvedený v článku 7 ods. 1 písm.
N
Zákon č.
§: 1
Ú
O: 3
a), ktorý nad právnickou osobou, ktorá sa spravuje súkromným alebo
343/2015 Z. z
O: 8
verejným právom, nevykonáva kontrolu v zmysle odseku 1 tohto článku,
môže napriek tomu udeliť koncesiu uvedenej právnickej osobe koncesiu
bez uplatnenia tejto smernice, ak sú splnené všetky tieto podmienky
a) verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uvedený v článku 7
ods. 1 písm. a) vykonáva spoločne s inými verejnými obstarávateľmi
(8) Tento zákon sa nevzťahuje na civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorú verejný obstarávateľ zadáva právnickej osobe, nad ktorou nevykonáva kontrolu podľa odseku 4, ak sú splnené tieto podmienky:
a)verejný obstarávateľ vykonáva spoločne s inými verejnými obstarávateľmi kontrolu nad touto právnickou osobou, ktorá je obdobná kontrole, akú vykonávajú nad vlastnými organizačnými zložkami,
alebo obstarávateľmi kontrolu nad právnickou osobou, ktorá je podobná
kontrole, akú vykonávajú nad vlastnými organizačnými zložkami;
b)viac ako 80 % činností danej právnickej osoby sa vykonáva pri plnení úloh, ktorými ju poverili kontrolujúci verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia, alebo iné právnické osoby kontrolované tými istými verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi, a
c)v kontrolovanej právnickej osobe nie je žiadna priama účasť súkromného kapitálu s výnimkou nekontrolných a neblokujúcich foriem súkromnej kapitálovej účasti, ktorými sa nevykonáva rozhodný vplyv na kontrolovanú právnickú osobu, vyžadovaných na základe ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov v súlade so zmluvami.
Na účely prvého pododseku písm. a) tohto odseku vykonávajú verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia uvedení v článku 7 ods. 1 písm. a) spoločnú kontrolu nad právnickou osobou, ak splnené všetky tieto podmienky:
i)orgány kontrolovanej právnickej osoby s rozhodovacími právomocami pozostávajú zo zástupcov všetkých zúčastnených verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov. Jednotliví zástupcovia môžu zastupovať niekoľkých alebo všetkých zúčastnených verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov;
ii)títo verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia môžu spoločne vykonávať rozhodujúci vplyv na strategické ciele a významné rozhodnutia kontrolovanej právnickej osoby a
iii)kontrolovaná právnická osoba nesleduje žiadne záujmy, ktoré v
rozpore so záujmami kontrolujúcich verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov.
NZ
Zákon č. 343/2015 Z. z.
Čl. I bod 1
§ 1 ods. 9
b)viac ako 80% činností danej právnickej osoby sa vykonáva pri plnení úloh, ktorými ju poverili kontrolujúci verejní obstarávatelia alebo iné právnické
osoby kontrolované tými istými verejnými obstarávateľmi a
c) v kontrolovanej právnickej osobe nie je žiadna priama účasť súkromného kapitálu.
V § 1 ods. 4 písm. c), ods. 5 písm. c), ods. 7 a ods. 8 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem nekontrolných a neblokujúcich foriem súkromnej kapitálovej účasti vyžadovaných na základe ustanovení právnych predpisov v súlade so Zmluvou o Európskej únii a Zmluvou o fungovaní Európskej únie, ktorými sa nevykonáva rozhodujúci vplyv na kontrolovanú právnickú osobu“.
(9) O spoločnú kontrolu podľa odseku 8 písm. a) ide, ak splnené tieto podmienky:
a)orgány kontrolovanej právnickej osoby s rozhodovacími právomocami pozostávajú zo zástupcov všetkých zúčastnených verejných obstarávateľov; jednotliví zástupcovia môžu zastupovať niekoľkých alebo všetkých zúčastnených verejných obstarávateľov,
b)zúčastnení verejní obstarávatelia môžu spoločne vykonávať rozhodujúci vplyv na strategické ciele a významné rozhodnutia kontrolovanej právnickej osoby a
c)kontrolovaná právnická osoba nesleduje žiadne záujmy, ktoré v rozpore so záujmami kontrolujúcich verejných obstarávateľov.