1
TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu s právom Európskej únie
SMERNICA RADY 92/13/EHS Z 25. FEBRUÁRA 1992,
KTOROU SA KOORDINUJÚ ZÁKONY, INÉ PRÁVNE PREDPISY A SPRÁVNE OPATRENIA O UPLATŇOVANÍ PRÁVNYCH PREDPISOV SPOLOČENSTVA, O POSTUPOCH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA SUBJEKTOV PÔSOBIACICH VO VODNOM, ENERGETICKOM, DOPRAVNOM A TELEKOMUNIKAČNOM SEKTORE V SPOJENÍ
S ČLÁNKOM 47 SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2014/23/EÚ Z 26. FEBRUÁRA 2014 O UDEĽOVANÍ KONCESIÍ
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. . o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „NZ“)
Zákon č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon č. 343/2015 Z. z.“)
Č: 1
O: 3
3. Členské štáty zabezpečia, aby si postupy preskúmania mohla na základe podrobných pravidiel, ktoré môžu stanoviť členské štáty, uplatniť každá osoba, ktorá
alebo mala záujem o získanie určitej zákazky a ktorá bola
poškodená alebo existuje riziko poškodenia údajným porušením.
N
Zákon č.
343/2015 Z. z.
NZ
§: 164
O: 1
Čl. I bod 165
(1) Uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa
§ 8
, môže
podať žiadosť o nápravu proti
a)oznámeniu o zámere uzavrieť zmluvu alebo koncesnú zmluvu, proti podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž, v oznámení o koncesii, v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov a vo výzve na predkladanie ponúk pri podlimitnej zákazke,
b)podmienkam uvedeným v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie žiadosti o účasť, ponuky alebo návrhu poskytnutých verejným obstarávateľom, obstarávateľom alebo osobou podľa
§ 8
.
V § 164 ods. 1 uvádzacej vete sa za slová „žiadosť o nápravu“ vkladajú slová „vo veciach, v ktorých možno podať námietku, a to“.
Ú
Zákon č.
343/2015 Z.z.
NZ
§: 170
O: 1
Čl. I bod 179
(1) Námietky je oprávnený podať
a
)
uchádzač,
b
)
záujemca,
c
)
účastník,
d
)
osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli
alebo mohli byť dotknuté postupom kontrolovaného alebo
e
)
orgán štátnej správy, ktorý osvedčí právny záujem v danej veci, ak boli kontrolovanému poskytnuté finančné prostriedky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb z Európskej únie.
V § 170 ods. 1 písmeno d) znie:
„d) osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom kontrolovaného; za takúto osobu sa nepovažuje člen skupiny dodávateľov podávajúci námietky po predložení ponuky, návrhu alebo žiadosti o účasť skupinou
2
dodávateľov, ak ním podané námietky nie podané v mene všetkých členov skupiny dodávateľov, alebo“.
Zákon č.
343/2015 Z.z.
§: 170
O: 2
(2) Podaniu námietok musí predchádzať doručenie žiadosti o nápravu kontrolovanému. Táto povinnosť sa nevzťahuje na podanie námietok podľa odseku 3 písm. c) g) a na podanie námietok orgánom štátnej správy podľa odseku 1 písm. e).
§: 170
O: 3
(3) Osoba podľa odseku 1 môže pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, pred ukončením súťaže návrhov, pred zadaním zákazky na základe rámcovej dohody alebo pred ukončením postupu inovatívneho partnerstva podať námietky proti
a
)
oznámeniu o zámere uzavrieť zmluvu alebo koncesnú zmluvu, proti podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž, v oznámení o koncesii, v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov a vo výzve na predkladanie ponúk pri podlimitnej zákazke,
b
)
podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch, v koncesnej dokumentácii, v súťažných podmienkach alebo v iných dokumentoch poskytnutých kontrolovaným v lehote na predkladanie ponúk alebo návrhov,
c
)
výberu záujemcov v užšej súťaži, v rokovacom konaní so zverejnením, v súťažnom dialógu, v inovatívnom partnerstve, pri zadávaní koncesie a v súťaži návrhov,
d
)
vylúčeniu,
e
)
nezaradeniu do dynamického nákupného systému alebo kvalifikačného systému,
f
)
vyhodnoteniu ponúk alebo návrhov,
g
)
úkonu kontrolovaného inému ako uvedenému v písmenách a) až f).
Zákon č. 343/2015 Z. z.
NZ
Čl. I bod 213
§: 177
O: 1
Proti rozhodnutiu podľa § 175 môže účastník konania o preskúmanie
úkonov kontrolovaného a osoba podľa § 175 ods. 11 podať odvolanie.
Odvolanie musí byť doručené úradu do desiatich dní odo dňa doručenia
rozhodnutia, proti ktorému odvolanie smeruje. Podanie odvolania má
odkladný účinok do dňa právoplatnosti rozhodnutia rady o odvolaní.
§ 177 vrátane nadpisu znie:
㤠177
Preskúmanie právoplatného rozhodnutia úradu
(1)Rozhodnutie podľa
§ 174
a rozhodnutie podľa
§ 175
, ktoré je právoplatné, môže z vlastného podnetu preskúmať predseda úradu.
3
(2)Predseda úradu pri preskúmavaní podľa odseku 1 rozhoduje na základe návrhu ním ustanovenej osobitnej komisie.
(3)Predseda úradu po preskúmaní rozhodnutia podľa odseku 1 rozhodnutie zmení, ak bolo vydané v rozpore so zákonom, inak konanie zastaví. Pri zmene rozhodnutia predseda úradu dbá na to, aby práva nadobudnuté dobromyseľne boli čo najmenej dotknuté.
(4)Pri preskúmavaní rozhodnutia podľa odseku 1 vychádza predseda úradu z právneho stavu a skutkových okolností v čase vydania rozhodnutia. Predseda úradu preto nemôže zmeniť rozhodnutie, ak sa po jeho vydaní dodatočne zmenili rozhodujúce skutkové okolnosti, z ktorých pôvodné rozhodnutie vychádzalo.
(5)Predseda úradu nemôže rozhodnutie zmeniť po uplynutí troch rokov odo dňa právoplatnosti preskúmavaného rozhodnutia.
(6)Na preskúmanie rozhodnutia podľa odseku 1 sa primerane použijú ustanovenia § 167 a
§ 170 17
6. Proti rozhodnutiu predsedu úradu o preskúmaní rozhodnutia nemožno podať opravný prostriedok. Rozhodnutie predsedu úradu o preskúmaní rozhodnutia je preskúmateľné súdom.“.
Č: 1
O: 5
5. Členské štáty môžu požadovať, aby dotknutá osoba požiadala o preskúmanie najskôr obstarávateľa. V takom prípade členské štáty zabezpečia, aby podanie takejto žiadosti o preskúmanie viedlo k okamžitému odloženiu možnosti uzavrieť zmluvu.
D
Zákon č.
343/2015 Z. z
§: 170
O: 2
Podaniu námietok musí predchádzať doručenie žiadosti o nápravu kontrolovanému. Táto povinnosť sa nevzťahuje na podanie námietok podľa odseku 3 písm. c) až g) a na podanie námietok orgánom štátnej správy podľa odseku 1 písm. e).
Ú
4
§: 56
O: 3,4,5
(3)Ak bola doručená žiadosť o nápravu v lehote podľa
§ 164 ods. 5
alebo
ods. 6
, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu uzavrieť
zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr jedenásty deň po uplynutí lehoty na vykonanie nápravy podľa
§ 165 ods. 3 písm. a)
, ak neboli
doručené námietky podľa
§ 170 ods. 4
.
(4)Ak neboli doručené námietky podľa
§ 170 ods. 4
, verejný
obstarávateľ a obstarávateľ môžu pri zamietnutí žiadosti o nápravu uzavrieť zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania oznámenia o zamietnutí žiadosti o nápravu podľa
§
165 ods. 3 písm. b)
, pri využití prostriedkov elektronickej
komunikácie podľa
§ 20
najskôr jedenásty deň odo dňa odoslania
oznámenia o zamietnutí žiadosti o nápravu podľa
§ 165 ods. 3 písm.
b)
.
(5)Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nekonal v žiadosti o nápravu a ak neboli doručené námietky podľa
§ 170 ods. 4
, môže
uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr jedenásty deň po uplynutí lehoty na vybavenie žiadosti o nápravu podľa
§ 165 ods. 3
.
Členské štáty rozhodnú o vhodných komunikačných prostriedkoch vrátane faxu alebo elektronických prostriedkov, ktoré sa použijú na podanie žiadosti o preskúmanie uvedenej v prvom pododseku.
Odloženie uvedené v prvom pododseku sa neskončí pred uplynutím lehoty najmenej 10 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď obstarávateľ poslal svoju odpoveď faxom alebo elektronickými prostriedkami, alebo v prípade využitia iných komunikačných prostriedkov pred uplynutím lehoty najmenej 15 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď obstarávateľ poslal svoju odpoveď, alebo pred uplynutím lehoty najmenej 10 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia odpovede.
Zákon č.
343/2015 Z. z
NZ
§: 164
O: 1
Čl. I bod 165
(1) Uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa
§ 8
, môže
podať žiadosť o nápravu proti
a)oznámeniu o zámere uzavrieť zmluvu alebo koncesnú zmluvu, proti podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž, v oznámení o koncesii, v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov a vo výzve na predkladanie ponúk pri podlimitnej zákazke,
b)podmienkam uvedeným v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie žiadosti o účasť, ponuky alebo návrhu poskytnutých verejným obstarávateľom, obstarávateľom alebo osobou podľa
§ 8
.
V § 164 ods. 1 uvádzacej vete sa za slová „žiadosť o nápravu“ vkladajú slová „vo veciach, v ktorých možno podať námietku, a to“.
5
NZ
Zákon č. 343/2015 Z. z.
Čl. I bod 167§: 164
O: 3
4,5,6
(3) Žiadosť o nápravu sa doručuje
a) v elektronickej podobe funkcionalitou informačného systému,
prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, ak tento
informačný systém doručenie žiadosti o nápravu umožňuje,
b) v listinnej podobe, ak informačný systém podľa písmena a)
doručenie žiadosti o nápravu neumožňuje alebo ak sa verejné
obstarávanie, ktorého sa žiadosť o nápravu týka, nerealizuje
funkcionalitou informačného systému.
V § 164 odsek 3 znie:
„(3) Žiadosť o nápravu sa doručuje
a)v elektronickej podobe funkcionalitou elektronického prostriedku, prostredníctvom ktorého sa vo verejnom obstarávaní uskutočňuje komunikácia a výmena informácií,
b)v listinnej podobe, ak elektronický prostriedok podľa písmena a) doručenie žiadosti o nápravu neumožňuje, alebo ak sa vo verejnom obstarávaní, ktorého sa žiadosť o nápravu týka, komunikácia a výmena informácií neuskutočňuje elektronickým prostriedkom.“.
(3)(4) Žiadosť o nápravu doručovaná v elektronickej podobe funkcionalitou informačného systému, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, sa považuje za doručenú dňom jej odoslania.
(4)
(5) Ak v odseku 6 nie je ustanovené inak, žiadosť o nápravu proti podmienkam uvedeným
a) v oznámení podľa odseku 1 písm. a) musí byť doručená do desiatich dní odo dňa uverejnenia oznámenia podľa odseku 1 písm. a) v európskom vestníku,
b) vo výzve podľa odseku 1 písm. a) musí byť doručená do desiatich dní odo dňa uverejnenia výzvy podľa odseku 1 písm. a) vo vestníku,
c) v dokumentoch podľa odseku 1 písm. b) v postupe zadávania nadlimitnej zákazky, nadlimitnej koncesie alebo v súťaži návrhov musí byť doručená najneskôr štyri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk alebo návrhov za predpokladu, že tieto dokumenty neboli poskytnuté neskôr než 15 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk alebo návrhov; ak boli poskytnuté neskôr, musí byť žiadosť o nápravu proti podmienkam v nich uvedeným doručená najneskôr do desiatich dní odo dňa
poskytnutia týchto dokumentov.
d) v dokumentoch podľa odseku 1 písm. b) v postupe zadávania podlimitnej zákazky alebo podlimitnej koncesie musí byť doručená
6
najneskôr dva pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že tieto dokumenty neboli poskytnuté neskôr než 15 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk; ak boli poskytnuté neskôr, musí byť žiadosť o nápravu proti podmienkam v nich uvedeným doručená najneskôr do desiatich dní odo dňa poskytnutia týchto dokumentov.
(6) Ak je vo verejnom obstarávaní určená lehota na predloženie žiadostí o účasť, žiadosť o nápravu proti podmienkam účasti uvedeným v dokumentoch podľa odseku 1 písm. b) poskytnutých v lehote na predloženie žiadostí o účasť musí byť doručená najneskôr štyri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predloženie žiadostí o účasť za predpokladu, že tieto dokumenty neboli poskytnuté neskôr než 15 dní pred uplynutím lehoty na predloženie žiadostí o účasť; ak tieto dokumenty boli poskytnuté neskôr, musí byť žiadosť o nápravu proti podmienkam účasti v nich uvedeným doručená najneskôr do desiatich dní odo dňa poskytnutia týchto dokumentov.
7
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O, V, P)
Text
Spôsob
transp.
Č.
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text
Zho
-da
Poznámky
§ 167
Dohľad nad verejným obstarávaním
(1)Úrad vykonáva dohľad nad dodržiavaním povinností verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa
§ 8
(ďalej len „kontrolovaný“) ustanovených týmto
zákonom. Pri výkone dohľadu úrad sleduje aj plnenie povinností uložených rozhodnutiami úradu.
V § 167 ods. 1 sa za slová „ustanovených týmto zákonom“ vkladajú slová „a inými právnymi predpismi upravujúcimi verejné obstarávanie“.
(2) Úrad pri výkone dohľadu
a) vydáva oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov s týmto zákonom podľa
§ 168
,
b) vydáva rozhodnutia podľa tejto hlavy,
c) ukladá pokuty za správne delikty podľa
§ 182
,
V § 167 ods. 2 písmeno c) znie:
„c) ukladá sankcie za priestupky a iné správne delikty podľa tohto zákona,“.
d) vykonáva iné činnosti podľa tejto hlavy.
Ú
(1) Uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorá mohla mať záujem o získanie konkrétnej nadlimitnej zákazky alebo nadlimitnej koncesie
a ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa (ďalej
Č: 2
O: 2
2. Právomoci uvedené v odseku 1 a v článkoch 2d a 2e môžu byť prenesené na samostatné orgány, ktoré zodpovedné za rôzne aspekty postupu preskúmania.
N
Zákon č. 343/2015 Z. z.
NZ
Zákon č. 343/2015 Z. z.
NZ
Zákon č. 343/2015 Z. z.
§: 167
O:1
Čl. I bod 170
§: 167
O:2
Čl. I bod 171
§: 167
O:2 písm. d)
§: 181:
O: 1
len „oprávnená osoba“), môže po uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody podať návrh na určenie neplatnosti zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody súdom.
8
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O, V, P)
Text
Spô
sob
transp.
Č.
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text
Zho
-da
Poznámky
Č: 2
O: 5
5. Suma, ktorá sa platiť podľa ods. 1 písm. c), musí byť stanovená na dostatočne vysokej úrovni, aby odradila obstarávateľa od spáchania priestupku alebo jeho trvalého porušovania práva. Zaplatenie tejto sumy môže byť
realizované v závislosti od konečného rozhodnutia o tom, že k porušeniu naozaj došlo
N
Zákon č. 343/2015 Z. z.
+
NZ
§: 182
O:2
Čl. I bod 221 226
(2) Úrad uloží verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi pokutu od 500 eur do 30 000 eur, ak
a)porušil niektorú z povinností podľa
§ 6 ods. 17
,
18
alebo
§ 10
ods. 3
,
b)porušil povinnosť podľa
§ 10 ods. 10
najmenej v dvoch po sebe
nasledujúcich kalendárnych štvrťrokoch,
c)porušil povinnosť podľa
§ 12 ods. 3
,
d)zmenil zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu počas
jej trvania v rozpore s týmto zákonom,
e)porušil povinnosť podľa
§ 23 ods. 5
,
f)porušil niektorú z povinností podľa
§ 24 ods. 1
,
2
,
4
,
5
alebo
ods.
6
,
g)porušil niektorú z povinností podľa
§ 26 ods. 3 až 6
alebo
ods. 7
druhej vety,
h)nesplnil povinnosť uloženú rozhodnutím úradu,
i)porušil niektorú z povinností podľa
§ 41 ods. 3 až 5
,
j)porušil povinnosť podľa
§ 43 ods. 2
druhej vety,
k)porušil niektorú z povinností podľa
§ 46 ods. 5
alebo
ods. 7
,
l)porušil povinnosť podľa
§ 63 ods. 1
,
m)porušil povinnosť podľa
§ 113 ods. 2 písm. b)
,
n)porušil povinnosť podľa
§ 116 ods. 2
alebo
ods. 4
,
o)porušil povinnosť podľa
§ 117 ods. 8
,
p)porušil niektorú z povinností podľa
§ 118 ods. 2
alebo
ods. 4
,
q)v postupe verejného obstarávania porušil pravidlá ustanovené týmto zákonom okrem správnych deliktov podľa odseku 1 a písmen a) až p) a toto porušenie mohlo mať alebo malo vplyv na výsledok verejného obstarávania.
V § 182 ods. 2 písmeno b) znie:
„b) porušil povinnosť podľa § 10 ods. 10, § 111 ods. 2, § 111a ods. 5, § 117 ods. 9 alebo § 118 ods. 4 najmenej v dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych polrokoch,“.
V § 182 ods. 2 písmeno d) znie:
„d) zmenil zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu počas jej trvania v rozpore s týmto zákonom a zmluvnú cenu nemožno určiť podľa odseku 5,“.
Ú
9
Zákon č. 343/2015 Z. z
NZ
§: 182
O:3
Čl. I bod 227
V § 182 ods. 2 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie: „e) porušil niektorú z povinností podľa § 20 ods. 1 4 alebo odsekov 10 až 18,“.
Doterajšie písmená e) až q) sa označujú ako písmená f) až r).
V § 182 ods. 2 písm. p) sa slová „§ 117 ods. 8“ nahrádzajú slovami „§ 117 ods. 12“.
V § 182 ods. 2 sa za písmeno q) vkladá nové písmeno r), ktoré znie:„ r) porušil povinnosť podľa § 184b ods. 1 alebo ods. 2,“.
Doterajšie písmeno r) sa označuje ako písmeno s).
V § 182 ods. 2 písm. s) sa slová „a) až p)“ nahrádzajú slovami „a) až r)“.
(3)Úrad uloží
a)uchádzačovi, záujemcovi alebo hospodárskemu subjektu pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur a zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov, ak na účely preukázania splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, na účely výberu záujemcov vo verejnom obstarávaní, na účely zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov alebo na účely zloženia zábezpeky predloží informáciu alebo doklad, ktorý je nepravdivý alebo pozmenený tak, že nezodpovedá skutočnosti a má vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti, výber záujemcov, zápis do zoznamu hospodárskych subjektov, alebo na zabezpečenie viazanosti ponúk zábezpekou,
b)uchádzačovi, záujemcovi alebo hospodárskemu subjektu zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní na dobu
1.jedného roka, ak bola hospodárskemu subjektu právoplatným
rozhodnutím orgánu aplikácie práva uložená sankcia alebo
povinnosť z dôvodu, že riadne a včas vôbec alebo v podstatnom
rozsahu nesplnil povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo
zmluvy s osobou, ktorá bola subdodávateľom vo vzťahu k
zákazke, zadanej dodávateľovi podľa tohto zákona,
2.troch rokov, ak došlo k odstúpeniu od zmluvy, koncesnej zmluvy
alebo rámcovej dohody zo strany verejného obstarávateľa alebo
obstarávateľa z dôvodu podstatného porušenia povinností
dodávateľa,
V § 182 ods. 3 písmeno b) znie:
10
Zákon č. 343/2015 Z. z
NZ
§ 182 ods. 3
Čl. I bod 228
„b) uchádzačovi, záujemcovi alebo hospodárskemu subjektu zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu jedného roka, ak mu bola právoplatným rozhodnutím orgánu aplikácie práva uložená sankcia alebo povinnosť z dôvodu, že riadne a včas vôbec alebo v podstatnom rozsahu nesplnil povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej dodávateľovi podľa tohto zákona,“.
c)uchádzačovi, záujemcovi alebo hospodárskemu subjektu zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu jedného roka, ak v postupe zadávania zákazky prostredníctvom elektronického trhoviska alebo pri plnení zmluvy uzavretej prostredníctvom elektronického trhoviska poruší ustanovenia tohto zákona alebo obchodné podmienky elektronického trhoviska a spôsobí verejnému obstarávateľovi škodu alebo získa pre seba majetkový prospech,
d)uchádzačovi, záujemcovi alebo hospodárskemu subjektu pokutu do 5 000 eur, ak v postupe zadávania zákazky prostredníctvom elektronického trhoviska alebo pri plnení zmluvy uzavretej prostredníctvom elektronického trhoviska poruší ustanovenia tohto zákona alebo obchodné podmienky elektronického trhoviska,
e)hospodárskemu subjektu pokutu do 500 eur, ak poruší povinnosť podľa
§ 156 ods. 1
,
f)uchádzačovi pokutu do 5 000 eur, ak porušil povinnosť podľa
§
49 ods. 5
,
g)zainteresovanej osobe podľa
§ 23 ods. 3
, ktorá je právnickou
osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie, pokutu do 30 000 eur, ak poruší povinnosť podľa
§ 23 ods. 4
.
V § 182 sa odsek 3 dopĺňa písmenami h) až m), ktoré znejú:
„h) prevádzkovateľovi elektronického prostriedku pokutu do 30 000 eur, ak poruší povinnosť podľa § 20 ods. 19,
i) prevádzkovateľovi elektronického prostriedku pokutu do 50 000 eur a zároveň vyčiarkne elektronický prostriedok zo zoznamu elektronických prostriedkov, ak elektronický prostriedok, ktorý prevádzkuje, nespĺňa požiadavky podľa § 20 a všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného úradom podľa § 186 ods. 6,
j) prevádzkovateľovi elektronického prostriedku pokutu do 5 000 eur, ak poruší povinnosť podľa § 158b ods. 4,
k) osobe podľa § 170 ods. 1 písm. a) d), ktorá s podaním námietok nezložila kauciu v lehote podľa § 172 pokutu vo výške kaucie, ktorú bola táto osoba povinná zložiť s podaním námietok podľa § 172,
l) osobe, ktorá podala rozklad podľa § 187i a ktorá s podaním rozkladu nezložila kauciu v lehote podľa § 187i ods. 10 pokutu vo výške kaucie, ktorú bola táto osoba povinná zložiť s podaním rozkladu podľa § 187 ods. 11,
11
m) orgánu verejnej moci, fyzickej osobe alebo právnickej osobe pokutu do 10 000 eur za porušenie povinnosti podľa § 166 ods. 2.“.
.
NZ
Čl. I bod 229
§: 182
O: 4
V § 182 odsek 4 znie:
„(4) Pri ukladaní pokuty podľa odsekov 2 a 3 úrad prihliada najmä na povahu, závažnosť, spôsob a následky porušenia povinnosti ako aj na to, či bola účastníkovi konania v minulosti uložená pokuta za ten istý správny delikt. Ak sa verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v jednom verejnom obstarávaní dopustí viacerých správnych deliktov, ktoré prejednávané v jednom konaní, úrad uloží pokutu len za ten správny delikt, za ktorý možno uložiť najvyššiu pokutu; tým nie je dotknuté uloženie pokuty podľa odseku 2 písm. b) d), g) a i). Uloženie pokuty za správny delikt v konkrétnom verejnom obstarávaní nebráni uloženiu pokuty tomu istému verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi za správny delikt v inom verejnom obstarávaní.
12
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O, V, P)
Text
Spôsob
transp.
Č.
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text
Zho
-da
Poznámky
Č: 2
O: 8
8. Členské štáty zabezpečia, aby rozhodnutia prijímané orgánmi zodpovednými za revízne postupy, boli účinne presadzované.
N
Zákon č. 343/2015 Z. z.
+NZ
§: 182
O:2
Čl. I bod 221 až 226
(2) Úrad uloží verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi pokutu od 500 eur do 30 000 eur, ak
a)porušil niektorú z povinností podľa
§ 6 ods. 17
,
18
alebo
§ 10
ods. 3
,
b)porušil povinnosť podľa
§ 10 ods. 10
najmenej v dvoch po sebe
nasledujúcich kalendárnych štvrťrokoch,
c)porušil povinnosť podľa
§ 12 ods. 3
,
d)zmenil zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu počas
jej trvania v rozpore s týmto zákonom,
e)porušil povinnosť podľa
§ 23 ods. 5
,
f)porušil niektorú z povinností podľa
§ 24 ods. 1
,
2
,
4
,
5
alebo
ods.
6
,
g)porušil niektorú z povinností podľa
§ 26 ods. 3 až 6
alebo
ods. 7
druhej vety,
h)nesplnil povinnosť uloženú rozhodnutím úradu,
i)porušil niektorú z povinností podľa
§ 41 ods. 3 až 5
,
j)porušil povinnosť podľa
§ 43 ods. 2
druhej vety,
k)porušil niektorú z povinností podľa
§ 46 ods. 5
alebo
ods. 7
,
l)porušil povinnosť podľa
§ 63 ods. 1
,
m)porušil povinnosť podľa
§ 113 ods. 2 písm. b)
,
n)porušil povinnosť podľa
§ 116 ods. 2
alebo
ods. 4
,
o)porušil povinnosť podľa
§ 117 ods. 8
,
p)porušil niektorú z povinností podľa
§ 118 ods. 2
alebo
ods. 4
,
q)v postupe verejného obstarávania porušil pravidlá ustanovené týmto zákonom okrem správnych deliktov podľa odseku 1 a písmen a) až p) a toto porušenie mohlo mať alebo malo vplyv na výsledok verejného obstarávania.
V § 182 ods. 2 písmeno b) znie:
„b) porušil povinnosť podľa § 10 ods. 10, § 111 ods. 2, § 111a ods. 5, § 117 ods. 9 alebo § 118 ods. 4 najmenej v dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych polrokoch,“.
V § 182 ods. 2 písmeno d) znie:
„d) zmenil zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu počas jej trvania v rozpore s týmto zákonom a zmluvnú cenu nemožno určiť podľa odseku 5,“.
V § 182 ods. 2 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie: „e) porušil niektorú z povinností podľa § 20 ods. 1 4 alebo odsekov 10 až 18,“.
Ú
13
Doterajšie písmená e) až q) sa označujú ako písmená f) až r).
V § 182 ods. 2 písm. p) sa slová „§ 117 ods. 8“ nahrádzajú slovami „§ 117 ods. 12“.
V § 182 ods. 2 sa za písmeno q) vkladá nové písmeno r), ktoré znie:„ r) porušil povinnosť podľa § 184b ods. 1 alebo ods. 2,“.
Doterajšie písmeno r) sa označuje ako písmeno s).
V § 182 ods. 2 písm. s) sa slová „a) až p)“ nahrádzajú slovami „a) až r)“.
Č: 2a O: 1
Odkladná lehota
1. Členské štáty prijmú potrebné ustanovenia, ktoré v súlade s minimálnymi podmienkami ustanovenými v odseku 2 tohto článku a v článku 2c a ktorými sa zabezpečí, že osoby uvedené v článku 1 ods. 3 majú dostatočný čas na účinné preskúmanie rozhodnutí pri zadávaní zákazky, ktoré prijali obstarávatelia.
N
NZ
Zákon č.
343/2015 Z. z
Čl. I bod 167
§: 164
O:3
§: 164
O:4,5 a 6
V § 164 odsek 3 znie:
„(3) Žiadosť o nápravu sa doručuje
a)v elektronickej podobe funkcionalitou elektronického prostriedku, prostredníctvom ktorého sa vo verejnom obstarávaní uskutočňuje komunikácia a výmena informácií,
b)v listinnej podobe, ak elektronický prostriedok podľa písmena a) doručenie žiadosti o nápravu neumožňuje, alebo ak sa vo verejnom obstarávaní, ktorého sa žiadosť o nápravu týka, komunikácia a výmena informácií neuskutočňuje elektronickým prostriedkom.“.
(5)
(6)(4) Žiadosť o nápravu doručovaná v elektronickej podobe funkcionalitou informačného systému, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, sa považuje za doručenú dňom jej odoslania.
(7)
(5) Ak v odseku 6 nie je ustanovené inak, žiadosť o nápravu proti podmienkam uvedeným
a) v oznámení podľa odseku 1 písm. a) musí byť doručená do desiatich dní odo dňa uverejnenia oznámenia podľa odseku 1 písm. a) v európskom vestníku,
b) vo výzve podľa odseku 1 písm. a) musí byť doručená do desiatich dní odo dňa uverejnenia výzvy podľa odseku 1 písm. a) vo vestníku,
c) v dokumentoch podľa odseku 1 písm. b) v postupe zadávania nadlimitnej zákazky, nadlimitnej koncesie alebo v súťaži návrhov musí byť doručená najneskôr štyri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk alebo návrhov za predpokladu, že tieto dokumenty neboli poskytnuté neskôr než 15 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk alebo návrhov; ak boli
Ú
14
poskytnuté neskôr, musí byť žiadosť o nápravu proti podmienkam v nich uvedeným doručená najneskôr do desiatich dní odo dňa poskytnutia týchto dokumentov.
d) v dokumentoch podľa odseku 1 písm. b) v postupe zadávania podlimitnej zákazky alebo podlimitnej koncesie musí byť doručená najneskôr dva pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že tieto dokumenty neboli poskytnuté neskôr než 15 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk; ak boli poskytnuté neskôr, musí byť žiadosť o nápravu proti podmienkam v nich uvedeným doručená najneskôr do desiatich dní odo dňa poskytnutia týchto dokumentov.
(6) Ak je vo verejnom obstarávaní určená lehota na predloženie žiadostí o účasť, žiadosť o nápravu proti podmienkam účasti uvedeným v dokumentoch podľa odseku 1 písm. b) poskytnutých v lehote na predloženie žiadostí o účasť musí byť doručená najneskôr štyri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predloženie žiadostí o účasť za predpokladu, že tieto dokumenty neboli poskytnuté neskôr než 15 dní pred uplynutím lehoty na predloženie žiadostí o účasť; ak tieto dokumenty boli poskytnuté neskôr, musí byť žiadosť o nápravu proti podmienkam účasti v nich uvedeným doručená najneskôr do desiatich dní odo dňa poskytnutia týchto dokumentov.
§: 170
O:4
V: 1
(4) Námietky sa podávajú v listinnej podobe alebo elektronickej podobe podľa osobitného predpisu73) a musia byť doručené úradu a kontrolovanému najneskôr do 10 dní odo dňa
15
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O, V, P)
Text
Spôsob
transp.
Č.
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text
Zho
-da
Poznámky
§: 170
O:4
P:a
Čl. I bod 180
a) doručenia písomného oznámenia o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu alebo písomného oznámenia o zamietnutí žiadosti
o nápravu, ak kontrolovaný splnil povinnosť podľa § 165 ods. 3 alebo
ods. 4,
V § 170 ods. 4 sa v písmenách a) a b) vypúšťajú slová „alebo ods. 4“.
§: 170
O:4
P:b
Čl. I bod 180
b) uplynutia lehoty na doručenie písomného oznámenia o výsledku vybaveniažiadostio nápravualebopísomnéhooznámenia
o zamietnutí žiadosti o nápravu, ak kontrolovaný nesplnil povinnosť podľa § 165 ods. 3 alebo ods. 4,
V § 170 ods. 4 sa v písmenách a) a b) vypúšťajú slová „alebo ods. 4“.
§: 170
O:4
P:c
c) prevzatia oznámenia o výsledku výberu záujemcov, ak námietky smerujú proti výberu podľa odseku 3 písm. c),
§: 170
O:4
P:d
d) prevzatia oznámenia o vylúčení, ak námietky smerujú proti vylúčeniu,
Zákon č. 343/2015 Z. z.
+
NZ
Zákon č. 343/2015 Z. z.
+
NZ
Zákon č. 343/2015 Z. z
§: 170
O:4
P:e
e) prevzatia oznámenia o nezaradení do dynamického nákupného systému alebo kvalifikačného systému, ak námietky smerujú proti nezaradeniu do dynamického nákupného systému alebo
kvalifikačného systému,
16
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O, V, P)
Text
Spôsob
transp.
Č.
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text
Zho
-da
Poznámky
§: 170
O:4
P:f
f) prevzatia oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk alebo návrhov, ak námietky smerujú proti vyhodnoteniu ponúk alebo návrhov,
§: 170
O:4
P:g
g) vykonania úkonu kontrolovaného, ak námietky smerujú proti úkonu kontrolovaného inému ako uvedenému v odseku 3 písm. a)
až f); to neplatí, ak ide o námietky podané orgánom štátnej správy podľa odseku 1 písm. e).
NZ
Čl. I bod 213
§: 177
O: 1
§ 177 vrátane nadpisu znie:
㤠177
Preskúmanie právoplatného rozhodnutia úradu
(1)Rozhodnutie podľa
§ 174
a rozhodnutie podľa
§ 175
, ktoré je právoplatné, môže z vlastného podnetu preskúmať predseda úradu.
(2)Predseda úradu pri preskúmavaní podľa odseku 1 rozhoduje na základe návrhu ním ustanovenej osobitnej komisie.
(3)Predseda úradu po preskúmaní rozhodnutia podľa odseku 1 rozhodnutie zmení, ak bolo vydané v rozpore so zákonom, inak konanie zastaví. Pri zmene rozhodnutia predseda úradu dbá na to, aby práva nadobudnuté dobromyseľne boli čo najmenej dotknuté.
(4)Pri preskúmavaní rozhodnutia podľa odseku 1 vychádza predseda úradu z právneho stavu a skutkových okolností v čase vydania rozhodnutia. Predseda úradu preto nemôže zmeniť rozhodnutie, ak sa po jeho vydaní dodatočne zmenili rozhodujúce skutkové okolnosti, z ktorých pôvodné rozhodnutie vychádzalo.
(5)Predseda úradu nemôže rozhodnutie zmeniť po uplynutí troch rokov odo dňa právoplatnosti preskúmavaného rozhodnutia.
(6)Na preskúmanie rozhodnutia podľa odseku 1 sa primerane použijú ustanovenia § 167 a
§ 170 17
6. Proti rozhodnutiu predsedu úradu o preskúmaní rozhodnutia nemožno podať opravný prostriedok. Rozhodnutie predsedu úradu o preskúmaní rozhodnutia je preskúmateľné súdom.“.
17
Č: 2c
Lehoty na podanie žiadosti o preskúmanie
Ak členský štát ustanoví, že každá žiadosť o preskúmanie rozhodnutia obstarávateľa prijatého v rámci alebo v súvislosti s postupom zadávania zákazky, ktoré patrí do rozsahu pôsobnosti smernice 2014/25/EÚ alebo smernice 2014/23/EÚ, musí byť podaná pred uplynutím stanovenej lehoty, táto lehota je najmenej 10 kalendárnych dní, pričom začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď sa rozhodnutie obstarávateľa zaslalo uchádzačovi alebo záujemcovi faxom alebo elektronickými prostriedkami, alebo pri využití iných komunikačných prostriedkov je táto lehota najmenej 15 kalendárnych dní, pričom začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď bolo rozhodnutie
obstarávateľa poslané uchádzačovi alebo záujemcovi alebo je najmenej 10 kalendárnych dní, pričom začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia rozhodnutia obstarávateľa. K oznámeniu rozhodnutia obstarávateľa každému uchádzačovi alebo záujemcovi sa pripojí zhrnutie relevantných dôvodov. V prípade žiadosti o preskúmanie týkajúcej sa rozhodnutí uvedených v článku 2 ods. 1 písm.
b) tejto smernice, ktoré nie predmetom osobitného oznamovania, je lehota najmenej 10 kalendárnych dní odo dňa uverejnenia dotknutého rozhodnutia.
N
NZ
Zákon č. 343/2015 Z. z.
Čl. I bod 167
§: 164
O:3
§: 164
O:4, 5 a 6
V § 164 odsek 3 znie:
„(3) Žiadosť o nápravu sa doručuje
a)v elektronickej podobe funkcionalitou elektronického prostriedku, prostredníctvom ktorého sa vo verejnom obstarávaní uskutočňuje komunikácia a výmena informácií,
b)v listinnej podobe, ak elektronický prostriedok podľa písmena a) doručenie žiadosti o nápravu neumožňuje, alebo ak sa vo verejnom obstarávaní, ktorého sa žiadosť o nápravu týka, komunikácia a výmena informácií neuskutočňuje elektronickým prostriedkom.“.
(8)(4) Žiadosť o nápravu doručovaná v elektronickej podobe funkcionalitou informačného systému, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, sa považuje za doručenú dňom jej odoslania.
(9)
(5) Ak v odseku 6 nie je ustanovené inak, žiadosť o nápravu proti podmienkam uvedeným
a) v oznámení podľa odseku 1 písm. a) musí byť doručená do desiatich dní odo dňa uverejnenia oznámenia podľa odseku 1 písm. a) v európskom vestníku,
b) vo výzve podľa odseku 1 písm. a) musí byť doručená do desiatich dní odo dňa uverejnenia výzvy podľa odseku 1 písm. a) vo vestníku,
c) v dokumentoch podľa odseku 1 písm. b) v postupe zadávania nadlimitnej zákazky, nadlimitnej koncesie alebo v súťaži návrhov musí byť doručená najneskôr štyri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk alebo návrhov za predpokladu, že tieto dokumenty neboli poskytnuté neskôr než 15 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk alebo návrhov; ak boli poskytnuté neskôr, musí byť žiadosť o nápravu proti podmienkam v nich uvedeným doručená najneskôr do desiatich dní odo dňa poskytnutia týchto dokumentov.
d) v dokumentoch podľa odseku 1 písm. b) v postupe zadávania podlimitnej zákazky alebo podlimitnej koncesie musí byť doručená najneskôr dva pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že tieto dokumenty neboli poskytnuté neskôr než 15 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk; ak boli poskytnuté neskôr, musí byť žiadosť o nápravu proti podmienkam v nich uvedeným doručená najneskôr do desiatich dní odo dňa poskytnutia týchto dokumentov.
(6) Ak je vo verejnom obstarávaní určená lehota na predloženie žiadostí o účasť, žiadosť o nápravu proti podmienkam účasti
U
18
uvedeným v dokumentoch podľa odseku 1 písm. b) poskytnutých v lehote na predloženie žiadostí o účasť musí byť doručená najneskôr štyri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predloženie žiadostí o účasť za predpokladu, že tieto dokumenty neboli poskytnuté neskôr než 15 dní pred uplynutím lehoty na predloženie žiadostí o účasť; ak tieto dokumenty boli poskytnuté neskôr, musí byť žiadosť o nápravu proti podmienkam účasti v nich uvedeným doručená najneskôr do desiatich dní odo dňa poskytnutia týchto dokumentov.
Zákon č. 343/2015 Z. z.
NZ
Zákon č. 343/2015 Z. z
§: 170
O: 4
Čl. I bod 180
(
4
)
Námietky sa podávajú v listinnej podobe alebo elektronickej podobe podľa osobitného predpisu73) a musia byť doručené úradu a kontrolovanému najneskôr do 10 dní odo dňa
a
)
doručenia písomného oznámenia o výsledku vybavenia žiadosti
o nápravu alebo písomného oznámenia o zamietnutí žiadosti
o nápravu, ak kontrolovaný splnil povinnosť podľa § 165 ods. 3 alebo ods. 4,
b
)
uplynutia lehoty na doručenie písomného oznámenia o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu alebo písomného oznámenia
o zamietnutí žiadosti o nápravu, ak kontrolovaný nesplnil povinnosť podľa § 165 ods. 3 alebo ods. 4,
V § 170 ods. 4 sa v písmenách a) a b) vypúšťajú slová „alebo ods. 4“.
c
)
prevzatia oznámenia o výsledku výberu záujemcov, ak námietky smerujú proti výberu podľa odseku 3 písm. c),
d
)
prevzatia oznámenia o vylúčení, ak námietky smerujú proti vylúčeniu,
e
)
prevzatia oznámenia o nezaradení do dynamického nákupného systému alebo kvalifikačného systému, ak námietky smerujú proti nezaradeniu do dynamického nákupného systému alebo kvalifikačného systému,
f
)
prevzatia oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk alebo návrhov, ak námietky smerujú proti vyhodnoteniu ponúk alebo návrhov,
g
)
vykonania úkonu kontrolovaného, ak námietky smerujú proti úkonu kontrolovaného inému ako uvedenému v odseku 3 písm.
a) f); to neplatí, ak ide o námietky podané orgánom štátnej správy podľa odseku 1 písm. e).