TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu s právom Európskej únie
SMERNICA RADY 89/665/EHS z 21. decembra 1989 o koordinácii
zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania postupov preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác v spojení s článkom 46 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „NZ“)
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „Zákon č. 343/2015 Z. z.“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O, V, P)
Text
Spôsob
transp.
Č.
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text
Zho
-da
Č: 1
O: 1
V: 1, 2, 3
Rozsah pôsobnosti a dostupnosť postupov preskúmania
1. Táto smernica sa vzťahuje na zákazky uvedené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ (35), pokiaľ tieto zákazky nie v súlade s článkami 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 a 37 uvedenej smernice z jej rozsahu pôsobnosti vylúčené.
Táto smernica sa vzťahuje takisto na koncesie udelené verejnými obstarávateľmi podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ (36), pokiaľ tieto koncesie nie v súlade s článkami 10, 11, 12, 17 a 25 uvedenej smernice z jej rozsahu pôsobnosti vylúčené.
N
Zákon č. 343/2015 Z.
z.
§: 1
O: 1
§: 1
O: 2
Ú
Zákazky v zmysle tejto smernice zahŕňajú verejné zákazky, rámcové dohody, koncesie na stavebné práce a služby a dynamické obstarávacie systémy.
(35) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26.2.2014 o verejnom obstarávaní (Ú. v. L 94, 28.3.2014, s. 243).
(36) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií (Ú. v. L 94, 28.3.2014, s. 1).
Tento zákon upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie koncesií na stavebné práce, zadávanie koncesií na služby a správu vo verejnom obstarávaní.
Tento zákon sa nevzťahuje na
a)
zákazku, súťaž návrhov alebo koncesiu, pri ktorej plnení sa musia použiť osobitné bezpečnostné opatrenia alebo pri ktorej je nevyhnutná ochrana základných bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie, 1 ) ak ochranu týchto bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky nie je možné zabezpečiť menej rušivými opatreniami,
b)
rozhodcovské konanie a zmierovacie konanie,
c)
nadobúdanie alebo nájom existujúcich stavieb a iných nehnuteľností alebo nadobúdanie práv k nim akýmkoľvek spôsobom financovania,
d)
výskumné a vývojové služby okrem výskumných a vývojových služieb zodpovedajúcich kódom Spoločného slovníka obstarávania2) (ďalej len „slovník obstarávania“) 73000000-2 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 a 73430000-5, z ktorých prospech plynie výlučne verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi na využitie pri plnení vlastných úloh a odplatu za poskytnutú službu poskytuje v plnom rozsahu verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ,
e)
uzavretie pracovnej zmluvy, dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu,
Poznámky
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O, V, P)
Text
Spôsob
transp.
Č.
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text
Zho
-da
Poznámky
f
)
zákazku, súťaž návrhov alebo koncesiu, ak sa pri jej zadávaní postupuje podľa osobitného postupu alebo pravidiel medzinárodnej organizácie,
g
)
civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorej predmetom je služba civilnej ochrany a prevencie nebezpečenstva, ktorú poskytuje nezisková organizácia alebo združenie, zodpovedajúca kódom slovníka obstarávania 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 a 85143000-3 okrem služby prepravy pacientov sanitárnymi vozidlami,
h
)
civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorej predmetom finančné služby súvisiace s emisiou, predajom, nákupom alebo prevodom cenných papierov alebo iných finančných nástrojov, 3 ) služby Národnej banky Slovenska,4) služby Európskej centrálnej banky5) alebo inej centrálnej banky,5) a operácie vykonávané Európskym nástrojom finančnej stability a Európskym mechanizmom pre stabilitu,
i
)
civilnú zákazku, súťaž návrhov alebo koncesiu, ktorej hlavným účelom je umožniť verejnému obstarávateľovi poskytovanie alebo využívanie verejnej elektronickej komunikačnej siete alebo poskytovanie jednej alebo viacerých verejných elektronických komunikačných služieb,6)
j
)
civilnú zákazku alebo koncesiu na vysielací čas alebo zaradenie, poskytnutie alebo odvysielanie programu alebo iného komunikátu, ktorá sa zadáva vysielateľovi programovej služby, poskytovateľovi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie alebo poskytovateľovi obdobnej služby určenej na poskytovanie zvukových záznamov,
k
)
civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorou vysielateľ programovej služby, poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na
3)
Napríklad § 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, § 8 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.
4)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
5)
Napríklad čl. 127 čl. 141 a čl. 282 čl. 284 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení, Protokol o štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012) v platnom znení.
6) Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O, V, P)
Text
Spôsob
transp.
Č.
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text
Zho
-da
Poznámky
požiadanie alebo poskytovateľ obdobnej služby na poskytovanie zvukových záznamov, nadobúda, vyvíja, produkuje alebo koprodukuje program, alebo iný komunikát, určený pre vysielanie alebo poskytovanie prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie alebo prostredníctvom obdobnej služby určenej na poskytovanie zvukových záznamov,
l
)
civilnú zákazku, súťaž návrhov alebo civilnú koncesiu, ktorá je úplne financovaná medzinárodnou organizáciou alebo medzinárodnou finančnou inštitúciou, ak sa pri jej zadávaní postupuje podľa osobitných pravidiel stanovených touto medzinárodnou organizáciou alebo medzinárodnou finančnou inštitúciou; ak ide o civilnú zákazku, súťaž návrhov alebo civilnú koncesiu, ktorá je z väčšej časti financovaná medzinárodnou organizáciou alebo medzinárodnou finančnou inštitúciou, zmluvné strany sa dohodnú na postupe jej zadávania,
m
)
civilnú zákazku, súťaž návrhov alebo civilnú koncesiu, ak sa pri jej zadávaní postupuje podľa pravidiel na základe medzinárodnej zmluvy uzavretej medzi Slovenskou republikou a tretími krajinami alebo ich nižšími územnými alebo správnymi celkami a týka sa dodania tovaru, uskutočnenia stavebných prác alebo poskytovania služieb určených na spoločné uskutočnenie alebo na využívanie projektu účastníkmi tejto zmluvy, a táto medzinárodná zmluva bola oznámená Európskej komisii,
n
)
civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorej predmetom je
1.
právne zastupovanie klienta advokátom v rozhodcovskom konaní, zmierovacom konaní, súdnom konaní, správnom konaní alebo v inom obdobnom konaní,
2.
právne poradenstvo poskytované advokátom pri príprave konania podľa prvého bodu, alebo ak existuje zjavný náznak a vysoká pravdepodobnosť, že vec, ktorej sa právne poradenstvo týka, sa stane predmetom konania podľa prvého bodu,
3.
osvedčovanie listín notárom alebo oprávnenou osobou,
4.
poskytovanie právnych služieb osobou ustanovenou súdom,
5.
iné právne služby spojené s výkonom úradnej moci,
o
)
civilnú zákazku na služby zadávanú verejnému obstarávateľovi alebo združeniu verejných obstarávateľov na základe výlučného
práva vyplývajúceho zo zákona alebo z uverejneného rozhodnutia správneho orgánu, ktoré je v súlade so Zmluvou o fungovaní
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O, V, P)
Text
Spôsob
transp.
Č.
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text
Zho
-da
Poznámky
Európskej únie a koncesiu na služby zadávanú verejnému obstarávateľovi alebo združeniu verejných obstarávateľov na základe výlučného práva,
p)
civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorej predmetom je úver alebo pôžička bez ohľadu na to, či súvisí s emisiou, predajom, kúpou alebo prevodom cenných papierov alebo iných finančných nástrojov,
q)
civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorej predmetom je služba týkajúca sa politickej kampane zodpovedajúca kódom slovníka obstarávania 79341400-0, 92111230-3 a 92111240-6 a ktorú zadáva politická strana v súvislosti s volebnou kampaňou,
r)
civilnú zákazku na dodanie tovaru určeného na ďalší predaj alebo nájom tretím osobám, ak obstarávateľ nemá osobitné alebo výlučné právo predávať alebo prenajímať tento tovar a iná osoba môže ten istý tovar predávať alebo prenajímať za rovnakých podmienok ako obstarávateľ, okrem takejto zákazky, ak ju zadáva centrálna obstarávacia organizácia,
s)
civilnú zákazku, ktorej predmetom je poskytnutie centralizovaných činností vo verejnom obstarávaní centrálnou obstarávacou organizáciou, vrátane podporných činností vo verejnom obstarávaní, ak poskytované súčasne s centralizovanými činnosťami vo verejnom obstarávaní,
t)
civilnú zákazku, ktorej predmetom je služba verejnej osobnej dopravy na železničných dráhach alebo špeciálnych dráhach,7)
u)
zákazku alebo súťaž návrhov určenú na iné účely ako vykonávanie činností uvedených v § 9 ods. 3 9, okrem zákazky zadávanej verejným obstarávateľom,
v)
civilnú zákazku, súťaž návrhov alebo koncesiu určenú na vykonávanie činností uvedených v § 9 ods. 3 9 v tretej krajine, ak sa pri vykonávaní týchto činností nevyužívajú siete alebo geografické územie v rámci Európskej únie,
w)
zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti na účely spravodajských činností vykonávaných spravodajskými službami8) a na zákazku,
7) § 2 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 432/2013 Z. z.
8) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov.
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O, V, P)
Text
Spôsob
transp.
Č.
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text
Zho
-da
Poznámky
ktorej účelom je plnenie úloh Policajného zboru spravodajskej povahy,9)
x
)
zákazku, súťaž návrhov alebo koncesiu v oblasti obrany a bezpečnosti, ak sa pri jej zadávaní postupuje podľa osobitných pravidiel na základe medzinárodnej zmluvy vzťahujúcej sa na rozmiestnenie vojsk, ktorá sa týka aktivít na území členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody
o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“) alebo tretej krajiny,
y
)
zákazku alebo koncesiu v oblasti obrany a bezpečnosti zadávanú v tretej krajine, ktorá sa zadáva v čase nasadenia ozbrojených síl mimo územia Európskej únie, ak operačné potreby vyžadujú, aby sa zadala uchádzačovi nachádzajúcemu sa v oblasti operácie,
z
)
zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti alebo koncesiu v oblasti obrany a bezpečnosti, ak sa pri jej zadávaní postupuje podľa osobitných pravidiel na základe medzinárodnej zmluvy uzavretej medzi jedným alebo viacerými členskými štátmi a jednou alebo viacerými tretími krajinami, ktorej účastníkom je Slovenská republika,
aa)zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti alebo koncesiu v oblasti obrany a bezpečnosti zadávanú v rámci programu spolupráce vychádzajúceho z výskumu a vývoja, ktorý spoločne vykonávajú najmenej dva členské štáty pri vývoji nového výrobku a prípadne v neskorších etapách všetkých alebo niektorých fáz životného cyklu výrobku; pri uzatváraní takého programu spolupráce iba medzi členskými štátmi, ktorého účastníkom je aj Slovenská republika, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ zastupujúci Slovenskú republiku oznámi Európskej komisii podiel nákladov na výskum a vývoj vzhľadom na celkové náklady programu spolupráce, dohodu
o zdieľaní nákladov na výskum a vývoj a predpokladaný podiel na prípadných nákupoch,
ab) zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti alebo koncesiu v oblasti obrany a bezpečnosti zadávanú ústredným orgánom štátnej správy, vyšším územným celkom alebo obcou orgánu verejnej moci iného členského štátu alebo orgánu verejnej moci tretej krajiny,
9) Zákon Národnej rady Slovenskej
republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O, V, P)
Text
Spôsob
transp.
Č.
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text
Zho
-da
Poznámky
§: 1
O: 3, 4
ac) zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorej predmetom finančné služby okrem poisťovacích služieb,
ad) koncesiu na služby zadávanú na základe výlučného práva, ktoré bolo udelené v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie a právne záväznými aktmi Európskej únie stanovujúcimi spoločné pravidlá prístupu na trh a ktoré sa týkajú činností podľa § 9 ods. 3,
6 9; ak Zmluva o fungovaní Európskej únie alebo právne záväzné akty Európskej únie nestanovujú povinnosť transparentnosti špecifickú pre dané odvetvie, uverejní sa oznámenie o výsledku koncesie,
ae) koncesiu na letecké dopravné služby na základe udelenia prevádzkovej licencie podľa osobitného predpisu10) a na koncesiu na služby vo verejnom záujme v osobnej doprave podľa osobitného predpisu,11)
af) koncesiu na služby, ktorá sa týka lotérií zodpovedajúca kódu slovníka obstarávania 92351100-7, zadanú na základe výlučného práva publikovaného v Úradnom vestníku Európskej únie (ďalej len
„európsky vestník“),
ag) koncesiu, ktorá sa zadáva na činnosť podľa § 9 ods. 4,
ah) koncesiu, ak je spojená s činnosťou podľa § 9 ods. 4 a ktorej predmetom je aj niektorá z činností podľa § 9 ods. 5,
ai) koncesiu v oblasti obrany a bezpečnosti, ak sa pri jej zadávaní postupuje podľa osobitného postupu alebo pravidiel medzinárodnej organizácie nakupujúcej pre jej potreby.
(3) Tento zákon sa nevzťahuje na zákazku zadávanú verejným obstarávateľom vykonávajúcim činnosť podľa § 9 ods. 8 na účely vykonávania
a) služby s pridanou hodnotou súvisiacej s elektronickými prostriedkami a realizovanej výlučne elektronicky, vrátane
zabezpečeného prenosu zakódovaných dokumentov, služby správy
10) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 293,
31. 10. 2008).
11) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69
a (EHS) č. 1107/70 (Ú. v. EÚ L 315, 3. 12. 2007).
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O, V, P)
Text
Spôsob
transp.
Č.
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text
Zho
-da
Poznámky
adresárov a prenosu doporučenej elektronickej pošty,
b) finančných služieb zodpovedajúcich kódom slovníka obstarávania
66100000-1 až 66720000-3 a finančných služieb uvedených v
odseku 2 písm. h), ktoré zahŕňajú najmä poštové bezhotovostné
prevody a prevody s použitím poštových poukazov,
c) filatelistických služieb,
d) logistických služieb spojené s fyzickým doručovaním poštových
zásielok alebo ich uloženie s inými činnosťami, ktoré nemajú
charakter poštových služieb.
(4) Tento zákon sa nevzťahuje na civilnú zákazku alebo koncesiu
zadávanú verejným obstarávateľom právnickej osobe, ktorá spĺňa tieto
požiadavky:
a) verejný obstarávateľ vykonáva nad právnickou osobou kontrolu
podobnú kontrole, akú vykonáva nad vlastnými organizačnými
zložkami,
b) viac ako 80% činností kontrolovanej právnickej osoby sa vykonáva
pri plnení úloh, ktorými ju poveril kontrolujúci verejný obstarávateľ
alebo iné právnické osoby kontrolované týmto verejným
obstarávateľom a
c) v kontrolovanej právnickej osobe nie je žiadna priama účasť
súkromného kapitálu.
Čl. I bod 1
§ 1 ods. 4
písm. c.)
V § 1 ods. 4 písm. c), ods. 5 písm. c), ods. 7 a ods. 8 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem nekontrolných a neblokujúcich foriem súkromnej kapitálovej účasti vyžadovaných na základe ustanovení právnych predpisov v súlade so Zmluvou o Európskej únii a Zmluvou o fungovaní Európskej únie, ktorými sa nevykonáva rozhodujúci vplyv na kontrolovanú právnickú osobu“.
§: 2
(5) Na účely tohto zákona sa rozumie
O: 5
g) rámcovou dohodou písomná dohoda medzi jedným alebo viacerými
P: g
verejnými obstarávateľmi alebo jedným alebo viacerými
obstarávateľmi na jednej strane a jedným alebo viacerými uchádzačmi
na strane druhej; rámcová dohoda určuje podmienky zadávania
zákaziek počas jej platnosti, najmä čo sa týka ceny a predpokladaného
množstva predmetu zákazky.
§: 3
(1) Zákazka na účely tohto zákona je odplatná zmluva uzavretá medzi
O:1
jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi alebo
NZ
Zákon č. 343/2015 Z. z.
obstarávateľmi na jednej strane a jedným alebo viacerými úspešnými
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O, V, P)
Text
Spôsob
transp.
Č.
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text
Zho
-da
Poznámky
uchádzačmi na strane druhej, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby.
Zákon č. 343/2015 Z. z.
§: 58
O: 1
(1) Dynamický nákupný systém je elektronický postup zadávania nadlimitnej zákazky v rozsahu skupiny alebo jej časti podľa slovníka obstarávania na tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré bežne dostupné na trhu, ktorý
a)
je vytvorený na zadanie zákazky na určitú dobu, najviac na štyri roky,
b)
realizuje zadávanie zákazky a komunikáciu medzi verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom a uchádzačom alebo záujemcom len elektronickými prostriedkami a dokumentami v elektronickej podobe,
c)
je počas doby, na ktorú je zriadený, bezodplatne prístupný pre všetkých záujemcov, ktorí spĺňajú podmienky zaradenia do dynamického nákupného systému v ňom,
d)
je dostupný na verejne prístupnom webovom sídle verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa alebo na inom webovom sídle.
Č: 1
O: 3
3. Členské štáty zabezpečia, aby si postupy preskúmania mohla na základe podrobných pravidiel, ktoré môžu ustanoviť členské štáty, uplatniť prinajmenšom každá osoba, ktorá alebo mala záujem o získanie určitej zákazky a ktorá bola poškodená alebo existuje riziko poškodenia údajným porušením.
N
Zákon č. 343/2015 Z.
z.
NZ
Zákon č. 343/2015 Z. z.
§: 164
O: 1
Čl. I bod 165
§ 164 ods. 1
§: 165
O:5
(1) Uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8, môže podať žiadosť o nápravu proti
a)
oznámeniu o zámere uzavrieť zmluvu alebo koncesnú zmluvu, proti podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž, v oznámení o koncesii, v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov a vo výzve na
predkladanie ponúk pri podlimitnej zákazke,
b)
podmienkam uvedeným v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie žiadosti o účasť, ponuky alebo návrhu poskytnutých verejným obstarávateľom, obstarávateľom alebo osobou podľa § 8.
V § 164 ods. 1 uvádzacej vete sa za slová „žiadosť o nápravu“ vkladajú slová „vo veciach, v ktorých možno podať námietku, a to“.
(5) Doručenie písomného oznámenia o výsledku vybavenia žiadosti
o nápravu, písomného oznámenia o zamietnutí žiadosti o nápravu alebo nesplnenie povinnosti podľa odseku 3 alebo odseku 4 oprávňuje žiadateľa podať námietky v tejto veci. Právo podať námietky podľa § 170 ods. 3 písm. a) a b) zaniká, ak žiadosť o nápravu
a)
nebola doručená verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi alebo osobe podľa § 8 v lehote uvedenej v § 164 ods. 5 alebo ods. 6 alebo
b)
neobsahuje náležitosti podľa § 164 ods. 2 alebo nebola doručená v podobe podľa § 164 ods. 3 a žiadateľ nedoručí doplnenú žiadosť
o nápravu v lehote podľa odseku 1.
Ú
Zákon č. 343/2015 Z. z.
NZ
§: 170
O: 1, 2, 3
Čl. I bod 179
§ 170 ods. 1
(1) Námietky je oprávnený podať
a)
uchádzač,
b)
záujemca,
c)
účastník,
d)
osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli
byť dotknuté postupom kontrolovaného alebo
e)
orgán štátnej správy, ktorý osvedčí právny záujem v danej veci, ak
boli kontrolovanému poskytnuté finančné prostriedky na dodanie
tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb z
Európskej únie.
V § 170 ods. 1 písmeno d) znie:
„d) osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom kontrolovaného; za takúto osobu sa nepovažuje člen skupiny dodávateľov podávajúci námietky po predložení ponuky, návrhu alebo žiadosti o účasť skupinou dodávateľov, ak ním podané námietky nie podané v mene všetkých členov skupiny dodávateľov, alebo“.
(2)
Podaniu námietok musí predchádzať doručenie žiadosti o nápravu kontrolovanému. Táto povinnosť sa nevzťahuje na podanie námietok podľa odseku 3 písm. c) g) a na podanie námietok orgánom štátnej správy podľa odseku 1 písm. e).
(3)
Osoba podľa odseku 1 môže pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, pred ukončením súťaže návrhov, pred zadaním zákazky na základe rámcovej dohody alebo pred ukončením postupu inovatívneho partnerstva podať námietky proti
a)
oznámeniu o zámere uzavrieť zmluvu alebo koncesnú zmluvu, proti podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž, v oznámení o koncesii, v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov a vo výzve na
predkladanie ponúk pri podlimitnej zákazke,
b)
podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch, v koncesnej dokumentácii, v súťažných podmienkach alebo v iných dokumentoch poskytnutých kontrolovaným v lehote na predkladanie ponúk alebo návrhov,
c)
výberu záujemcov v užšej súťaži, v rokovacom konaní so
zverejnením, v súťažnom dialógu, v inovatívnom partnerstve, pri zadávaní koncesie a v súťaži návrhov,
d)
vylúčeniu,
e)
nezaradeniu do dynamického nákupného systému alebo kvalifikačného systému,
f)
vyhodnoteniu ponúk alebo návrhov,
g)
úkonu kontrolovaného inému ako uvedenému v písmenách a) až f).
(1) Proti rozhodnutiu podľa § 175 môže účastník konania
o preskúmanie úkonov kontrolovaného a osoba podľa § 175 ods. 11 podať odvolanie. Odvolanie musí byť doručené úradu do desiatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia, proti ktorému odvolanie smeruje. Podanie odvolania má odkladný účinok do dňa právoplatnosti rozhodnutia rady o odvolaní.
(1) Uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorá mohla mať
záujem o získanie konkrétnej nadlimitnej zákazky alebo nadlimitnej koncesie a ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa alebo
obstarávateľa (ďalej len „oprávnená osoba“), môže po uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody podať návrh na určenie neplatnosti zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody
súdom.
Č: 2
O: 7
7. S výnimkou prípadov ustanovených v článkoch 2d 2f sa účinky výkonu právomocí uvedených v odseku 1 tohto článku na zmluvu uzavretú po zadaní zákazky upravia vnútroštátnym právom.
Okrem toho, s výnimkou prípadu, keď sa pred priznaním náhrady škody rozhodnutie musí zrušiť, môže členský štát stanoviť, že po uzavretí zmluvy v súlade s článkom 1 ods. 5, odsekom 3 tohto článku alebo článkami 2a 2f sa právomoci orgánu, ktorý je zodpovedný za postupy preskúmania, obmedzia na priznanie náhrady škody ktorejkoľvek osobe poškodenej porušením.
N
Zákon č. 343/2015 Z. z.
NZ
Zákon č. 343/2015 Z. z.
§ 182
O:3
Čl. I bod 227
§ 182
O:3
§ 182
Správne delikty
(3)Úrad uloží
a)uchádzačovi, záujemcovi alebo hospodárskemu subjektu pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur a zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov, ak na účely preukázania splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, na účely výberu záujemcov vo verejnom obstarávaní, na účely zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov alebo na účely zloženia zábezpeky predloží informáciu alebo doklad, ktorý je nepravdivý alebo pozmenený tak, že nezodpovedá skutočnosti a má vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti, výber záujemcov, zápis do zoznamu hospodárskych subjektov, alebo na zabezpečenie viazanosti ponúk zábezpekou,
b)uchádzačovi, záujemcovi alebo hospodárskemu subjektu zákaz účasti
vo verejnom obstarávaní na dobu
1.jedného roka, ak bola hospodárskemu subjektu právoplatným
rozhodnutím orgánu aplikácie práva uložená sankcia alebo povinnosť z
dôvodu, že riadne a včas vôbec alebo v podstatnom rozsahu nesplnil
povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá
bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej dodávateľovi
podľa tohto zákona,
2.troch rokov, ak došlo k odstúpeniu od zmluvy, koncesnej zmluvy
alebo rámcovej dohody zo strany verejného obstarávateľa alebo
obstarávateľa z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa,
V § 182 ods. 3 písmeno b) znie:
„b) uchádzačovi, záujemcovi alebo hospodárskemu subjektu zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu jedného roka, ak mu bola právoplatným rozhodnutím orgánu aplikácie práva uložená sankcia alebo povinnosť z dôvodu, že riadne a včas vôbec alebo v podstatnom rozsahu nesplnil povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej dodávateľovi podľa tohto zákona,“.
c)uchádzačovi, záujemcovi alebo hospodárskemu subjektu zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu jedného roka, ak v postupe zadávania zákazky prostredníctvom elektronického trhoviska alebo pri plnení zmluvy uzavretej prostredníctvom elektronického trhoviska poruší ustanovenia tohto zákona alebo obchodné podmienky elektronického trhoviska a spôsobí verejnému obstarávateľovi škodu alebo získa pre seba majetkový prospech,
d)uchádzačovi, záujemcovi alebo hospodárskemu subjektu pokutu do 5 000 eur, ak v postupe zadávania zákazky prostredníctvom elektronického trhoviska alebo pri plnení zmluvy uzavretej prostredníctvom elektronického trhoviska poruší ustanovenia tohto
Ú
NZ
§: 182
O: 4
Čl. I bod 229
zákona alebo obchodné podmienky elektronického trhoviska,
e)hospodárskemu subjektu pokutu do 500 eur, ak poruší povinnosť podľa
§ 156 ods. 1
,
f)uchádzačovi pokutu do 5 000 eur, ak porušil povinnosť podľa
§ 49
ods. 5
,
g)zainteresovanej osobe podľa
§ 23 ods. 3
, ktorá je právnickou osobou
alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie, pokutu do 30 000 eur, ak poruší povinnosť podľa
§ 23 ods. 4
.
(4)Pri ukladaní pokuty podľa odsekov 2 a 3 úrad prihliada najmä na
povahu, závažnosť, spôsob a následky porušenia povinnosti. Ak sa
verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v jednom verejnom obstarávaní
dopustí viacerých správnych deliktov, úrad uloží pokutu len za ten
správny delikt, za ktorý možno uložiť najvyššiu pokutu; tým nie je
dotknuté uloženie pokuty podľa odseku 2 písm. b).
V § 182 odsek 4 znie:
„(4) Pri ukladaní pokuty podľa odsekov 2 a 3 úrad prihliada najmä na povahu, závažnosť, spôsob a následky porušenia povinnosti ako aj na to, či bola účastníkovi konania v minulosti uložená pokuta za ten istý správny delikt. Ak sa verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v jednom verejnom obstarávaní dopustí viacerých správnych deliktov, ktoré prejednávané v jednom konaní, úrad uloží pokutu len za ten správny delikt, za ktorý možno uložiť najvyššiu pokutu; tým nie je dotknuté uloženie pokuty podľa odseku 2 písm. b) d), g) a i). Uloženie pokuty za správny delikt v konkrétnom verejnom obstarávaní nebráni uloženiu pokuty tomu istému verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi za správny delikt v inom verejnom obstarávaní.
(
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O, V, P)
Text
Spôsob
transp.
Č.
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text
Zho
-da
Poznámky
Č: 2c
Lehoty na podanie žiadosti o preskúmanie
Ak členský štát ustanovil, že každá žiadosť o preskúmanie rozhodnutia verejného obstarávateľa prijatého v rámci alebo v súvislosti s postupom zadávania zákazky, ktoré patrí do rozsahu pôsobnosti smernice 2014/24/EÚ alebo smernice 2014/23/EÚ, musí byť podaná pred uplynutím stanovenej lehoty, táto lehota je najmenej 10 kalendárnych dní, pričom začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď bolo rozhodnutie verejného obstarávateľa poslané uchádzačovi alebo záujemcovi faxom alebo elektronickými prostriedkami, alebo pri využití iných komunikačných prostriedkov pred uplynutím lehoty, ktorá je najmenej 15 kalendárnych dní, pričom začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď bolo rozhodnutie verejného obstarávateľa poslané uchádzačovi alebo záujemcovi, alebo pred uplynutím lehoty, ktorá je najmenej 10 kalendárnych dní, pričom začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia rozhodnutia verejného obstarávateľa. K oznámeniu rozhodnutia verejného obstarávateľa každému uchádzačovi alebo záujemcovi sa pripojí zhrnutie relevantných dôvodov. V prípade žiadosti o preskúmanie týkajúcej sa rozhodnutí uvedených v článku 2 ods. 1 písm. b) tejto smernice, ktoré nie predmetom osobitného oznamovania, je lehota najmenej 10 kalendárnych dní odo dňa uverejnenia dotknutého rozhodnutia.
N
Zákon č.
343/2015 Z. z.
NZ
Zákon č. 343/2015 Z. z.
§: 164
O: 3 až 6
Čl. I bod
167
§ 164 ods. 4, 5a 6
(3) Žiadosť o nápravu sa doručuje
a)v elektronickej podobe funkcionalitou informačného systému,
prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, ak tento
informačný systém doručenie žiadosti o nápravu umožňuje,
b)v listinnej podobe, ak informačný systém podľa písmena a) doručenie
žiadosti o nápravu neumožňuje alebo ak sa verejné obstarávanie, ktorého
sa žiadosť o nápravu týka, nerealizuje funkcionalitou informačného
systému.
V § 164 odsek 3 znie:
„(3) Žiadosť o nápravu sa doručuje
a)v elektronickej podobe funkcionalitou elektronického prostriedku, prostredníctvom ktorého sa vo verejnom obstarávaní uskutočňuje komunikácia a výmena informácií,
b)v listinnej podobe, ak elektronický prostriedok podľa písmena a) doručenie žiadosti o nápravu neumožňuje, alebo ak sa vo verejnom obstarávaní, ktorého sa žiadosť o nápravu týka, komunikácia a výmena informácií neuskutočňuje elektronickým prostriedkom.“.
(4)Žiadosť o nápravu doručovaná v elektronickej podobe funkcionalitou
informačného systému, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, sa považuje za doručenú dňom jej odoslania.
(5)Ak v odseku 6 nie je ustanovené inak, žiadosť o nápravu proti podmienkam uvedeným
a)v oznámení podľa odseku 1 písm. a) musí byť doručená do desiatich dní odo dňa uverejnenia oznámenia podľa odseku 1 písm. a) v európskom vestníku,
b)vo výzve podľa odseku 1 písm. a) musí byť doručená do desiatich dní odo dňa uverejnenia výzvy podľa odseku 1 písm. a) vo vestníku,
c)v dokumentoch podľa odseku 1 písm. b) v postupe zadávania nadlimitnej zákazky, nadlimitnej koncesie alebo v súťaži návrhov musí byť doručená najneskôr štyri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk alebo návrhov za predpokladu, že tieto dokumenty neboli poskytnuté neskôr než 15 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk alebo návrhov; ak boli poskytnuté neskôr, musí byť žiadosť o nápravu proti podmienkam v nich uvedeným doručená najneskôr do desiatich dní odo dňa poskytnutia týchto dokumentov,
d)v dokumentoch podľa odseku 1 písm. b) v postupe zadávania podlimitnej zákazky alebo podlimitnej koncesie musí byť doručená
Ú
najneskôr dva pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že tieto dokumenty neboli poskytnuté neskôr než 15 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk; ak boli poskytnuté neskôr, musí byť žiadosť o nápravu proti podmienkam v nich uvedeným doručená najneskôr do desiatich dní odo dňa poskytnutia týchto dokumentov.
(6)Ak je vo verejnom obstarávaní určená lehota na predloženie žiadostí o účasť, žiadosť o nápravu proti podmienkam účasti uvedeným v dokumentoch podľa odseku 1 písm. b) poskytnutých v lehote na predloženie žiadostí o účasť musí byť doručená najneskôr štyri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predloženie žiadostí o účasť za predpokladu, že tieto dokumenty neboli poskytnuté neskôr než 15 dní pred uplynutím lehoty na predloženie žiadostí o účasť; ak tieto dokumenty boli poskytnuté neskôr, musí byť žiadosť o nápravu proti podmienkam účasti v nich uvedeným doručená najneskôr do desiatich dní odo dňa poskytnutia týchto dokumentov.