TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu
s právom Európskej únie
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EÚ Z 26. FEBRUÁRA 2014 O OBSTARÁVANÍ VYKONÁVANOM SUBJEKTMI PÔSOBIACIMI V ODVETVIACH VODNÉHO HOSPODÁRSTVA, ENERGETIKY, DOPRAVY A POŠTOVÝCH SLUŽIEB A O ZRUŠENÍ SMERNICE 2004/17/ES (Ú. V. EÚ L 94, 28. 3. 2014) V ZNENÍ DELEGOVANÉHO NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2015/2171 Z 24.
NOVEMBRA 2015 (Ú. V. EÚ L 307, 25. 11. 2015)
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „NZ“)
Zákon č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O, V, P)
Text
Spôs ob
trans
p.
Č.
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zho
-da
Poznámky
Č: 1
O: 1
Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti
Touto smernicou sa stanovujú pravidlá postupov obstarávania vykonávaných obstarávateľmi, pokiaľ ide o zákazky, ako aj súťaže návrhov, ktorých predpokladaná hodnota nie je nižšia ako finančné limity stanovené v článku 15.
N
Zákon č. 343/2015 Z. z o
+
NZ
§: 1
O: 1,
Čl. I bod
11 až 14
§ 5
Tento zákon upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie koncesií na stavebné práce, zadávanie koncesií na služby a správu vo verejnom obstarávaní.
§ 5
Finančné limity
(1)Zákazka je nadlimitná, podlimitná alebo s nízkou hodnotou v závislosti od jej predpokladanej hodnoty.
(2)Nadlimitná zákazka je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota sa rovná alebo je vyššia ako finančný limit ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“).
11.V § 5 odsek 2 znie:
„(2) Nadlimitná zákazka je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota sa rovná alebo je vyššia
než finančný limit podľa
a)čl. 4 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26.
februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.
3. 2014) v platnom znení (ďalej len „smernica (EÚ) 2014/24“), ak ide o verejného
obstarávateľa
1.podľa § 7 ods. 1 písm. a) a o zákazku na dodanie tovaru alebo zákazku na
poskytnutie služby okrem zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1,
2.na úseku obrany a o zákazku na dodanie tovaru uvedeného v prílohe III
smernice (EÚ) 2014/24,
b)čl. 4 písm. c) smernice (EÚ) 2014/24, ak ide o verejného obstarávateľa
1.podľa § 7 ods. 1 písm. b) až e) a o zákazku na dodanie tovaru alebo zákazku na
poskytnutie služby okrem zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1,
2.na úseku obrany a o zákazku na dodanie tovaru neuvedeného v prílohe III
smernice (EÚ) 2014/24,
c)čl. 4 písm. d) smernice (EÚ) 2014/24, ak ide o verejného obstarávateľa a o
zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1,
Ú
d)čl. 15 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26.
februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného
hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES
(Ú. v. EÚ L 94, 28. 3. 2014) v platnom znení (ďalej len „smernica (EÚ) 2014/25“), ak ide o
obstarávateľa a o zákazku na dodanie tovaru alebo zákazku na poskytnutie služby okrem
zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1,
e)čl. 15 písm. c) smernice (EÚ) 2014/25, ak ide o obstarávateľa a o zákazku na
poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1,
f)čl. 8 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES z 13. júla
2009 o koordinácii postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na
dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v
oblastiach obrany a bezpečnosti a o zmene a doplnení smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES
(Ú. v. EÚ L 216, 20. 8. 2009) v platnom znení (ďalej len „smernica (ES) 2009/81“), ak ide
o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorej predmetom je dodanie tovaru alebo
poskytnutie služby,
g)čl. 4 písm. a) smernice (EÚ) 2014/24, ak ide o verejného obstarávateľa a o
zákazku na uskutočnenie stavebných prác,
h)čl. 15 písm. b) smernice (EÚ) 2014/25, ak ide o obstarávateľa a o zákazku na
uskutočnenie stavebných prác,
i)čl. 8 písm. b) smernice (ES) 2009/81, ak ide o zákazku v oblasti obrany a
bezpečnosti, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác.“.
(3)Podlimitná civilná zákazka zadávaná verejným obstarávateľom je zákazka, ktorej
predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 a súčasne rovnaká
alebo vyššia ako
a)70 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru okrem potravín a zákazku na poskytnutie
služby okrem služby uvedenej v
prílohe č. 1
,
b)260 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v
prílohe č. 1
,
c)180 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.
12. V § 5 odsek 3 znie:
„(3) Podlimitná civilná zákazka zadávaná verejným obstarávateľom je zákazka, ktorej
predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 a súčasne
rovnaká alebo vyššia ako
100 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru okrem potravín a zákazku na
poskytnutie služby okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 zadávanú verejným
obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. a),
180 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru okrem potravín a zákazku na
poskytnutie služby okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 zadávanú verejným
obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) až e),
400 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe 12č. 1,
300 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.“.
(4)Civilná zákazka s nízkou hodnotou zadávaná verejným obstarávateľom je
a)zákazka na dodanie tovaru okrem potravín, zákazka na poskytnutie služby alebo zákazka na uskutočnenie stavebných prác, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit uvedený v odseku 3 a súčasne rovnaká alebo vyššia ako 5 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok,
b)zákazka na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny a ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 a zároveň rovnaká alebo vyššia ako 5 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.
13. V § 5 ods. 4 písm. a) a b) sa slová „5 000 eur“ nahrádzajú slovami „10 000 eur“.
(5)Podlimitná zákazka v oblasti obrany a bezpečnosti je zákazka zadávaná verejným obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 a súčasne rovnaká alebo vyššia ako
a)260 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru a zákazku na poskytnutie služby,
b)800 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.
14. V § 5 ods. 5 písm. a) sa slová „260 000 eur“ nahrádzajú slovami „300 000 eur“.
(6)Koncesia je nadlimitná alebo podlimitná v závislosti od jej predpokladanej hodnoty.
(7)Nadlimitná koncesia je koncesia, ktorej predpokladaná hodnota sa rovná alebo je vyššia ako finančný limit ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá úrad.
(8)Podlimitná koncesia je koncesia zadávaná verejným obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 7.
Č: 2
(13) súťaže návrhov“ také konania, ktoré obstarávateľovi umožňujú nadobudnúť plán alebo projekt vybraný porotou po jeho predložení do
N
Zákon č. 343/2015 Z. z
+
NZ
§ 119
O: 1
Čl. I bod
147
1) Súťaž návrhov na účely tohto zákona je postup, ktorý umožňuje vyhlasovateľovi súťaže návrhov (ďalej len „vyhlasovateľ“) získať najmä v oblasti architektúry, územného plánovania, stavebného inžinierstva a spracovania dát návrh, ktorý vybrala porota z návrhov predložených do súťaže návrhov s udeľovaním cien, alebo bez udeľovania cien
V § 119 ods. 1 sa slová „a spracovania dát“ nahrádzajú slovami „,informačno-
komunikačných technológií a spracovania dát“.
U
Č: 15
Pokiaľ ide o vykonávanie príslušnej činnosti, táto smernica sa uplatňuje na obstarávania, ktorých predpokladaná hodnota bez dane z pridanej hodnoty (DPH) sa rovná týmto finančným limitom alebo je vyššia s výnimkou prípadov, keď vylúčené v zmysle článkov 18 23 alebo podľa článku 34:
a)418 000 EUR pre zákazky na dodanie tovaru a poskytnutie služieb a pre súťaže návrhov;
b)5 225 000 EUR pre zákazky na uskutočnenie stavebných prác;
c)1 000 000 EUR pre zákazky na poskytnutie sociálnych a iných osobitných služieb uvedených v prílohe XVII.
N
Zákon č. 343/2015 Z. z
+
NZ
Čl. I bod
11 až 14
§: 5
§ 5
Finančné limity
(1)Zákazka je nadlimitná, podlimitná alebo s nízkou hodnotou v závislosti od jej predpokladanej hodnoty.
(2)Nadlimitná zákazka je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota sa rovná alebo je vyššia ako finančný limit ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“).
11.V § 5 odsek 2 znie:
„(2) Nadlimitná zákazka je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota sa rovná alebo je
vyššia než finančný limit podľa
a)čl. 4 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26.
februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94,
28. 3. 2014) v platnom znení (ďalej len „smernica (EÚ) 2014/24“), ak ide o verejného
obstarávateľa
1.podľa § 7 ods. 1 písm. a) a o zákazku na dodanie tovaru alebo zákazku na
poskytnutie služby okrem zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1,
2.na úseku obrany a o zákazku na dodanie tovaru uvedeného v prílohe III
smernice (EÚ) 2014/24,
b)čl. 4 písm. c) smernice (EÚ) 2014/24, ak ide o verejného obstarávateľa
1.podľa § 7 ods. 1 písm. b) až e) a o zákazku na dodanie tovaru alebo zákazku
na poskytnutie služby okrem zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1,
2.na úseku obrany a o zákazku na dodanie tovaru neuvedeného v prílohe III
smernice (EÚ) 2014/24,
c)čl. 4 písm. d) smernice (EÚ) 2014/24, ak ide o verejného obstarávateľa a o
zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1,
d)čl. 15 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26.
februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného
hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES
(Ú. v. EÚ L 94, 28. 3. 2014) v platnom znení (ďalej len „smernica (EÚ) 2014/25“), ak ide
o obstarávateľa a o zákazku na dodanie tovaru alebo zákazku na poskytnutie služby
okrem zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1,
e)čl. 15 písm. c) smernice (EÚ) 2014/25, ak ide o obstarávateľa a o zákazku na
poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1,
f)čl. 8 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES z 13. júla
2009 o koordinácii postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na
dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v
oblastiach obrany a bezpečnosti a o zmene a doplnení smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES
(Ú. v. EÚ L 216, 20. 8. 2009) v platnom znení (ďalej len „smernica (ES) 2009/81“), ak
ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorej predmetom je dodanie tovaru alebo
poskytnutie služby,
g)čl. 4 písm. a) smernice (EÚ) 2014/24, ak ide o verejného obstarávateľa a o
zákazku na uskutočnenie stavebných prác,
h)čl. 15 písm. b) smernice (EÚ) 2014/25, ak ide o obstarávateľa a o zákazku na
uskutočnenie stavebných prác,
i)čl. 8 písm. b) smernice (ES) 2009/81, ak ide o zákazku v oblasti obrany a
bezpečnosti, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác.“.
(3)Podlimitná civilná zákazka zadávaná verejným obstarávateľom je zákazka, ktorej
predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 a súčasne rovnaká
alebo vyššia ako
a)70 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru okrem potravín a zákazku na
poskytnutie služby okrem služby uvedenej v
prílohe č. 1
,
b)260 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v
prílohe č. 1
,
c)180 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.
12. V § 5 odsek 3 znie:
U
„(3) Podlimitná civilná zákazka zadávaná verejným obstarávateľom je zákazka, ktorej
predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 a súčasne
rovnaká alebo vyššia ako
100 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru okrem potravín a zákazku na
poskytnutie služby okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 zadávanú verejným
obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. a),
180 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru okrem potravín a zákazku na
poskytnutie služby okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 zadávanú verejným
obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) až e),
400 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe 12č. 1,
300 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.“.
(4)Civilná zákazka s nízkou hodnotou zadávaná verejným obstarávateľom je
a)zákazka na dodanie tovaru okrem potravín, zákazka na poskytnutie služby alebo zákazka na uskutočnenie stavebných prác, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit uvedený v odseku 3 a súčasne rovnaká alebo vyššia ako 5 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok,
b)zákazka na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny a ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 a zároveň rovnaká alebo vyššia ako 5 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.
13. V § 5 ods. 4 písm. a) a b) sa slová „5 000 eur“ nahrádzajú slovami „10 000 eur“.
(5)Podlimitná zákazka v oblasti obrany a bezpečnosti je zákazka zadávaná verejným obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 a súčasne rovnaká alebo vyššia ako
a)260 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru a zákazku na poskytnutie služby,
b)800 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.
14. V § 5 ods. 5 písm. a) sa slová „260 000 eur“ nahrádzajú slovami „300 000 eur“.
(6)Koncesia je nadlimitná alebo podlimitná v závislosti od jej predpokladanej hodnoty.
(7)Nadlimitná koncesia je koncesia, ktorej predpokladaná hodnota sa rovná alebo je vyššia ako finančný limit ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá úrad.
(8)Podlimitná koncesia je koncesia zadávaná verejným obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 7.
Č: 16
O: 1
Metódy výpočtu predpokladanej hodnoty obstarávania
Výpočet predpokladanej hodnoty obstarávania sa zakladá na celkovej splatnej sume (bez DPH) podľa predpokladov obstarávateľa vrátane akýchkoľvek opcií a všetkých obnovení zákaziek, ako sa výslovne uvádza v súťažných podkladoch.
Ak obstarávateľ udeľuje záujemcom alebo uchádzačom ceny alebo im poskytuje platby, zohľadní ich pri výpočte predpokladanej hodnoty obstarávania.
N
Zákon č. 343/2015 Z. z
NZ
Zákon č. 343/2015 Z. z.
§ 6
O: 1
Čl. I bod
16
O: 2
P: a, b, c
(1)Predpokladaná hodnota zákazky sa určuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty s cieľom ustanovenia postupu verejného obstarávania podľa finančných limitov. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ určia predpokladanú hodnotu zákazky na základe údajov a informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky. Ak nemá verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ údaje podľa druhej vety k dispozícii, určí predpokladanú hodnotu na základe údajov získaných prieskumom trhu s požadovaným plnením, prípravnou trhovou konzultáciou alebo na základe údajov získaných iným vhodným spôsobom. Predpokladaná hodnota zákazky je platná v čase odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenia použitého ako výzva na súťaž na uverejnenie; ak sa uverejnenie takého oznámenia nevyžaduje, predpokladaná hodnota je platná v čase začatia postupu zadávania zákazky.
V § 6 ods. 1 sa za slová „prípravnou trhovou konzultáciou“ dopĺňa čiarka a vkladajú slová
„použitím systému sledovania vývoja cien podľa § 13 ods. 2 písm. d)“.
Do predpokladanej hodnoty zákazky verejný obstarávateľ a obstarávateľ zahrnú aj
a)hodnotu opakovaných plnení, ak sa plánujú zabezpečiť,
b)všetky formy opcií a všetky obnovenia zákazky,
c)ceny a odmeny, ktoré sa poskytnú uchádzačom alebo účastníkom súťaže návrhov (ďalej len „účastník“),
d)predpokladanú hodnotu tovaru alebo služieb, ktoré verejný obstarávateľ a obstarávateľ poskytnú dodávateľovi v súvislosti so zákazkou na uskutočnenie stavebných prác, ak sú potrebné na uskutočnenie stavebných prác.
U
Č: 16
O: 13
Pokiaľ ide o zákazky na poskytnutie služieb, vychádza sa pri výpočte predpokladanej hodnoty zákazky, keď to prichádza do úvahy, z tejto hodnoty:
a)poisťovacie služby: splatné poistné a ostatné formy odmien;
b)bankové a ostatné finančné služby: poplatky, splatné provízie, úroky a ostatné formy odmien;
c)zákazky zahŕňajúce vypracovanie návrhov: poplatky, splatné provízie a ostatné formy odmien.
N
Zákon č. 343/2015 Z. z
NZ
§: 6
O: 8
Čl. I bod
17
(8)Do predpokladanej hodnoty zákazky na poskytnutie služby sa zahrnie, ak ide o
a)poisťovacie služby, aj splatné poistné a ostatné formy odmien,
b)bankové služby a iné finančné služby, aj poplatky, provízie, úroky a iné výdavky súvisiace so službami a ostatné formy odmien,
c)súťaž návrhov, aj udelené ceny za návrhy a udelené odmeny účastníkom.
V § 6 ods. 8 písm. b) sa vypúšťajú slová „a iné výdavky súvisiace so službami“.
U
Č: 28
O: 1
Zákazky medzi verejnými obstarávateľmi
Zákazka, ktorú verejný obstarávateľ zadal právnickej osobe, ktorá sa spravuje súkromným alebo verejným právom, nepatrí do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, ak sú splnené všetky tieto podmienky:
N
Zákon č. 343/2015 Z. z
§: 1
O: 4
Tento zákon sa nevzťahuje na civilnú zákazku alebo koncesiu zadávanú verejným obstarávateľom právnickej osobe, ktorá spĺňa tieto požiadavky:
a)verejný obstarávateľ vykonáva nad právnickou osobou kontrolu podobnú kontrole, akú vykonáva nad vlastnými organizačnými zložkami,
U
a)verejný obstarávateľ vykonáva nad príslušnou právnickou osobou kontrolu podobnú kontrole, akú vykonáva nad vlastnými organizačnými zložkami;
b)viac ako 80 % činností kontrolovanej právnickej osoby sa vykonáva pri plnení úloh, ktorými ju poveril kontrolujúci verejný obstarávateľ alebo iné právnické osoby kontrolované týmto verejným obstarávateľom;
c)v kontrolovanej právnickej osobe nie je žiadna priama účasť súkromného kapitálu s výnimkou nekontrolných a neblokujúcich foriem súkromnej kapitálovej účasti vyžadovaných na základe ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov v súlade so zmluvami, ktorými sa nevykonáva rozhodný vplyv na kontrolovanú právnickú osobu.
Verejný obstarávateľ sa považuje za vykonávajúceho kontrolu nad právnickou osobou podobnú tej, ktorú vykonáva nad vlastnými organizačnými zložkami v zmysle písmena a) prvého pododseku, ak rozhodujúci vplyv na strategické ciele, ako aj významné rozhodnutia kontrolovanej právnickej osoby. Túto kontrolu môže vykonávať aj iná právnická osoba, ktorá samotná je kontrolovaná tým istým spôsobom
verejným obstarávateľom.
NZ
Čl. I bod
1
§: 1
O: 6
b)viac ako 80% činností kontrolovanej právnickej osoby sa vykonáva pri plnení úloh, ktorými ju poveril kontrolujúci verejný obstarávateľ alebo iné právnické osoby kontrolované týmto verejným obstarávateľom a
c)v kontrolovanej právnickej osobe nie je žiadna priama účasť súkromného kapitálu.
V § 1 ods. 4 písm. c), ods. 5 písm. c), ods. 7 a ods. 8 písm. c) sa na konci pripájajú tieto
slová: „okrem nekontrolných a neblokujúcich foriem súkromnej kapitálovej účasti
vyžadovaných na základe ustanovení právnych predpisov v súlade so Zmluvou o Európskej
únii a Zmluvou o fungovaní Európskej únie, ktorými sa nevykonáva rozhodujúci vplyv na
kontrolovanú právnickú osobu“.
Verejný obstarávateľ sa považuje za osobu vykonávajúcu kontrolu nad právnickou osobou obdobnú tej, akú vykonáva nad vlastnými organizačnými zložkami podľa odseku 4 písm. a) a odseku 5 písm. a), ak rozhodujúci vplyv na strategické ciele, ako aj významné rozhodnutia kontrolovanej právnickej osoby. Kontrolu podľa prvej vety môže vykonávať aj iná právnická osoba, ktorú rovnakým spôsobom kontroluje verejný obstarávateľ.
Č: 28
Odsek 1 sa uplatňuje aj vtedy, ak kontrolovaná osoba, ktorá je verejným
N
Zákon č.
§: 1
Tento zákon sa nevzťahuje na civilnú zákazku alebo koncesiu, ak kontrolovaná právnická
U
O: 2
obstarávateľom, zadá zákazku svojmu kontrolujúcemu verejnému
343/2015 Z. z
O: 7
osoba, ktorá je verejným obstarávateľom, zadá túto zákazku alebo koncesiu svojmu
obstarávateľovi alebo inej právnickej osobe kontrolovanej tým istým
kontrolujúcemu verejnému obstarávateľovi alebo inej právnickej osobe kontrolovanej tým
verejným obstarávateľom, a to za predpokladu, že v právnickej osobe,
istým verejným obstarávateľom, ak v právnickej osobe, ktorej sa zadáva táto zákazka
ktorej sa zadáva verejná zákazka, nie je žiadna priama účasť súkromného
alebo koncesia, nie je žiadna priama účasť súkromného kapitálu.
kapitálu s výnimkou nekontrolných a neblokujúcich foriem súkromnej
kapitálovej účasti vyžadovaných na základe ustanovení vnútroštátnych
právnych predpisov v súlade so zmluvami, ktorými sa nevykonáva
rozhodný vplyv na kontrolovanú právnickú osobu.
NZ
Čl. I bod
1
V § 1 ods. 4 písm. c), ods. 7 a ods. 8 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem
nekontrolných a neblokujúcich foriem súkromnej kapitálovej účasti vyžadovaných na
základe ustanovení právnych predpisov v súlade so Zmluvou o Európskej únii a Zmluvou o
fungovaní Európskej únie, ktorými sa nevykonáva rozhodujúci vplyv na kontrolovanú
právnickú osobu“.
Č: 28
O: 3
Verejný obstarávateľ, ktorý nad právnickou osobou, ktorá sa spravuje súkromným alebo verejným právom, nevykonáva kontrolu v zmysle odseku 1, môže napriek tomu zadať zákazku uvedenej právnickej osobe bez uplatnenia tejto smernice, ak sú splnené všetky tieto podmienky:
a)verejný obstarávateľ vykonáva spoločne s inými verejnými obstarávateľmi nad uvedenou právnickou osobou kontrolu, ktorá je podobná kontrole, akú vykonávajú nad vlastnými organizačnými zložkami;
b)viac ako 80 % činností danej právnickej osoby sa vykonáva pri plnení úloh, ktorými ju poverili kontrolujúci verejní obstarávatelia alebo iné právnické osoby kontrolované tými istými verejnými obstarávateľmi, a
c)v kontrolovanej právnickej osobe nie je žiadna priama účasť súkromného kapitálu s výnimkou nekontrolných a neblokujúcich foriem súkromnej kapitálovej účasti vyžadovaných na základe ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov v súlade so zmluvami, ktorými sa nevykonáva rozhodujúci vplyv na kontrolovanú právnickú osobu.
N
Zákon č. 343/2015 Z. z
NZ
§: 1
O: 8
Čl. I bod
1
Tento zákon sa nevzťahuje na civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorú verejný obstarávateľ zadáva právnickej osobe, nad ktorou nevykonáva kontrolu podľa odseku 4, ak splnené tieto podmienky:
a)verejný obstarávateľ vykonáva spoločne s inými verejnými obstarávateľmi kontrolu nad touto právnickou osobou, ktorá je podobná kontrole, akú vykonávajú nad vlastnými organizačnými zložkami,
b)viac ako 80% činností danej právnickej osoby sa vykonáva pri plnení úloh, ktorými ju poverili kontrolujúci verejní obstarávatelia alebo iné právnické osoby kontrolované tými istými verejnými obstarávateľmi a
c)v kontrolovanej právnickej osobe nie je žiadna priama účasť súkromného kapitálu.
V § 1 ods. 4 písm. c), ods. 7 a ods. 8 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem
nekontrolných a neblokujúcich foriem súkromnej kapitálovej účasti vyžadovaných na
základe ustanovení právnych predpisov v súlade so Zmluvou o Európskej únii a Zmluvou o
fungovaní Európskej únie, ktorými sa nevykonáva rozhodujúci vplyv na kontrolovanú
právnickú osobu“.
Ú
Na účely písmena a) prvého pododseku sa verejní obstarávatelia považujú za vykonávajúcich spoločnú kontrolu nad právnickou osobou, ak splnené všetky tieto podmienky:
i) orgány kontrolovanej právnickej osoby s rozhodovacími
právomocami pozostávajú zo zástupcov všetkých zúčastnených verejných obstarávateľov. Jednotliví zástupcovia môžu zastupovať
Zákon č. 343/2015 Z. z.
§: 1
O: 9
O spoločnú kontrolou podľa odseku 8 písm. a) ide, ak sú splnené tieto podmienky:
a)orgány kontrolovanej právnickej osoby s rozhodovacími právomocami pozostávajú zo zástupcov všetkých zúčastnených verejných obstarávateľov;
jednotliví zástupcovia môžu zastupovať niekoľkých alebo všetkých zúčastnených verejných obstarávateľov,
niekoľkých alebo všetkých zúčastnených verejných obstarávateľov;
ii)títo verejní obstarávatelia môžu spoločne vykonávať rozhodujúci vplyv na strategické ciele a významné rozhodnutia kontrolovanej právnickej osoby a
iii)kontrolovaná právnická osoba nesleduje záujmy, ktoré v rozpore so záujmami kontrolujúcich verejných obstarávateľov.
b)zúčastnení verejní obstarávatelia môžu spoločne vykonávať rozhodujúci vplyv na strategické ciele a významné rozhodnutia kontrolovanej právnickej osoby a
c)kontrolovaná právnická osoba nesleduje žiadne záujmy, ktoré sú v rozpore so záujmami kontrolujúcich verejných obstarávateľov.
Č: 36
O: 1
Zásady hospodárenia
Obstarávatelia zaobchádzajú s hospodárskymi subjektmi rovnako a nediskriminačne a konajú transparentným a primeraným spôsobom.
Obstarávanie sa nesmie pripraviť so zámerom vylúčiť ho z rozsahu pôsobnosti tejto smernice ani umelo zúžiť hospodársku súťaž. Hospodárska súťaž sa považuje za umelo zúženú, ak sa návrh obstarávania vypracuje so zámerom neprimerane zvýhodniť či znevýhodniť niektoré hospodárske subjekty.
N
Zákon č. 343/2015 Z. z
Zákon č. 343/2015 Z. z.
NZ.
§: 10
O: 2, 3
§: 1
O: 16
Čl. I bod
7
(2)Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia dodržať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti.
(3) Príprava a zadávanie zákaziek, koncesií a súťaže návrhov vrátane ich klasifikácie podľa
§ 5 ods. 1
sa nesmú realizovať so zámerom nedovoleného uplatnenia výnimky z tohto
zákona alebo narušenia hospodárskej súťaže bezdôvodným zvýhodnením alebo znevýhodnením určitých hospodárskych subjektov. Verejní obstarávatelia a obstarávatelia sú povinní prijať potrebné opatrenia na zabezpečenie primeraného a včasného plnenia svojich úloh, ktoré vyplývajú z osobitných predpisov
32a)
a ktoré sú zároveň v súlade s
pravidlami verejného obstarávania.
(16) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmú zadať zákazku, koncesiu alebo použiť
súťaž návrhov podľa odsekov 2 až 13 s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov a pravidiel podľa tohto zákona.
V § 1 ods. 16 sa slová „odsekov 2 až 13“ nahrádzajú slovami „odsekov 2 až 14“.
Ú
Č: 36
Členské štáty prijmú vhodné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby
O
§: 32
(1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti
U
O: 2
hospodárske subjekty pri plnení verejných zákaziek plnili uplatniteľné povinnosti v oblastiach environmentálneho, sociálneho a pracovného práva ustanovené v práve Únie, vnútroštátnom práve, kolektívnych zmluvách alebo ustanoveniach medzinárodného environmentálneho, sociálneho a pracovného práva uvedených v prílohe XIV.
Zákon č. 343/2015 Z. z.
NZ.
O: 1
P:g
Čl. I bod
64
týkajúce sa osobného postavenia:
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného
začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného
prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných, za ktoré
predpisov,13) mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a
obstarávateľ preukázať
V § 32 ods. 1 sa vypúšťajú písmená g) a h).
Č: 39
Dôverný charakter
N
Zákon č.
§: 22
(1) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní zachovávať mlčanlivosť o
U
O: 1
Pokiaľ sa v tejto smernici alebo vo vnútroštátnom práve, ktoré sa vzťahuje na obstarávateľa, a to predovšetkým v právnych predpisoch týkajúcich sa prístupu k informáciám, neustanovuje inak, a bez toho, aby boli dotknuté povinnosti v súvislosti so zverejňovaním zadaných zákaziek, ako aj v súvislosti s informáciami pre záujemcov a uchádzačov podľa článkov 70 a 75, obstarávateľ nezverejní informácie, ktoré mu poskytli hospodárske subjekty a ktoré tieto subjekty označili za dôverné, vrátane – okrem iného
– technického alebo obchodného tajomstva a dôverných aspektov ponúk.
343/2015 Z. z
O: 1
O:2
O:3
informáciách označených ako dôverné, ktoré im uchádzač alebo záujemca poskytol; na tento účel uchádzač alebo záujemca označí, ktoré skutočnosti považuje za dôverné.
(2)Za dôverné informácie je na účely tohto zákona možné označiť výhradne obchodné tajomstvo, technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny, ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory.
(3)Ustanovením odseku 1 nie dotknuté ustanovenia tohto zákona, ukladajúce povinnosť verejného obstarávateľa a obstarávateľa oznamovať či zasielať úradu dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi a úradu zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa tohto zákona
a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu.15)
NZ
Čl. I bod
58
V § 22 ods. 3 sa za slová „podľa tohto zákona“ vkladajú slová „a ani ustanovenia ukladajúce
prevádzkovateľovi elektronického prostriedku, prostredníctvom ktorého sa verejné
obstarávanie realizuje, sprístupniť dokumenty a informácie týkajúce sa verejného
obstarávania“.
Č: 40
O: 1
Pravidlá platné v oblasti komunikácie
Členské štáty zabezpečia, aby sa celá komunikácia a výmena informácií na základe tejto smernice, najmä elektronické predkladanie, uskutočňovala s použitím elektronických prostriedkov komunikácie v súlade s požiadavkami tohto článku. Nástroje a zariadenia, ktoré sa majú používať na komunikáciu elektronickými prostriedkami, ako aj ich technické parametre musia byť nediskriminačné, všeobecne dostupné a interoperabilné so všeobecne používanými produktmi IKT a neobmedzujú prístup hospodárskych subjektov k postupu obstarávania.
Bez ohľadu na prvý pododsek nie obstarávatelia povinní vyžadovať v procese predkladania elektronické prostriedky komunikácie v týchto situáciách:
a)ak by si v dôsledku špecializovanej povahy obstarávania používanie elektronických prostriedkov komunikácie vyžadovalo osobitné nástroje, zariadenia alebo formáty súborov, ktoré nie všeobecne dostupné alebo ktoré nie sú podporované bežne dostupnými aplikáciami;
b)aplikácie podporujúce formáty súborov, ktoré vhodné na opis ponúk, používajú formáty súborov, pri ktorých nie je možné používať žiadne iné otvorené alebo bežne dostupné aplikácie, alebo sa na ne vzťahuje proprietárna licenčná schéma a obstarávateľ ich nemôže sprístupniť na prevzatie alebo používanie na diaľku;
c)používanie elektronických prostriedkov komunikácie by si vyžadovalo
špecializované kancelárske zariadenie, ktoré obstarávatelia nemajú bežne k dispozícii;
N
Zákon č. 343/2015 Z. z
NZ
Zákon č. 343/2015 Z. z.
NZ
Zákon č. 343/2015 Z. z.
§: 20
O: 1, 2,
Čl. I bod
52
Čl. I bod
53
§: 20
O: 3,4,5,
6, 7, 8,
9
(1)Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov, ak tento zákon neustanovuje inak. Nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu, ako aj ich technické charakteristiky nesmú byť diskriminačné, musia byť všeobecne dostupné a prepojiteľné so všeobecne používanými produktmi informačných a komunikačných technológií.
V § 20 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže na
elektronickú komunikáciu použiť výlučne elektronický prostriedok zapísaný v zozname
elektronických prostriedkov podľa § 158a.“.
(2)Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, oznámení použitom ako výzva na súťaž, oznámení o koncesii, oznámení o vyhlásení súťaže návrhov alebo vo výzve na predkladanie ponúk, ak ide o podlimitnú zákazku bez využitia elektronického trhoviska, zverejnia podrobnosti o elektronickej komunikácii vrátane doručovania a identifikujú informačný systém, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje.
V § 20 ods. 2 až 6 sa slová „informačný systém“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami
„elektronický prostriedok“ v príslušnom tvare.
(3)Elektronická komunikácia vrátane doručovania sa uskutočňuje spôsobom určeným funkcionalitou informačného systému, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje. Zainteresované strany musia mať k dispozícii všetky nevyhnutné informácie technickej povahy, ktoré sa sprístupňujú všetkým za rovnakých podmienok, určených vopred verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom.
(4)Informačný systém zabezpečuje riadenie prístupu prostredníctvom identifikácie a autentifikácie pristupujúcej osoby, pričom na účely identifikácie a autentifikácie musia verejný obstarávateľ a obstarávateľ vždy umožniť aj použitie nástrojov podľa § 14 ods. 2 písm. a).
(5)Identifikácia v informačnom systéme je proces používania osobných identifikačných údajov v elektronickej forme, ktoré jedinečne reprezentujú fyzickú osobu alebo právnickú
U
d) súťažné podklady si vyžadujú predloženie fyzických modelov alebo modelov v pomernej veľkosti, ktoré nemožno zaslať použitím elektronických prostriedkov.
Čl. I bod 53
osobu alebo fyzickú osobu zastupujúcu právnickú osobu.
(6) Autentifikácia v informačnom systéme je elektronický proces, ktorý umožňuje potvrdiť elektronickú identifikáciu fyzickej osoby alebo právnickej osoby.
V § 20 ods. 2 až 6 sa slová „informačný systém“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú
slovami „elektronický prostriedok“ v príslušnom tvare.
Pokiaľ ide o komunikáciu, v prípade ktorej sa podľa druhého pododseku nepoužívajú elektronické prostriedky komunikácie, komunikácia sa uskutočňuje poštou alebo