TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu
s právom Európskej únie
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/81/ES Z 13.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z., o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
JÚLA 2009 O KOORDINÁCII POSTUPOV PRE ZADÁVANIE
URČITÝCH ZÁKAZIEK NA PRÁCE, ZÁKAZIEK NA DODÁVKU
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
TOVARU A ZÁKAZIEK NA SLUŽBY VEREJNÝMI
OBSTARÁVATEĽMI ALEBO OBSTARÁVATEĽMI V OBLASTIACH
OBRANY A BEZPEČNOSTI A O ZMENE A DOPLNENÍ SMERNÍC
2004/17/ES A 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 216, 20. 8. 2009) V ZNENÍ
NARIADENIA KOMISIE (ES) Č. 1177/2009 Z 30. NOVEMBRA 2009 (Ú.
v. EÚ L 314, 1. 12. 2009), NARIADENIA KOMISIE (EÚ) Č. 1251/2011 Z
30. NOVEMBRA 2011 (Ú. v. EÚ L 319, 2. 12. 2011), SMERNICE RADY
2013/16/EÚ Z 13. MÁJA 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013) A
NARIADENIA KOMISIE (EÚ) Č. 1336/2013 Z 13. DECEMBRA 2013 (Ú.
V. EÚ L 335, 14. 12. 2013) A NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2015/2340
Z 15. DECEMBRA 2015 (Ú. v. EÚ L 330, 16. 12. 2015)
Č: 1
O: 18
18. "centrálna obstarávacia inštitúcia" je verejný
obstarávateľ alebo obstarávateľ, ako je uvedený v článku 1 ods. 9 smernice 2004/18/ES a v článku 2 ods. 1 písm.
a) smernice 2004/17/ES alebo európsky orgán verejnej moci, ktorý:
-
získava dodávky tovaru a/alebo služby určené pre verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov, alebo
-
zadáva zákazky alebo uzatvára rámcové dohody na
práce, dodávky tovaru alebo služby určené pre verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov;
N
Zákon č. 343/2015 Z. z
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
NZ
§: 15
O: 2
Čl. I bod 48
(2) Centrálna obstarávacia organizácia na účely tohto zákona je
1.
verejný obstarávateľ, ktorý poskytuje centralizované činnosti vo verejnom obstarávaní a ktorý môže poskytovať aj podporné činnosti vo verejnom obstarávaní pre verejných obstarávateľov,
2.
obstarávateľ, ktorý poskytuje centralizované činnosti vo verejnom obstarávaní a ktorý môže poskytovať aj podporné činnosti vo verejnom obstarávaní pre obstarávateľov,
3.
európsky orgán verejnej moci, ktorý
4.
nadobúda tovary alebo služby v oblasti obrany a bezpečnosti určené pre verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov alebo
5.
zadáva zákazky alebo uzatvára rámcové dohody v oblasti obrany a bezpečnosti určené pre verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov.
6.
V § 15 ods. 2 písm. a) sa za slová „centralizované činnosti vo
verejnom obstarávaní“ vkladajú slová „pre verejných
obstarávateľov alebo obstarávateľov“.
U
Č: 6
Dôvernosť povinností verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov
Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia tejto smernice, najmä tie, na ktoré sa týkajú povinností v súvislosti so zverejňovaním informácií o zadaných zákazkách a
informácií pre záujemcov a uchádzačov uvedených v článku 30 ods. 3 a v článku 35, a v súlade s
vnútroštátnym právom, ktorému verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podlieha, najmä s právnymi
predpismi týkajúcimi sa prístupu k informáciám, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, na ktorého sa vzťahujú zmluvne nadobudnuté práva, nezverejní informácie,
ktoré mu poskytnú hospodárske subjekty, ktoré označia za dôverné; takéto informácie zahŕňajú najmä technické alebo obchodné tajomstvo a dôverné aspekty ponúk.
N
Zákon č. 343/2015 Z. z
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
NZ
§: 22
O: 1, 2, 3, 4
Čl. I bod 58
(1)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinní zachovávať mlčanlivosť o informáciách označených ako dôverné, ktoré im uchádzač alebo záujemca poskytol; na tento účel uchádzač alebo záujemca označí, ktoré skutočnosti považuje za dôverné.
(2)
Za dôverné informácie je na účely tohto zákona možné označiť výhradne obchodné tajomstvo, technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny, ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory.
(3)
Ustanovením odseku 1 nie dotknuté ustanovenia tohto zákona, ukladajúce povinnosť verejného obstarávateľa a obstarávateľa oznamovať či zasielať úradu dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi a úradu zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa tohto zákona a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu. 45)
45) Zákon č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
(4) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu hospodárskym subjektom uložiť povinnosti zamerané na ochranu dôverných informácií, ktoré sprístupňujú počas priebehu verejného obstarávania.
V § 22 ods. 3 sa za slová „podľa tohto zákona“ vkladajú slová „a ani
ustanovenia ukladajúce prevádzkovateľovi elektronického
prostriedku, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie
realizuje, sprístupniť dokumenty a informácie týkajúce sa
verejného obstarávania“.
U
Č: 9
O: 1, 2
Metódy výpočtu predpokladanej hodnoty zákaziek a rámcových dohôd
1. Výpočet predpokladanej hodnoty zákazky vychádza z celkovej splatnej sumy bez DPH odhadnutej verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom. Tento výpočet
zohľadní celkovú predpokladanú sumu vrátane všetkých možností a prípadných predĺžení zmluvy.
Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ udeľuje záujemcom alebo uchádzačom ceny alebo odmeny, zohľadní ich pri výpočte predpokladanej hodnoty zákazky.
2. Tento odhad musí byť platný v čase odoslania
oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania, ako je ustanovené v článku 32 ods. 2, alebo v prípadoch, keď sa takéto oznámenie nevyžaduje, v čase, keď verejný
obstarávateľ alebo obstarávateľ začne postup zadávania zákazky
N
Zákon č. 343/2015 Z. z
NZ
Zákon č. 343/2015 Z. z
§: 6
O: 1
Čl. I bod 16
§: 6
O: 2
(1)Predpokladaná hodnota zákazky sa určuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty s cieľom ustanovenia postupu verejného obstarávania podľa finančných limitov. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ určia predpokladanú hodnotu zákazky na základe údajov a informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky. Ak nemá verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ údaje podľa druhej vety k dispozícii, určí predpokladanú hodnotu na základe údajov získaných prieskumom trhu s požadovaným plnením, prípravnou trhovou konzultáciou alebo na základe údajov získaných iným vhodným spôsobom. Predpokladaná hodnota zákazky je platná v čase odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenia použitého ako výzva na súťaž na uverejnenie; ak sa uverejnenie takého oznámenia nevyžaduje, predpokladaná hodnota je platná v čase začatia postupu zadávania zákazky.
V § 6 ods. 1 sa za slová „prípravnou trhovou konzultáciou“ dopĺňa
čiarka a vkladajú slová „použitím systému sledovania vývoja cien
podľa § 13 ods. 2 písm. d)“.
(2) Do predpokladanej hodnoty zákazky verejný obstarávateľ a obstarávateľ zahrnú aj
a)
hodnotu opakovaných plnení, ak sa plánujú zabezpečiť,
b)
všetky formy opcií a všetky obnovenia zákazky,
c)
ceny a odmeny, ktoré sa poskytnú uchádzačom alebo účastníkom súťaže návrhov (ďalej len „účastník“),
d)
predpokladanú hodnotu tovaru alebo služieb, ktoré verejný obstarávateľ a obstarávateľ poskytnú dodávateľovi v súvislosti so zákazkou na uskutočnenie stavebných prác, ak potrebné na uskutočnenie stavebných prác.
U
Č: 9
O: 5
P: a, b
5. a) Ak navrhovaná práca alebo nákup služieb môžu mať za následok, že sa zákazky zadajú súčasne vo forme samostatných častí, zohľadní sa celková predpokladaná hodnota všetkých takýchto častí.
Ak sa súhrnná hodnota častí rovná prahovej hodnote
stanovenej v článku 8 alebo ju prevyšuje, táto smernica sa uplatňuje na zadávanie každej časti.
Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia však môžu upustiť od uplatňovania tejto smernice v prípade častí ktorých predpokladaná hodnota bez DPH je nižšia ako 80000 EUR pri službách a 1000000 EUR pri prácach za predpokladu, že súhrnná suma týchto častí nepresiahne 20 % súhrnnej hodnoty všetkých častí.
b) Ak návrh na nadobudnutie podobného tovaru môže spôsobiť, že sa zákazky zadajú súčasne vo forme samostatných častí, pri uplatnení článku 8 písm. a) a b) sa zohľadní celková predpokladaná hodnota všetkých
takýchto častí.
Ak sa súhrnná hodnota častí rovná prahovej hodnote
stanovenej v článku 8 alebo ju prevyšuje, táto smernica sa uplatňuje na zadávanie každej časti.
Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia však môžu upustiť od takéhoto uplatňovania v prípade častí, ktorých predpokladaná hodnota bez DPH je nižšia ako 80000 EUR, pokiaľ súhrnná suma týchto častí nepresiahne 20
% súhrnnej hodnoty všetkých častí.,
N
Zákon č. 343/2015 Z. z
NZ
§: 6
O: 4, 5
§ 5
Čl. I bod 11
(4)Ak je stavebná práca alebo služba rozdelená na niekoľko častí v rámci zadávania jednej zákazky, z ktorých každá bude predmetom samostatnej zmluvy, predpokladaná hodnota zákazky sa určí ako súčet predpokladaných hodnôt všetkých častí zákazky. Ak celková predpokladaná hodnota zákazky nie je nižšia ako finančný limit podľa
§ 5 ods. 2
, použije sa postup zadávania nadlimitných
zákaziek. Postup zadávania podlimitných zákaziek možno použiť vtedy, ak ide o tú časť stavebných prác, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 1 000 000 eur, alebo ak ide o tú časť služby, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 80 000 eur, a ak hodnota týchto častí nepresiahne 20% celkovej predpokladanej hodnoty všetkých častí zákazky.
(5)Ak je dodávka tovaru rozdelená na niekoľko častí v rámci zadávania jednej zákazky, z ktorých každá bude predmetom samostatnej zmluvy, predpokladaná hodnota zákazky sa určí ako súčet predpokladaných hodnôt všetkých častí zákazky. Ak celková predpokladaná hodnota nie je nižšia ako finančný limit podľa
§ 5
ods. 2
, použije sa postup zadávania nadlimitných zákaziek. Postup
zadávania podlimitných zákaziek možno použiť vtedy, ak ide o tú časť dodávky tovaru, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 80 000 eur, a ak hodnota týchto častí nepresiahne 20% celkovej predpokladanej hodnoty všetkých častí zákazky.
§ 5
Finančné limity
(1)Zákazka je nadlimitná, podlimitná alebo s nízkou hodnotou v závislosti od jej predpokladanej hodnoty.
(2)Nadlimitná zákazka je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota sa rovná alebo je vyššia ako finančný limit ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“).
V § 5 odsek 2 znie:
„(2) Nadlimitná zákazka je zákazka, ktorej predpokladaná
hodnota sa rovná alebo je vyššia než finančný limit podľa
a)čl. 4 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a
Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom
obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v.
L 94, 28. 3. 2014) v platnom znení (ďalej len
„smernica (EÚ) 2014/24“), ak ide o verejného
obstarávateľa
1.podľa § 7 ods. 1 písm. a) a o zákazku na
dodanie tovaru alebo zákazku na poskytnutie
služby okrem zákazky na poskytnutie služby
uvedenej v prílohe č. 1,
U
2.na úseku obrany a o zákazku na dodanie tovaru
uvedeného v prílohe III smernice (EÚ)
2014/24,
b)čl. 4 písm. c) smernice (EÚ) 2014/24, ak ide o
verejného obstarávateľa
1.podľa § 7 ods. 1 písm. b) e) a o zákazku na
dodanie tovaru alebo zákazku na poskytnutie
služby okrem zákazky na poskytnutie služby
uvedenej v prílohe č. 1,
2.na úseku obrany a o zákazku na dodanie tovaru
neuvedeného v prílohe III smernice (EÚ)
2014/24,
c)čl. 4 písm. d) smernice (EÚ) 2014/24, ak ide o
verejného obstarávateľa a o zákazku na poskytnutie
služby uvedenej v prílohe č. 1,
d)čl. 15 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a
Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní
vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach
vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a
poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES
(Ú. v. L 94, 28. 3. 2014) v platnom znení (ďalej
len „smernica (EÚ) 2014/25“), ak ide
o obstarávateľa a o zákazku na dodanie tovaru alebo
zákazku na poskytnutie služby okrem zákazky na
poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1,
e)čl. 15 písm. c) smernice (EÚ) 2014/25, ak ide o
obstarávateľa a o zákazku na poskytnutie služby
uvedenej v prílohe č. 1,
f)čl. 8 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a
Rady 2009/81/ES z 13. júla 2009 o koordinácii
postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce,
zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby
verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v
oblastiach obrany a bezpečnosti a o zmene a
doplnení smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES (Ú. v.
L 216, 20. 8. 2009) v platnom znení (ďalej len
„smernica (ES) 2009/81“), ak ide o zákazku v
oblasti obrany a bezpečnosti, ktorej predmetom je
dodanie tovaru alebo poskytnutie služby,
g)čl. 4 písm. a) smernice (EÚ) 2014/24, ak ide o
verejného obstarávateľa a o zákazku na
uskutočnenie stavebných prác,
h)čl. 15 písm. b) smernice (EÚ) 2014/25, ak ide o
obstarávateľa a o zákazku na uskutočnenie
stavebných prác,
NZ
Čl. I bod 12
i)čl. 8 písm. b) smernice (ES) 2009/81, ak ide o
zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorej
predmetom je uskutočnenie stavebných prác.“.
(3)Podlimitná civilná zákazka zadávaná verejným obstarávateľom je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 a súčasne rovnaká alebo vyššia ako
a)70 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru okrem potravín a zákazku na poskytnutie služby okrem služby uvedenej v
prílohe č.
1
,
b)260 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v
prílohe č. 1
,
c)180 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.
V § 5 odsek 3 znie:
„(3) Podlimitná civilná zákazka zadávaná verejným
obstarávateľom je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je
nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 a súčasne rovnaká
alebo vyššia ako
a)100 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru okrem
potravín a zákazku na poskytnutie služby okrem služby
uvedenej v
prílohe č. 1
zadávanú verejným
obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. a),
b)180 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru okrem
potravín a zákazku na poskytnutie služby okrem služby
uvedenej v prílohe č. 1 zadávanú verejným
obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) až e),
c)400 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby
uvedenej v
prílohe č. 1
,
d)300 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie
stavebných prác.“.
(4)Civilná zákazka s nízkou hodnotou zadávaná verejným obstarávateľom je
a)zákazka na dodanie tovaru okrem potravín, zákazka na poskytnutie služby alebo zákazka na uskutočnenie stavebných prác, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit uvedený v odseku 3 a súčasne rovnaká alebo vyššia ako 5 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok,
b)zákazka na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny a ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 a zároveň rovnaká alebo vyššia ako 5 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.
NZ
NZ
NZ
Čl. I bod 13
Čl. I bod 14
Čl. I bod 15
V § 5 ods. 4 písm. a) a b) sa slová „5 000 eur“ nahrádzajú slovami
„10 000 eur“.
(5)Podlimitná zákazka v oblasti obrany a bezpečnosti je zákazka zadávaná verejným obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 a súčasne rovnaká alebo vyššia ako
a)260 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru a zákazku na poskytnutie služby,
b)800 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.
V § 5 ods. 5 písm. a) sa slová „260 000 eur“ nahrádzajú slovami
„300 000 eur“.
(6)
Koncesia je nadlimitná alebo podlimitná v závislosti od jej predpokladanej hodnoty.
(7)Nadlimitná koncesia je koncesia, ktorej predpokladaná hodnota sa rovná alebo je vyššia ako finančný limit ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá úrad.
V § 5 odsek 7 znie:
„(7) Nadlimitná koncesia je koncesia, ktorej predpokladaná
hodnota sa rovná alebo je vyššia ako finančný limit podľa čl.
8 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady
2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií (Ú. v.
EÚ L 94, 28. 3. 2014) v platnom znení.”.
(8)Podlimitná koncesia je koncesia zadávaná verejným obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 7.
Č: 9
O: 8
P: a, b
8. Pokiaľ ide o zákazky na služby, vychádza sa pri výpočte predpokladanej hodnoty zákazky, kde to prichádza do úvahy, z tejto hodnoty:
a) pre tieto služby:
i)
poisťovacie služby: splatné poistné a ostatné formy odmien;
ii)
zákazky zahŕňajúce vypracovanie projektovej dokumentácie: poplatky, splatné provízie a ostatné formy odmien;
b) pre zákazky na služby, pri ktorých nie je uvedená celková cena:
i)
v prípade zákaziek na dobu určitú, ak je táto doba 48 mesiacov alebo kratšia: celková hodnota počas celej doby trvania;
ii)
v prípade zákaziek bez pevne stanovenej doby alebo s dobou dlhšou ako 48 mesiacov: mesačná hodnota vynásobená 48.
N
Zákon č. 343/2015 Z. z
NZ
Zákon č. 343/2015 Z.z.
§: 6
O: 8
Čl. I bod 17
§ 6 ods. 9
(8) Do predpokladanej hodnoty zákazky na poskytnutie služby sa zahrnie, ak ide o
a)
poisťovacie služby, aj splatné poistné a ostatné formy odmien,
b)
bankové služby a iné finančné služby, aj poplatky, provízie, úroky a iné výdavky súvisiace so službami a ostatné formy odmien,
c)
súťaž návrhov, aj udelené ceny za návrhy a udelené odmeny účastníkom.
V § 6 ods. 8 písm. b) sa vypúšťajú slová „a iné výdavky súvisiace
so službami“.
(9) Do predpokladanej hodnoty zákazky na poskytnutie služby, ktorá neudáva celkovú cenu, ak ide o
a)
zmluvu uzavretú na určitý čas rovnaký alebo kratší ako 48 mesiacov, sa zahrnie celková predpokladaná hodnota zákazky počas platnosti zmluvy,
b)
zmluvu uzavretú na určitý čas dlhší ako 48 mesiacov alebo ak ide o zmluvu uzavretú na neurčitý čas, sa zahrnie 48-násobok mesačnej platby.
U
Č: 10
O: 1, 2
Zákazky zadávané centrálnymi obstarávacími
inštitúciami a rámcové dohody uzatvárané centrálnymi obstarávacími inštitúciami
1.
Členské štáty môžu ustanoviť, že verejní
obstarávatelia alebo obstarávatelia môžu obstarávať práce, tovar a/alebo služby od centrálnej obstarávacej inštitúcie alebo prostredníctvom tejto inštitúcie.
2.
Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia, ktorí v prípadoch uvedených v článku 1 bod 18 nadobúdajú práce, tovar a/alebo služby od centrálnej obstarávacej inštitúcie alebo prostredníctvom tejto inštitúcie, sa považujú za verejných obstarávateľov alebo
obstarávateľov, ktorí konajú v súlade s touto smernicou, ak:
-
centrálna obstarávacia inštitúcia koná v súlade s touto smernicou, alebo
-
v prípade, že centrálna obstarávacia inštitúcia nie je verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom,
pravidlá zadávania zákaziek uplatňované touto
inštitúciou sú v súlade so všetkými ustanoveniami tejto smernice a zadané zákazky môžu byť predmetom
účinných nápravných opatrení porovnateľných s opatreniami stanovenými v hlave IV.
D
Zákon č. 343/2015 Z. z
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
NZ
§: 15
O: 3
§: 15
O: 2
Čl. I bod 48
(3) Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže
1.
nadobúdať tovary alebo služby od centrálnej obstarávacej organizácie,
2.
zadávať zákazky na základe dynamického nákupného systému prevádzkovaného centrálnou obstarávacou organizáciou alebo
3.
zadávať zákazky na základe rámcovej dohody uzavretej centrálnou obstarávacou organizáciou.
(2) Centrálna obstarávacia organizácia na účely tohto zákona je
4.
verejný obstarávateľ, ktorý poskytuje centralizované činnosti vo verejnom obstarávaní a ktorý môže poskytovať aj podporné činnosti vo verejnom obstarávaní pre verejných obstarávateľov,
5.
obstarávateľ, ktorý poskytuje centralizované činnosti vo verejnom obstarávaní a ktorý môže poskytovať aj podporné činnosti vo verejnom obstarávaní pre obstarávateľov,
6.
európsky orgán verejnej moci, ktorý
7.
nadobúda tovary alebo služby v oblasti obrany a bezpečnosti určené pre verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov alebo
8.
zadáva zákazky alebo uzatvára rámcové dohody v oblasti obrany a bezpečnosti určené pre verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov.
U
9.
V § 15 ods. 2 písm. a) sa za slová „centralizované činnosti vo
verejnom obstarávaní“ vkladajú slová „pre verejných
obstarávateľov alebo obstarávateľov“.
Č: 20
Podmienky plnenia zákaziek
Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia môžu stanoviť osobitné podmienky týkajúce sa plnenia zákazky, ak sú tieto podmienky v súlade s právom
Spoločenstva a sú uvedené v zadávacích podkladoch (oznámenie o vyhlásení, zadávacie podklady, popisné dokumenty alebo doplňujúce podklady). Tieto
podmienky sa môžu týkať najmä subdodávateľských zmlúv alebo zabezpečenia bezpečnosti utajovaných skutočností a bezpečnosti zásobovania, ktoré vyžaduje verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v súlade s
článkami 21, 22 a 23, alebo zohľadnenia
environmentálnych alebo sociálnych aspektov.
N
Zákon č. 343/2015 Z. z
NZ
§: 42
O: 12
Čl. I bod 82
(12) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu určiť osobitné podmienky plnenia zmluvy, ak ich uvedú v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo v súťažných podkladoch. Osobitné podmienky plnenia zmluvy môžu zahŕňať ekonomické, sociálne, environmentálne hľadiská, hľadiská súvisiace s inováciou alebo zamestnanosťou; ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, osobitné podmienky plnenia zmluvy sa môžu týkať aj subdodávateľov, bezpečnosti a ochrany utajovaných skutočností alebo bezpečnosti dodávok.
V § 42 ods. 12 prvej vete sa za slová „plnenia zmluvy“ vkladajú
slová „súvisiace s predmetom zákazky“ a na konci sa bodka
nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová „na posúdenie súvisu
s predmetom zákazky sa použije § 44 ods. 2“.
U
Č: 35
O: 1, 2
Informácie pre záujemcov a uchádzačov
1.
Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia čo najskôr informujú záujemcov a uchádzačov o rozhodnutiach
prijatých v súvislosti so zadaním zákazky alebo uzatvorením rámcovej dohody, vrátane dôvodov každého rozhodnutia o nezadaní zákazky alebo
neuzatvorení rámcovej dohody, v súvislosti s ktorou boli pozvaní do súťaže, alebo s opätovným začatím konania; verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia poskytujú
tieto informácie písomne na požiadanie.
2.
Na žiadosť dotknutej strany a ak sa v odseku 3
neuvádza inak, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ
čo najskôr a najneskôr však do 15 dní po prijatí písomnej žiadosti informuje:
a)
každého neúspešného záujemcu o dôvodoch zamietnutia jeho žiadosti;
b)
každého neúspešného uchádzača o dôvodoch
neprijatia jeho ponuky, predovšetkým vrátane prípadov uvedených v článku 18 ods. 4 a 5, o dôvodoch svojho rozhodnutia o nerovnocennosti alebo svojho rozhodnutia o tom, že práce, dodávky tovaru alebo služby nespĺňajú výkonnostné alebo funkčné požiadavky, a v prípadoch uvedených v článkoch 22 a 23 o dôvodoch svojho
rozhodnutia o nesúlade s požiadavkami bezpečnosti informácií a dodávok;
c)
každého uchádzača, ktorý predložil prijateľnú ponuku, ktorá bola zamietnutá, o charakteristikách a relatívnych výhodách vybranej ponuky, ako aj o mene úspešného uchádzača alebo zmluvných strán rámcovej dohody.
N
Zákon č. 343/2015 Z. z
Zákon č. 343/2015 Z. z
NZ
§: 40
O: 13
§: 53
O: 7
Čl. I bod 93
(13) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ bezodkladne písomne upovedomia uchádzača alebo záujemcu, že
a)
bol vylúčený s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka,
b)
nebude vyzvaný na predloženie ponuky, na rokovanie alebo na dialóg s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka.
(7) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinní písomne oznámiť uchádzačovi vylúčenie s uvedením
a)
dôvodov vyplývajúcich najmä z nesúladu predloženej ponuky s technickými špecifikáciami, výkonnostnými požiadavkami a funkčnými požiadavkami na predmet zákazky alebo koncesie určenými verejným obstarávateľom a obstarávateľom,
b)
dôvodov vyplývajúcich z nesúladu predloženej ponuky s požiadavkami na bezpečnosť a ochranu utajovaných skutočností alebo požiadavkami na bezpečnosť dodávok určenými verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti,
c)
lehoty, v ktorej môžu byť doručené námietky.
§ 55 vrátane nadpisu znie:
㤠55
Postup po vyhodnotení ponúk
(1)Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich
splnenie podmienok účasti skôr alebo ak sa vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti uskutočňuje po vyhodnotení
ponúk, verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinní po
vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie podmienok účasti
uchádzačom, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu vyhodnotiť
splnenie podmienok účasti aj u ďalších uchádzačov v poradí.
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyhodnotia spôsobom
podľa prvej a druhej vety aj splnenie požiadaviek na predmet
zákazky, ak neboli vyhodnotené skôr. Verejný obstarávateľ
a obstarávateľ písomne požiadajú dotknutých uchádzačov o
predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok
účasti v lehote nie kratšej ako päť pracovných dní odo dňa
doručenia žiadosti a vyhodnotia ich podľa
§ 40
. Požiadavky
na predmet zákazky verejný obstarávateľ a obstarávateľ
vyhodnotia podľa
§ 53
.
(2)Verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinní po
vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa odseku 1 a
po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača,
záujemcu alebo účastníka bezodkladne písomne oznámiť
U
všetkým dotknutým uchádzačom výsledok vyhodnotenia
ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejniť
informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie
uchádzačov v profile. Dotknutým uchádzačom je uchádzač,
ktorého ponuka sa vyhodnocovala, vylúčený uchádzač,
ktorému plynie lehota na podanie námietok proti vylúčeniu a
uchádzač, ktorý podal námietky proti vylúčeniu, pričom úrad
o námietkach zatiaľ právoplatne nerozhodol. Úspešnému
uchádzačovi alebo uchádzačom oznámia, že jeho ponuku
alebo ponuky prijímajú. Neúspešnému uchádzačovi
oznámia, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk zasielaná
dotknutým uchádzačom obsahuje najmä
a)identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov,
b)informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej
ponuky alebo ponúk,
c)výsledok vyhodnotenia splnenia podmienok účasti u
úspešného uchádzača, ktorý obsahuje informácie
preukazujúce splnenie podmienok účasti, týkajúcich
sa finančného a ekonomického postavenia a technickej
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, vrátane
identifikácie osoby poskytujúcej finančné zdroje podľa
§ 33 ods. 2 a osoby poskytujúcej technické a odborné
kapacity podľa § 34 ods. 3,
d)lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka.
(3)Dátum odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia
ponúk preukazujú verejný obstarávateľ a obstarávateľ.
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ neposkytnú informácie
týkajúce sa zadávania zákazky alebo koncesie, uzavierania
rámcových dohôd alebo zaradenia do dynamického
nákupného systému, ak by ich poskytnutie bolo v rozpore so
zákonom, s verejným záujmom alebo by mohlo poškodiť
oprávnené záujmy iných osôb, alebo by bránilo
hospodárskej súťaži.“.
Č: 35
O: 3
3. Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia však môžu rozhodnúť, že neposkytnú niektoré informácie uvedené v odseku 1 týkajúce sa zadania zákazky alebo uzatvorenia rámcových dohôd v prípadoch, ak by poskytnutie takýchto informácií bránilo vymožiteľnosti práva, bolo inak v rozpore s verejným záujmom, najmä obrannými alebo bezpečnostnými záujmami, škodilo oprávneným obchodným záujmom či už verejných alebo súkromných hospodárskych subjektov, alebo by mohlo
brániť čestnej súťaži medzi nimi.
N
NZ
Čl. I bod 93
§: 55
O:3
(3)Dátum odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk
preukazujú verejný obstarávateľ a obstarávateľ. Verejný
obstarávateľ a obstarávateľ neposkytnú informácie týkajúce sa
zadávania zákazky alebo koncesie, uzavierania rámcových dohôd
alebo zaradenia do dynamického nákupného systému, ak by ich
poskytnutie bolo v rozpore so zákonom, s verejným záujmom
alebo by mohlo poškodiť oprávnené záujmy iných osôb, alebo by
bránilo hospodárskej súťaži.“.
U
Č: 36
O: 1, 2
Ustanovenia o komunikácii
1.
Každá komunikácia a výmena informácií uvedená v tejto hlave sa môže uskutočniť poštou, faxom,
elektronicky v súlade s odsekmi 4 a 5, telefonicky v prípadoch a za okolností uvedených v odseku 6 alebo kombináciou týchto spôsobov podľa výberu verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa.
2.
Zvolený spôsob komunikácie musí byť všeobecne dostupný, a teda nesmie obmedzovať prístup hospodárskych subjektov k zadávaciemu konaniu.
N
Zákon č. 343/2015 Z. z
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
NZ
§: 20
O: 1, 11, 12
Čl. I bod 52
(1) Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov, ak tento zákon neustanovuje inak. Nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu, ako aj ich technické charakteristiky nesmú byť diskriminačné, musia byť všeobecne dostupné a prepojiteľné so všeobecne používanými produktmi informačných a komunikačných technológií.
V § 20 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Verejný obstarávateľ a
obstarávateľ môže na elektronickú komunikáciu použiť výlučne
elektronický prostriedok zapísaný v zozname elektronických
prostriedkov podľa § 158a.“.
(11) Nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu, najmä elektronický prenos a prijímanie ponúk, návrhov a žiadostí o účasť, musia prostredníctvom technických prostriedkov a vhodných postupov zabezpečovať, aby
a)
bolo možné určiť presný čas a dátum prijatia ponuky, návrhu a žiadosti o účasť,
b)
bolo možné primerane zabezpečiť, že pred uplynutím určenej lehoty nikto nebude mať prístup k informáciám prenášaným v súlade s týmito požiadavkami,
c)
výlučne oprávnené osoby mohli určiť alebo zmeniť termín na sprístupnenie doručených informácií,
d)
bol prístup ku všetkým odovzdaným informáciám alebo k časti odovzdaných informácií možný výlučne pre oprávnené osoby,
e)
bol prístup výlučne pre oprávnené osoby k odovzdaným informáciám možný až po vopred určenom termíne,
f)
informácie doručené a sprístupnené v súlade s týmito požiadavkami boli prístupné výlučne osobám, ktoré oprávnené sa s nimi oboznamovať,
U
NZ
Zákon č. 343/2015 Z. z
Čl. I bod 55
g)
bolo možné primerane zabezpečiť, ak sa poruší zákaz prístupu podľa písmen b) f), presné zistenie tohto porušenia alebo pokusu o toto porušenie.
§ 20 sa odsek 11 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
h) bolo možné doručovať v elektronickej podobe žiadosť o
nápravu podľa § 164 ods. 3 písm. a) a námietky podľa § 170 ods. 9
písm. a) prvého bodu.“.
(12) Okrem požiadaviek podľa odseku 11 sa pre nástroje a zariadenia na elektronický prenos a elektronické prijímanie ponúk, návrhov a žiadostí o účasť uplatňujú tieto pravidlá:
h)
informácie, ktoré sa týkajú špecifikácií elektronického predkladania ponúk a žiadostí o účasť vrátane kódovania, šifrovania a časového označovania, musia byť dostupné zainteresovaným stranám,
i)
verejný obstarávateľ a obstarávateľ určia v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti úroveň bezpečnosti, ktorá je potrebná pre elektronické prostriedky komunikácie v
rôznych fázach konkrétneho postupu verejného obstarávania a ktorá musí byť primeraná súvisiacemu riziku.
Č: 36
O: 4
4. Nástroje, ktoré sa použijú na elektronickú
komunikáciu, ako aj ich technické vlastnosti, nesmú byť diskriminačné, musia byť všeobecne dostupné a
kompatibilné so všeobecne používanými produktmi v oblasti informačných a komunikačných technológií.
N
Zákon č. 343/2015 Z. z
NZ
§: 20
O: 1
V: posledná
Čl. I bod 52
Nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu, ako aj ich technické charakteristiky nesmú byť diskriminačné, musia byť všeobecne dostupné a prepojiteľné so všeobecne používanými produktmi informačných a komunikačných technológií.
V § 20 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Verejný obstarávateľ a
obstarávateľ môže na elektronickú komunikáciu použiť výlučne
elektronický prostriedok zapísaný v zozname elektronických
prostriedkov podľa § 158a.“.
U
Č: 36
O: 5
5. Pre zariadenia na elektronický prenos a prijímanie ponúk a zariadenia na elektronické prijímanie žiadostí o účasť sa uplatňujú tieto pravidlá:
a) zainteresované strany majú prístup k informáciám, ktoré sa týkajú špecifikácií potrebných na elektronické
predkladanie ponúk a žiadostí o účasť vrátane šifrovania. Zariadenia na elektronické prijímanie ponúk a žiadostí o účasť musia okrem toho spĺňať požiadavky uvedené v
N
Zákon č. 343/2015 Z. z
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§: 20
O: 12
P: a
(12) Okrem požiadaviek podľa odseku 11 sa pre nástroje a zariadenia na elektronický prenos a elektronické prijímanie ponúk, návrhov a žiadostí o účasť uplatňujú tieto pravidlá:
a) informácie, ktoré sa týkajú špecifikácií elektronického predkladania ponúk a žiadostí o účasť vrátane kódovania, šifrovania a časového označovania, musia byť dostupné zainteresovaným stranám,
Ú
prílohe VIII;
b)
členské štáty môžu v súlade s článkom 5 smernice 1999/93/ES vyžadovať, aby elektronické ponuky
obsahovali zaručený elektronický podpis v súlade s jej odsekom 1;
c)
členské štáty môžu zaviesť alebo zachovať dobrovoľné akreditačné systémy zamerané na zvýšenie úrovne certifikačných služieb poskytovaných pre takéto zariadenia;
d)
záujemcovia sa zaviažu, že pred uplynutím lehoty
ustanovenej na predloženie ponúk alebo žiadostí o účasť predložia dokumenty, certifikáty a vyhlásenia uvedené v článkoch 39 až 44 a 46, ktoré nie sú k dispozícii v elektronickej podobe.
Zákon č. 343/2015 Z. z
NZ
§: 20
O: 11
Čl. I bod 55
(11) Nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu, najmä elektronický prenos a prijímanie ponúk, návrhov a žiadostí o účasť, musia prostredníctvom technických prostriedkov a vhodných postupov zabezpečovať, aby
a)
bolo možné určiť presný čas